Odůvodnění

 

Odůvodnění celoměstsky významných změn I+II Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy obsahuje textovou a grafickou část.

 

A.    Textová část

 

1.     Textová část odůvodnění celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ HMP je uvedena v příloze odůvodnění č.1.

2.     Pro funkční plochy vymezené v příloze odůvodnění č.1 platí regulativy dle obecně závazné vyhlášky HMP č. 32/1999 Sb., v platném znění.

3.     Odůvodnění potřeby nových zastavitelných ploch ve smyslu § 55 stavebního  zákona je uvedeno v příloze odůvodnění č.4.

 

B.    Grafická část

 

1.     Koordinační výkres celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ HMP je uveden v příloze odůvodnění č.2.

2.     Vymezení změn zasahujících do ZPF, 1 : 100 000,  je uvedeno v příloze odůvodnění č.3.

 

 

Poučení :

 

Proti celoměstsky významným změnám I+II Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy vydaným formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§173, odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád).

 

 

 

 

 

 

 

 primátor hl.m.Prahy

 

 

 

 

 

 

    náměstek primátora hl.m.Prahy

 

 

 

 

 

 

 

 vstoupilo v platnost: