NÁVRH ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚP SÚ HL. M. PRAHY
 
Č.změny lokalita předmět
1438 Praha 12 Modřany
lokalita Čechova čvrť-západní část podél ul.Komořanské
změna funkčního využití území podle US a podle vedení nové trasy ul.Komořanské, posunutí ÚSES, zmenšení plochy VPS, zrušení VPS
1774 Praha 6 Sedlec                                                                                                       areál býv.mrazíren, při ul.V Sedlci-Přerušená a dále území na jihozápad - podél ul.Kamýcké a želez.tratě zklidnění území, vybudování obytné zástavby
2001 Praha 1, Praha 8 Nové Město;Karlín                                                                        lokalita "Masarykovo nádraží - Florenc" revitalizace území a začlenění do městské struktury v souvislosti s uvolněním ploch Masarykova nádraží v důsledku nového řešení železniční infrastruktury a omezení ploch ÚAN Florenc,
nové vymezení veřejně prospěšných staveb
2048 Praha 9, Praha 10, Praha 15,      Strašnice; Vysočany; Hloubětín; Hrdlořezy; Hostivař; Malešice                                  železniční trať - úsek Praha Libeň,Běchovice - Hostivař modernizace železniční tratě a její vyhlášení jako VPS; zajištění kapacity trati pro výhledový rozsah dopravy výstavbou druhé traťové koleje
2096 Praha - Dubeč, Praha - Dolní Měcholupy,  Praha-Štěrboholy Dubeč, Dolní Měcholupy, Štěrboholy
VRÚ Dubeč - Dolní Měcholupy - Štěrboholy
stabilizace funkčních ploch na podkladě územní studie
zrušení VRÚ
2116 Praha - Zličín Sobín                                                                                                            211/22 -část, 211/2, 211/4, 211/13, 211/6, 211/15, 211/5, 218/5, 218/4 obytná výstavba
2137 Praha 22 Uhříněves, Kolovraty                                 1818/1,1817,1816/1; část: 1312/1, 1236/19 obytná a smíšená zástavba
2142 Praha-Štěrboholy, Praha 10,      Praha 14 Štěrboholy; Malešice, Kyje                                                  VRÚ Štěrboholy - Malešice stabilizace území v souladu s US
odstranění VRÚ
2168 Praha-Běchovice, Praha - Dolní Počernice Běchovice; Dolní Počernice                                               podél Rokytky a Běchovického potoka východním směrem prodloužení kanalizačního sběrače H důležitého pro rozvoj obce
vyhlášení VPS
2176 Praha-Satalice, Praha 19, Praha 14 Satalice;Kbely;Kyje                                                              komunikační propojení Kbely - MÚK Vysočanská radiála výstavba komunikace -změna časového horizontu
vyhlášení VPS
2178 Praha - Dolní Chabry Dolní Chabry                                                                                       MÚK PO - Ústecká, severně od Dol.Chaber MÚK - vyhlášení VPS
2179 Praha - Kolovraty Kolovraty                                                                                                 části pozemků 815/8, 814/1, 817/1 změna časového horizontu, propojení Pražského okruhu s Říčany
vyhlášení VPS
2222 Praha 22, Praha - Dubeč Uhříněves;Dubeč                                                                             úsek ul."Bečovská - K vilkám" rekonstrukce ulice - vyhlášení VPS
2247 Praha 5, Praha 4, Praha-Velká Chuchle Hlubočepy; Smíchov;  Malá Chuchle;  Hodkovičky;  Braník                                                                                                   žel. trať SZ od Barrandovského mostu, Z,  JZ  a SV od Branického mostu, Branický most;
výstavba nového železničního koridoru III. Praha - Beroun včetně souvisejících staveb,propojení dráhy na tzv. Jižní spojku včetně položení 2.trať.koleje na Branickém mostě, posunutí biokoridoru, vyjmutí z VRÚ,
vyhlášení VPS
2266 Praha - Křeslice, Praha 22 Křeslice;Pitkovice                                                                                                                  ul."K Dálnici" rekonstrukce a rozšíření ulice - vyhlášení VPS
2273 Praha - Suchdol Suchdol; Sedlec                                                                                                       MÚK Rybářka, Suchdol realizace mimoúrovňové křižovatky
rozšíření veřejně prospěšné stavby
2274 Praha 10 Záběhlice; Strašnice                                                                        okolí žel. podjezdu Průběžná - Švehlova vybudování přestupního uzlu Zahradní Město: přestavba  podjezdu želez. tratě a návazné řešení dopravy vyvolané  budoucí železniční zastávkou u Zahradního Města,
vyhlášení VPS
2357 Praha - Dolní Měcholupy,  Praha 15 Dolní Měcholupy; Hostivař                                                  původní areál firmy CETOS, Praha - Hostivař bytová výstavba včetně občanské vybavenosti
2420 Praha 10 Strašnice                                                                                                    lokalita Hagibor; SZ od ul.Vinohradská-Počernická dokončení urbanizace území se zachováním sportu a vznikem náměstí,
dořešení podmíněnosti: realizace druhého vestibulu metra stanice Želivského
2433 Praha 10 Strašnice                                                                                                     při ul.V Olšinách, Starostrašnická vybudování lokálního městského centra
2440 Praha 12 Lhotka; Krč                                                                                          křižovatka ul. Zálesí a Štúrova                                křižovatka ul. Zálesí a Vídeňská změna trasy metra "D"                                                                                             přemístění plánované stanice metra
vyhlášení veřejně prospěšné stavby
2445 Praha 10 Michle                                                                                                              mezi ul. Na Sychrově - Na Pahorku obytná zástavba
2454 Praha 10 Strašnice                                                                                                        jižně od ul.V Olšinách -"Bečvářova vila" vznik uceleného městského parku
2458 Praha 10 Strašnice, Záběhlice, Vinohrady
ve stopě: Slovenská-Ruská-metro Strašnická-Dubečská-Ostružinová-U Zahradního Města-Greenway Botič
vytvoření páteřní cyklotrasy celoměstského významu s nalezením nejvhodnějšího napojení
vyhlášení veřejně prospěšné stavby
2459 Praha 10 Záběhlice; Strašnice; Michle                                    jihovýchodní část VRÚ Bohdalec - Slatiny zrušení části VRÚ - urychlení urbanizace území: 
dopravní napojení území, založení městského parku, vznik obytné čtvrti v návaznosti na stávající zástavbu,
vyhlášení souvisejících veřejně prospěšných staveb
2462 Praha 10 Malešice; Strašnice                                                                               prostor ul.Černokostelecká a areálu Depo Hostivař přemístění tramvajové smyčky k přestupnímu uzlu veřejné dopravy, tj. ke stanicím metra a budoucí městské železnice ve vazbě na parkoviště P+R
2500 Praha 6 Břevnov                                                                                                     část:  660/12, 660/1, 660/2, 3682/6 výstavba objektu "Centrální dopravní ústředny" a "Stanoviště záchranných složek IZS"
2531 Praha 7 Holešovice                                                                                           lokalita Bubny - Zátory odstranění VRÚ, zrušení podmíněnosti, revitalizace území
2573 Praha - Dubeč Dubeč                                                                                                             severně od retenční nádrže Slatina po             stávající ČOV Uhříněves prodloužení kanalizačního sběrače G důležitého pro rozvoj oblasti, zrušení ČOV Uhříněves a vyplývající revitalizace
vyhlášení veřejně prospěšné stavby
2590 Praha 6 Veleslavín; Vokovice                                                                                          570/1,2,4,5, 571, 572-4, 575/1,2; 1109/1,5-8, 1002/2-část, 1053/2 vybudování obytného souboru s centrálním náměstím a parkem
2591 a 2592 bylo sloučeno s 2590
2600 Praha 3 Strašnice; Žižkov                                                                             lokalita "Nákladové nádraží Žižkov" a areál Vackov a.s. vymístění železniční dopravy, začlenění území do městské struktury, zrušení VPS
2642 Praha 19 Kbely                                                                                                        vymezené historické jádro obce zrušení vymezení historického jádra obce,
vybudování moderního centra
2646 Praha 10 Vršovice                                                                                                         při ul.Moskevská - "Stará vršovická radnice" rekonstrukce a rozšíření objektu pro potřeby městského centra, tj.obřadní síň se zázemím, prostory pro kulturní akce, restaurace s hotelem, fitness centrum, bazén, menší obchody
2670 Praha 8 Nové Město                                                                                        2337/9,12-14, část: 2337/1-3,10,11,15 výstavba výstavně provozní budovy Muzea hl.m. Prahy a parku s moderní úpravou, podzemního parkoviště a propojení mezi starou a novou budovou muzea
2710 Praha 5 Hlubočepy; Smíchov                                             VRÚ Smíchov-jih: mezi ul. Ostrovského, Nádražní, Dobříšskou, Radlickou a nadjezdem ul. Na Zlíchově revitalizace území v souvislosti s plánovanou přestavbou želez. stanice Smíchov - polyfunkční a bytová zástavba, odstranění převážné části VRÚ
2722 Praha 11 Chodov                                                       lokalita v okolí stanice metra Roztyly - Velké Roztyly výstavba administrativních, polyfunkčních a bytových domů,
 hotelu, sportovně relaxačního centra, parkoviště P+R,
 vytvoření parkové plochy-bulváru a volnočasového parku,
 zmenšení plochy VPS 12/SR/11,
 odstranění VPS 15/DR/11,
 posunutí ÚSES

2724 Praha 16 Radotín
lokalita U Čekanu - v meandru řeky Berounky při ul. Výpadové
                               
vytvoření rekreační zóny - Radotínská jezera
vyjmutí z VRÚ
2733 území hl.m.Prahy celé území hl.m.Prahy                                 metodika výškové regulace zástavby
2739 Praha 8 Čimice                                                                                                             část: 993/16,17,18,19,20 výstavba hasičské stanice HZS hl.m.Prahy,
vyhlášení VPS
2740 Praha 4 Nusle
areál věznice Praha-Pankrác
      
jiné využití areálu