Změny vlny 07 územního plánu hl. m. Prahy

návrh  „Opatření obecné povahy č.  .. “

 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy (ZHMP), příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona

 

vydává

 

tyto změny vlny 07 územního plánu hl. m. Prahy, schváleného usnesením ZHMP č. 10/05 dne 9.9.1999, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č. 32/1999 Sb., ve znění obecně závazné vyhlášky č.10/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.27/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.21/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.30/2002 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.8/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.3/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.7/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.6/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.17/2005 Sb.hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.24/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.6/2006 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.15/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.23/2006 Sb. hl.m. Prahy a opatření obecné povahy č.2/2008, opatření obecné povahy č.3/2008, opatření obecné povahy č.4/2009, opatření obecné povahy č.5/2009, opatření obecné povahy č.6/2009, opatření obecné povahy č.7/2009, opatření obecné povahy č.9/2010, opatření obecné povahy č.10/2010, opatření obecné povahy č.11/2010 a opatření obecné povahy č.12/2010.

 

 

Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto:

 

1.    Nově se vymezují funkční plochy uvedené v příloze č.1a a č.1b.

2.     Změny vlny 07 územního plánu HMP jsou uvedeny v příloze č.2.

3.    Vymezení ploch VPS (1713, 1868) se  mění dle přílohy č.2.

4.     Pozemky určené pro umístění VPS v příloze č.2.

5.     Vztah změn k zastavitelnému území se mění dle přílohy č.2. 

6.     Součástí změn vlny 07 územního plánu HMP jsou tyto výkresy grafické části:

a)    Zákresy jednotlivých změn do hlavního výkresu jsou součástí přílohy č.2.,       1:10 000

b)     Situování změn VPS a VPO, 1:100 000, příloha č.3.

 

      7.     Ode dne účinnosti těchto změn (§ 173 odst.1 správního řádu) se doplňuje závazná část obecně závazné vyhlášky č. 32/1999 Sb., ve znění obecně závazné vyhlášky č.10/2001 Sb.hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.27/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.21/2002 Sb.hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.30/2002 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.8/2003 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.3/2004 Sb. hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.7/2004 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.6/2005 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.17/2005 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.24/2005 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.6/2006 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.15/2006 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.23/2006 Sb.hl.m.Prahy a opatření obecné povahy č.2/2008, opatření obecné povahy č.3/2008, opatření obecné povahy č.4/2009, opatření obecné povahy č.5/2009, opatření obecné povahy č. 6/2009, opatření obecné povahy č.7/2009, opatření obecné povahy č.9/2010, opatření obecné povahy č.10/2010, opatření obecné povahy č.11/2010 a opatření obecné povahy č.12/2010.