Zadání

změny Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy

Z1000/00

 

a) Důvody pro pořízení a hlavní sledované cíle:

 

            Důvodem pro pořízení změny je odstranění formálních nedostatků stávajícího územního plánu a zlepšení předpokladů jeho využívání při územním rozhodování, především změnou popisných a výkladových částí dokumentu a promítnutí těchto systémových změn do výkresové části dokumentu. Cílem změny není přehodnocení plošného vymezení a obsahu jednotlivých prvků funkční a prostorové regulace (např. hranic a náplně funkčních ploch), ale úprava celkového systému těchto prvků, vyladění jejich vzájemné provázanosti a zvýšení přehlednosti a vypovídací hodnoty celého dokumentu pro jednotlivé uživatele. Nejde v žádném případě o změnu celkové urbanistické koncepce.

 

Hlavními sledovanými cíli jsou:

 

 1. Zjednodušení výkladu regulativů a zpřehlednění dokumentu

 

Zpřehlednění celkového uspořádání dokumentu. V textové části ÚPn SÚ hl. m. Prahy dojde zejména ke zjednodušení obsahové struktury a změně výkladu regulativů tak, aby byl popis lépe srozumitelný. Mimo stručné formulace koncepčních zásad bude mít charakter instrukce.

 

            2.  Zpřehlednění systému výkresové části

 

Bude prověřen stávající systém výkresů územního plánu a maximálně zjednodušen proces hledání informací o hlavních regulativech a limitech využití území pro každého uživatele. Za tím účelem bude snížen počet výkresů se závaznými a směrnými prvky a bude provedeno jejich jasnější oddělení od výkresů s prvky informativními.

 

            3.  Omezení počtu změn

 

                 Úprava režimu „nepřesnosti kresby“ hranic jednotlivých funkčních ploch

 

                 Míra  podrobnosti  územního plánu vyplývá z měřítka zpracování 1 : 10 000, což je

podrobnost, která již neumožňuje jednoznačnou identifikaci parcel katastru      nemovitostí a vazby na vlastnická práva. Bude prověřena možnost úpravy režimu chápání hranic v tom smyslu, aby problémy vyplývající z technologické nepřesnosti kresby nebylo nutné řešit prostřednictvím změny územního plánu.

 

Úprava struktury funkčního využití území (legendy)

 

Předmětem změny bude dílčí prověření stávající struktury funkčního využití území a návrh na její možné zpřehlednění s důrazem na zjednodušení výkladu jednotlivých typů funkčního využití území při zachování věcné kostry této struktury. Vzhledem k režimu změny územního plánu podle stavebního zákona nebude mít předpokládané zjednodušení povahu zásadního přehodnocení celkové struktury legendy územního plánu.

 

 

b)      Vymezení řešeného území podle katastrálních území

 

Předmětem řešeného území je celé území hl. m. Prahy, tj. tato katastrální území:

Benice, Běchovice, Bohnice, Braník, Břevnov, Březiněves, Bubeneč, Čakovice, Černý Most, Čimice, Dejvice, Dolní Chabry, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Ďáblice, Háje, Hájek, Hloubětín, Hlubočepy, Hodkovičky, Holešovice, Holyně, Horní Měcholupy, Horní Počernice, Hostavice, Hostivař, Hradčany, Hrdlořezy, Chodov, Cholupice, Jinonice, Josefov, Kamýk, Karlín, Kbely, Klánovice, Kobylisy, Koloděje, Kolovraty, Komořany, Košíře, Královice, Krč, Křeslice, Kunratice, Kyje, Lahovice, Letňany, Lhotka, Libeň, Liboc, Libuš, Lipany, Lipence, Lochkov, Lysolaje, Malá Chuchle, Malá Strana, Malešice, Michle, Miškovice, Modřany, Motol, Nebušice, Nedvězí, Nové Město, Nusle, Petrovice, Pitkovice, Písnice, Podolí, Prosek, Přední Kopanina, Radlice, Radotín, Ruzyně, Řeporyje, Řepy, Satalice, Sedlec, Slivenec, Smíchov, Sobín, Staré Město, Stodůlky, Strašnice, Střešovice, Střížkov, Suchdol, Šeberov, Štěrboholy, Točná, Troja, Třebonice, Třeboradice, Uhříněves, Újezd, Újezd nad Lesy, Veleslavín, Velká Chuchle, Vinohrady, Vinoř, Vokovice, Vršovice, Vysočany, Vyšehrad, Zadní Kopanina, Záběhlice, Zbraslav, Zličín, Žižkov

 

c)      Požadavky vyplývající ze širších vztahů

 

Pro území hl.m. Prahy nebyla zpracována nadřazená ÚPD a vzhledem k charakteru změny Z 1000/00 se oproti původnímu územnímu plánu obsah nemění.

 

 

d)      Požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a hospodářských údajů a výhledů

 

Vzhledem k charakteru změny, omezující se na formální úpravy původního dokumentu, které nezasahují do základních zásad urbanistické koncepce, nejsou pro tuto etapu takové požadavky relevantní.

 

e)      Požadavky  a podmínky pro rozvoj města zohledňující hodnoty území (přírodní, historické, urbanistické, kulturní atd.)

 

Původní požadavky na urbanistické řešení zohledňující přírodní, historické, urbanistické, kulturní, a jiné hodnoty území se nemění.

 

f)       Požadavky na vymezení  zastavitelného území

 

Změna nebude obsahovat vymezení nových hranic zastavitelných území.

 

g)      Požadavky na využitelnost přírodních zdrojů, na ochranu a tvorbu životního prostředí, zdravých životních podmínek, a ochranu krajiny (vč. ochrany ZPF, PUPFL) a na územní systém ekologické stability

 

Podmínky využití přírodních zdrojů, principy péče o životní prostředí a zdravé životní podmínky, požadavky na ochranu krajiny a navrhovaný územní systém ekologické stability obsažené v platném Územním plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy  nebudou řešením změny Z1000/00 ÚP SÚ upravovány.

 

 

h)      Požadavky na ochranu kulturních památek

 

Řešení v platném územním plánu bude respektováno.

 

i)        Požadavky na upřesnění řešení systémů dopravy,  veřejného a technického vybavení území

 

Technická a dopravní infrastruktura a koncepce vytváření decentralizované soustavy center občanského vybavení se nemění oproti obsahu původního územního plánu.

 

j)        Požadavky vyplývající z dalších právních předpisů (např. posuzování vlivů na životní prostředí, zájmů obrany státu, civilní ochrany, ochrany ložisek nerostných surovin a jejich těžbu, ochrany před povodněmi apod.)

 

Návrh řešení změny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy bude obsahovat náležitosti platného územního plánu uspokojující požadavky ochrany zájmů ve smyslu platných právních předpisů.

 

k)     Požadavky na využití území vyplývající z limitů jeho využití

 

V rámci zpracování zadání je provedena aktualizace přehledu limitů využití území, vyplývajících z platných právních předpisů a správních rozhodnutí včetně zákresu vybraných limitů využití území do příslušného výkresu.

 

 

l)        Požadavky a podmínky pro řešení vzájemných částí hl.m. Prahy a vztahů se sousedními obcemi.

 

Původní požadavky se vzhledem k charakteru změny nemění

 

m)    Požadavky na nutné asanační úpravy

 

Revize nevyužitých, špatně využitých a devastovaných ploch a určení jejich nové funkční náplně nebude předmětem této změny.

 

 

n)      Požadavky na rozsah a způsob zpracování dokumentace návrhu změny

 

Podle §31 odst.2 zákona č.50/1976 Sb. v platném znění  bude při pořizování změny Z1000/00 ÚP SU hl.m.Prahy spojen proces zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu změny.

Návrhové období stanoveno v platném Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy do roku 2010 nebude pořizovanou změnou Z1000/00 územního plánu upravováno.

Předmětem změny Z1000/00 nebude řešení požadavků na nové vymezení a uspořádání území, ale přehlednější a srozumitelnější vyjádření regulativů a limitů upravujících koncepci uspořádání území obsaženou v platném Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Regulativy platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zůstanou v platnosti, úprava bude spočívat v přehlednější a srozumitelnější formulaci.

Grafická část zahrne nově zpracované výkresy vymezující závazné a směrné části územního plánu. Jejich počet bude omezen na nezbytné minimum. Výkresy informativního charakteru nebudou nově zpracovávány. Nově budou zpracovány regulativy funkčního a prostorového uspořádání území (Vyhláška č. 32/1999). Aktualizována bude rovněž Vyhláška č. 33/1999 o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hl. m. Prahy.

 

 

 

Grafická příloha

 

Výkres limitů využití území hl. m. Prahy vyplývajících z právních předpisů a správních  rozhodnutí, včetně stanovených záplavových území (aktualizovaný)