HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 

SEKCE ÚTVAR ROZVOJE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Hradčanské náměstí č. 8,  118 54 Praha 1

tel: 224 308 111  fax: 220 514 652   e-mail: podatelna@urm.mepnet.cz

 

 

                                                                                                             

 

 

VEŘEJNá  vyhláška   -   Oznámení

o projednávání  návrhu zadání změny

Z1000/00

Územního plánu  sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ hl.m.Prahy)

 

 

 

V souladu s § 20, § 30 a § 31 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Magistrát hlavního města Prahy - Sekce Útvar rozvoje hlavního města Prahy (SURM MHMP) projednání návrhu zadání změny Z1000/00   Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen zadání).

 

Veřejné jednání se bude konat dne   28.02.2005 v 800 hod

 

ve velkém zasedacím sále

Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Hradčanské nám. 8, Praha 1 (Martinický palác).

 

Návrh zadání  změny Z1000/00 bude  vystaven k veřejnému nahlédnutí  od 17.02.2005  do 18.03.2005 včetně od 9.00 hod. do 15.00 hod. v Sekci Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, v podatelně SURM MHMP, Hradčanské náměstí 8, Praha 1 a v úředních dnech, tj. v pondělí a středu, v kanceláři č.19. 

S návrhem zadání je také možné se seznámit na adrese: www.praha-mesto.cz/ chci  vědět / územní rozvoj města / územní plán / změna Z1000/00

Do 15ti dnů od posledního dne vystavení, tj. do 2.04.2005 včetně je možné podávat podněty k návrhu zadání. K podnětům podaných po této lhůtě se nepřihlíží. 

Stanoviska a podněty  podávejte písemnou formou  na adresu:

Magistrát hlavního město Prahy

Sekce Útvar rozvoje hlavního města Prahy

Hradčanské náměstí č. 8

118 54  Praha 1


Dotčené orgány státní správy mohou vydat k projednávanému návrhu zadání změny Z1000/00 své stanovisko, pokud chrání zájmy vyplývající ze znění zvláštních předpisů (viz § 126 odst. 1 a 2 stavebního zákona), a dále mimo oblast chráněných zájmů podněty. Z tohoto důvodu pořizovatel upozorňuje, že za stanovisko dotčeného orgánu státní správy bude považovat pouze takové  sdělení, ve kterém bude uplatněný chráněný zájem dotčeného orgánu státní správy zdůvodněn odkazem na příslušný zákon, paragraf, odstavec a stručné zdůvodnění tak, aby byl jednoznačně zjistitelný              a prokazatelný druh chráněného zájmu ke každému  konkrétnímu požadavku dotčeného orgánu státní správy. Pokud příslušné požadavky nebudou takto doloženy, budou pořizovatelem vyhodnoceny jako podněty a nikoliv jako stanoviska dotčených orgánů státní správy.

 

Obsah závazné části územního plánu je dán zněním § 29 odst. 1 stavebního zákona a § 18 odst.1        a odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci a nelze na obsah závazné části územního plánu vznášet jiné požadavky, než které vyplývají z výše uvedených právních předpisů. Rovněž tak nebudou pořizovatelem vyhodnocena stanoviska a podněty, ve kterých  příslušný subjekt ve svém vyjádření bude pouze obecně požadovat dodržení obsahu závazných právních předpisů.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Světlana Kubíková

                                                                                          

                                                                                                 zástupce ředitele MHMP

                                                                                           pověřená řízením SURM MHMP