Změny vlny 06 územního plánu hl. m. Prahy

 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy (ZHMP), příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona

 

vydává

 

tyto změny vlny 06 územního plánu hl. m. Prahy, schváleného usnesením ZHMP č. 10/05 dne 9.9.1999, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č. 32/1999 Sb., ve znění obecně závazné vyhlášky č.10/2001 Sb.hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.27/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.21/2002 Sb.hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.30/2002 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.8/2003 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.3/2004 Sb. hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.7/2004 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.6/2005 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.17/2005 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.24/2005 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.6/2006 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.15/2006 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.23/2006 Sb.hl.m.Prahy, opatření obecné povahy č.2/2008, Opatření obecné povahy č.3/2008, Opatření obecné povahy č.4/2008, Opatření obecné povahy č.5/2009, Opatření obecné povahy č.6/2009 a Opatření obecné povahy č.7/2009.

 

 

závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto:

 

1.        Nově se vymezují funkční plochy uvedené v příloze č.1a a č.1b.

2.        Změny vlny 06 územního plánu HMP jsou uvedeny v příloze č.2.

3.        Vymezení ploch VPS (1079, 1159, 1306, 1314, 1315, 1349, 1383, 1405, 1434, 1490, 1498, 1511 a 1520) se mění dle přílohy č.2.

4.        Vztah změn k zastavitelnému území se mění dle přílohy č.2. 

5.        Součástí změn vlny 06 územního plánu HMP jsou tyto výkresy grafické části:

a)        Zákresy jednotlivých změn do hlavního výkresu jsou součástí přílohy č.2.,       1 : 10 000

b)       Situování změn VPS a VPO, 1 : 100 000, příloha č.3.

 

6.        Ode dne účinnosti této změny ( § 173 odst. 1 správního řádu) se doplňuje závazná část obecně závazné vyhlášky č. 32/1999 Sb., ve znění obecně závazné vyhlášky č.10/2001 Sb.hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.27/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.21/2002 Sb.hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.30/2002 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.8/2003 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.3/2004 Sb. hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.7/2004 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.6/2005 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.17/2005 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.24/2005 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.6/2006 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.15/2006 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.23/2006 Sb.hl.m.Prahy, opatření obecné povahy č.2/2008, Opatření obecné povahy č.3/2008, Opatření obecné povahy č.4/2008, Opatření obecné povahy č.5/2009, Opatření obecné povahy č.6/2009 a Opatření obecné povahy č.7/2009.