Oznámení

o společném jednání o návrhu změn vlny 07 Územního plánu sídelního útvaru

hlavního města Prahy

 

Návrh změn vlny 07 ÚP SÚ HMP

 

V souladu s §50 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy-Odbor územního plánu oznamuje zahájení projednávání návrhu změn vlny 07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP), společného jednání o návrhu změn 07 ÚP SÚ HMP spojeného s odborným výkladem.

Návrh změn vlny 07 ÚP SÚ HMP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č.31/42 ze dne 26.11.2009 a  č.35/39 ze dne 26.3.2010.

 

 

Společné jednání se bude konat dne 1.7. 2010 od 10.00 hodin

ve velkém zasedacím sále

Útvaru rozvoje hl. m.Prahy

Vyšehradská 57, Praha 2

 

 

 

Návrh změn vlny 07 ÚP SÚ HMP bude vystaven k nahlédnutí od 16.6.2010 do 2.8.2010 včetně:

-            v elektronické podobě v informačním středisku URM, Jungmannova 29, Praha 1, v pondělí až čtvrtek od 8,00 hod. do 18,00 hod. a v pátek od 8,00 do 16,00 hod.

-            v  kanceláři č. 330 OUP MHMP, Jungmannova 29, Praha 1 v úředních dnech, tj. v pondělí od 12,00 hod. do 17,00 hod. a ve středu od 8,00 do 18,00 hod., v jiné dny po telefonické dohodě

-            v elektronické podobě na internetové adrese www.praha-mesto.cz v sekci územní plánování a rozvoj města

 

Do 30-ti dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 2.8.2010 včetně, mohou vyzvané subjekty podávat  stanoviska a připomínky k vystavenému návrhu změn vlny 07 ÚP SÚ HMP.  Ke stanoviskům a připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Stanoviska a připomínky podávejte písemnou formou na adresu:

 
Magistrát hlavního města Prahy

Odbor územního plánu

Jungmannova 29

111 21  Praha 1

 

Stanoviska vydávají v souladu s odst.2, §50 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění dotčené orgány.  K vystavenému návrhu změn vlny 07  ÚP SÚ HMP mohou dotčené orgány  vydat  své stanovisko, pokud chrání zájmy vyplývající ze znění zvláštních předpisů a dále mimo oblast chráněných zájmů mohou vydat připomínky. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že za stanovisko dotčeného orgánu budeme považovat pouze taková vyjádření, kdy uplatnění chráněných zájmů dotčeného orgánu bude zdůvodněno odkazem na příslušný zákon, jeho ustanovení a odstavec a  zdůvodněno tak, aby byl jednoznačně zjistitelný druh chráněného zájmu ke každému konkrétnímu požadavku dotčeného orgánu. Pokud příslušné požadavky nebudou takto doloženy, budou pořizovatelem vyhodnoceny jako připomínky, nikoliv jako stanoviska dotčených orgánů.

 

Připomínky mohou podat dotčené orgány (viz výše), orgány státní správy, městské části a obce sousedící s hl. m. Prahou.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                Ing. Jitka Cvetlerová

                                                                                                                                 ředitelka odboru územního plánu