Oznámení

o veřejném projednání konceptů celoměstsky významných změn I+II,  včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

Koncepty celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ HMP

 

V souladu s § 48 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního plánu oznamuje vystavení a veřejné projednání konceptů celoměstsky významných změn I+II Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP) s odborným výkladem.

Koncepty celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ HMP byly zpracovány základě usnesení Zastupitelstva hl. města Prahy č. 30/85 ze dne 22.10.2009 a č. 31/41 ze dne 26.11. 2009.

 

Veřejné projednání se bude konat dne 18.10. 2010 v 8:00 hod.

ve velkém zasedacím sále

Magistrátu hl.m.Prahy

Mariánské nám.2, Praha 1

 

Koncepty celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ HMP budou vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 1.10.2010 do 2.11.2010  včetně :

-        v informačním středisku URM, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1, v pondělí až čtvrtek od 8,00 hod. do 18,00 hod. a v pátek od 8,00 do 16,00 hod.

-        v  kanceláři č.335 OUP MHMP, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1 v úředních dnech, tj. v pondělí od 8,00 hod. do 17,00 hod. a ve středu od 8,00 do 18,00 hod., v jiné dny po telefonické dohodě

-        v elektronické podobě na internetové adrese www.praha-mesto.cz v sekci územní plánování a rozvoj města

 

Do 15-ti dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 2.11.2010 včetně, je možné podávat stanoviska, námitky a připomínky k vystaveným konceptům celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ HMP. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky, v souladu s odst.3 § 22 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon),  podávejte písemnou formou do podatelny nebo na adresu:

 

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor územního plánu

Jungmannova 29

111 21 Praha 1

 

Stanoviska vydávají v souladu s odst.3 § 48 zákona č.183/2006 Sb.(stavební zákon) v platném znění dotčené orgány.  K vystaveným konceptům celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ HMP mohou dotčené orgány  vydat  své stanovisko, pokud chrání zájmy vyplývající ze znění zvláštních předpisů a dále mimo oblast chráněných zájmů mohou vydat námitky a připomínky. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že za stanovisko dotčeného orgánu budeme považovat pouze taková vyjádření, kdy uplatnění chráněných zájmů dotčeného orgánu bude zdůvodněno odkazem na příslušný zákon, jeho ustanovení a odstavec a  zdůvodnění tak, aby byl jednoznačně zjistitelný druh chráněného zájmu ke každému konkrétnímu požadavku dotčeného orgánu. Pokud příslušné požadavky nebudou takto doloženy, budou pořizovatelem vyhodnoceny jako připomínky, případně námitky a nikoliv jako stanoviska dotčených orgánů.

 

Námitky mohou podávat v souladu s odst.2 § 48 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění vlastníci dotčených pozemků a staveb. Při podání námitky je proto nutné, aby každá námitka byla doložena výpisem z listu vlastnictví, ze kterého bude patrné, že námitku skutečně podává  vlastník dotčeného pozemku, nebo nemovitosti, případně osoba jím zmocněná. Při zmocnění je nutné rovněž  doložit kopii plné moci. Pokud námitka nebude obsahovat uvedené požadavky, bude vyhodnocena jako připomínka.

 

Připomínky může podat každý.

Sousední obce při podávání svých připomínek postupují v souladu s odst.4 § 48 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

                                                                                              Ing.Jitka Cvetlerová

                                                                                         ředitelka odboru územního plánu