VEŘEJNá  vyhláška   -   Oznámení

o novém projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn

Územního plánu  sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ hl.m.Prahy)

 

 

 

V souladu s § 47 a § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu oznamuje nové projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ hl.m.Prahy).

 

Důvodem nového projednání je přepracování návrhu zadání celoměstsky významných změn v souladu s platným ÚP SÚ hl.m.Prahy. Na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 9 Ao 2/2008-62 ze dne 30.10.2008 o zrušení Opatření obecné povahy č.1/2008 platí územní plán v podobě před revizí – změnou Z 1000/00.

 

Návrh zadání celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl.m.Prahy bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, tj. od  29.12.2008 do 28.1.2009  včetně:

 

-        na úřední desce MHMP, Jungmannova ul.29/34, 111 21 Praha 1 (u bočního vchodu z Charvátovy ulice)

-        v informačním středisku URM, Jungmannova ul.29/34, 111 21, v pondělí až čtvrtek od 8,00 hod. do 18,00 hod, v pátek od 8,00 hod. do 16,00 hod..

-        v  kanceláři č.335 OUP MHMP, Jungmannova 29/34, 111 21 Praha 1 v úředních dnech, tj. v pondělí od 8,00 hod. do 17,00 hod. a ve středu od 8,00 do 18,00 hod. V jiné dny po telefonické dohodě.

-        v elektronické podobě na internetové adrese www.magistrat.praha-mesto.cz/Uzemni-planovani-a-rozvoj

 

 

Po dobu 30ti dnů ode dne vyvěšení veřejného oznámení o vystavení návrhu zadání na úřední desce, tj. do 28.1.2009  včetně, může každý uplatnit své  připomínky k návrhu zadání celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl.m.Prahy.

Do 30 dnů po obdržení návrhu zadání mohou uplatnit své požadavky na obsah zadání  dotčené orgány a  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, podněty sousední obce.

K požadavkům dotčených orgánů, MMR ČR a k podnětům sousedních obcí nebo k připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

 

 

 

Připomínky, požadavky a podněty podávejte písemnou formou do podatelny nebo na adresu:

 
Magistrát hlavního města Prahy

Odbor územního plánu

Jungmannova 29/34

111 21 Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

                                                                                              Ing.Jitka Cvetlerová

                                                                                       ředitelka odboru územního plánu