VEŘEJNá  vyhláška  -  Oznámení

o veřejném projednání konceptů změn vlny 07, včetně SEA,

územního plánu  sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

Koncepty změn vlny 07 ÚP SÚ HMP

 

V souladu s § 48 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního plánu oznamuje vystavení konceptů změn vlny 07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP).

Koncepty změn vlny 07 ÚP SÚ HMP byly zpracovány na základě  usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 13/30 ze dne 24.1.2008.

V souladu s vyhl. č. 500/2006 Sb. se uskuteční veřejné projednání konceptů změn vlny 07 ÚP SÚ HMP s odborným výkladem.

 

Veřejné jednání se bude konat dne  26.6. 2009 v 10.00 hod.

ve velkém zasedacím sále

Magistrátu hl.m.Prahy

 Mariánské nám. 2,  Praha 1

 

 

Koncepty změn vlny 07 ÚP SÚ HMP budou vystaveny k veřejnému nahlédnutí           

od 11.6. 2009 do 13.7. 2009  včetně :

- elektronické podobě v informačním středisku URM, Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1, v pondělí až čtvrtek od  8,00 hod. do 18,00 hod. a v pátek od 8,00  do 16,00 hod.

- v  kanceláři č. 330 OUP MHMP, Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1 v úředních dnech, tj. v pondělí od 12.00 hod. do 17.00 hod. a ve středu od 8.00 do 18.00 hod.

- v elektronické podobě na internetové adrese www.praha-mesto.cz v sekci územní plánování a rozvoj města

 

Do 15-ti dnů od veřejného projednání, tj. do 13.7. 2009 včetně, je možné podávat  stanoviska, námitky a připomínky k vystaveným konceptům změn vlny 07 ÚP SÚ HMP.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám podaných po této lhůtě se nepřihlíží.

 

Stanoviska, námitky  a připomínky podávejte písemnou formou do podatelny nebo na adresu:

 

       Magistrát hlavního města Prahy

Odbor územního plánu

Jungmannova 29/35

111 21   Praha 1

 

 

Stanoviska vydávají v souladu s odst.3 § 48 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v plat.znění dotčené orgány. K vystaveným konceptům změn vlny 07 ÚP SÚ HMP mohou dotčené orgány vydat své stanovisko, pokud chrání zájmy vyplývající ze znění zvláštních předpisů, a dále mimo oblast chráněných zájmů mohou vydat námitky a připomínky. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že za stanovisko dotčeného orgánu budeme považovat pouze taková vyjádření, kdy uplatnění chráněných zájmů dotčeného orgánu bude zdůvodněno odkazem na příslušný zákon, jeho ustanovení, odstavec a zdůvodnění tak, aby byl jednoznačně zjistitelný druh chráněného zájmu ke každému konkrétnímu požadavku dotčeného orgánu. Pokud příslušné požadavky nebudou takto doloženy, budou pořizovatelem vyhodnoceny jako připomínky, případně námitky a nikoliv jako stanoviska dotčených orgánů.

 

Námitky mohou podávat v souladu s odst.2 § 48 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v plat.znění vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch, a dále  zástupce veřejnosti.  Při podání námitky vlastníka je proto nutné doložit výpis z listu vlastnictví, ze kterého je patrné, že námitku skutečně podává vlastník dotčené nemovitosti, případně osoba jím zmocněná. Při zmocnění je nutné doložit kopii plné moci.  Zmocněný zástupce veřejnosti se řídí § 23 výše uvedeného zákona.

Pokud námitka nebude obsahovat uvedené požadavky, bude vyhodnocena jako připomínka.

 

Připomínky může podat každý.  Sousední obce při podávání svých připomínek postupují v souladu s odst.4 § 48 zákona č.183/2006 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Ing. Jitka Cvetlerová

                                                                              ředitelka odboru územního plánování