VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ

o společném jednání o návrhu změn vlny 07

Územního plánu sídelního útvaru

hlavního města Prahy,

 

 

návrhů změn ÚP SÚ HMP

Z - 1213, 1244, 1268, 1411, 1412, 1552, 1582, 1597, 1620, 1627, 1635, 1636, 1643, 1650, 1653, 1681, 1691, 1692, 1727, 1736, 1755, 1761, 1762, 1820, 1830, 1837, 1888, 1889, 1903, 1915

 

 

V souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb., Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního plánu, jako příslušný orgán územního plánování, oznamuje zahájení projednávání návrhů uvedených změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP) společným jednáním o návrhu změn ÚP SÚ HMP.

Návrhy změn ÚP SÚ HMP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy, schválených dne 25.10.2012 a 13.12.2012 a uvedených v seznamu usnesení na závěr tohoto oznámení.

Veřejná vyhláška – Oznámení bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl.m. Prahy, Jungmannova ul. 35/29, Praha 1, v době od 12.9.2013 do 29.10.2013 včetně.

 

V téže době bude kompletní návrh změn vlny 07 ÚP SÚ HMP vystaven k nahlédnutí:

-        v elektronické podobě na internetové adrese www.praha.eu v sekci územní plánování a rozvoj města

-        v  kanceláři č. 330 OUP MHMP, Jungmannova 29, Praha 1, v pondělí až čtvrtek od 8.00 hod. do 18.00 hod. a v pátek od 8.00 do 16.00 hod., nebo podle telefonické dohody

 

Do 30-ti dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 29.10.2013 včetně, mohou vyzvané subjekty podávat stanoviska a připomínky k vystaveným návrhům změn ÚP SÚ HMP. Ke stanoviskům a připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Stanoviska a připomínky podávejte písemnou formou na adresu:

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor územního plánu

Jungmannova 35/29

111 21   Praha 1

 

Stanoviska vydávají v souladu s § 50 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění dotčené orgány a MMR ČR. K vystaveným návrhům změn ÚP SÚ HMP mohou dotčené orgány vydat své stanovisko, pokud chrání zájmy vyplývající ze znění zvláštních předpisů a dále mimo oblast chráněných zájmů mohou vydat připomínky. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že za stanovisko dotčeného orgánu budeme považovat pouze taková vyjádření, kdy uplatnění chráněných zájmů dotčeného orgánu bude zdůvodněno odkazem na příslušný zákon, jeho ustanovení a odstavec a zdůvodněno tak, aby byl jednoznačně zjistitelný druh chráněného zájmu ke každému konkrétnímu požadavku dotčeného orgánu. Pokud příslušné požadavky nebudou takto doloženy, budou pořizovatelem vyhodnoceny jako připomínky, nikoliv jako stanoviska dotčených orgánů.

 

Připomínky mohou podat dotčené orgány (viz výše), orgány státní správy, městské části a obce sousedící s hl.m. Prahou.  

 

Do 30-ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. rovněž do 29.10.2013 včetně, může na výše uvedenou adresu podávat připomínky k vystaveným návrhům změn ÚP SÚ HMP každý. K připomínkám uplatněným po této lhůtě se nepřihlíží.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Ing. Jitka Cvetlerová

                                                                            ředitelka odboru územního plánu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam usnesení schválených zadání projednávaných změn ÚP SÚ HMP:

 

Z 1268/06, Praha 8:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 20 /7 dne 25.10.2012

Z 1213/07, P-Petrovice:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 20 /9 dne 25.10.2012

Z 1244/07, P-Křeslice:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 20 /10 dne 25.10.2012

Z 1411/07, P-Petrovice:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 22 /31 dne 13.12.2012

Z 1412/07, P-Petrovice:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 22 /29 dne 13.12.2012

Z 1552/07, P-Lysolaje:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 20 /14 dne 25.10.2012

Z 1582/07, P-Zbraslav:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 20 /17 dne 25.10.2012

Z 1597/07, P-Zličín:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 20 /25 dne 25.10.2012

Z 1620/07, P-Šeberov:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 20 /28 dne 25.10.2012

Z 1627/07, Praha 8:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 20 /31 dne 25.10.2012

Z 1635/07, Praha 8:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 20 /34 dne 25.10.2012

Z 1636/07, P-D.Chabry:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 20 /35 dne 25.10.2012

Z 1643/07, Praha 6:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 22 /6 dne 13.12.2012

Z 1650/07, Praha 4:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 22 /9 dne 13.12.2012

Z 1653/07, Praha 4:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 22 /10 dne 13.12.2012

Z 1681/07, Praha 12:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 22 /15 dne 13.12.2012

Z 1691/07, P-Řeporyje:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 22 /17 dne 13.12.2012

Z 1692/07, P-Řeporyje:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 22 /18 dne 13.12.2012

Z 1727/07, P-Kolovraty:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 22 /21 dne 13.12.2012

Z 1736/07, Praha 2:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 22 /22 dne 13.12.2012

Z 1755/07, Praha 10:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 22 /26 dne 13.12.2012

Z 1761/07, Praha 18:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 22 /27 dne 13.12.2012

Z 1762/07, Praha 18:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 22 /28 dne 13.12.2012

Z 1820/07, Praha 5:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 22 /30 dne 13.12.2012

Z 1830/07, Praha 5:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 22 /33 dne 13.12.2012

Z 1837/07, Praha 21: zadání schváleno usnesením ZHMP č. 22 /34 dne 13.12.2012

Z 1888/07, P-Nedvězí: zadání schváleno usnesením ZHMP č. 22 /36 dne 13.12.2012

Z 1889/07, Praha 9:   zadání schváleno usnesením ZHMP č. 22 /37 dne 13.12.2012

Z 1903/07, Praha 8:  zadání schváleno usnesením ZHMP č. 22 /42 dne 13.12.2012

Z 1915/07, P-Ďáblice: zadání schváleno usnesením ZHMP č. 22 /43 dne 13.12.2012