12. Veřejně prospěšné stavby

 

 

            Územní plán hlavního města Prahy ve své textové i grafické části vymezuje veřejně prospěšné stavby.

            Veřejně prospěšnými stavbami lze rozumět stavby určené pro veřejně prospěšné služby a pro veřejné technické vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí (viz odstavec 3, § 108 stavebního zákona - např. stavby pro zneškodňování odpadů, pro zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, pro veřejné školství, pro veřejnou správu a pod.). Stavební zákon taxativně neuvádí seznam staveb, které by bylo možno obecně označit jako stavby veřejně prospěšné. O veřejné prospěšnosti staveb rozhodne při schvalování územního plánu Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

              Zabezpečování veřejného zájmu nově realizovanými stavbami je zpravidla náročné na rozsah potřebných pozemků, přičemž nejsou vyloučeny ani zásahy do existujících staveb. Pokud schválená veřejně prospěšná stavba omezuje vlastnická práva k pozemkům nebo ke stavbám, je podle Listiny základních práv a svobod možné ve veřejném zájmu vyvlastnit nebo vlastnická práva omezit.

 

            Pro vyvlastnění pozemků a staveb stavební zákon definuje čtyři důvody, z nichž se územního plánu týkají pouze dva:

            1) Veřejně prospěšné stavby podle schválené územně plánovací dokumentace.

            2) Provedení asanace sídelního útvaru nebo asanačních úprav podle schválené územně plánovací dokumentace.

 

            Aby mohlo být provedeno vyvlastnění, nepostačuje pouhé naplnění účelu, pro který je možno vyvlastňovat, ale musí být splněny ještě další podmínky stanovené stavebním zákonem:

            - Musí být prokázáno, že účelu vyvlastnění nelze dosáhnout dohodou nebo jiným přijatelným způsobem.

            - Vyvlastnění musí být v souladu s cíli a záměry územního plánování prokazované zpravidla územním rozhodnutím.

            - Vyvlastnění může být provedeno jen v nezbytném rozsahu, to znamená, že v případech, kdy lze dosáhnout účelu vyvlastnění pouhým omezením práva, nelze odejmout právo v plném rozsahu.

 

              Ustanovení obsažené v § 108 stavebního zákona je, v souladu s Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod, zákonnou cestou, jak zasáhnout do existujících vlastnických práv a vytvořit tak potřebné předpoklady pro využití pozemku nebo staveb k realizaci veřejných zájmů.

            Návrh územního plánu hl. m. Prahy přejímá jako základ veřejně prospěšných staveb stavby již vyhlášené v Územním plánu - Stabilizovaná území z roku 1994, včetně schválených změn a doplňků. Tento seznam je však redukován o stavby, které již byly realizovány, a důvod pro jejich opětovné vyhlášení již pominul, a dále o aktivity, které již podle výkladu Ministerstva pro místní rozvoj ČR nelze za veřejně prospěšné stavby považovat (Plochy rezervované pro Územní systém ekologické stability a obecně plochy zeleně, kde nedojde k stavební činnosti, nelze považovat za stavbu).

 

            K vyhlášení jsou navrženy stavby, které vyplývají z celkové koncepce a které mají celoměstský význam. Jedná se zejména o plochy veřejného vybavení (školství, zdravotnictví, sociální péče, správa, bezpečnost a pod.) a liniové a plošné stavby dopravní a technické infrastruktury. Vzhledem k tomu, že na území hl. m. Prahy není schválena podrobnější územně plánovací dokumentace a ani v nejbližší budoucnosti nelze počítat s většinovým pokrytím území regulačními plány, jsou do seznamu veřejně prospěšných staveb - na základě požadavků samospráv městských částí - zahrnuty i některé stavby místního charakteru, které jsou v návrhu ÚPn zobrazitelné.

 

            Veřejně prospěšné stavby (VPS) jsou zatříděny do jednotlivých skupin a označeny kódem. Kódy jednotlivých VPS podle seznamu v textové části sestávají z pořadového čísla ve skupině, označení skupiny a pořadového čísla městské části. Např. 3/VS/11 značí v pořadí 3. veřejně prospěšnou stavbu pro školství na Praze 11. Městské části jsou řazeny od 1 do 15 podle obvyklého označení, ostatní v abecedním pořadí od 16 do 57. Příbuzné skupiny jsou vždy vyznačeny stejnou barvou.

 

            Veřejně prospěšné stavby jsou ve výkresové a tabulkové části zatříděny do některé z následujících skupin označených dvoupísmenným kódem:

 

Technické vybavení

     - TY - vodní toky

     - TV - zásobování vodou

     - TK - kanalizace

     - TE - zásobování elektrickou energií

     - TT - zásobování teplem

     - TP - zásobování plynem

     - TI - spoje

     - TR - kolektory

     - TO - odpady

 

Dopravní stavby

     - DK - pozemní komunikace

     - DM - metro

     - DT - tramvaj

     - DZ - železnice

     - DN - autobusová nádraží

     - DP - parkoviště (garáže) P + R

     - DL - letiště

     - DV - veřejné prostory, náměstí

     - DO - ostatní dopravní stavby a stavby související s dopravou   (např.  protihlukové valy podél komunikací)

 

Veřejné vybavení

     - VS - školy

     - VZ - zdravotnictví a soc. péče

     - VM - městská správa

     - VA - armáda a bezpečnost

     - ZV - vysoké školy

 

Sport a rekreace

     - SR – sportovní a rekreační areály

 

Stavby v zeleni

     - ZH - hřbitovy

     - ZP - parky

 

                        Pokud je plošný průmět navrhované veřejně prospěšné stavby menší než 0,25 ha nebo pokud je stavba součástí polyfunkčního území, je v grafické části vyznačena kruhovým symbolem v příslušné barvě. Liniové stavby, procházejí-li několika městskými částmi, jsou diferencovány v poslední části kódu číslem příslušné městské části. Pořadové číslo i označení skupiny zůstává vždy stejné.

                        Některé VPS přesahují hranice hl. m. Prahy. Části těchto staveb bude nutno vyhlásit jako veřejně prospěšné v rámci vyšší dokumentace - návrhu územního plánu velkého územního celku pražského regionu.

                        Pro stavby, které mají charakter VPS, ale jsou navrhovány k realizaci až ve výhledovém horizontu územního plánu hl. m. Prahy, je sestaven samostatný seznam. Tyto stavby nejsou určeny k vyhlášení. Seznam je pouze upozorněním, že je bude nutno vyhlásit v budoucnosti.

 

                        Přehled veřejně prospěšných staveb je zobrazen v grafické části dokumentace ve výkresu č. 25.

 

 

 

12.1. Seznam veřejně prospěšných staveb

 

Pro vymezení veřejně prospěšných staveb byly městské části očíslovány v následujícím pořadí.

 

                                                              1. MČ Praha 1

                                                              2. MČ Praha 2

                                                              3. MČ Praha 3

                                                              4. MČ Praha 4

                                                              5. MČ Praha 5

                                                              6. MČ Praha 6

                                                              7. MČ Praha 7

                                                              8. MČ Praha 8

                                                              9. MČ Praha 9

                                                            10. MČ Praha 10

                                                            11. MČ Praha 11

                                                            12. MČ Praha 12

                                                            13. MČ Praha 13

                                                            14. MČ Praha 14

                                                            15. MČ Praha 15

                                                            16. MČ Benice

                                                            17. MČ Běchovice

                                                            18. MČ Březiněves

                                                            19. MČ Čakovice

                                                            20. MČ Dolní Chabry

                                                            21. MČ Dolní Měcholupy

                                                            22. MČ Dolní Počernice

                                                            23. MČ Dubeč

                                                            24. MČ Ďáblice

                                                            25. MČ Horní Počernice

                                                            26. MČ Kbely

                                                            27. MČ Klánovice

                                                            28. MČ Koloděje

                                                            29. MČ Kolovraty

                                                            30. MČ Královice

                                                            31. MČ Křeslice

                                                            32. MČ Kunratice

                                                            33. MČ Letňany

                                                            34. MČ Libuš

                                                            35. MČ Lipence

                                                            36. MČ Lochkov

                                                            37. MČ Lysolaje                      

                                                            38. MČ Nebušice

                                                            39. MČ Nedvězí

                                                            40. MČ Petrovice

                                                            41. MČ Přední Kopanina

                                                            42. MČ Radotín

                                                            43. MČ Řeporyje

                                                            44. MČ Řepy

                                                            45. MČ Satalice

                                                            46. MČ Slivenec

                                                            47. MČ Suchdol

                                                            48. MČ Šeberov

                                                            49. MČ Štěrboholy

                                                            50. MČ Troja

                                                            51. MČ Uhříněves

                                                            52. MČ Újezd nad Lesy

                                                            53. MČ Újezd u Průhonic

                                                            54. MČ Velká Chuchle

                                                            55. MČ Vinoř

                                                            56. MČ Zbraslav

                                                            57. MČ Zličín

 

 

 

VEŘEJNĚ  PROSPĚŠNÉ  STAVBY

pořadové číslo

kategorie

číslo M.Č.

popis veřejně prospěšné stavby

1

DK

12

Praha 12 - SO Slivenec - D1 v hranicích hl. m. Prahy

1

DK

36

Lochkov - SO Slivenec - D1 v hranicích hl. m. Prahy

1

DK

42

Radotín - SO Slivenec - D1 v hranicích hl. m. Prahy

1

DK

46

Slivenec - SO Slivenec - D1 v hranicích hl. m. Prahy

1

DK

56

Zbraslav - SO Slivenec - D1 v hranicích hl. m. Prahy

2

DK

6

Praha 6 - SO Třebonice - Řepy – Ruzyně v hranicích hl. m. Prahy

2

DK

13

Praha 13 - SO Třebonice - Řepy - Ruzyně v hranicích hl. m. Prahy

2

DK

44

Řepy - SO Třebonice - Řepy - Ruzyně v hranicích hl. m. Prahy

2

DK

57

Zličín - SO Třebonice - Řepy - Ruzyně v hranicích hl. m. Prahy

3

DK

6

Praha 6 - SO Ruzyně - Březiněves v hranicích hl. m. Prahy včetně Rybářky

3

DK

8

Praha 8 - SO Ruzyně - Březiněves v hranicích hl. m. Prahy včetně Rybářky

3

DK

18

Březiněves - SO Ruzyně - Březiněves v hranicích hl. m. Prahy včetně Rybářky

3

DK

20

Dolní Chabry - SO Ruzyně – Březiněves v hranicích hl. m. Prahy včetně Rybářky

3

DK

24

Ďáblice - SO Ruzyně - Březiněves v hranicích hl. m. Prahy včetně Rybářky

3

DK

38

Nebušice - SO Ruzyně - Březiněves v hranicích hl. m. Prahy včetně Rybářky

3

DK

41

Přední Kopanina - SO Ruzyně - Březiněves v hranicích hl. m. Prahy včetně Rybářky

3

DK

47

Suchdol - SO Ruzyně - Březiněves v hranicích hl. m. Prahy včetně Rybářky

4

DK

5

Praha 5 - MO Strahovský tunel  včetně druhé a třetí stavby

4

DK

6

Praha 6 - MO Strahovský tunel  včetně druhé a třetí stavby

5

DK

5

Praha 5 - MO Strahovský tunel - Barrandovský most, západní a východní tunelová trouba Mrázovských tunelů 

6

DK

6

Praha 6 - MO Strahovský tunel - Pelc Tyrolka

6

DK

7

Praha 7 - MO Strahovský tunel - Pelc Tyrolka

6

DK

8

Praha 8 - MO Strahovský tunel - Pelc Tyrolka

6

DK

50

Troja - MO Strahovský tunel - Pelc Tyrolka

7

DK

3

Praha 3 - MO Rybníčky - Jarov

7

DK

9

Praha 9 - MO Rybníčky - Jarov

7

DK

10

Praha 10 - MO Rybníčky - Jarov

7

DK

15

Praha 15 - MO Rybníčky - Jarov

8

DK

3

Praha 3 - MO Jarov - Pelc Tyrolka

8

DK

8

Praha 8 - MO Jarov - Pelc Tyrolka

8

DK

9

Praha 9 - MO Jarov - Pelc Tyrolka

9

DK

10

Praha 10 - Štěrboholská radiála - II. stavba

9

DK

14

Praha 14 - Štěrboholská radiála - II. stavba

9

DK

17

Běchovice - Štěrboholská radiála - II. stavba

9

DK

22

Dolní Počernice - Štěrboholská radiála - II. stavba

9

DK

23

Dubeč - Štěrboholská radiála - II. stavba

9

DK

49

Štěrboholy - Štěrboholská radiála - II. stavba

10

DK

9

Praha 9 - Vysočanská radiála - ( úsek PPO - R 10 )

10

DK

14

Praha 14 - Vysočanská radiála - ( úsek PPO - R 10 )

10

DK

25

Horní Počernice - Vysočanská radiála - ( úsek PPO - R 10 )

10

DK

45

Satalice - Vysočanská radiála - ( úsek PPO -  R 10 )

11

DK

6

Praha 6 - silnice  R6 na území hl. m. Prahy

11

DK

57

Zličín - silnice  R6  na území hl. m. Prahy

12

DK

8

Praha 8 - Pobřežní III - Karlín ( úsek Šaldova - Za Invalidovnou )

13

DK

25

Horní Počernice - páteřní komunikace komerční zóny

14

DK

6

Praha 6 - ul. Bělohorská - Karlovarská ( úsek Falcká - Drnovská ) - rekonstrukce kom. vč. tram. smyčky

14

DK

44

Řepy - ul. Bělohorská - Karlovarská ( úsek Falcká - Drnovská ) - rekonstrukce komunikace vč. tram. smyčky

16

DK

10

Praha 10 - Hostivařská radiála - úsek MO - ul. Přátelství

16

DK

15

Praha 15 - Hostivařská radiála - úsek MO - ul. Přátelství

16

DK

21

Dolní Měcholupy - Hostivařská radiála - úsek MO - ul. Přátelství

17

DK

5

Praha 5 - Radlická radiála - úsek Bucharova - MO

17

DK

13

Praha 13 - Radlická radiála - úsek Bucharova - MO

18

DK

8

Praha 8 - Libeňská spojka

19

DK

3

Praha 3 - Jarovská spojka

19

DK

10

Praha 10 - Jarovská spojka

20

DK

34

Libuš - Vestecká spojka ( SO - D1 )

20

DK

48

Šeberov - Vestecká spojka ( SO - D1 )

20

DK

53

Újezd u Průhonic – Vestecká spojka (SO – D1)

21

DK

4

Praha 4 - rekonstrukce ul. Vídeňské

21

DK

32

Kunratice - rekonstrukce ul. Vídeňské

22

DK

9

Praha 9 - páteřní komunikace Výstaviště v Letňanech  ( včetně MÚK s PPO )

22

DK

33

Letňany - páteřní komunikace Výstaviště v Letňanech  ( včetně MÚK s PPO )

23

DK

9

Praha 9 - komunikační propojení Tupolevova - Mladoboleslavská

23

DK

33

Letňany - komunikační propojení Tupolevova - Mladoboleslavská

24

DK

26

Kbely - komunikační propojení Veselská - Mladoboleslavská

24

DK

33

Letňany - komunikační propojení Veselská - Mladoboleslavská

25

DK

17

Běchovice - Silnice I / 12   SO - hranice hl. m. Prahy

25

DK

23

Dubeč - Silnice I / 12   SO - hranice hl. m. Prahy

25

DK

28

Koloděje - Silnice I / 12   SO – hranice hl. m. Prahy

25

DK

52

Újezd nad Lesy - Silnice I / 12   SO - hranice hl. m. Prahy

26

DK

13

Praha 13 - komunikační propojení SO - Jeremiášova ( Nová Jinočanská )

26

DK

43

Řeporyje - komunikační propojení SO - Jeremiášova ( Nová Jinočanská )

27

DK

35

Lipence - severní obchvat Lipenců ( propojení Zbraslav - Lipence )

27

DK

56

Zbraslav - severní obchvat Lipenců ( propojení Zbraslav - Lipence )

28

DK

35

Lipence - nová sběrná komunikace v rozvojových plochách Lipenců ul. Obvodová  včet. ul. Jílovišťské

29

DK

12

Praha 12 - východní obchvat Písnice

29

DK

32

Kunratice - východní obchvat Písnice

29

DK

34

Libuš - východní obchvat Písnice

30

DK

4

Praha 4 - komunikační propojení Chýnovská - Vídeňská

30

DK

32

Kunratice - komunikační propojení Chýnovská - Vídeňská

31

DK

15

Praha 15 - komunikační propojení Hornoměcholupská - K Lipanům ( na záp.okraji Uhříněvsi )

31

DK

16

Benice - komunikační propojení Hornoměcholupská - K Lipanům ( na záp.okraji Uhříněvsi )

31

DK

31

Křeslice - komunikační propojení Hornoměcholupská - K Lipanům ( na záp.okraji Uhříněvsi )

31

DK

40

Petrovice - komunikační propojení Hornoměcholupská - K Lipanům ( na záp.okraji Uhříněvsi )

31

DK

51

Uhříněves - komunikační propojení Hornoměcholupská - K Lipanům ( na záp.okraji Uhříněvsi )

32

DK

21

Dolní Měcholupy - komunikační propojení Novopetrovická - Přátelství

32

DK

40

Petrovice - komunikační propojení Novopetrovická - Přátelství

32

DK

51

Uhříněves - komunikační propojení Novopetrovická - Přátelství

33

DK

2

Praha 2 - komunikační propojení Prahy 2 a 5 přes Výtoňský most 

33

DK

5

Praha 5 - komunikační propojení Prahy 2 a 5 přes Výtoňský most 

34

DK

2

Praha 2 - komunikační propojení Čiklova - Otakarova

34

DK

4

Praha 4 - komunikační propojení Čiklova - Otakarova

35

DK

4

Praha 4 - komunikační propojení Otakarova - U plynárny

35

DK

10

Praha 10 - komunikační propojení Otakarova - U plynárny

36

DK

51

Uhříněves - komunikační propojení s podjezdem ČD v centru Uhříněvsi

37

DK

54

Velká Chuchle - komunikační propojení přes ČD ve Velké Chuchli

38

DK

8

Praha 8 - Pobřežní IV

39

DK

8

Praha 8 - MÚK PPO - Veselská

39

DK

24

Ďáblice - MÚK PPO - Veselská

39

DK

33

Letňany - MÚK PPO - Veselská

40

DK

4

Praha 4 - dostavba MÚK 5. května - Vyskočilova

41

DK

11

Praha 11 - dostavba MÚK Brněnská - Pod Chodovem

42

DK

4

Praha 4 - MÚK MO – Záběhlická

42

DK

10

Praha 10 - MÚK MO – Záběhlická

43

DK

24

Ďáblice - MÚK Cínovecká - Kostelecká

44

DK

22

Dolní Počernice - MÚK SO - sběrná komunikace k technolog. parku Dolní Počernice

45

DK

43

Řeporyje - MÚK SO - Nová Jinočanská ( u Jinočan )

46

DK

4

Praha 4 - Dvorecký most

46

DK

5

Praha 5 - Dvorecký most

47

DK

7

Praha 7 - nový most Holešovice - Karlín

47

DK

8

Praha 8 - nový most Holešovice - Karlín

48

DK

48

Šeberov - východní obchvat Šeberova

49

DK

8

Praha 8 - severojižní sběrná komunikace na západním okraji Dolních Chaber

49

DK

20

Dolní Chabry - severojižní sběrná komunikace na západním okraji Dolních Chaber

50

DK

26

Kbely - komunikační propojení Mladoboleslavská - Hornopočernická

51

DK

13

Praha 13 - vybrané komunikace Západního města

51

DK

43

Řeporyje - vybrané komunikace Západního města

52

DK

57

Zličín - obvodová komunikace na západním okraji Zličína

53

DK

35

Lipence - MÚK Strakonická ( R4 ) – u areálu MV ve Zbraslavi

53

DK

56

Zbraslav - MÚK Strakonická ( R4 ) - u areálu MV ve Zbraslavi

54

DK

56

Zbraslav - rekonstrukce MÚK Strakonická ( R4 ) Ke Krňovu - Josefa Houdka

55

DK

35

Lipence - komunikační propojení ul. J. Houdka a Černošické se severním obchvatem Lipenců

56

DK

10

Praha 10 - komunikační propojení rozvojových ploch na západním okraji Štěrbohol s ul. Průmyslovou

56

DK

49

Štěrboholy - komunikační propojení rozvojových ploch na záp. okraji Štěrbohol s ul. Průmyslovou

57

DK

29

Kolovraty - přeložka silnice III / 33312 na východním okraji Kolovrat

58

DK

14

Praha 14 - komunikační propojení areálu CČM s ul. Božanovickou

58

DK

25

Horní Počernice -  komunikační propojení areálu CČM s ul. Božanovickou

59

DK

25

Horní Počernice - komunikační propojení Horní Počernice - Klánovice

59

DK

27

Klánovice - komunikační propojení Horní Počernice - Klánovice

60

DK

25

Horní Počernice - MÚK D 11 -  komunikační propojení Horní Počernice - Klánovice

61

DK

25

Horní Počernice - MÚK D11 - ul. Ve žlíbku

62

DK

25

Horní Počernice - komunikace jihovýchod. rozvoj. území Horních Počernic, souběžná s dálnicí D11

63

DK

9

Praha 9 - rekonstrukce ul. Českomoravské

64

DK

14

Praha 14 - komunikační propojení areálu CČM s rozvoj. územím sev. od Chlumecké včet. úpravy křižovatky

64

DK

25

Horní Počernice - kom. propojení areálu CČM s rozvoj. územím sev. od Chlumecké včet. úpravy křižovatky

65

DK

25

Horní Počernice - podjezd pod železniční tratí ČD Praha - Lysá nad Labem v ul. Libošovické

66

DK

25

Horní Počernice - napojení ul. Libošovické na rychlostní silnici R10

66

DK

45

Satalice - napojení ul. Libošovické na rychlostní silnici R10

67

DK

9

Praha 9 - mimoúrovňová úprava křižovatky ul. Českomoravská - Poděbradská - Freyova - K Žižkovu

68

DK

21

Dolní Měcholupy - komunikační propojení Na Lázeňce - K pramenu

68

DK

23

Dubeč - komunikační propojení Na Lázeňce - K pramenu

69

DK

7

Praha 7 - ul. Bubenská

70

DK

14

Praha 14 - komunikační propojení Ocelkova - Lipnická

71

DK

8

Praha 8 - komunikační propojení Letňany - Prosek

71

DK

9

Praha 9 - komunikační propojení Letňany - Prosek

71

DK

33

Letňany - komunikační propojení Letňany - Prosek

72

DK

24

Ďáblice - komunikační propojení Ďáblice - Letňany

72

DK

33

Letňany - komunikační propojení Ďáblice - Letňany

73

DK

19

Čakovice - rekonstrukce ul. Kostelecké včetně podjezdu pod tratí ČD v ul. Cukrovarské v Čakovicích

73

DK

24

Ďáblice - rekonstrukce ul. Kostelecké včetně podjezdu pod tratí ČD v ul. Cukrovarské v Čakovicích

74

DK

3

Praha 3 - komunikační propojení Novovysočanská - Švábky

74

DK

8

Praha 8 - komunikační propojení Novovysočanská - Švábky

75

DK

3

Praha 3 - přeložka ul. Novovysočanské

75

DK

9

Praha 9 - přeložka ul. Novovysočanské

76

DK

16

Benice - rekonstrukce ul. K dálnici

76

DK

51

Uhříněves - rekonstrukce ul. K dálnici

77

DK

1

Praha 1 - úprava severojižní magistrály v úseku mezi Hlavním nádražím a nám. I. P. Pavlova

77

DK

2

Praha 2 - úprava severojižní magistrály v úseku mezi Hlavním nádražím a nám. I. P. Pavlova

79

DK

9

Praha 9 - veřejné komunikace v transformovaných plochách  jižně od ul. Kolbenovy

80

DK

9

Praha 9 - komunikační propojení Freyova - U Elektry

81

DK

9

Praha 9 - komunikační propojení Českomoravská - Ocelářská

82

DK

4

Praha 4 - dostavba MÚK MO - Vídeňská

83

DK

6

Praha 6 - komunikační spojení Nebušice - Staré letiště Ruzyně

83

DK

38

Nebušice - komunikační spojení Nebušice -  Staré letiště Ruzyně

84

DK

54

Velká Chuchle - komunikace přes Strakonickou (mimoúrovňové napojení)

85

DK

6

Praha 6 - komunikační propojení  Gymnasijní - Svatovítská

86

DK

7

Praha 7 - pěší lávka Pražská tržnice - Štvanice

87

DK

19

Čakovice - komunikační propojení Veselská - V Sedlišti

87

DK

33

Letňany - komunikační propojení Veselská - V Sedlišti

88

DK

25

Horní Počernice - komunikační propojení Božanovská - Ve Žlíbku

     89

DK

25

Horní Počernice - komunikační propojení Ve Žlíbku - Náchodská

90

DK

51

Uhříněves – komunikační spojka Přátelství - Bečovská

91

DK

15

Praha 15 – kruhová křižovatka

91

DK

8

Praha 8 - jižní obchvat Libně

92

DK

8

Praha 8 - rekonstrukce Sokolovské s tramvají

93

DK

8

Praha 8 - veřejná komunikace, propojení Karlína a Invalidovny

94

DK

7

Praha 7 - obnova Libeňského mostu

94

DK

8

Praha 8 - obnova Libeňského mostu

95

DK

17

Běcxhovice – Pražský (silniční) okruh – úsek Běchovice – D1

95

DK

23

Dubeč – Pražský (silniční) okruh – úsek Běchovice – D1

95

DK

29

Kolovraty – Pražský (silniční) okruh – úsek Běchovice – D1

95

DK

30

Královice – Pražský (silniční) okruh – úsek Běchovice – D1

95

DK

39

Nedvězí – Pražský (silniční) okruh – úsek Běchovice – D1

95

DK

51

Uhříněves – Pražský (silniční) okruh – úsek Běchovice – D1

96

DK

9

Praha 9 - přestavba ukice Kbelské a  Průmyslové

96

DK

14

Praha 14 - přestavba ukice Kbelské a  Průmyslové

97

DK

4

Praha 4 – rekonstrukce Michelské ulice v úseku ul.Vyskočilova – U plynárny

1

DL

6

Praha 6 - letiště Praha – Ruzyně

1

DL

41

Přední Kopanina - letiště Praha - Ruzyně

2

DL

33

Letňany - letiště Letňany

3

DL

12

Praha 12 - letiště Točná - travnaté VPD a zařízení přímo související s provozem letecké zdravotní a záchr. služby

1

DM

9

Praha 9 - provozní úsek metro IV. B Českomoravská - Černý Most

1

DM

14

Praha 14 - provozní úsek metro IV. B Českomoravská - Černý Most

1

DM

25

Horní Počernice - provozní úsek metro IV. B Českomoravská - Černý Most

2

DM

7

Praha 7 - výstavba provozního úseku trasy metra IV. C včetně souvisejících zařízení

2

DM

8

Praha 8 - výstavba provozního úseku trasy metra IV. C včetně souvisejících zařízení

2

DM

50

Troja - výstavba provozního úseku trasy metra IV. C včetně souvisejících zařízení

3

DM

57

Zličín - depo metra Zličín

4

DM

8

Praha 8 - trasa IV. C2 Ládví – Letňany

4

DM

9

Praha 9 - trasa IV. C2 Ládví - Letňany

4

DM

33

Letňany - trasa IV. C2 Ládví - Letňany

5

DM

2

Praha 2 - trasa I. D Nové Dvory - nám. Míru

5

DM

4

Praha 4 - trasa I. D Nové Dvory - nám. Míru

6

DM

6

Praha 6 - druhý vestibul stanice metra Hradčanská

7

DM

1

Praha 1 - druhý vestibul stanice metra Staroměstská

8

DM

7

Praha 7 - druhý vestibul stanice metra Vltavská

9

DM

1

Praha 1 - druhý vestibul u stanice metra Můstek - B

10

DM

3

Praha 3 - druhý vestibul  stanice metra Želivského

10

DM

10

Praha 10 - druhý vestibul u stanice metra Želivského

1

DN

6

Praha 6 - autobusové nádraží Dlouhá míle

2

DN

33

Letňany - autobusové nádraží Letňany

3

DN

8

Praha 8 - autobusové nádraží Florenc

1

DO

47

Suchdol - nové garáže autobusů MHD Sedlec

2

DO

8

Praha 8 - přístav Libeň

3

DO

53

Újezd u Průhonic - ochranný val podél D1 u Kateřinek

4

DO

25

Horní Počernice - ochranný val u dálnice D 11

5

DO

14

Praha 14 – protihluková opatření podél Štěrboholské radiály

5

DO

22

Dolní Počernice - protihluková opatření podél Štěrboholské radiály

5

DO

49

Štěrboholy - protihluková opatření podél Štěrboholské radiály

1

DP

6

Praha 6 - P + R  Dejvická  ( Vítězné náměstí )

2

DP

27

Klánovice - P + R u žel.zast. Klánovice

3

DP

57

Zličín - P + R - nad autobusovým nádražím

4

DP

57

Zličín - P + R - východně od stanice metra

5

DP

42

Radotín - P + R - u žel. stanice - východ

6

DP

10

Praha 10 - P + R - Strašnická

7

DP

10

Praha 10 - P + R - Skalka - při ul. Úvalské

8

DP

11

Praha 11 - P + R - Opatov

9

DP

7

Praha 7 - P + R - Holešovice - u jižního vestibulu st. metra

10

DP

13

Praha 13 - P + R - Stodůlky - Západní město

11

DP

13

Praha 13 - P + R - Butovice -u Radlické radiály

12

DP

5

Praha 5 - P + R - Barrandov

13

DP

4

Praha 4 - P + R - Nové Dvory

14

DP

4

Praha 4 - P + R - Krč - Zálesí

15

DP

11

Praha 11 - P + R -Roztyly

16

DP

11

Praha 11 - P + R - Chodov

17

DP

10

Praha 10 - P + R - Skalka - východ

18

DP

14

Praha 14 - P + R - Rajská zahrada - parkoviště

19

DP

14

Praha 14 - P + R - Hloubětín

20

DP

25

Horní Počernice - P + R - Černý most

21

DP

14

Praha 14 - P + R - Rajská zahrada - část garáže v objektu C

22

DP

6

Praha 6 - P + R - Dlouhá míle

23

DP

7

Praha 7 - P + R – Trója

23

DP

8

Praha 8 - P + R - Trója

23

DP

50

Troja - P + R - Trója

24

DP

5

Praha 5 - P + R - nádraží Smíchov - jižně od výpravní budovy

25

DP

15

Praha 15 - P + R - Horní Měcholupy

26

DP

42

Radotín - P + R - západně od žel. stanice

27

DP

17

Běchovice - P + R

28

DP

54

Velká Chuchle - P + R

29

DP

22

Dolní Počernice - P + R

30

DP

8

Praha 8 - P + R - Ládví - sever

31

DP

8

Praha 8 - P + R - Ládví - jih

32

DP

6

Praha 6 - P + R - Ruzyně

33

DP

33

Letňany - P + R

34

DP

51

Uhříněves - P + R

35

DP

9

Praha 9 - P + R - Českomoravská

36

DP

8

Praha 8 - P + R - Palmovka

37

DP

6

Praha 6 - P + R - Hradčanská

38

DP

4

Praha 4 - P + R - Pankrác

39

DP

7

Praha 7 - P + R - Holešovice - na části plochy autobus. nádraží

40

DP

11

Praha 11 - P + R - Háje

41

DP

9

 Praha 9 – P + R – Prosek – Sever

42

DP

50

Troja – parkoviště

43

DP

5

Praha 5 – P+R Radlická

1

DT

5

Praha 5 – tramvajová  trať Hlubočepy - Barrandov

2

DT

5

Praha 5 – výstavba tramvajové smyčky Barrandov - v rámci TT Hlubočepy - Barrandov

3

DT

4

Praha 4 – výstavba  tramvajové vozovny Modřany - Hodkovičky

3

DT

12

Praha 12 - výstavba  tramvajové vozovny Modřany - Hodkovičky

4

DT

8

Praha 8 - tramvajová trať- Kobylisy - Bohnice

5

DT

6

Praha 6 - tramvajová trať - Divoká Šárka - Dědina - Staré letiště Ruzyně

6

DT

4

Praha 4 - tramvajová trať - Zlíchov - Dvorce

6

DT

5

Praha 5 - tramvajová trať - Zlíchov - Dvorce

7

DT

5

Praha 5 - tramvajová trať - Laurova - Radlická

8

DT

6

Praha 6 - tramvalová trať - hotel Internacionál - Podbaba

9

DT

10

Praha 10 - tramvajová trať - Počernická - sídl. Malešice

10

DT

4

Praha 4 - tramvajová trať - Modřany - Libuš - Nové Dvory

10

DT

12

Praha 12 - tramvajová trať - Modřany - Libuš - Nové Dvory

10

DT

34

Libuš - tramvajová trať - Modřany - Libuš - Nové Dvory

11

DT

7

Praha 7 - úpravy tramvajových tras v rozvojovém území Holešovic

12

DT

8

Praha 8 - úprava tramvajové trati u Invalidovny

1

DV

8

Praha 8 - náměstí v centru Bohnic ( Krakov )

2

DV

24

Ďáblice - náměstí

3

DV

20

Dolní Chabry - Bílenské náměstí

4

DV

9

Praha 9 - - veřejné prostranství při Poděbradské

5

DV

9

Praha 9 – veřejné prostranství u stanice metra Kolbenova

1

DZ

3

Praha 3 - stavba železniční tratě Praha hl. n. a Masarykovo nádraží do Libně, Vysočan a Holešovic

1

DZ

8

Praha 8 - stavba železniční tratě Praha hl. n. a Masarykovo nádraží do Libně, Vysočan a Holešovic

1

DZ

9

Praha 9 – stavba železniční tratě Praha hl.n. a Masarykova nádraží do Libně, Vysočan a Holešovic

2

DZ

2

Praha 2 - modernizace žst.Praha hl.nádraží

2

DZ

3

Praha 3 - modernizace záp. části žst. Praha hl. nádraží

3

DZ

9

Praha 9 - rekonstrukce depa Libeň na technickou základnu pro údržbu

4

DZ

10

Praha 10 - dostavba Odstavného nádraží Praha Jih 5. část - odjezd. skupina

5

DZ

2

Praha 2 - ztříkolejnění úseku žst. Smíchov - výhybna Vyšehrad

5

DZ

5

Praha 5 - ztříkolejnění úseku žst. Smíchov - výhybna Vyšehrad

6

DZ

6

Praha 6 - elektrizace a zdvoukolejnění úseku žst. Dejvice - žst. Ruzyně

7

DZ

6

Praha 6 - výstavba rychlodráhy žel. stanice Ruzyně - letiště Praha Ruzyně včetně nové žel. zast. Praha - Ruzyně

8

DZ

6

Praha 6 - průjezd železničním uzlem Praha v rámci stavby prvního železničního koridoru Děčín - Břeclav

8

DZ

7

Praha 7 – projezd železničním uzlem Praha v rámci stavby  prvního železničního koridoru Děčín - Břeclav

8

DZ

9

Praha 9 - průjezd železničním uzlem Praha v rámci stavby prvního železničního koridoru Děčín - Břeclav

9

DZ

2

Praha 2 - nová železniční zastávka Vyšehrad

9

DZ

4

Praha 4 - nová železniční zastávka -  Kačerov

9

DZ

6

Praha 6 - nová železniční zastávka - Podbaba

9

DZ

7

Praha 7 - nová železniční zastávka -  Bubny

9

DZ

14

Praha 14 - nová železniční zastávka -  Rajská zahrada

10

DZ

17

Běchovice – nová železniční zastávka – Běchovice

1

SR

5

Praha 5 - výstavba rekreačního areálu, Císařská louka

2

SR

7

Praha 7 - zařízení pro rekreaci a sport - mezi břehem Vltavy, mostem Barikádníků

3

SR

12

Praha 12 - Modřany - zařízení pro rekreaci a sport, břeh Vltavy od Braníka do Komořan

3

SR

56

Zbraslav – Modřany – zařízení pro rekreaci a sport, břeh Vltavy od Bráníka do Komořan

4

SR

12

Praha 12 - Modřany - sportovně rekreační areál, areál volného času - U modřanské rokle, ul. Kolarovova, Čs. exilu

5

SR

54

Velká Chuchle - zařízení pro rekreaci a sport  - levý břeh Vltavy

5

SR

56

Zbraslav – zařízení pro rekreaci a sport – levý břeh Vltavy

6

SR

4

Praha 4 - Studené - areál volného času v okolí Kunratického potoka

7

SR

5

Praha 5 - Dívčí Hrady - areál volného času

9

SR

5

Praha 5 - Vidoule - zařízení pro rekreaci a sport

10

SR

8

Praha 8 -  rekreační areál - ul. Libeňská, západní kosa

11

SR

9

Praha 9 - Prosek - areál volného času - Střížkov

12

SR

11

Praha 11 - Roztyly -zařízení pro rekreaci a sport  - okolí stanice metra Roztyly

13

SR

11

Praha 11 - JM - areál volného času - severně od ul. Mírového hnutí

14

SR

13

Praha 13 - Západní město - sportovní areál  U škol - ul. Nová Jinočanská

15

SR

50

Troja - zařízení pro rekreaci a sport

16

SR

13

Praha 13 - přírodní koupaliště, areál volného času - Prokopské údolí, jižně od ul. Jeremiášovy

17

SR

14

Praha 14 - Černý Most - areál volného času

18

SR

14

Praha 14 - Kyje -  zařízení pro rekreaci a sport - západně od Kyjského rybníka, okolí Rokytky

19

SR

15

Praha 15 - Horní Měcholupy - areál volného času - jižně od plynárny

19

SR

21

Dolní Měcholupy – Horní Měcholupy – areál volného času – jižně od plynárny

20

SR

50

Troja - areál volného času

21

SR

25

Horní Počernice - areál volného času - U Svépravických rybníků

22

SR

50

Troja - zařízení pro sport a rekreaci

23

SR

13

Praha 13 - U Malé Ohrady - areál volného času

25

SR

52

Újezd nad Lesy - jihovýchod - sportovní areál pro školu, bývalé koupaliště Dubinská

26

SR

56

Zbraslav - Záběhlice - rekreační areál

27

SR

12

Praha 12 - sportovní areál - ul. Komořanská

28

SR

47

Suchdol - přemístění sportovního hřiště

29

SR

8

Praha 8 - plavecký stadion Šutka

30

SR

8

Praha 8 - sportovní areál

31

SR

5

Praha 5 - Jinonice - hřiště pro základní školu ( Tyršova škola )

32

SR

49

Štěrboholy - náhrada za zrušený sport

33

SR

14

Praha 14 - Černý most - sportovní areál

34

SR

12

Praha 12 - Modřany - sportovní areál U modřanské rokle, ul.Kolarovova, Čs. exilu

35

SR

11

Praha 11 - areál volného času - severně od ul. Mírového hnutí

36

SR

42

Radotín - celoměstský rekreační areál

37

SR

42

Radotín - celoměstský rekreační areál

39

SR

56

Zbraslav - areál volného času

40

SR

57

Zličín - sportovní areál u Velkého rybníka

41

SR

25

Horní Počernice - koupaliště Svépravice

42

SR

42

42 SR 42 Radotín – rozšíření celoměstského rekreačního areálu

42

SR

54

Velká Chuchle - rozšíření celoměstského rekreačního areálu

42

SR

56

Zbraslav - rozšíření celoměstského rekreačního areálu

43

SR

42

Radotín - rozšíření celoměstského rekreačního areálu

43

SR

54

Velká Chuchle – rozšíření celoměstského rekreačního areálu

43

SR

56

Zbraslav - rozšíření celoměstského rekreačního areálu

44

SR

42

Radotín – rozšíření celoměstského rekreačního areálu

45

SR

9

Praha 9 – sportovní plochy u základní a mateřské školy

1

TE

5

Praha 5 - TR 110 / 22 kV - Smíchov, včetně energotunelů

2

TE

14

Praha 14 - TR 110 / 22 kV - Černý Most

3

TE

2

Praha 2 - TR 110 / 22 kV - Karlov

4

TE

4

Praha 4 - TR 110 / 22 kV - Pankrác

5

TE

8

Praha 8 - TR 110 / 22 kV - Karlín, včetně zasmyčkování

6

TE

47

Suchdol - TR 110 / 22 kV, včetně přípojky

7

TE

36

Lochkov - TR 110 / 22 kV, včetně přípojky

8

TE

8

Praha 8 - TR 400 / 110 kV Sever ( rozšíření plochy )

9

TE

5

Praha 5 - kabel 110 kV , TR Jinonice - TR Smíchov

9

TE

13

Praha 13 - kabel 110 kV  TR Jinonice - TR Smíchov

10

TE

14

Praha 14 - kabel 110 kV z VV TR Malešice - TR Sever ( přípojka pro TR Černý Most )

11

TE

7

Praha 7 - kabel 110 kV, TR Holešovice - TR Střed

11

TE

8

Praha 8 - kabel 110 kV, TR Holešovice - TR Střed

12

TE

2

Praha 2 - kabel 110 kV, TR Karlov - TR Jih

12

TE

10

Praha 10 - kabel 110 kV, TR Karlov - TR Jih

13

TE

1

Praha 1 - kabel 110 kV, TR Karlov - TR Střed

13

TE

2

Praha 2 - kabel 110 kV, TR Karlov - TR Střed

14

TE

2

Praha 2 - kabel 110 kV Karlov - TR Smíchov

14

TE

5

Praha 5 - kabel 110 kV Karlov - TR Smíchov

15

TE

2

Praha 2 - kabel 110 kV  TR Karlov - TR Pankrác

15

TE

4

Praha 4 - kabel 110 kV  TR Karlov - TR Pankrác

16

TE

4

Praha 4 - kabel 110 kV  TR Pankrác - TR Lhotka

16

TE

12

Praha 12 - kabel 110 kV  TR Pankrác - TR Lhotka

17

TE

12

Praha 12 -  venkovní vedení 110 kV TR Lhotka - TR Chodov

17

TE

32

Kunratice - venkovní vedení 110 kV TR Lhotka - TR Chodov

17

TE

34

Libuš - venkovní vedení 110 kV TR Lhotka - TR Chodov

17

TE

48

Šeberov - venkovní vedení 110 kV TR Lhotka - TR Chodov

18

TE

15

Praha 15 - venkovní vedení 110 kV TR Chodov – TR Běchovice, zasmyčkování TR Měcholupy

18

TE

17

Běchovice -  venkovní vedení 110 kV TR Chodov - TR Běchovice, zasmyčkování TR Měcholupy

18

TE

21

Dolní Měcholupy – venkovní vedení 110 kV TR Chodov – TR Běchovice, zasmyčkování TR Měcholupy

18

TE

23

Dubeč - venkovní vedení 110 kV TR Chodov - TR Běchovice, zasmyčkovánní TR Měcholupy

18

TE

31

Křeslice -  venkovní vedení 110 kV TR Chodov - TR Běchovice, zasmyčkování TR Měcholupy

18

TE

40

Petrovice - venkovní vedení 110 kV TR Chodov - TR Běchovice, zasmyčkování TR Měcholupy

18

TE

48

Šeberov - venkovní vedení 110 kV TR Chodov - TR Běchovice, zasmyčkování TR Měcholupy

18

TE

51

Uhříněves - venkovní vedení 110 kV TR Chodov - TR Běchovice zasmyčkování TR Měcholupy

18

TE

53

Újezd u Průhonic - venkovní vedení 110 kV TR Chodov - TR Běchovice, zasmyčkování TR Měcholupy

19

TE

14

Praha 14 - venkovní vedení  110 kV, TR Běchovice - TR Malešice

19

TE

17

Běchovice - venkovní vedení  110 kV, TR Běchovice - TR Malešice

19

TE

22

Dolní Počernice - venkovní vedení  110 kV  TR Běchovice - TR Malešice

19

TE

23

Dubeč - venkovní vedení  110 kV  TR Běchovice - TR Malešice

19

TE

49

Štěrboholy - venkovní vedení  110 kV TR Běchovice - TR Malešice

20

TE

8

Praha 8 - venkovní vedení 110 kV  TR Sever - TR Východ

20

TE

9

Praha 9 - venkovní vedení 110 kV  TR Sever - TR Východ

20

TE

24

Ďáblice - venkovní vedení 110 kV  TR Sever - TR Východ

20

TE

33

Letňany - venkovní vedení 110 kV  TR Sever - TR Východ

21

TE

8

Praha 8 - venkovní vedení 400 kV - zasmyčkování TR Sever

21

TE

18

Březiněves - venkovní vedení 400 kV - zasmyčkování TR Sever

21

TE

20

Dolní Chabry - vedení 400 kV - zasmyčkování TR Sever

21

TE

24

Ďáblice - venkovní vedení 400 kV - zasmyčkování TR Sever

22

TE

47

Suchdol - přeložka venkovního vedení 110 kV

23

TE

17

Běchovice - přeložka venkovního vedení 110 kV TR Běchovice - TR Benešov

23

TE

23

Dubeč - přeložka venkovního vedení 110 kV TR Běchovice - TR Benešov

1

TI

6

Praha 6  - dálkový optický kabel v ose silničního okruhu

1

TI

8

Praha 8  - dálkový optický kabel v ose silničního okruhu

1

TI

12

Praha 12 - dálkový optický kabel v ose silničního okruhu

1

TI

13

Praha 13  - dálkový optický kabel v ose silničního okruhu

1

TI

17

Běchovice - dálkový optický kabel v ose silničního okruhu

1

TI

18

Březiněves - dálkový optický kabel v ose silničního okruhu

1

TI

20

Dolní Chabry - dálkový optický kabel v ose silničního okruhu

1

TI

22

Dolní Počernice - dálkový optický kabel v ose silničního okruhu

1

TI

24

Ďáblice - dálkový optický kabel v ose silničního okruhu

1

TI

25

Horní Počernice  - dálkový optický kabel v ose silničního okruhu

1

TI

36

Lochkov - dálkový optický kabel v ose silničního okruhu

1

TI

38

Nebušice - dálkový optický kabel v ose silničního okruhu

1

TI

41

Přední Kopanina - dálkový optický kabel v ose silničního okruhu

1

TI

42

Radotín - dálkový optický kabel v ose silničního okruhu

1

TI

43

Řeporyje - dálkový optický kabel v ose silničního okruhu

1

TI

46

Slivenec - dálkový optický kabel v ose silničního okruhu

1

TI

47

Suchdol - dálkový optický kabel v ose silničního okruhu

1

TI

56

Zbraslav - dálkový optický kabel v ose silničního okruhu

1

TI

57

Zličín - dálkový optický kabel v ose silničního okruhu

2

TI

8

Praha 8 - optický kabel Mělník

2

TI

20

Dolní Chabry - optický kabel Mělník

3

TI

4

Praha 4 –  dálkový optický kabel směr Benešov

3

TI

12

Praha 12 - dálkový optický kabel směr Benešov

3

TI

32

Kunratice - dálkový optický kabel směr Benešov

3

TI

34

Libuš - dálkový optický kabel směr  Benešov

3

TI

48

Šeberov - dálkový optický kabel směr Benešov

4

TI

12

Praha 12 - dálkový optický kabel Brno

4

TI

32

Kunratice - dálkový optický kabel směr Brno

4

TI

34

Libuš - dálkový optický kabel směr Brno

4

TI

48

Šeberov - dálkový optický kabel směr Brno

4

TI

4

Praha 4 – dálkový optický kabel směr Brno

5

TI

4

Praha 4 - optický kabel  TDÚ 1 - TDÚ 2

5

TI

12

Praha 12 - optický kabel TDÚ 1 - TDÚ 2

5

TI

13

Praha 13 - optický kabel TDÚ 1 - TDÚ 2

5

TI

34

Libuš - optický kabel TDÚ 1 - TDÚ 2

5

TI

36

Lochkov - optický kabel TDÚ 1 - TDÚ 2

5

TI

46

Slivenec - optický kabel TDÚ 1 - TDÚ 2

5

TI

54

Velká Chuchle - optický kabel TDÚ 1 - TDÚ 2

5

TI

56

Zbraslav - optický kabel TDÚ 1 - TDÚ - 2

1

TK

29

Kolovraty - rozšíření ČOV

2

TK

21

Dolní Měcholupy - sběrač G a stoka G6

2

TK

22

Dolní Počernice - sběrač G a stoka G6

2

TK

23

Dubeč - sběrač G a stoka G6

3

TK

14

Praha 14 - prodloužení sběrače H do Běchovic

3

TK

17

Běchovice - připojení Běchovic na sběrač H

3

TK

22

Dolní Počernice - prodloužení sběrače H do Běchovic

4

TK

13

Praha 13 - prodloužení sběrače P Chaby - Řeporyje

4

TK

43

Řeporyje - prodloužení sběrače P Chaby - Řeporyje

5

TK

38

Nebušice - kanalizace

6

TK

23

Dubeč - kanalizace a ČS 1 - 3

7

TK

38

Nebušice - rozšíření  ČOV

8

TK

35

Lipence - rozšíření ČOV Lipence

9

TK

17

Běchovice - rozšíření ČOV Újezd nad Lesy

10

TK

7

Praha 7 - Rekonstrukce kmenové stoky B

11

TK

5

Praha 5 - rekonstrukce hlavního sběrače M

12

TK

4

Praha 4 - propojení kanalizačního sběrače CXXX s Modřanským sběračem

13

TK

47

Suchdol - kanalizace a ČS

14

TK

19

Čakovice - kanalizace Třeboradice

15

TK

46

Slivenec - kanalizace a ČS  Slivenec

16

TK

36

Lochkov - kanalizace a  ČOV

17

TK

43

Řeporyje - kanalizace a ČOV Zadní Kopanina

18

TK

56

Zbraslav - kanalizace a  ČS Strnady - Zbraslav

19

TK

12

Praha 12 - kanalizace a ČS Komořany

20

TK

12

Praha 12 - kanalizace a ČOV Cholupice

21

TK

12

Praha 12 - kanalizace (výtlak) a ČS Točná

22

TK

34

Libuš - kanalizace a ČS Písnice

23

TK

48

Šeberov - kanalizace  Hrnčíře

24

TK

51

Uhříněves - kanalizace a ČS Pitkovice

25

TK

51

Uhříněves - kanalizace a ČS Hájek

26

TK

53

 Újezd u Průhonic - kanalizace a ČOV

27

TK

47

Suchdol - DUN

28

TK

6

Praha 6 - Ruzyně - DUN

29

TK

5

Praha 5 - Smíchov - DUN

30

TK

13

Praha 13 - JZM - DUN

31

TK

43

Řeporyje - DUN

32

TK

43

Řeporyje - DUN

33

TK

43

Řeporyje - DUN

34

TK

43

Řeporyje - DUN

35

TK

54

Velká Chuchle - DUN - Hvězdárna

37

TK

21

Dolní Měcholupy - DUN

38

TK

8

Praha 8 - kanalizační přivaděč k NČOV

38

TK

50

Troja - kanalizační přivaděč k NČOV

39

TK

18

Březiněves - rozšíření ČOV

40

TK

25

Horní Počernice - kanalizace a ČOV

41

TK

21

Dolní Měcholupy - DUN - sever

42

TK

35

Lipence - DUN

43

TK

35

Lipence - DUN

44

TK

35

Lipence - DUN

45

TK

43

Řeporyje - DUN

46

TK

34

Libuš - DUN

47

TK

46

Slivenec – systém odkanalizování

47

TK

54

Velká Chuchle – systém odkanalizování

48

TK

19

Čakovice –vybudování kanalizačního obchvatu

48

TK

33

Letňany –vybudování kanalizačního obchvatu

49

TK

8

Praha 8 - plocha retenční nádrže Karlín

50

TK

8

Praha 8 – plocha  retenční nádrže Libeň

51

TK

6

Praha 6 - ústřední čistírna odpadních vod

51

TK

7

Praha 7 - ústřední čistírna odpadních vod

52

TK

6

Praha 6 –  výtlak kalů  na  Drasty

52

TK

8

Praha 8 –  výtlak kalů  na  Drasty

52

TK

50

Troja – výtlak kalů  na  Drasty

1

TO

10

Praha 10 – výstavba spalovny Malešice

1

TO

49

Štěrboholy  - výstavba spalovny Malešice

2

TO

46

Slivenec - sběrný dvůr

3

TO

6

Praha 6 - Ruzyně - recyklace stavebního odpadu

4

TO

13

Praha 13 - sběrný a recyklační dvůr Stodůlky

5

TO

3

Praha 3 - sběrný dvůr - nákladové nádraží Žižkov

6

TO

4

Praha 4 - sběrný dvůr Spořilov

7

TO

10

Praha 10 - sběrný dvůr Michle

8

TO

10

Praha 10 - sběrný dvůr Vršovice

9

TO

9

Praha 9 - sběrný dvůr Pod šancemi

10

TO

25

Horní Počernice - recyklace stavebního odpadu

11

TO

17

Běchovice - sběrný dvůr

12

TO

10

Praha 10 - sběrný dvůr Malešice

13

TO

12

Praha 12 - sběrný dvůr Modřany

14

TO

25

Horní Počernice - sběrný dvůr ( kompostárna ) Sychrov

15

TO

19

Čakovice - recyklace odpadů

16

TO

19

Čakovice - sběrný dvůr ( kompostárna )

17

TO

39

Nedvězí - recyklace stavebního odpadu, sběrný dvůr

17

TO

29

Kolovraty - recyklace stavebního odpadu, sběrný dvůr

18

TO

56

Zbraslav - recyklace stavebního odpadu ( sběrný dvůr ), Lipence

19

TO

21

Dolní Měcholupy - sběrný dvůr

20

TO

6

Praha 6 – sběrný dvůr  

21

TO

5

Praha 5 – sběrný dvůr

22

TO

56

Praha – Zbraslav - kompostárna

23

TO

5

Praha 5 – sběrný dvůr

24

TO

15

Praha 15 – sběrný dvůr

1

TP

24

Ďáblice - VTL plynovod a VTL . RS Ďáblice

2

TP

26

Kbely - VTL . RS

3

TP

25

Horní Počernice - VTL . RS - Chvaly

4

TP

49

Štěrboholy - VTL . RS, ul. Nedokončená

5

TP

48

Šeberov - VTL . RS - Hrnčíře

6

TP

51

Uhříněves - VTL . RS - Pitkovice

7

TP

35

Lipence - VTL plynovod do Černošic

8

TP

13

Praha 13 - VTL . RS Chaby

9

TP

57

Zličín - VTL . RS - Sobín

10

TP

6

Praha 6 - přeložka VTL plynovodu v Přední Kopanině

10

TP

41

Přední Kopanina - přeložka VTL plynovodu

11

TP

47

Suchdol - přeložka VTL plynovodu

12

TP

18

Březiněves - přeložka VTL plynovodu Březiněves - Ďáblice

12

TP

24

Ďáblice - přeložka VTL plynovodu Březiněves - Ďáblice

13

TP

6

Praha 6 - přeložka VTL plynovodu Ruzyně

14

TP

56

Zbraslav - přeložka VTL plynovodu

15

TP

31

Křeslice - VTL . RS

1

TR

1

Praha 1 - kolektor II. kategorie CENTRUM II

1

TR

2

Praha 2 - kolektor II. kategorie CENTRUM II

1

TT

10

Praha 10 - výstavba tepelných napaječů Mělník - JM I a JM II

1

TT

11

Praha 11 - výstavba tepelných napaječů Mělník - JM I a JM II

1

TT

15

Praha 15 - výstavba tepelných napaječů Mělník - JM I a JM II

2

TT

15

Praha 15 - výstavba tepelných napaječů Mělník - Petrovice

2

TT

21

Dolní Měcholupy – výstavba tepelných napáječů Mělník - Petrovice

2

TT

40

Petrovice - výstavba tepelných napaječů Mělník - Petrovice

3

TT

6

Praha 6 - propojení SCZT Veleslavín - Ďědina

4

TT

13

Praha 13 - zásobování teplem - oblast JZM

4

TT

44

Řepy - zásobování teplem - oblast JZM

4

TT

57

Zličín - zásobování teplem - oblast JZM

5

TT

8

Praha 8 - tepelný napaječ Prosek - Libeň

6

TT

14

Praha 14 - propojení SCZT Dolní Počernice - Běchovice

6

TT

22

Dolní Počernice - propojení SCZT Dolní Počernice - Běchovice

6

TT

25

Horní Počernice - propojení SCZT Dolní Počernice - Běchovice

7

TT

4

Praha 4 - propojení SCZT Modřany - Krč

7

TT

12

Praha 12 - propojení SCZT Modřany - Krč

7

TT

34

Libuš – propojení SCZT Modřany - Krč

8

TT