Číslo změny Městská část Lokalita Předmět změny
301 Praah - Kolovraty 346/1, K Lipanům rozšíření sportovních ploch na jihu MČ
956 Praha - Lysolaje Lysolaje 306/2 výstavba rodinného domu
987 Praha - Ďáblice 1729/35 výstavba bytových domů
1037 Praha 2 Vinohrady 1331/1 a dále 1328/1; 1329; 1330; 1331/2,3,5,8-19,21; urbanistické dokončení zástavby podél komunikace
1349/3; 4230/12,2  při ul.Perucká rodinnými domy
1157 P -Dolní Počernice mezi ul.“Národních hrdinů – U Konečné“ dostavba autocentra vč.okolní zástavby, obchodně obyt.centra, korekce tras komunikací
1187 Praha 5 4014,4014/2,4015 -Smíchov výstavba bytových objektů
1195 Praha - Dubeč Dubeč 660/19; 660/4,23 - část; 1006/1 výstavba rodinných domů a založení parku
1201 Praha 5 Košíře 677-část , "Na Vyhlídce" výstavba bytového domu
1294 Praha -Benice, území JV od ul.“K Dálnici“ obytná zástavba se zákl.občanskou vybaveností
Praha 22
1322 Praha - Libuš 845/1,17; 846/1-část, “V Zákopech“ výstavba rodinných domů
1352 Praha -Dolní Chabry Lokalita „Beranov“ výstavba bytových a rodinných domů
1408 Praha - Petrovice Petrovice jižně od ul.Gaussova úprava hranice funkčních ploch dle projednané US
1409 Praha - Petrovice Petrovice při ul.Novopetrovická - Euklidova uliční zeleň dle projednané US
1415 Praha - Křeslice, Praha - Petrovice Křeslice lokalita východní vodní nádrže; Petrovice vyhlášení dešťové usazovací nádrže jako
veřejně prospěšné stavby
1424 Praha 12 Komořany 775 výstavba obytných domů
1442 Praha 5 Hlubočepy v rozsahu US Hlubočepy; Jinonice upřesnění průběhu hranic územního systému ekologické stability na základě prověření urbanistickou studií
1443 Praha 5 Hlubočepy jižně od ul.Nový Zlíchov upřesnění podle skutečných potřeb školního
zařízení a dalšího předpokládaného využití
1447 Praha 5 Hlubočepy mezi ul. "Pod Žvahovem - Noutonická" upřesnění využití podle konfigurace terénu, zvýšení
ekologické stability území
1451 Praha 5 Hlubočepy jižně od ul. Pod Žvahovem upřesnění podle skutečného stavu
1453 Praha 5 Hlubočepy východně od ul. Pod útesy upřesnění podle skutečného stavu, posílení
ekologické stability
1456 Praha 5 Hlubočepy severně od ul. Na srpečku rozvoj parkových ploch stáv.vegetačními prvky
1474 Praha - Satalice Satalice JV část obce - stáv.areál České pošty upřesnění funkcí dle parcelace a kompozice zástavby RD,
redukce zázemí pošty ve prospěch obytné zástavby
1497 Praha 4, Praha 12 v rozsahu US „Hodkovičky-V Náklích“ nové využití území podle projednané US
1526 Praha - Libuš Písnice 981/2,12 vybudování hřiště, minigolfu, zahradní restaurace v rámci doplňkového a výjimečně přípustného funkčního využití parku
1530 Praha 9 Vysočany mezi ul. U vinných sklepů, Ke Klíčovu - Nad Vysočany obytná výstavba na místě zaniklých výrobních ploch
1533 Praha - Velká Chuchle Velká Chuchle 561/2,3 - část výstavba rodinných domů
1534 Praha - Velká Chuchle Velká Chuchle 476,477,1027/2,1034 - část, při toku Vrutice upřesnění polohy suchého poldru
1535 Praha 9 Hrdlořezy 250/1-část výstavba rodinného domu v západní části pozemku
1536 Praha 9 Vysočany 464/4,při ul.Ocelářská-K Moravině výstavba polyfunkčního objektu
1538 Praha 4 Krč 2869/360,362 výstavba rodinného domu
1543 Praha - Kunratice Kunratice 2366/16, při ul.Vídeňské zachování stávajícího prodejního skladu stavebnin
1544 Praha 4 Michle 2352/33, při ul.Chodovská výstavba polyfunkčního objektu pro služby, prodej, ubytování, administrativu
1551 Praha 9 Hrdlořezy 39/33, při ul. Českobrodská přístavba ke stáv.obytnému domu - sjednotit
využití pozemků žadatele
1554 Praha 20 Horní Počernice 579 - příp.část výstavba restaurace
1555 Praha - Šeberov Šeberov 536/24 - část výstavba 1-2 objektů indiv.bydlení
1556 Praha - Velká Chuchle Malá Chuchle 158 - část prodloužení užívání stáv.objektů stavební firmy
s bytovou jednotkou a prodejny stavebnin
1558 Praha - Dolní Chabry Dolní Chabry 528/1-6 výstavba domu seniorů
1559 Praha 20 Horní Počernice 4200/4,9,25-27,29 -část, posun komunikace severně upřesnění trasy komunikace v souladu se skuteč.stavem,
v délce cca 380m upřesnění VPS
1564 Praha - Zličín Zličín 286/4, při ul Na Radosti-Hrozenkovská výsadba zeleně
1567 Praha 11 Chodov 2332/38,39 a 3503/1-část výstavba administrativně-obchodního objektu
1570 Praha 12 Modřany 648, 647-část obnova historických budov areálu vinic k reprezentativním účelům MČ a parkových ploch - zpřístupnění veřejnosti
1572 Praha - Satalice Satalice 293, 294, 287-289, 347, 357/1-část obytná výstavba
1573 Praha - Satalice Satalice 349, 351, 352, 354, 357/1-část výstavba obytných domů
1574 Praha - Satalice Satalice 344, 345, 355, 357/1-část výstavba rodinných domů
1575 Praha - Kunratice Kunratice 2356/106,108,130 - části výstavba rodinných domů
1577 Praha 3 Žižkov 3063/1,2 a 2896/2,4 stabilizace parkové plochy s retenční nádrží
1581 Praha - Královice Královice 121/2 výstavba rodinného domu
1583 Praha 10 Vršovice 992/1,10,11,23; 999/4; 1000/3; 1001/1,7-část nástavba administrativně skladového objektu
o max.dvě podlaží s bytovými jednotkami
1591 Praha 10 Záběhlice 2293, 2292/1-4; při ul.Hyacintová-Břečťanová vhodnější využití pro bytovou výstavbu
1592 Praha 10 Malešice 902/2, 903-část; západně od ul. Bakalářská využití pro bytovou výstavbu,
zrušení VPS
1593 Praha - Kunratice Kunratice 1496/24,25,29 rozšíření obytné funkce pro výstavbu rodinného domu
1596 Praha 15 Hostivař 84, 83/2, 83/1 výstavba rodinného domu
1599 Praha - Zličín Sobín 230/3 - severně od ul.Hrozenkovská výstavba rodinných domů
1600 Praha 3 Žižkov 2639/177; 2639/179,176,180 - část výstavba obytného domu s prodejními plochami
a podzemními garážemi
1603 Praha - Křeslice Křeslice 377, 378 využití rekreačního objektu k trvalému bydlení
1605 Praha - Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy západně od ul. Ke Slatinám zařazení stavby hasičské zbrojnice mezi veřejně
prospěšné stavby
1606 Praha 4 Nusle 189/1,3-18; 190; 191/1-4, při ul.Božetěchova stávající řadové garáže - uvedení do souladu
1613 Praha - Koloděje Koloděje 188/1 výstavba rodinného domu
1616 Praha 1 Nové Město 952, 2408, 2407-část, lokalita Žofín vybudování protipovodňové ochrany - změna kategorie záplavového území, nová linie protipovodňového opatření
1625 Praha - Kunratice Kunratice 1433 - část, při ul.Dřevnická výstavba rodinných domů
1631 Praha 20 Horní Počernice 4099/2 rozšíření hřbitova
1633 Praha 20 Horní Počernice 4037/7,37,38 dobudování stáv.skladového areálu s admin.zázemím
1634 Praha 20 Horní Počernice 2144/13 a další, lokalita "Božanovská" obytná výstavba s děts.hřištěm a sport.aktivitami
1638 Praha 22 Pitkovice 1/1,2,5-8; 4/1; 5/1; 6; 7; 9/1; 230; 238/2 - při ul.K dálnici výstavba obytných objektů
1642 Praha 4 Nusle 488,489,490,491a 472 - areál býv.Nuselské mlékárny realizace bydlení, garáží a obchodní vybavenosti
1652 Praha 4 Krč 262 uvedení do souladu se skutečným stavem,
tj. přičlenění k obytnému domu
1656 Praha 22 Uhříněves 673/1 - část dům s pečovatelskou službou k trvalému bydlení
1659 Praha - Klánovice Klánovice 486/3, při ul.Nové dvory výstavba rodinného domu
1660 Praha - Lipence Lipence 1837, 1838/2-část výstavba max.dvou rodinných domů
1667 Praha - Újezd Újezd 626/21, 385,386,387 pro účely sportovního vyžití vrámci MČ
1668 Praha - Čakovice Čakovice 1232;1234/1-3;1233;1240/3 - při ul.Cukrovarská po skončení stáv.zařízení nové komerční využití
1669 Praha - Čakovice Třeboradice 401-403 a další; 473/1,6 a další - při ul. Na Zlaté po skončení stáv.zařízení nové komerční využití
1671 Praha - Satalice Satalice 608 - 611/1-část, při ul.Trabantská sjednocení stáv.areálu pro potřeby rozšíření
1672 Praha 19, Praha - Satalice Kbely 1990/2,3,9,10,15-17; Satalice a  625, 626/1,3,4 - při ul.Trabantská areál s provozními budovami stáv.výrobního družstva
1675 Praha - Štěrboholy Štěrboholy 349/34, 349/228-9, 349/240 výstavba domů pro bydlení
1683 Praha 12 Modřany 257/1,2,4,12,13 vybudování sportovně rekreačního areálu,
zúžení pásu biokoridoru
1685 Praha 12 Modřany lokalita "Pod Belárií" uvedení do souladu se skuteč.stavem - zástavba
rodinnými domy
1687 Praha 12 Modřany 3602/6; 3604/7; 3608; 3609/1,2; 3610; 3611 přičlenění k obytné zástavbě - výstavba
kanalizační stoky A2 z Komořan
1693 Praha - Kunratice Kunratice 2368/5 - část zřízení kynologického cvičiště
1694 Praha - Kunratice Kunratice 2127, při ul.K Písnici výstavba rodinného domu
1695 Praha - Kunratice Kunratice 1166/2; 1166/1,1167/2,1174 - část přestavba stáv.rekreač.objektu na rodinný dům
1696 Praha 14 Kyje část jižního břehu Kyjského rybníka posunutí biokoridoru pro zajištění jeho funkčnosti,
uvedení do souladu se skuteč.stavem
1697 Praha 16 Radotín při ul. Strunkovská posunutí biokoridoru pro zajištění jeho funkčnosti,
s ohledem na skutečný stav v území
1698 Praha 12 Modřany u točny tramvají při ul. Generála Šišky posunutí biokoridoru pro zajištění jeho funkčnosti
a využití ploch s ohledem na skuteč.stav v území
1701 Praha - Nebušice Nebušice západní část ul.Sichrovského vybudování otočky MHD
1709 Praha 10 Vršovice mezi ul.Ruská, Nad Primaskou, Pod Rapidem; Vinohrady stavba humanitárního a duchovního střediska
pravoslavné církve
1715 Praha 14 Černý Most 232/222-část; při ul.Bryksova zrušení komunikace místního významu
1716 Praha 14 Kyje 2671/14; 2671/114 stávající sběrný dvůr - uvedení do souladu
se skutečným stavem
1717 Praha 14 Kyje 2671/111 stávající sběrný dvůr - uvedení do souladu
se skutečným stavem
1721 Praha 8 Karlín 693/28; 693/54; 693/155 - ul.Nekvasilova výstavba polyfunkčního objektu s bytovou
i nebytovou funkcí
1722 Praha 9 Prosek 1121/50, 1121/51-část, při ul. Lovosická-Kytlická výstavba hromadných garáží
1728 Praha - Kolovraty Kolovraty území západně od silničního okruhu vytvoření souvislého pásu ochranné zeleně
1730 Praha 12 Cholupice 427/9-13 vybudování areálu pro výcvik a chov psů
1732 Praha - Zbraslav Zbraslav křížení komunikace Strakonické při ul. Nad dálnicí výstavba mimoúrovňového přechodu pro pěší
vyhlášení veřejně prospěšné stavby
1740 Praha - Lochkov Lochkov 481/11, 479/6 - část obytná výstavba podle US
1746 Praha 12 Kamýk 666/9-11,13,14,16,24,30-37;1954/3 výstavba objektu s převažující bytovou
či ubytovací funkcí
1753 Praha 22 Uhříněves 2250, 2251, 2252, 2253 - část výsadba ovocných dřevin, užitkové a okrasné zahrady
1754 Praha 22 Pitkovice 168/1, 185/1, 226/1 - část obytná výstavba
1756 Praha 10, Praha 15 Záběhlice areál "Pragovka" - při ul. Strašnická - Pražská; Hostivař přeměna stáv.výrobního areálu na obytný soubor
1759 Praha 15, Praha -Dol.Měcholupy Hostivař lokalita "Golf" - při ul. U hostivařského nádraží; Horní Měcholupy vybudování obytného souboru s občanskou vybaveností
a rekreačními plochami, redukce VPS
1763 Praha 6 Břevnov 1879/1 výstavba polyfunkčních, bytových objektů, redukce VPS
1764 Praha 7 Holešovice 506 a další; ul.U Vody-Jankovcova-Varhulíkové výstavba obytného domu
upravení linie protipovodňových opatření
1766 Praha 6 Bubeneč býv.areál "Pražských papíren" vyjmutí z velkého rozvojového území
vyjmutí z nerozvojového území
obnova území mezi rekonstruovaným bytovým komplexem
a sportovně rekreační zónou
1773 Praha 6 Hradčany 338, 339 zachování stáv.využití pro depozitáře a sklady
1791 Praha - Kunratice Kunratice 999 výstavba rodinných domů
1792 Praha - Kunratice Kunratice 2364/1,2-sev.část; část komun."Do Dubin, Pod Javory" výstavba jedné řady izol.rodinných domů,
stáv.komunikace uvést do souladu se skuteč.stavem
1794 Praha - Kunratice Kunratice 798 posílení zeleně
1795 Praha - Kunratice Kunratice 2381,2506/1,2; 2383/2,12-část;2505/1-část rekonstrukce komunikací a vybudování dětských hřišť,
uvedení do souladu se skuteč.stavem, t.j.mimo kult.památku
1805 Praha - Kunratice Kunratice 2377/4,5 - část smíšené využití území ve vztahu k plánované komunikaci
1806 Praha - Kunratice Kunratice 1499-1513/1,2; 1518-část; ul.Nad Šeberákem sjednocení území vhodného pro obytnou výstavbu
1807 Praha - Šeberov, Praha - Kunratice Šeberov ; Kunratice východně od Kunratické spojky, směr Vestec-Jesenice vytvoření koridoru pro MHD rozšířením části stáv.komunikace od Metra C-směr Jesenice, souběžná cyklotrasa v pásu zeleně
vyhlášení veřejně prospěšné stavby
1809 Praha 5 Hlubočepy 1044/2 výstavba rodinného domu
1815 Praha 5 Hlubočepy 1785/21,22 - část posunutí obytné funkce na hranice pozemků
1816 Praha 5 Smíchov 3151/9 - areál Povodí Vltavy funkční sjednocení areálu podniku pro
dostavbu správní budovy s parkováním
1822 Praha 5 Smíchov 1591; 1592/1,11; 4911/2 - část; lokalita "Na Pláni" výstavba bytových domů
1824 Praha 5 Radlice ; Jinonice ul. Na Farkáně IV - U Slévárny zrušení trasy propojovací komunikace
1825 Praha 5 Hlubočepy 1212 přičlenění k obytné funkci
1835 Praha 4 Podolí 85/1 - část, ul. Pod Vyšehradem uvedení do souladu se skutečným stavem
pozemek přiléhající k bytovým domům
1842 Praha - Čakovice Čakovice 1438/1 - část nízkopodlažní obytná zástavba, vybavenost
1846 Praha - Dolní Počernice Dolní Počernice lokalita "Praha - Dolní Počernice" zřízení nové železniční zastávky
vyhlášení veřejně prospěšné stavby
1847 Praha 5 Hlubočepy lokalita "Praha - Hlubočepy střed" zřízení nové železniční zastávky
vyhlášení veřejně prospěšné stavby
1848 Praha 5 Hlubočepy lokalita "Praha - Hlubočepy zastávka" zřízení nové železniční zastávky
vyhlášení veřejně prospěšné stavby
1849 Praha 14 Kyje lokalita "Praha - Jahodnice" zřízení nové železniční zastávky
vyhlášení veřejně prospěšné stavby
1850 Praha 19 Kbely lokalita "Praha - Kbely" přesun stávající železniční zastávky
vyhlášení veřejně prospěšné stavby
1851 Praha 5 Smíchov lokalita "Praha - Konvářka" zřízení nové železniční zastávky
vyhlášení veřejně prospěšné stavby
1852 Praha 6 Liboc lokalita "Praha - Liboc" zřízení nové železniční zastávky
vyhlášení veřejně prospěšné stavby
1853 Praha 10 Strašnice lokalita "Praha - Malešice zastávka" zřízení nové železniční zastávky
vyhlášení veřejně prospěšné stavby
1854 Praha 16 Radotín lokalita "Praha - Radotín zastávka" zřízení nové železniční zastávky
vyhlášení veřejně prospěšné stavby
1855 Praha 10 Strašnice lokalita "Praha - Slavia /Eden" zřízení nové železniční zastávky
vyhlášení veřejně prospěšné stavby
1856 Praha - Čakovice Třeboradice lokalita "Praha - Třeboradice" zřízení nové železniční zastávky
vyhlášení veřejně prospěšné stavby
1857 Praha - Velká Chuchle Velká Chuchle lokalita "Praha - Velká Chuchle" přesun stávající železniční zastávky
vyhlášení veřejně prospěšné stavby
1858 Praha 7 Holešovice lokalita "Praha - Výstaviště" posun časového horizontu nové železniční zastávky
vyhlášení veřejně prospěšné stavby
1859 Praha 10 Strašnice lokalita "Praha - Zahradní Město" zřízení nové železniční zastávky
vyhlášení veřejně prospěšné stavby
1862 Praha 22 Pitkovice ; Křeslice v lokalitě při hranici obou MČ západně od ul.V Pitkovičkách, přemístění plochy pro výstavbu transformovny 110/22 kV v současnosti včetně napojení na venkovní vedení 110 kV
jihozápadní část MČ Praha 22 vyhlášení veřejně prospěšné stavby
  nové funkční využití pro plochu původně uvažovaného umístění
1865 Praha 13 Stodůlky 2166/26, 2160/153 - lokalita Luka uvedení do souladu se stávajícím stavem -smíšené území,parky
1866 Praha - Lochkov území po SV obvodě stávající zástavby vyhlášení veřejně prospěšné stavby pro SV komunikaci
1869 Praha 6 Dejvice ; Bubeneč mezi ul. Koulova -Terronská výstavba hromadných podzemních garáží
1872 Praha 3 Žižkov 934, Komenského nám. výstavba hromadných podzemních garáží
1874 Praha 9 Prosek lokalita "Prosek-Amerika", při ul.Prosecká upřesnění využití území na zákl. zpracovaných
zastavovacích podmínek
1875 Praha 4 Michle v úseku "Pankrác - Budějovická"; Krč ; Nusle prodloužení tramvajové trati  (výkr.č.5 ÚPn)
příp.související změny funkčního využití
vyhlášení veřejně prospěšné stavby
1876 Praha - Újezd Újezd severně od ul.Formanská -Jos.Bíbrdlíka zrušení veřejně prospěšné stavby v souladu se skuteč.stavem
1877 Praha - Dubeč Dubeč lokální biokoridor L4/263 v místě křížení s PO změna trasy nefunkčního lokálního biokoridoru -
posun severním směrem
1884 Praha - Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy 85/16 výstavba rodinného domu po připojení k navazujícímu pozemku v čistě obytném území
1885 Praha - Zličín Zličín 668/13 - část zřízení parkově upravené plochy na svěřeném pozemku
1887 Praha 12 Modřany 167/1,167/2,168/1,168/2,169/1,169/2,170/1,170/2,170/3,171/1,171/2,171/3,172/1,172/3,173,4097/3 zřízení městského parku
1890 Praha 10, Praha 15 Strašnice ; Malešice části traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n.; Hostivař ; Vršovice optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n.
1897 Praha - Libuš Písnice 845/31 výstavba rodinného domu
1898 Praha 5 Jinonice areál Walter a.s.; Radlice transformace  průmyslového areálu do městské struktury
v důsledku útlumu výroby
1907 Praha - Kunratice Kunratice 816/1 - část, 816/6 - část zřízení parkoviště
1910 Praha 9 Vysočany "Vysočanská radiála" v úseku Balabenka-Kbelská včetně okolí změna dopravní a urbanistické koncepce vyvolaná zrušením Vysočanské radiály
1911 Praha - Nebušice, Praha 6 Nebušice ; Dejvice oblast Jenerálky změna části trasy pro stavbu "rekonstrukce vedení 110 kV Červený vrch-sever" mimo obytné části
1912 Praha - Dubeč Dubeč východně od SO - u Říčanského potoka změna části trasy pro stavbu "vedení 110 kV  Běchovice - Říčany" mimo dvojité křížení s trasou silničního okruhu
1916 Praha 8 Čimice 1016/146, 1016/88, při ul.Spořická obytná výstavba
1921 Praha - Křeslice Křeslice 272/16, 272/46, 272/151, 272/160, 272/234, 272/225-228 - výstavba rodinných domů
ul. K Čestlicům, Mátová
1922 Praha - Ďáblice Ďáblice SV část obce rozšíření biocentra pro vybudování retenční nádrže
1923 Praha 12 Modřany 3670, 3671 výstavba rodinného domu namísto nevyhovujícího
objektu
1925 Praha 20, Praha - Satalice Horní Počernice území mezi Satalicemi a silničním okruhem; Satalice rozšíření logistického areálu