7. ZÁVAZNÁ A SMĚRNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU,

REGULATIVY FUNKČNÍHO

A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, 

LIMITY ÚZEMÍ

 

 

            Územní plán hl. m. Prahy vymezuje ve své závazné části regulativy funkčního a prostorového uspořádání a limity rozvoje území.

            Funkční regulativy jsou dány příslušnými typy jednotlivých území a ploch, které jsou zobrazeny v grafické části dokumentace ve výkresu č. 4. Regulativy prostorového uspořádání jsou dány koeficienty využití jednotlivých území, které jsou uvedeny v grafické části dokumentace ve výkresu č. 4.

 

 

          7.1. Cíl územního plánu

 

(1) Územní plán hlavního města Prahy je územním plánem sídelního útvaru podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném k 30.6.1998 na základě výjimky udělené Ministerstvem pro místní rozvoj  pod č.j. 8845/98-31/766 ze dne 1.9.1998 ve smyslu čl. II, bod 1 zákona č. 83/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

(2) Územní plán  hlavního města Prahy řeší funkční využití a uspořádání ploch na území hlavního města Prahy jako celku, stanoví základní zásady organizace území a postup při jeho využití při naplňování cílů a daností, obsažených v územních a hospodářských zásadách, schválených usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 31/7 ze dne 21.10.1993:

a) řeší město s jeho 1 200 000 obyvateli jako politické, ekonomické a hospodářské centrum státu, centrum kultury, vzdělanosti, turismu, dopravní křižovatku evropského významu a centrum pracovních příležitostí a vybavenosti pražského regionu,

b) rozvíjí hlavní město Prahu jako harmonický celek zastavitelných a nezastavitelných území při respektování a ochraně přírodních, historických, architektonických a urbanistických hodnot,

c) respektuje jedinečný obraz města, který nelze dalším vývojem a výstavbou narušit a který je dán spolupůsobením konfigurace terénu, významného fenoménu řeky Vltavy s jejími ostrovy, přítoky a navazující krajinou a dochovanými kulturně historickými hodnotami, které se postupně po staletí utvářely,

d) respektuje především historické jádro města, vyhlášené jako Pražská památková rezervace, zapsané v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO,

e) organizuje území, zejména decentralizuje komerční aktivity do soustavy sekundárních center a rozvíjí radiálně okružní systém komunikací s cílem snížit dopravní zatížení centrální části a zajistit podmínky pro trvale udržitelný rozvoj.

                 

 

          7.2. urbanistická koncepce

 

(1) Urbanistická koncepce hlavního města Prahy je založena na vyváženém využití a rozvoji tří historicky utvářených pásem: celoměstského centra, kompaktního města a vnějšího pásma.

(2) Celoměstské centrum je tvořeno severní částí historického jádra (Pražské památkové rezervace). Územní plán ho rozšiřuje do prostorů Bubny-Zátory, Smíchov, Pankrác a Karlín s cílem snížit dopravní zatížení historického jádra decentralizací komerčních aktivit.

(3) Kompaktní město zahrnuje původní pražská předměstí s blokovou zástavbou, zahradní města z období před 2. světovou válkou a zástavbu pražských sídlišť. Územní plán rozšiřuje kompaktní město o rozvojové plochy určené pro bytovou výstavbu městského charakteru a pro další funkce celoměstského i lokálního významu. V souladu se zásadou polycentrického řešení hlavního města Prahy jsou navržena významná centra, přebírající některé celoměstské funkce: Dejvice, Nové Butovice, Palmovka, Vršovice-Eden, Letňany, Černý Most, Jižní Město, Nové Dvory. Nejvýznamnější plochy rozšířeného kompaktní-ho města jsou v prostorech Barrandov, Západní Město, Letňany - Kbely, Horní Počernice - Černý Most, Dolní Počernice, Kunratice - Šeberov. V návaznosti na obytnou funkci jsou umístěny plochy pracovních příležitostí minimalizující dojížďku za prací. Restrukturalizace pražského průmyslu uvolňuje plochy původních průmyslových areálů situovaných uvnitř obytné zástavby a umožňuje jejich transformaci na plnohodnotné městské čtvrti s dosud chybějící vybaveností, bydlením a zelení.

(4) Vnější pásmo, jehož podstatou je příměstská krajina s původně venkovským osídlením, je v územním plánu doplněno o nízkopodlažní formy bydlení, navazující na zástavbu stávajících sídel. Podstatnými prvky tohoto pásma jsou zemědělský půdní fond, lesní porosty a pozemky určené k plnění funkce lesa, dále přírodní prvky zeleně, které přecházejí z volné krajiny do kompaktního města a celoměstského centra formou parků a parkově upravených ploch. Územní plán doplňuje uvedené stávající prvky v radiálních i tangenciálních směrech do spojitého systému zeleně. Součástí krajiny jsou vodní plochy a toky, které jsou spolu s přilehlým územím chráněny jako významná součást krajinného rázu a jako obohacení biodiverzity pro svou mikroklimatickou, hygienickou a estetickou hodnotu.

(5) Na území hlavního města Prahy bezprostředně navazuje pražský region, který zahrnuje  centrální část Středočeského kraje, tvořenou územím okresů Praha-východ, Praha-západ, převážnou částí okresu Beroun, Kladno, Mělník a malou částí okresů Kolín a Nymburk s vazbami na území hlavního města. Mezi jádrem regionu - hl. m. Prahou a ostatním územím regionu existuje vzájemná interakce, kdy Praha je pro region centrem pracovních příležitostí, vybavenosti a školství, region je pro hl. m. Prahu zdrojem pracovních sil, zázemím krátkodobé rekreace a nositelem nadřazené sítě dopravy a technické infrastruktury. Vzájemné vazby se nejsilněji projevují v tzv. kontaktním pásmu, vymezeném přibližně městy Beroun, Kladno, Kralupy n. Vlt., Neratovice, Brandýs n. L., Čelákovice, Úvaly, Říčany, Benešov.

(6) Prostorové uspořádání hlavního města Prahy je specifické:

a) proporcemi a obrazem historického jádra (Pražské památkové rezervace) s jeho uličními prostory, náměstími, historickými zahradami a parky, řekou Vltavou s ostrovy a nábřežími, architektonickými dominantami, utvářením terénu s dominantním meandrem Vltavy, údolími jejích přítoků i výraznými náhorními plošinami nad zachovanými přírodně hodnotnými svahy,

b) výsledkem pozitivní lidské činností při tvorbě krajiny i kultivovaného městského prostředí sestávající ze zakládání historických obor a zahrad, příměstských hájů a významných městských parků v centrální části,

c) dochovanými historickými jádry městských částí s prvky tvarosloví lidové architektury.

(7) Uvedené prvky prostorového utváření hlavního města Prahy jsou měřítkem a limitem pro hodnocení nové výstavby v území a je nutno je chránit a rozvíjet při rozhodování v území a při pořizování navazující územně plánovací dokumentaci.

(8) Neoddělitelnou součástí urbanistické koncepce částí funkčního uspořádání hlavního města Prahy je územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES). Koncepce ÚSES vychází z územně technického podkladu „Nadregionální a regionální ÚSES ČR”, pořízeného v roce 1996 Ministerstvem pro místní rozvoj. Systém je doplněn o prvky lokálního (místního) významu a interakční prvky. ÚSES představuje vybranou část systému zeleně a vodních prvků se zcela specifickými požadavky na realizaci.

(9) Doprava se podílí na urbanistické koncepci hlavního města Prahy zejména:

a)      řešením nadřazené komunikační sítě města, která je tvořena dvěma okruhy, Pražským (silničním) a městským, a na ně navazujícími sedmi radiálami a dvěma spojkami;

a.1) Pražský (silniční) okruh slouží pro vedení dopravy, která je vůči městu tranzitní, a dále pro rozvádění vnější cílové či zdrojové dopravy a pro realizaci vnitroměstských jízd mezi jednotlivými částmi města,

            a.2) městský okruh je navržen tak, aby svou kapacitou a atraktivitou převzal většinu dopravních vztahů směřujících přes centrum města a rozvedl je po obvodě k jednotlivým cílům a tím umožnil co nejvyšší plynulost dopravy, nezbytnou pro minimalizaci vlivů dopravy na životní prostředí.

b)      systémem Pražské Integrované Dopravy (PID), který je tvořen

b.1) městskou hromadnou dopravou s metrem jako základním prostředkem. Doplňkovými systémy  jsou tramvajová a       autobusová doprava,

      b.2) příměstskou a městskou železniční dopravou a příměstskou autobusovou dopravou,

      b.3) záchytnými parkovišti P+R;

c)      železničním uzlem Praha, který je tvořen soustavou deseti železničních tratí, radiálně zaústěných do Hlavního a Masarykova       nádraží, doplněnou pražskými spojovacími tratěmi. Jsou vytvořeny   podmínky pro možné zaústění železničních tratí vysokých   rychlostí;

d)      leteckou mezinárodní i vnitrostátní dopravou, která je soustředěna do letiště Praha-Ruzyně,   v návrhovém období se zachovává současný dráhový systém 3 vzletových a přistávacích drah;

e)      do roku 2010 se uvažuje s modernizací vltavské vodní cesty pro osobní i nákladní dopravu,  limitovanou kapacitou plavebních komor Podbaba a Smíchov. Nový přístav v Radotíně bude    určen výhradně pro sportovní a rekreační lodě, nebude mít charakter nákladního přístavu.  Zároveň   však bude, v případě nenadálých událostí na toku a při povodňových průtocích,  plnit funkci ochrannou.

(10) Technické vybavení ovlivňuje urbanistickou koncepci hlavního města Prahy systémy zásobování vodou, odkanalizování, zásobování elektrickou energií, teplem, plynem, přenosu informací a soustavou vodních toků s výraznou městotvornou funkcí.

a)      základem systému zásobování vodou jsou mimopražské zdroje Želivka a Káraný a úpravna vody v Podolí,

b)      základem systému odkanalizování je ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově

c)      základem systému zásobování elektrickou energií jsou vstupní transformovny 400/110 kV Chodov, Řeporyje, Sever, 220/110 kV Malešice a napájecí body 110 kV,

d)      zásobování centralizovaným teplem je z pravobřežní soustavy centralizovaného zásobování s hlavním zdrojem Elektrárny Mělník a ostrovních soustav,

e)      základními články zásobování plynem jsou plynovody o velmi vysokém a vysokém tlaku s hlavními regulačními stanicemi VVTL/VTL Třeboradice a Dolní Měcholupy a sítí regulačních stanic VTL/STL,

f)       základem přenosu informací jsou systémy telekomunikací a radioreléových spojů s příslušnými technologickými zařízeními,

g)      využití ploch u vodních toků omezované povodňovými průtoky je umožňováno u Vltavy a Berounky protipovodňovými opatřeními, u ostatních toků retenčními nádržemi a poldry a vodohospodářskými opatřeními v jejich povodí.

 

 

7.3. ZÁVAZNÁ A SMĚRNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

 

(1) Funkční využití území v návrhovém horizontu územního plánu je závazné s výjimkou jednotlivých druhů veřejného vybavení, které jsou v rámci kategorie veřejného vybavení směrné.

(2) Hranice polyfunkčních území jsou závazné s výjimkou hranic uvnitř kategorie obytná území a hranic uvnitř kategorie smíšená území, které jsou směrné.

            (3) Hranice monofunkčních ploch jsou závazné s výjimkou hranic uvnitř kategorie příroda, krajina a zeleň, uvnitř kategorie pěstební plochy a uvnitř kategorie veřejné vybavení, které jsou směrné. Hranice mezi kategorií příroda, krajina a zeleň a monofunkční plochou sady, zahrady  a vinice jsou směrné.

(4) Nadřazené celoměstské systémy, tj. územní systém ekologické stability (ÚSES), celoměstský systém zeleně, stavby systému dopravy a technického vybavení, jsou s níže uvedenými výjimkami závazné.

(5) Vybraná komunikační síť a funkční plochy pro dopravu jsou v návrhovém horizontu územního plánu závazné s výjimkou tvarů křižovatek v rámci funkčních ploch umožňujících vozidlové komunikace, tunelových úseků dopravních staveb (kromě stanic metra), vysokorychlostních tratí a  tras lanovek.

(6) Hranice mezi urbanisticky významnými plochami a dopravními spojeními (náměstí, shromažďovací prostory apod.) zahrnutými do urbanisticky významných ploch a dopravních spojení (DU) a zastavitelnými funkčními plochami jsou směrné při zachování plošného rozsahu veřejných prostranství.

(7) Vymezení technického vybavení v návrhovém horizontu územního plánu je závazné s výjimkou nezbytných přeložek liniových staveb technického vybavení, vyvolaných jinými stavbami, které jsou směrné.

(8) Územní systém ekologické stability (ÚSES) je závazný s výjimkou interakčních prvků, jež jsou směrné.

(9) Procentuální podíl jednotlivých funkčních ploch ve velkých rozvojových územích je závazný.

(10) Uspořádání funkčního využití ve velkých rozvojových územích a velkých územích rekreace je směrné s výjimkou nadřazených celoměstských systémů, které jsou závazné.

(11) Konkrétní trasy liniových dopravních staveb a technického vybavení ve velkých rozvojových územích a velkých územích rekreace jsou směrné.

(12) Výhledové funkční využití ploch a výhledové trasy liniových staveb jsou směrné.

(13) Míra využití území stanovená pro rozvojová a transformační území je směrná.

(14) Minimální podíl bydlení stanovený pro centrální část města je směrný.

(15) Hranice funkčních ploch jsou vymezeny v závazné části ve výkrese č. 4 schváleného územního plánu hlavního města Prahy čarou o tloušťce 0,25 mm.

(16) Změna závazných hranic funkčních ploch je možná pouze změnou ÚPn s výjimkou odstranění zřejmé nepřesnosti kresby hranic funkčních ploch ve vztahu k hranicím pozemků, které je výjimečně přípustné.

(17) Změnu směrných prvků územního plánu lze provést úpravou územního plánu.

 

 

7.4. struktura funkčního vyuŽití území

 

(1) Území města je rozděleno na polyfunkční území a monofunkční plochy.

(2) Polyfunkční území se dělí na kategorie: obytná území, smíšená území, území výroby a služeb,

území sportu a  rekreace a zvláštní komplexy.

(3) Monofunkční plochy se dělí na kategorie: veřejné vybavení; doprava; technické vybavení;

      vodní plochy a suché poldry; příroda, krajina a zeleň; pěstební plochy.

           

(4) Polyfunkční území:

obytná území:

            OB       - čistě obytné

            OV      - všeobecně obytné

smíšená území:

            SV       - všeobecně smíšené

            SMJ     - smíšené městského jádra

 území výroby a služeb:

            VN      - nerušící výroby a služeb

            VS       - výroby, skladování a distribuce                       

území sportu a rekreace:

            SP        - sportu

            SR       - rekreace

zvláštní komplexy:

            ZOB    - obchodní                                                                                                                  ZVS     - vysokoškolské                                                                                    

            ZVO    - ostatní                                                                                 

(5) Monofunkční plochy:

veřejné vybavení:

VV      - veřejné vybavení

VVA    - armáda a bezpečnost

doprava:

SD, S1, S2, S4 - vybraná komunikační síť

            DZ       - tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály

            DL       - dopravní, vojenská a sportovní letiště  

            DGP  - garáže a parkoviště

DH      - plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P + R

            DP       - přístavy a přístaviště, plavební komory

            DU      - urbanisticky významné plochy a  dopravní spojení

technické vybavení:

            TVV    - vodní hospodářství

             TVE               - energetika

            TI        - zařízení pro přenos informací

            TVO    - odpadové hospodářství

těžba surovin:

            TEP     - těžba surovin                                                            

vodní plochy a suché poldry:

            VOP    - vodní toky a plochy,  plavební kanály

            SUP     - suché poldry

příroda, krajina a zeleň:

            LR       - lesní porosty

ZP       - parky, historické zahrady a hřbitovy

  ZMK    -zeleň městská a krajinná

            IZ        - izolační zeleň

 -  hodnotná zeleň vyžadující zvláštní ochranu

 

pěstební plochy:

          PS -       sady, zahrady a vinice

          PZA -    zahradnictví

          PZO    zahrádky a zahrádkové osady

          NL -      louky a pastviny

          OP -      orná půda, plochy pro pěstování zeleniny

 

 

(6) Základním měřítkem územního plánu je měřítko 1:10 000.

(7) Nejmenší zobrazovanou funkční plochou je plocha 2500 m2.

(8) Pevná značka    VV   v rámci jiné funkční plochy vyjadřuje umístění funkční plochy

o rozloze menší než 2 500 m2 v rámci jiné funkční plochy. Grafická značka symbolizuje těžiště umístění podměrečné funkční plochy.

(9) Plovoucí značka  VV   v rámci jiné funkční plochy vyjadřuje požadavek umístit či respektovat  funkční plochu bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné funkční plochy.

(10) Při umísťování stavby na hranici funkčních ploch musí být vždy přihlédnuto k funkci navazující plochy.

(11) Stavby a zařízení, která funkčnímu využití území neodpovídají, nelze umístit a rovněž nelze povolit změny  užívání staveb v rozporu se stanoveným funkčním využitím.

(12) U stávajících staveb, kolaudovaných ke dni nabytí účinnosti územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, tj. 1.1.2000, jejichž využití neodpovídá funkčnímu využití, ve kterém jsou umístěny, mohou být prováděny stavební úpravy bez posouzení jen za předpokladu, že nedojde k  zvětšení zastavěné plochy ani objemu stavby, ani ke změně funkčního  využití. Každá změna zastavěné plochy a objemu a změna funkčního využití musí být posouzena jako výjimečně přípustná stavba. Za výjimečně přípustnou stavbu jsou v těchto případech považovány nástavby 1 podlaží, zvětšení stávajícího půdorysu stavby max. o 15% a změny  funkčního využití oproti stavu kolaudovanému ke dni nabytí účinnosti územního plánu, při kterých výrazným způsobem nedojde ke zhoršení životního prostředí a jiného znehodnocení nebo ohrožení navazujících ploch a funkcí.

(13) Při umísťování staveb a zařízení v územích a plochách, ve kterých je plovoucí značkou definováno jiné funkční využití bez přesného umístění, je nezbytné pořídit podrobnější podklad, ve kterém bude řešeno umístění a přesné vymezení funkčního využití vyznačeného značkou.

(14) Konkrétní požadavky na vymezení plovoucích značek ZP - parky, historické zahrady, hřbitovy jsou uvedeny v oddíle 5-Monofunkční plochy, oddíle 6) Příroda krajina a zeleň, bodu 3.

(15) Při povolování staveb a zařízení v plochách zeleně, ve kterých je plovoucí značkou definováno jiné funkční využití, musí být zachován dominantní podíl plochy zeleně, ve které je značka umístěna.

(16) Při umísťování staveb a zařízení v územích a plochách, ve kterých je pevnou značkou definováno jiné funkční využití, je nezbytné respektovat funkční využití vyznačené značkou.

(17) Pro centrální část města je stanoven minimální směrný podíl bydlení. U nových staveb vzniklých po demolicích obytných objektů a objektů s podílem bytových ploch, u stavebních úprav, nástaveb a přístaveb obytných domů a objektů s podílem bytových ploch bude zachován původní nebo stávající rozsah bytových ploch, případně bude navýšen tak, aby neklesl pod předepsaný limit.

(18) Stanovené směrné podíly minimálních bytových ploch v centrální části města jsou zobrazeny ve výkrese č. 36 schváleného územního plánu hlavního města Prahy.

(19) Pro umisťování staveb a činností v polyfunkčních územích a monofunkčních plochách jsou z hlediska funkčního, doplňkového a výjimečně přípustného využití stanoveny regulativy.

(20) Umístění výjimečně přípustného funkčního využití je možné pouze na základě shodného vyjádření Útvaru rozvoje hl. m. Prahy a městské části, na jejímž území má být výjimečně přípustná stavba umístěna. Tento postup se vztahuje také na výjimečně přípustné změny objemu a funkčního využití stávajících staveb, jejichž využití neodpovídá funkčnímu využití, ve kterém jsou umístěny, na výjimečně přípustné změny objemu a funkčního využití staveb, umístění dopravních staveb a technického vybavení v nerozvojových územích, úpravy zřejmých nepřesností hranic funkčních ploch a na výjimky z podmíněnosti staveb.

(21) Funkční využití je vymezeno ve výkresu č. 4 schváleného územního plánu hlavního města Prahy.

 

 

7.5.       REGULATIVY FUNKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ

 

7.5.1. polyfunkční území

 

 

(1) Obytná území

          1a) OB – čistě obytné

Území sloužící pro bydlení.

Funkční využití:

Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech (viz výjimečně přípustné využití).

Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče.

Zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení (dále jen TV).

Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, administrativa a veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení, ambasády, sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící služby místního významu[6].

Stavby, zařízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID).

Zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny surovin.

          1b) OV -  všeobecně obytné

Území sloužící převážně pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel.

Funkční využití:

Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech.

Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, církevní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, malá ubytovací zařízení, drobná nerušící výroba1, veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení, sběrny surovin, sportovní zařízení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 1500 m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, nerušící služby1 .

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Vysoké školy a vysokoškolské koleje, stavby pro veřejnou správu města, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému , obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 15000 m2 prodejní plochy, ubytovací zařízení, stavby a plochy pro administrativu, malé sběrné dvory, parkoviště P+R, garáže, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, zahradnictví.

            Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z  obecně přípustných funkcí ve všeobecně obytném funkčním využití, navrhované  v převažujícím podílu celkové kapacity. 

 

 

(2) Smíšená ÚZEMÍ

          2a) SV -  všeobecně smíšené 

          Území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí.

Funkční využití:

          Bydlení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5000 m2 prodejní plochy, stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zařízení zdravotnická a sociální péče, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní zařízení, služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, drobná nerušící výroba1, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny surovin, malé sběrné dvory.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 15000 m2 prodejní plochy, zařízení záchranného bezpečnostního systému, veterinární zařízení,, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven, dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, zahradnictví, stavby pro drobnou zemědělskou činnost a chovatelství.

Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z  obecně přípustných funkcí ve všeobecně smíšeném funkčním využití v podílu celkové kapacity vyšším než 60 %.

2b) SMJ - smíšené městského jádra

Území sloužící pro kombinaci funkcí včetně bydlení, které jsou soustředěné do centrálních částí města a center městských čtvrtí.

Funkční využití: 

Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 40 000 m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, stavby pro administrativu,  školy, školská, vysokoškolská a ostatní vzdělávací zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, sportovní, kulturní, zábavní, církevní zařízení, zařízení zdravotnická a sociální péče, stavby pro veřejnou správu, služby, zařízení a plochy pro provoz PID.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, drobná nerušící výroba1, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, sběrny surovin.

Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z obecně přípustných funkcí ve funkčním využití smíšeném městského jádra v převažujícím podílu celkové kapacity vyšším než 60 %.

 

(3) ÚZEMÍ VÝROBY A SLUŽEB

             3a) VN -  nerušící výroby a služeb

Území sloužící pro umístění zařízení služeb a  výroby všeho druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, která nesmí svými vlivy narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru.

Funkční využití:

Služby, nerušící výroba, řemeslná výroba, plochy a zařízení pro skladování související s vymezeným funkčním využitím, dvory pro údržbu pozemních komunikací. Veterinární zařízení, zařízení záchranného bezpečnostního systému,  archivy a depozitáře, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování,  administrativní zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny surovin, sběrné dvory, manipulační plochy. Školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, zařízení pro výzkum, (související s vymezeným funkčním využitím). Služební byty2, ambulantní zdravotnická zařízení (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy, garáže, drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Lakovny, klempírny, truhlárny, stavby pro zpracování plodin, sklady hnojiv a chemických přípravků pro zemědělství, kompostárny a zařízení k recyklaci odpadů, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5000 m2 .

Sportovní zařízení, malá ubytovací zařízení. 

 

 

           3b) VS - výroby, skladování a distribuce

            Území sloužící pro umístění zařízení výroby  a služeb všeho druhu, včetně skladů, skladovacích a distribučních ploch.

Funkční využití:

Stavby a zařízení pro průmyslovou, zemědělskou, stavební i řemeslnou výrobu, opravárenská a údržbářská zařízení, dopravní areály, plochy a zařízení pro skladování. Stavby a zařízení pro zpracování a skladování chemikálií, sběrné dvory, stavební dvory, betonárny, dvory pro údržbu pozemních komunikací, stavby pro skladování a deponování zboží a materiálu, území pro celní odbavování nákladů, zařízení pro provoz a údržbu, vrakoviště.Veterinární zařízení, zařízení záchranného bezpečnostního systému, archivy a depozitáře, zařízení veřejného stravování, administrativní zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny surovin, sběrné dvory, manipulační plochy. Školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, zařízení pro výzkum, služby (související s vymezeným funkčním využitím). Služební byty2, ambulantní zdravotnická zařízení (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí.

Doplňkové funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy, drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové a účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Specializovaná obchodní a distribuční zařízení, stavby pro chov hospodářských  nebo kožešinových zvířat, hnojiště a silážní jámy.

 

 

(4) ÚZEMÍ SportU a rekreace

          4a) SP – sportu

Území sloužící pro umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu.

Funkční využití:

Krytá i otevřená sportovní zařízení. Klubová zařízení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení do 50 lůžek, administrativní zařízení, kulturní zařízení, školská zařízení, služby, služební byty2 pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí (to vše související s vymezeným funkčním využitím a zároveň to vše do souhrnného rozsahu 20% plochy území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Vodní plochy, zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Jako výjimečně přípustné bude posuzováno překročení kapacitních limitů zařízení obchodních a ubytovacích a umístění souvisejících funkcí nesportovního charakteru  nad souhrnný rozsah 20 % plochy území vymezeného danou funkcí.

 

 

4b) SR - rekreace 

Částečně urbanizované území sloužící rekreaci, oddechu a sportovním aktivitám v přírodě s omezenou zastavitelností. Dominantní podíl funkcí ve vymezeném území má zeleň.

      Funkční využití:

      Zeleň, pobytové louky, areály volného času, přírodní koupaliště, otevřené bazény v přírodním prostředí.

Nekrytá sportovní zařízení včetně velkoplošných hřišť (např. golfová hřiště), rekreační zařízení vázaná na chov zvířat (zejména kynologická cvičiště a jezdecké areály a parkury včetně kotců a stájí - vyjma závodišť).

Přírodní tábořiště, dětské tábory, skautské základny, autokempy a tábořiště pro karavany, mimoškolní zařízení pro děti a mládež. 

Zoologické a botanické zahrady, ekologická centra, archeologické parky. Další blíže nespecifikovaná zařízení sloužící oddechu a relaxaci.

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu, základní sociální zázemí, zařízení veřejného stravování, klubová zařízení, služby a veterinární zařízení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, služební byty2, malá ubytovací zařízení, krytá sportovní zařízení.

 

(5) Zvláštní komplexy

 

Území sloužící pro velké monofunkční i polyfunkční komplexy s velkou koncentrací funkcí obchodních, vysokoškolských, kulturně společenských, sportovních, naučných a vzdělávacích aktivit, komplexy pro areály určené pro rozvoj nových technologií a pro další funkce, které nemají samostatně specifikovaný druh plochy.

          5a) ZOB -  obchodní

Území sloužící pro maloobchodní a velkoobchodní zařízení nadmístního významu.

Funkční využití:

Velkokapacitní maloobchodní zařízení s doprovodnými funkcemi administrativními, obslužnými, stravovacími a kulturně společenskými, zařízení pro velkoobchodní prodej a distribuci. Školská a ostatní vzdělávací zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, dětská hřiště, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže, (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Sportovní zařízení, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny surovin a malé sběrné dvory. Služební byty2 (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

 

 

                 5b) ZVS -  vysokoškolské

Území sloužící pro umístění výukových, stravovacích, ubytovacích, sportovních a správních zařízení vysokých škol, pro vědu  a výzkum.

Funkční využití:

Vysoké školy a vysokoškolské koleje.

Sportovní zařízení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 1 500 m2 prodejní plochy. Služební byty2 a služby (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Kulturní zařízení, církevní zařízení, ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení veřejného stravování, zařízení pro výzkum, administrativní zařízení, stavby a zařízení pro provoz a údržbu (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Stavby, zařízení a plochy pro provoz PID. Zařízení pro výstavy a kongresy. Sběrny surovin a malé sběrné dvory.

 

          5c) ZVO - ostatní 

Území sloužící pro  areály a komplexy specifických funkcí nebo jejich kombinace a pro koncentrované  aktivity neuvedené v jiných  zvláštních územích.

Funkční využití:

Stavby a zařízení pro veřejnou správu, stavby a zařízení pro administrativu, zařízení veřejného stravování, hotelová a ubytovací zařízení, víceúčelové stavby a zařízení pro kulturu a sport, stavby a zařízení pro výstavy a kongresy, velké sportovní a rekreační areály, sportovní zařízení, kulturní stavby a zařízení, muzea, galerie, divadla, koncertní síně, multifunkční kulturní a zábavní zařízení, archivy a depozitáře, církevní zařízení, technologické a vědecké parky, inovační centra, školská zařízení, zdravotnická zařízení, veterinární zařízení, zařízení sociální péče, zařízení záchranného bezpečnostního systému. Služební byty2, obchod a služby (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití: 

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Zvláštní komplexy obchodní a vysokoškolské, drobná nerušící výroba1, plochy a zařízení pro skladování (související s vymezeným funkčním využitím), sběrny surovin a malé sběrné dvory. Čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.

 

 

 

 

7.5.2. monofunkční plochy

(1)Veřejné vybavení

 

 

1a) VV – Veřejné vybavení

Území a plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání kromě vysokoškolského, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní systém  a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu.

Při umisťování veřejného vybavení na plochy VV musí být přednostně zohledněny základní potřeby obytných celků z oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče s přihlédnutím k optimální  dostupnosti zařízení.

Funkční využití:

Školy a školská zařízení3, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, městské úřady, krematoria a obřadní síně,  ostatní veřejné vybavení všeho druhu.

Sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, kulturní zařízení, kostely a modlitebny, služby (to vše související s vymezeným funkčním využitím). Služební byty2 a ubytovací zařízení, která jsou součástí zařízení veřejného vybavení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Funkce související s vymezeným funkčním využitím a pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí nelze umístit v převažujícím  podílu celkové kapacity.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Ostatní vzdělávací a školská zařízení, nezapsaná v rejstříku MŠMT škol a školských zařízení, ve smyslu § 7 školského zákona (viz poznámka)3. Zařízení vysokých škol, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, čerpací stanice pohonných hmot a manipulační plochy, malé sběrné dvory (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

 

          1b) VVA - armáda a bezpečnost

Území a plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů pro armádu a bezpečnostní složky

Funkční využití:

Zařízení armády, policie a bezpečnostních složek, zařízení pro záchranný bezpečnostní systém, vězeňská zařízení .

Služební byty2, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, sportovní zařízení, obchodní zařízení, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, administrativní zařízení a služby (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory,  komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Čerpací stanice pohonných hmot (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

 

 

(2)Doprava

 

 Pro umístění staveb a zařízení dopravní infrastruktury platí:

1.       vybraná komunikační síť je závazná s výjimkou tvarů křižovatek, které jsou směrné v rámci funkčních ploch umožňujících vozidlové komunikace;

2.       tunelové úseky dopravních staveb jsou směrné;

3.       trasy vysokorychlostních tratí jsou směrné;

4.       lanovky jsou směrné.

5.       tvary urbanisticky významných ploch a dopravních spojení jsou směrné při zachování jejich plošného rozsahu

Doprava je vymezena ve výkrese č. 5. 

                 Nadřazený komunikační systém:

          2a) SD – dálnice, rychlostní komunikace, Pražský (silniční) okruh

            Plochy pro provoz automobilové dopravy.

            Funkční využití:

            Dálnice a rychlostní silnice4, místní rychlostní komunikace funkční skupiny A4

            Doplňkové funkční využití:

            Zeleň, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

            Výjimečně přípustné funkční využití:

            Cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory.

          2bS1 - nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu

            Plochy pro provoz automobilové dopravy a provoz PID.

            Funkční využití:

            Komunikace celoměstského významu funkční skupiny B4 (městský okruh, radiály, spojky), silnice I. třídy.

            Doplňkové funkční využití:

            Zeleň, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

            Výjimečně přípustné funkční využití:

            Cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory. Provoz městské hromadné dopravy.

                 ostatní dopravně významné komunikace:

               2cS2 - sběrné komunikace městského významu

               Slouží pro provoz automobilové  dopravy a provozu PID.

            Funkční využití:

            Sběrné komunikace funkční skupiny B4 a obslužné komunikace funkční skupiny C4.

            Doplňkové funkční využití:

            Parkovací a odstavné plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

            Výjimečně přípustné funkční využití:

            Není stanoveno.

 

              2d)  S4 - ostatní dopravně významné komunikace

               Slouží pro provoz automobilové dopravy a provozu PID.

            Funkční využití:

            Ostatní komunikace funkční skupiny C4 zařazené do vybrané komunikační sítě, cyklistické stezky.

            Doplňkové funkční využití:

            Parkovací a odstavné plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

            Výjimečně přípustné funkční využití:

            Není stanoveno.

 

 

2e) DZ– tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály

Plochy pro provoz železniční dopravy a pro terminály nákladní dopravy ve vazbě na železniční dopravu.

Funkční využití:

Území, stavby a zařízení sloužící železničnímu provozu včetně provozně-technologického zázemí a zařízení sloužící vlečkovému provozu mimo areály.

Stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.

Stavby, plochy a zařízení pro skladování a deponování zboží a materiálu, území sloužící k překládání nákladů mezi různými druhy dopravy ve vazbě na železniční dopravu.

Služební byty2, klubová zařízení, obchodní zařízení, administrativní zařízení, služby (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí), nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV, parkovací a odstavné plochy.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Komunikace vozidlové, parkoviště P+R, garáže, cyklistické stezky.

Kulturní zařízení (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí), malé sběrné dvory.

 

               2f) DL  - dopravní, vojenská a sportovní letiště

Území a plochy pro provoz letecké dopravy.

Funkční využití:

Území a zařízení sloužící civilnímu letovému provozu (dopravní letiště), území a zařízení sloužící vojenskému letovému provozu (vojenská letiště). Území a zařízení sloužící sportovnímu letovému provozu (sportovní letiště).

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu.

Administrativní zařízení, plochy a zařízení pro skladování, služební byty2 (platí pro dopravní a vojenská letiště a jen pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Obchodní zařízení, ubytovací zařízení, služby, zařízení a plochy pro provoz PID (platí pro dopravní letiště a jen pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí ).

Doplňkové funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy, drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové. Komunikace vozidlové (platí pro dopravní a vojenská letiště). Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (související s vymezeným funkčním využitím).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Čerpací stanice pohonných hmot. Cyklistické stezky (platí pro dopravní a sportovní letiště).

 

               2g) DGP – garáže a parkoviště

Plochy pro dopravu v klidu

Funkční využití:

Garáže, parkoviště a odstavné plochy, parkoviště P+R, stavby a zařízení související s vymezeným funkčním využitím.

Doplňkové funkční využití:

Zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí), nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Komunikace vozidlové. Služby a čerpací stanice pohonných hmot jako součást hromadných garáží.

 

            2h) DH - plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R

            Plochy pro hromadnou dopravu osob včetně záchytných parkovišť P+R.

Funkční využití:

Stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, autobusová nádraží, parkoviště P+R.

Obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, manipulační plochy.

Služební byty2 (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Administrativní zařízení, služby (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí), nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy (související s vymezeným funkčním využitím).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Není stanoveno.

 

             2i) DP - přístavy a přístaviště, plavební komory

Plochy pro přístavy a zařízení vodní dopravy

Funkční využití:

            Stavby a zařízení pro provoz a údržbu přístavů a vodní dopravu, stavby a zařízení pro skladování a deponování zboží a materiálu, čerpací stanice pohonných hmot pro lodě.

Služební byty2 (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Administrativní zařízení, služby, manipulační plochy (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí), nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV, malé sběrné dvory.

Parkovací a odstavné plochy (související s vymezeným funkčním využitím).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Není stanoveno.

 

 

2j)  DU - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení

Území a plochy zahrnující vybraná náměstí, shromažďovací prostory, lávky a vybrané specifické plochy.

Funkční využití:

Náměstí, shromažďovací a pěší prostory

Obslužné a nemotoristické komunikace funkční skupiny C a D, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, lávky.

Upravené zpevněné plochy podél vodních ploch, náplavky a tělesa hrází.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV, nezbytná zařízení související s provozováním vodních ploch. Stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.

Parkovací a odstavné plochy (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Zeleň (související s vymezeným funkčním využitím).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Není stanoveno.

 

 

 

(3)Technické vybavení

 

Plochy pro veškerá zařízení technické infrastruktury, ve kterých jsou liniové stavby technického vybavení včetně ochranných a bezpečnostních pásem  závazné s výjimkou přeložek vyvolaných jinými stavbami, které je nutno posuzovat jako směrné.

Technické vybavení je vymezeno ve výkresech 9, 10 a 11.

 

            3a) TVV – vodní hospodářství

Území a plochy sloužící pro stavby a zařízení pro zásobování vodou, odkanalizování a čistírny odpadních vod (dále jen ČOV).

Funkční využití:

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu vodohospodářských zařízení, plochy a zařízení pro skladování (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Administrativní zařízení, (související s vymezeným funkčním územím), služební byty2.

Doplňkové funkční využití:

Zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nebytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení.

Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Není stanoveno.

 

          3b) TVE – energetika 

Území  a plochy sloužící pro stavby a zařízení pro zásobování teplem, zásobováním plynem a zásobování elektrickou energií.

 

Funkční využití:

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu energetických zařízení, plochy a zařízení pro skladování, (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danými funkcemi).

Administrativní zařízení, (související s vymezeným funkčním územím), služební byty2.

Doplňkové funkční využití:

Zeleň pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení.

Parkovací a odstavné plochy, garáže, (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Není stanoveno.

 

            3c) TI - zařízení pro přenos informací

Území a plochy sloužící pro stavby a zařízení pro telekomunikace a radiokomunikace.

Funkční využití:

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu telekomunikací a radiokomunikací (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Administrativní zařízení (související s vymezeným funkčním využitím), služební byty2.

Doplňkové funkční využití:

Zeleň pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení.

Parkovací a odstavné plochy, garáže, (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Není stanoveno.

 

           3d) TVO –odpadové hospodářství

Území a plochy sloužící pro sběr, zpracování, zneškodňování, recyklaci a skládkování odpadů s možností umisťování doprovodných funkcí.

Funkční využití:

Plochy a zařízení pro sběr, skladování, recyklaci, zneškodňování a skládkování komunálního, stavebního a rostlinného odpadu, zařízení na recyklaci odpadu, zařízení na jímání a využívání skládkového plynu, stavby a zařízení pro provoz a údržbu (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Administrativní zařízení (související s vymezeným funkčním využití), služební byty2.

Doplňkové funkční využití:

Zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí), nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné  funkční využití:

Není stanoveno.

 

(4) TĚŽBA SUROVIN

            4a) TEP – těžba surovin

Území určená pro těžbu nerostných surovin.

Funkční využití:

Těžební plochy, stavby a zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Není stanoveno.

 

 

(5) vodní plochy a suché poldry

          5a) VOP - vodní toky a plochy, plavební kanály

Funkční využití:

Vodní toky, plochy a přístaviště.

Drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch.  Stavby a zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Není stanoveno.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Zařízení sloužící pro provozování vodních sportů, plovoucí restaurace.

 

          5b) SUP - suché poldry

Přírodní území určená k občasné retenci povrchových vod.

Funkční využití:

Zeleň, trvalé travní porosty.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, pěší komunikace a prostory, cyklistické stezky.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Není stanoveno.

 

 

 

(6) PŘÍRODA, KRAJINA A  ZELEŇ

 

Území a plochy všech typů zeleně ve městě, pro které platí tato pravidla a ustanovení:

 

1) Na území města je vymezen a chráněn celoměstský systém zeleně. V plochách zeleně je přípustné umísťovat pouze stavby a zařízení související s provozem a údržbou těchto ploch. Nová výstavba a změny funkčního využití nesmějí být prováděny na úkor zvlášť chráněných území přírody.

2) Značka „zeleň vyžadující zvláštní ochranu” (●) upozorňuje na kvalitní vzrostlou a perspektivní zeleň ve stávající zástavbě, kterou je nutno zachovat. Zahrnuje dřeviny vysokého funkčního, estetického a kompozičního významu5.          

3) V navrhovaných polyfunkčních územích je plovoucí značkou ZP  vyjádřen požadavek umístit souvislou parkovou plochu uvnitř jiné funkční plochy. Takto umístěná plocha se stává monofunkční plochou ZP - parkem.

 

3.1) do rozlohy 3 ha polyfunkčního území je požadováno umístění plochy ZP různorodého tvaru, není však definována její minimální plocha ani poměr stran,

3.2) při rozloze 3–6 ha je požadována plocha 400 m2 při poměru stran plochy max.1:2,

3.3) při rozloze 6-9 ha je požadována plocha 1600 m2 při poměru stran max. plochy 1:2,

3.4) při rozloze 9-12 ha je požadována plocha min. 3600 m2, kterou je přípustné rozdělit do dvou lokalit při poměru stran plochy různorodého tvaru max. 1:2 vzájemně provázaných parkovými pásy či stromořadími,

3.5) při rozloze nad 12 ha je požadována plocha min. 6400 m2, kterou je přípustné rozdělit do tří lokalit při poměru stran plochy různorodého tvaru max. 1:2 vzájemně provázaných parkovými pásy či stromořadími.

4) Doplňkové funkční využití a výjimečně přípustné funkční využití (související s vymezeným funkčním využitím) v plochách ZP (parky, historické zahrady a hřbitovy)  a plochách ZMK (městské a krajinné zeleně) je přípustné pouze jako součást celkové koncepce monofunkční plochy zeleně realizované současně s jejich zakládáním případně v rámci jejich rekonstrukcí.

5) Celoměstský systém zeleně je vymezen ve výkresu č. 4 a č. 31 schváleného územního plánu.

 

 

6a) LR – lesní porosty 

Pozemky určené k plnění funkce lesa[7]

Funkční využití:

Lesní porosty a porosty lesního charakteru, lesní školky, sady a zahrady, trvalé travní porosty.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory. Komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí), nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Služební byty2 (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

 

 

6b) ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy

Záměrně založené architektonicky ztvárněné plochy zeleně.

Funkční využití:

Parky, zahrady, lesy, sady, vinice to vše na rostlém terénu, památkově chráněné plochy zahradní architektury a plochy určené pro pohřbívání, urnové háje, kolumbária, rozptylové louky a plochy určené pro pohřbívání zvířat v domácích chovech.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, pěší komunikace, prostory a nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV  (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Dětská hřiště, cyklistické stezky, jezdecké stezky, komunikace účelové, podzemní parkoviště, zahradní restaurace, nekryté amfiteátry, hvězdárny, rozhledny, kostely, modlitebny, krematoria a obřadní síně, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, zahradní stavby, stavby a zařízení pro provoz údržbu, stavby (související s vymezeným funkčním využitím), u hřbitovů obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy a nerušící služby1.

  

 

6c) ZMK - zeleň městská a krajinná 

            Zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatně nenarušují přírodní charakter území.

            Funkční využití:

            Přírodní krajinná zeleň, rozptýlené či liniové porosty dřevin i bylin, záměrně založené plochy a linie zeleně (parkové pásy), pobytové louky.

            Doplňkové funkční využití:

            Veřejně přístupná hřiště přírodního charakteru, dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory a komunikace účelové. Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

            Výjimečně přípustné funkční využití:

            Zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny. Parkovací a odstavné plochy (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí), komunikace vozidlové, nadřazená plošná zařízení, liniová vedení TV. Velkoplošná hřiště krajinného rázu bez oplocení, stavby a zařízení pro provoz PID, stavby a zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

 

 

6d) IZ – izolační zeleň

Zeleň s ochrannou funkcí, oddělující plochy technické a dopravní infrastruktury od jiných funkčních ploch

Funkční využití :

Výsadby dřevin a travní porosty.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy se zelení, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV, stavby a zařízení sloužící železničnímu provozu, to vše při zachování dominantního podílu zeleně na pozemku. Stavby pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

 

 

 

(7) PĚSTEBNÍ PLOCHY

 

Pěstební plochy všeho druhu, pro které  platí odstavce 1) – 9) kapitoly (6) Příroda, krajina a zeleň.

 

7a) NL– louky, pastviny

Funkční využití:

Trvalé travnaté kultury, solitérní porosty.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí), nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Komunikace vozidlové. Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

 

 

7b) PS – sady, zahrady a vinice

Funkční využití:

Výsadby ovocných dřevin a vinné révy, užitkové a okrasné zahrady.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí).

Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Cyklistické stezky, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV.  Stavby a zařízení související s vymezeným funkčním využitím.

 

 

7c) PZA – zahradnictví

Funkční využití:

Plochy a stavby pro pěstování rostlin, okrasné a ovocné školky. Stavby a zařízení související s vymezeným funkčním využitím.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí).

Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Parkovací a odstavné plochy se zelení.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Služební byty2 (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

 

 

7d) PZO – zahrádky a zahrádkové osady

Funkční využití:

Plochy pro pěstování ovoce, zeleniny a okrasných rostlin, klubová zařízení, zahrádkářské chaty.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí).

Nezbytná plošná zařízení (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí) a nezbytná liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy se zelení (související s vymezeným funkčním využitím).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Dětská hřiště, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, liniová vedení technického vybavení, stavby pro skladování a zpracování plodin (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

 

 

7e) OP - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny

Funkční využití:

Orná půda, intenzívní zelinářské a květinářské kultury.

Louky a pastviny.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Hnojiště a silážní jámy, kompostárny, stavby pro skladování plodin.

 

 

 


 

          7.6. rEGULATIVY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

 

 

(1) Rozvojové území je zastavitelné území, v němž se předpokládá nový rozvoj a pro které je směrnou částí územního plánu stanovena míra využití území.

(2) Transformační území je zastavitelné území s nevyužívanými či nevhodně využívanými plochami, v němž se  předpokládá nový rozvoj s novým funkčním využitím, a pro které je zpravidla směrnou částí územního plánu stanovena míra využití území.

(3) Směrný kód míry využití území je stanoven ve výkresu č. 4 schváleného plánu. 

(4) Stabilizované území je zastavitelné území, které je tvořeno stávající souvislou zástavbou a stabilizovanou hmotovou strukturou, v němž územní plán nepředpokládá významný rozvoj, proto zde není stanovena míra využití území a z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti.

(5) Při umisťování staveb v území bez stanoveného kódu míry využití území bude v rámci územního řízení vyčíslen navrhovaný kód míry využití území pro předmětný pozemek nebo pro záměrem vymezené území. Při posuzování souladu záměru s územním plánem bude prioritou soulad se stávající mírou využití území6, charakterem zástavby, hmotovým členěním a výškovou hladinou okolní zástavby.

            (6) Nerozvojové území je území, ve kterém je v důsledku limitů rozvoje možné pouze zachování stávajících staveb bez možnosti další stavební činnosti.

(7)V nerozvojových územích u stávajících trvalých staveb, kolaudovaných ke dni nabytí účinnosti vyhlášky, mohou být prováděny stavební úpravy za předpokladu, že nedojde ke zvětšení zastavěné plochy ani objemu stavby. Výjimečně přípustné jsou nástavby 1 podlaží, zvětšení stávajícího půdorysu stavby max. o 15% (nejvýše však o 100 m2)  a změny  jejich funkčního využití. Výjimečné přípustné je i umístění dopravních staveb a technického vybavení.

(8) V nerozvojových záplavových územích je výjimečně přípustné umisťování doplňkových staveb a nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury.

(9) Nerozvojová území jsou vymezena překryvným značením ve výkresu č. 4. schváleného územního plánu hlavního města Prahy.

(10) Území se zákazem výškových staveb je stanoveno v těsném kontaktu s Pražskou památkovou rezervací a slouží k ochraně výrazných kulturních hodnot struktury historické zástavby hlavního města Prahy a dochovaného panoramatu jádra města.

 (11) Stávající výšková hladina může být v tomto území překročena pouze drobnými výškovými dominantami, jejichž přípustnost  posoudí příslušný orgán v územním řízení.

(12) Území zákazu výškových staveb je vymezeno ve výkrese č. 4 schváleného územního plánu hlavního města Prahy.

           (13) Uvnitř ochranného pásma památkových rezervací7 je nutno každou výškovou stavbu posuzovat v územním řízení vždy jednotlivě zejména vůči vltavské kotlině a vlastnímu historickému jádru, v charakteristických panoramatických pohledech, určených stavebním úřadem a orgánem ochrany památek[8].

           (14) Všechny výškové stavby vně ochranného pásma památkových rezervací musí být vždy posuzovány jednotlivě v územním řízení v charakteristických panoramatických pohledech určených stavebním úřadem.

(15) Pro dochovaná historická jádra bývalých samostatných obcí je stanovena jednotná výšková regulace maximálně dvě nadzemní podlaží a šikmá střecha s možností využití podkroví. Tento výškový regulativ je platný do doby schválení podrobnější územně plánovací dokumentace pro předmětná území.

(16) Území historických jader je vymezeno ve výkrese č. 4 schváleného územního plánu hlavního města Prahy.

 

 

 

7.7. Limity Území

 

 

          7.7.1. územní systém ekologické stability

 

(1) Na území města se nacházejí chráněné prvky nadregionálního, regionálního a lokálního (místního) územního systému ekologické stability (ÚSES), které jsou závazné s výjimkou interakčních prvků, jež jsou směrné.

(2) Plochy pro ÚSES mohou být využívány pouze jako plochy zeleně a vodní plochy.

(3) Umisťování staveb v systému ÚSES je omezeno jen na příčné přechody inženýrských a dopravních staveb. Jiné umístění těchto staveb je výjimečně přípustné, a to pouze za podmínky zachování minimálních prostorových parametrů, daných příslušnou metodikou pro tvorbu ÚSES. Stavby procházející ÚSES by měly být uzpůsobovány tak, aby nevytvářely migrační bariéru pro organismy.

(4) Územní systém ekologické stability je vymezen ve výkresu č. 19, biocentra a biokoridory navíc obrysovou čarou ve výkresu č. 4 schváleného územního plánu hlavního města Prahy.

 

           

 

7.7.2.  Limity využití území (ochranná pásma, chráněná území a bezpečnostní pásma, stavební uzávěry apod.)

 

    (1) Ve „Výkresu limitů využití území“ jsou graficky vyznačeny následující limity využití, které vyplývají z právních předpisů, správních rozhodnutí a schválené územně plánovací dokumentace. Ochranná pásma a chráněná území, včetně podmínek jejich vzniku a pravidel chování v nich, jsou vymezena v jiných obecně závazných předpisech[9] a jejich rozsah je vyznačen ve výkrese č. 38 „Ochranná pásma a chráněná území“ schváleného územního plánu hlavního města Prahy.

    (2) Chráněnými územími využitelných přírodních zdrojů jsou: 

    ložiska a dobývací prostory nerostných surovin (zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů)

    (3) Chráněnými územími přírody, krajiny a zeleně (ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) jsou:

-    zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma,

-    registrované významné krajinné prvky,

-    přírodní parky,

-    chráněná krajinná oblast Český kras,

-    lesy,

-    vodní toky a vodní plochy.

 

    (4) Ochrana památek a kulturních hodnot (ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) se vztahuje na:

-    objekty zapsané v ústředním seznamu národních kulturních památek (vyjma drobných architektonických a výtvarných historických objektů) a jejich ochranná pásma,

-    hranice památkových rezervací  a jejich ochranná pásma,

-    památkové zóny vyhlášené,

-    archeologické lokality.

 

 (5) Ostatní ochranná pásma jsou:

-    ochranná a bezpečnostní pásma energetických liniových staveb, (ve smyslu zákona 458/2000 Sb.),

-    ochranná pásma ropovodů a produktovodů (ve smyslu vládního nařízení 29/1959 Sb,),

-    ochranná pásma telekomunikačních zařízení (ve smyslu zákona 127/2005 Sb.),

-    ochranná pásma vybraných dopravních staveb (ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb),

-    ochranná hluková pásma letiště,

-    ochranná pásma železnic a metra,

-    ochranné pásmo hygienické ochrany vodních zdrojů (zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů).

 

(6) Využívání ploch v ochranných pásmech je přípustné po projednání s příslušným správcem sítí.

(7) Stanovená záplavová území, aktivní zóna a výpočtová záplavová čára (podle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je umístění staveb a zařízení možné pouze se souhlasem příslušného vodoprávního orgánu ve smyslu § 17 výše citovaného zákona)

 

(8) Stavební uzávěry jsou specifikovány jako:

-         stavební uzávěra nadřazeného komunikačního systému města, 

-         stavební uzávěra pro trasy městské kolejové dopravy (ve smyslu vyhl. HMP č. 14/2001),

-         stavební uzávěra Masarykova nádraží,

-         stavební uzávěra na Letenskou pláň a Letenské sady.

 

(9) Limity území jsou dále velká rozvojová území (ve smyslu vyhl. HMP č. 33/1999) a velká území rekreace.

 

 

           

7.7.3. Záplavová území

 

(1) Na vodních tocích Vltavě a Berounce je vymezeno záplavové území nejvyšší zaznamenané přirozené povodně (srpen 2002)10 a aktivní zóna  pro průtoky s periodicitou 100 let. Na drobných vodních tocích jsou vodoprávním úřadem stanovena  záplavová území pro průtoky, které se vyskytují při přirozené povodni s periodicitou 100 let.

 

(2) Záplavová území  se dělí na :

                         A)   území určená k ochraně

                         A 1 )   - zajišťované městem

                         A 2 )  - zajišťované individuálně

                         B)   území neprůtočná

                         C)   území průtočná

D)    aktivní zónu 

 

            (3)V záplavovém území  určeném k ochraně:

 

a)      se mohou umisťovat všechny stavby v souladu s funkčním využitím ve smyslu legendy schváleného plánu. Stavby však mohou být realizovány následně po realizaci ucelené  části trvalých protipovodňových opatření v rozsahu stanoveném vodoprávním úřadem a zajištění mobilních protipovodňových opatření proti průtokům ve vodním toku, včetně zařízení proti zaplavení odpadními a srážkovými vodami.

b)      výjimečně přípustná je realizace staveb přípustných v záplavovém území určeném k ochraně souběžně s ucelenou částí protipovodňové ochrany v rozsahu stanoveném vodoprávním úřadem, pokud je ucelená část protipovodňové ochrany součástí povolované stavby.

c)      do doby realizace protipovodňových opatření podle písmene a) a b) je možné v území umísťovat stavby v souladu s podmínkami stanovenými pro kategorii neprůtočnou, respektive průtočnou. Vymezení těchto kategorií v rámci území určených k ochraně je vymezeno v příloze č. 4 vyhlášky.

 

            (4) V záplavovém území neprůtočném :

 

a)   lze připustit pouze dostavbu stavebních mezer v souladu s funkčním využitím ve smyslu legendy schváleného plánu, pokud splňují omezení z odstavců (4) c-d a nezbytné doplňkové stavby pro zajištění provozu sportovišť, rekreačních ploch a ZOO.

b)   mimo území přístavu jsou výjimečně přípustné krátkodobé deponie materiálu určeného k přímé nakládce na loď a na návaznou dopravu

c)   se nesmí umisťovat stavby pro bydlení, školství, zdravotnictví a sociální péči, určené pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením, stavby  pro státní a městskou správu, pro integrovaný záchranný systém, archivů, depozitářů uměleckých děl, knihoven, civilní ochrany, skládky odpadu nebo jiného materiálu, stavby pro uskladnění látek ohrožujících životní prostředí, pracující s jaderným materiálem, pro živočišnou výrobu, stavby dočasné[10] s výjimkou dočasných staveb zařízení staveniště pro stavby v tomto území povolené a časově omezené jejich dobou výstavby a stavby a plochy pro skladování potravin. Dále se nesmí umisťovat čerpací stanice pohonných hmot (s výjimkou čerpacích stanic, které slouží výhradně pro zásobování lodní dopravy pohonnými hmotami)[11], stanice a nadzemní objekty Metra, hromadné podzemní garáže, čistírny odpadních vod, veterinární kliniky, stavby pro výrobu, při níž vznikají nebo se používají látky znečišťující životní prostředí, zařízení k likvidaci odpadu, sběrné dvory, sklady a skládky rozpustných a snadno rozplavitelných materiálů,  hřbitovy a plochy pro pohřbívání zvířat.

d)   se nesmí provádět úpravy terénu způsobem zhoršujícím odtokové poměry.

 

                (5) V záplavovém území průtočném :

a)  se nesmí umisťovat stavby ani dočasné s výjimkou staveb sloužících k údržbě vodních ploch nebo k provozním účelům správce vodních toků a ploch, stavby objektů a zařízení, jejichž provoz a využití jsou vázány na vodní plochy (jezy, vodní elektrárny, plavební komory, odběrné objekty a pod.), a staveb systému protipovodňové ochrany. Výjimečně lze umístit stavby přístavů,  zařízení sloužících vodní dopravě, liniové stavby  (komunikace, inženýrské sítě) a nezbytné doplňkové  stavby pro zajištění provozu sportovišť, rekreačních ploch, ZOO a krátkodobé deponie materiálu určeného k přímé nakládce na loď a na návaznou dopravu

b)      dále je zakázáno provádět terénní úpravy a výsadby souvislých ploch nízké zeleně zhoršující odtok povrchových vod, těžit zeminu a  nerosty způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod, skladovat rozpustný a rozplavitelný materiál, předměty a látky ohrožující životní prostředí, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná zařízení, stavby a plochy pro skladování potravin.

 

      (6) V aktivní zóně záplavového území jsou požadavky na umisťování staveb stanoveny zvláštními právními předpisy[12]

      (7) Stavebně technické podmínky pro stavby v záplavových územích dle článku (1) stanoví zvláštní právní předpis14

      (8) V území určeném k ochraně je režim povolování staveb a evakuace osob stanoven zvláštními právními předpisy[13]

                (9) Vodní toky, plochy a záplavová  území jsou vymezena ve výkresech č. 4 a 9, kategorie záplavových  území ve výkrese č. 33 schváleného územního plánu hlavního města Prahy.

 

 

 

7.7.4. Ochrana zemědělského půdního fondu a lesa

 

(1) Veškeré pozemky určené k plnění funkce lesa[14]  a pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu[15]  určené ke změně využití, zejména pro účely výstavby, jsou v souladu s obecně závaznými předpisy označeny ve výkrese č. 20 schváleného územního plánu hlavního města Prahy.

 

 

         7.7.5. vymezení zastavitelných a nezastavitelných území

 

(1) Území hlavního města Prahy je územním plánem děleno na zastavitelná a nezastavitelná území. Zastavitelná území jsou rozvojová, stabilizovaná, transformační a nerozvojová. Zvláštní ujednání týkajících se jednotlivých druhů zastavitelných území jsou definována v oddíle č. 7.

(2) Zastavitelné území může být zastavěno trvalými stavbami všeho druhu, odpovídajícími funkčnímu využití, jež je stanoveno územním plánem. Do zastavitelných území jsou zahrnuta všechna polyfunkční území s výjimkou území rekreace, které musí mít převážně přírodní charakter při omezené zastavitelnosti. Dále zahrnují monofunkční plochy veřejného vybavení, dopravní plochy s výjimkou urbanisticky významných ploch, které mají omezenou zastavitelnost, dopravní liniové stavby a plochy technického vybavení.

(3) Nezastavitelné území nelze zastavět trvalými ani dočasnými stavbami s výjimkou liniových a plošných dopravních staveb, liniových a plošných staveb technického vybavení, účelových staveb sloužících provozu a údržbě příslušného funkčního využití a ostatních staveb uvedených v legendě jednotlivých funkčních ploch územního plánu. Tyto stavby nesmí narušit nebo omezit hlavní funkci území. Do nezastavitelných území jsou zahrnuty plochy, přírody, krajiny a zeleně, pěstební plochy včetně orných půd, vodní plochy, suché poldry, území těžby surovin,  urbanisticky významné plochy a území rekreace.

(4) Zastavitelná a nezastavitelná území jsou vymezena ve výkrese č. 37 schváleného územního plánu hlavního města Prahy.

 


 

           

 

7.8. OSTATNÍ REGULATIVY

 

 

7.8.1. podmíněnost staveb

 

(1) Výtoňský most: výstavba je podmíněna realizací městského okruhu v jihozápadní části od Strahovského tunelu po Barrandovský most. Výtoňský most bude nízkovodní, se zapojením do stávající uliční sítě obou nábřeží. Most nebude přímo napojen na nadřazenou komunikační síť.

            (2) Další výstavba Barrandov - Holyně: další rozvoj a výstavba v uvedeném území jsou možné až po realizaci tramvajové tratě v úseku Hlubočepy - Barrandov a následně Holyně. Podmíněnost se týká katastrálních území  Hlubočepy a Holyně.

            (3) Výstavba Bubny-Zátory: další rozvoj a výstavba v uvedeném území jsou možné až po realizaci městského okruhu v úseku Strahovský tunel – Pelc-Tyrolka. Podmíněnost se týká katastrálního území Holešovice.

(4) Most Zlíchov - Dvorce: most je realizovatelný až po dokončení městského okruhu v úseku Radlická - Strakonická.

(5) Komunikační propojení Zbraslav - Radotín přes Berounku: výstavba komunikačního propojení je podmíněna předchozí realizací silničního okruhu hlavního města Prahy v úseku Slivenec - Písnice a komunikačního propojení Lipence - Černošice.

(6) Hagibor: výstavba zařízení s hromadnou návštěvností je podmíněna realizací druhého vestibulu stanice Želivského na trase metra A.

(7) Výstavba Západního města je možná až po vybudování komunikace Jinočanské, nové komunikace s pracovním názvem „větev 71“ a rekonstrukce ulice Jáchymovské s výjimkou lokalit, které nejsou podmíněny výstavbou těchto komunikací.

(8)Uvedení do provozu křižovatky na dálnici D1 v prostoru Újezd / Šeberov je možné za předpokladu, že bude bezprostředně realizována komunikace mezi touto křižovatkou a  Jesenicí.

(9)Další výstavba v katastrálním území Stodůlky, Třebonice, tj. v prostoru Shopping Park Praha – Třebonice jižně od Rozvadovské spojky je možná až po realizaci dostatečně kapacitní návazné komunikační sítě v daném území, jmenovitě pak těchto staveb:

a)     napojení ulice Na Radosti na Pražský (silniční) okruh

b)     spojka ul. Řevnická – Západní město

c)     větev V 71 – část

d)     větev V 72 – část

e)     MUK Řevnická – Rozvadovská spojka včetně kolektorových komunikací podél Rozvadovské spojky a napojení větve V 73 na MUK.

(10) Transformace panelárny WOLF, Holešovice je podmíněna rekultivací celého území mezi Vltavou a železničním tělesem a realizací veřejně prospěšné stavby pro sport a rekreaci v ploše území rekreace.

(11) Výstavba v území na Maninách a v předpolí Libeňského mostu je podmíněna výstavbou komunikace Pobřežní III. i IV.

(12) Výstavba tramvajové trati Hlubočepy - Barrandov - Holyně: další rozvoj a výstavba na dotčeném katastrálním území Holyně je možný až po realizaci tramvajové tratě v úseku Hlubočepy - Barrandov a následně Holyně.

 

           (13) Grafické znázornění podmíněnosti staveb je uvedeno v zákresech ve vyhlášce o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

 

           

7.8.2. Velká rozvojová území

 

(1) Pro velká rozvojová území bude pořízena podrobnější územně plánovací dokumentace nebo územně plánovací podklad v rozsahu celého velkého rozvojového území nebo jeho ucelené části, vymezené pořizovatelem územního plánu.

(2) Uspořádání funkčního využití ve velkých rozvojových územích je směrné s výjimkou nadřazených celoměstských systémů (zahrnující územní systém ekologické stability, celoměstský systém zeleně, stavby systému dopravy a technického vybavení), jejichž trasy mohou být podrobnější územně plánovací dokumentací nebo územně plánovacím podkladem upřesněny. Procentuelní podíl jednotlivých funkčních ploch ve vymezeném území je závazný.

(3) Velká rozvojová území jsou uvedena ve výkrese č. 4 schváleného územního plánu hlavního města Prahy.

 

 

7.8.3. Velká území rekreace

     

(1) Uspořádání funkčního využití ve velkých územích rekreace je směrné s výjimkou nadřazených celoměstských systémů(zahrnující územní systém ekologické stability, celoměstský systém zeleně, stavby systému dopravy a technického vybavení).

(2) Úprava funkčního využití v rámci velkých území rekreace je podmíněna pořízením podrobnějšího podkladu.

(3) Velká území rekreace jsou vymezena ve výkrese č. 4 schváleného územního plánu hlavního města Prahy.

 

 

 

7.9. vymezení některých pojmů

 

Pro účely textové části  územního plánu  se rozumí:

 

(1) Autovrakoviště jsou provozovny, kde dochází ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování autovraků.

(2)Doplňková funkční využití jsou samostatně nezobrazitelné nezbytné funkce prorůstající     všemi typy funkčních ploch a tvořící jejich doplněk nezbytný pro fungování území.

(3)Doplňková stavba pro zajištění provozu sportovišť, rekreačních ploch a ZOO v záplavovém území průtočném a neprůtočném je přízemní nepodsklepená stavba o ploše do 100 m2  a výšce stavby do 4,5 m.

(4) Doplňkovou stavbou se rozumí nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury sloužící hlavní funkci.

(5) Funkční využití je souhrn obecně přípustných funkcí v dané funkční ploše, které jsou pro jednotlivá území taxativně vyjmenovány, a proto není nutno jejich vhodnost jednotlivě posuzovat.

(6) Funkční plocha je vymezená na výkrese č. 4 (plán využití ploch) hranicí jednoho typu funkčního využití, znázorněná příslušným barevným odstínem a označená kódem.

(7) Kapacita území je dána hrubou podlažní plochou funkcí umísťovaných v území. Celková kapacita tvoří součet hrubých podlažních ploch všech funkcí, převažujícím podílem celkové  kapacity se rozumí jejich nadpoloviční podíl.

(8) Kompostárny jsou zařízení na zpracování biologicky rozložitelného odpadu, jak anaerobními tak i aerobními metodami.

(9) Malá ubytovací zařízení jsou stavby pro přechodné ubytování do 20 lůžek.

(10) Malé sběrné dvory umožňují odkládat omezený sortiment odpadů v menším množství, než u sběrných dvorů, doplňují síť jejich rozmístění. Jsou zde menší nároky na dopravní obsluhu. Plocha je max. 1000 m2.

(11) Maloobchodní zařízení je prodejní jednotka sloužící k přímému prodeji spotřebiteli.

(12) Migrační bariérou se rozumí stavba či jiná antropogenní překážka znemožňující či závažně omezující průchod jednotlivých organismů krajinou. Vzhledem k odlišnosti nároků různých druhů na prostupnost krajiny je všechny případy nutno posuzovat jednotlivě s přihlédnutím k potenciálně dotčené skupině organismů.

      (13) Monofunkční plocha je plocha určená pro stanovenou funkci v převažujícím podílu celkové kapacity, která vylučuje využití pro jiný typ funkcí s výjimkou funkcí uspokojující potřeby území vymezeného danou funkcí a souvisejících s vymezeným funkčním využitím, doplňkových a výjimečně přípustných, které je možno v daném území umisťovat, povolovat jejich změny a změny v jejich užívání.

(14) Nebytový dům je stavba, v níž převažují jiné funkce nad funkcí bytovou.

(15) Nerušící výroba[16] je taková výroba, která svým provozováním, výrobním a technickým zařízením nenarušuje negativními účinky a vlivy provoz a užívání staveb i zařízení ve svém okolí a nezhoršuje životní prostředí souvisejícího území nad přípustnou míru. Jedná se především o negativní účinky hlukové, negativní účinky zhoršující  dopravní zátěž na komunikační síti a o účinky zhoršující kvalitu ovzduší a prostředí.

(16) Drobná nerušící výroba je malosériová a řemeslná výroba, která svým charakterem a kapacitou nemění charakter území, vyjádřený hlavním funkčním využitím, neovlivňuje negativně související území svým provozem  a neklade zvýšené nároky na dopravní zátěž území.

(17) Nezbytné plochy pro technické vybavení jsou nespecifikované plochy nepřesahující 0,25 ha uvnitř jiné funkční plochy, které slouží k umístění nezbytných plošných zařízení technické infrastruktury včetně retenčních nádrží, protihlukových opatření a příslušných liniových vedení.

(18) Ostatní vzdělávací zařízení jsou pro účely této vyhlášky taková vzdělávací zařízení, která nejsou zapsána v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a nenaplňují definici školských zařízení ve smyslu §7 školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

(19) PID – Pražská integrovaná doprava je komplexní systém hromadné dopravy osob v Praze a jejím okolí, který je tvořen městskou hromadnou dopravou v Praze (metro, tramvaje, lanové dráhy a městské autobusové linky), příměstskou a městskou železniční dopravou, příměstskou autobusovou dopravou a záchytnými parkovišti P+R. 

(20) Pobytová louka je plocha s trvalým travním porostem určená pro rekreační aktivity, které nevyžadují speciální zázemí.

(21) Podíl bydlení je procento stanovené z celkových hrubých podlažních ploch všech nadzemních podlaží stavby.

(22) Polyfunkční objekt je stavba sdružující dvě nebo více funkcí, z nichž žádná nemá výrazně převažující charakter.

(23) Polyfunkční území je území určené pro více funkcí. Jeho funkční, doplňkové a výjimečně přípustné využití určuje funkce, které je možno v území umisťovat, povolovat jejich změny a změny v jejich užívání.

(24) Rostlý terén je plocha, pod níž není půdní profil oddělen od skalního podloží žádnou stavbou a která umožňuje zdárný růst vegetace a přirozený vsak srážkových vod.

(25) Q2002 je kulminační průtok Vltavy a Berounky dosažený v srpnu 2002.

(26) Sběrné dvory umožňují odkládat vybrané druhy odpadů ve větším množství.  Jedná se převážně o objemný odpad, stavební odpad, BRO (biologicky rozložitelný odpad), elektroodpad, dřevo, kovy, papír, sklo, plasty, pneumatiky a nebezpečné složky komunálního odpadu včetně vyřazených lednic.

(27) Sběrny surovin (Sběrny recyklovatelných materiálů) doplňují funkci Sběrných dvorů z hlediska rozsahu a množství odebíraných surovin (odpadů). Odebírané suroviny jsou především různé druhy kovů, papír, sklo atd. Sběrny surovin jsou zařízení s převážně nerušící funkcí.

(28) Služební byt je byt,  který je umístěn ve stavbě, případně komplexu staveb,  sloužících jinému funkčnímu využití než je bydlení a je určen pro osoby, které mají ke stavbě nebo komplexu staveb vlastnické právo a pro osoby vykonávající zde stálou správu nebo službu.

(29) Stavební mezera je nezastavěné místo ve stávající souvislé zástavbě, charakterizované tím, že se jedná o plošně malou chybějící část zástavby v poměru ke stávajícím objektům (zpravidla oproti plánu nerealizovanou), jejíž zastavovací schéma je z okolní struktury zřejmé.

(30) Školy a školská zařízení jsou definována § 7 a dalších  školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

(31) Účelová komunikace - je pro účely této vyhlášky definována ve stejném smyslu jako v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů[17].

(32) Uspokojující potřeby území vymezeného danou funkcí: Stavby či zařízení sloužící pouze pro příslušné definované funkční využití ve spojité funkční ploše zobrazené ve výkresu č. 4.

(33) Území vymezené danou funkcí je spojitá plocha s funkcí stanovenou barevným odlišením a kódem dle výkresu č. 4 (plánu využití ploch).

(34) Územní plán resp. ÚPn je pro potřeby této vyhlášky zjednodušený termín pro označení územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

(35) Vědeckotechnologický park je komplex zařízení pro vědeckou, výzkumnou a vzdělávací činnost podporující rozvoj nových technologií a nových forem podnikání s částečně integrovanými souvisejícími službami a doplňkovými funkcemi, rozvolněného charakteru zástavby s významným podílem parkově upravených ploch.

(36) Velké administrativní komplexy jsou plochy pro administrativní stavby umísťované mimo smíšená území všeobecná a smíšená území městského jádra.

(37) Velké skladovací areály jsou plochy pro specializovaná skladovací a distribuční velkoplošná zařízení bez přímé územní vazby na výrobní podniky, zahrnující stavby i skladovací plochy, sila a nádrže.

(38) Velké sportovní areály jsou komplexy sportovních staveb a otevřených sportovních ploch, jejichž provoz vyvolává hromadné nárazové zatížení území.

(39) Velké rozvojové území (VRÚ) je území, u kterého se v době zpracování návrhu ÚPn předpokládal další vývoj názorů na jeho možné využití a funkční uspořádání. Z tohoto důvodu je uvnitř vymezeného VRÚ funkční využití směrné a je zde vyhlášena stavební uzávěra.[18]

(40) Velké území rekreace (VÚR) je území, u kterého převládá funkční využití určené pro rekreaci obyvatel.  Vzhledem k tomu, že se v takto vymezeném území předpokládá další možný vývoj názorů na přesné funkční uspořádání, je vnitř hranic VÚR funkční využití směrné.

(41) Viladům je bytový dům o nejvýše třech plnohodnotných nadzemních podlažích a podkroví v rozvolněné zástavbě .

(42) Vybraná komunikační síť je síť dálnic a rychlostních silnic, silnic a místních komunikací zařazených do funkčních ploch SD, S1, S2 a S4.

(43) Vozidlové komunikace jsou místní a účelové komunikace určené převážně pro provoz silničních motorových vozidel, které nejsou zařazeny do vybrané komunikační sítě.

(44) Výjimečné přípustné funkční využití definuje funkce, pro jejichž umístění v území je stanoven zvláštní postup.

(45) Výšková hladina je dána převládající výškou hřebenů střech či atik rovných střech v charakteristickém vzorku zástavby v dané lokalitě.

(46) Výšková dominanta drobná nebo místní je část stavby, vystupující nad výškovou hladinu okolní zástavby i objektu vlastního, nepřesahující zpravidla výšku dalšího podlaží. Zdůrazňuje pozici objektu v urbanistické struktuře (např. nároží, zdůraznění vstupu, schodiště apod.).

(47) Výšková stavba je taková stavba, která svou výškou překračuje výškovou hladinu dané lokality.

(48) Zařízení obecně je soubor staveb, stavba nebo její část, která slouží převážně jedné funkci.

(49) Zařízení pro neorganizovaný sport jsou volně přístupné otevřené sportovní plochy, obvykle bez doplňkových staveb.

(50) Zařízení záchranného bezpečnostního systému zahrnuje hasičské stanice, stanice zdravotnické záchranné služby a zařízení Policie ČR, Městské policie a Civilní obrany.

(51)  Záchranný bezpečnostní systém je tvořen záchrannými, bezpečnostními a speciálními službami, majícími své sídlo na území města. Koordinuje činnosti záchranných složek integrovaného záchranného systému, které směřují především k ochraně lidských životů a majetku občanů. Ochranou těchto dvou oblastí se zabývají státní instituce k tomu určené a to jsou: Hasičský záchranný sbor ČR, Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR a Civilní obrana. K nim se řadí speciální složky, kterou je na území hl.m. Prahy  např. Městská policie;.

(52) Zřejmou nepřesností kresby hranic se rozumí případ, kdy hranice funkční plochy má vést jednoznačně po hranici pozemku a  ve velmi  omezeném rozsahu se od této hranice pozemku odchyluje. Maximální akceptovatelná nepřesnost hranice funkční plochy od hranice pozemku je odchylka max. 0,5 mm na obě strany od osy čáry v měřítku ÚPn.

            (53) Malá ubytovací zařízení jsou stavby pro přechodné ubytování do 20 lůžek.

            (54) Maloobchodní zařízení je prodejní jednotka sloužící k přímému prodeji spotřebiteli.

             

             

 [6] jako nerušící služby a provozy nelze v tomto případě povolit autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území a dále čerpací stanice pohonných hmot

2 ve smyslu znění zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č.509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn

 

1 jako nerušící provozy nelze v tomto případě povolit např. klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území

2 ve smyslu znění zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č.509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn

3 školy a školská zařízení ve smyslu § 7 školského zákona, zapsané do Rejstříku škol a školských zařízení, zapisované MŠMT ČR, na základě § 143 odst. 2 a podle § 148 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona).

 

2 ve smyslu znění zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č.509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn

 

4 dle ČSN 736110 projektování místních komunikací

 

2 ve smyslu znění zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č.509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn

 

2 ve smyslu znění zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č.509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn

2 ve smyslu znění zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č.509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn

 

2 ve smyslu znění zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č.509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn

 

 

[7] ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění (tzv. lesní zákon)

1 jako nerušící služby a provozy nelze v tomto případě povolit autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území a dále čerpací stanice pohonných hmot

2 ve smyslu znění zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č.509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn

 

2 ve smyslu znění zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č.509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn

 

6 Navýšení stávající míry využití území ve stabilizovaných územích je podmíněno projednáním úpravy územního plánu.

7 ve smyslu zákona č.20/1987. Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších změn a doplňků

[8] ochranné pásmo PPR (vymezení a stanovení podmínek takto vymezeného území) bylo vyhlášeno odborem kultury NVP 1981 pod č.j. Kul/5-932/81 s doplňkem ze dne 9.7.1981

[9] zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích  ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon č.49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákon č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, Nařízení vlády ČSSR č. 66/1971Sb., o památkové reservaci v hlavního města Praze, vládní nařízení 29/1959 o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu, výnos ministerstva kultury ČSSR č. 4947/72-II/2, o zřízení chráněné krajinné oblasti Český kras, vyhlášky č. 3/1984 Sb., NVP, č. 8/1990 Sb.NVP, č. 3/1991 Sb., NVP a č.7/1993 Sb.,HMP, o zřízení přírodních parků

10  rozsah záplavových území bude periodicky po 2 letech aktualizován novým výpočtem, zejména v návaznosti na změny

 

[10] vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

 

[11] Zákon 254/2001 Sb., Vodní zákon - §7, odst. 3.

 

[12]  Zákon č.254 / 2001 Sb. o vodách a o změně  některých zákonů (vodní zákon), vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

[13] vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech k zabezpečení integrovaného záchranného systému

[14] ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

[15] ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v aktuálním znění

[16] ve smyslu znění zák. č. 17/1992 Sb. o životním prostředí

 

[17] účelová komunikace

                (1) účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad může na návrh vlastníka účelové komunikace a po projednání s příslušným orgánem Policie České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka.

                (2) účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční správní úřad.

[18] vyhláškou hl. m. Prahy č. 33/1999