Právní předpis hl. m. Prahy
č.33/1999

Vyhláška hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy

 

Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 26.10.1999 vydat podle § 24 odst. 1 a § 45 písm.1) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona č. 302/1992 Sb. a § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Touto vyhláškou se vyhlašuje stavební uzávěra ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy do doby schválení podrobnější územně plánovací dokumentace nebo pořízení a projednání územně plánovacího podkladu pro celý rozsah velkého rozvojového území nebo jeho ucelenou část, vymezenou pořizovatelem1) schváleného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy2).

 

Čl. 2

Velká rozvojová území jsou vymezena v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

Čl. 3

Na území stavební uzávěry je zakázáno provádět veškeré stavby mimo staveb drobných3), stavebních úprav stávajících staveb, u kterých nedojde ke změně jejich funkčního využití, staveb inženýrských sítí celoměstského významu nebo nezbytných pro existenci stávajících staveb a staveb dopravních celoměstského významu.

 

Čl. 3a

Stavební úřad může v odůvodněných případech, po dohodě s dotčenými orgány státní správy a po vyjádření hlavního města Prahy4), povolit výjimku ze zákazu uvedeného v čl. 3.

Čl. 4

Stavební uzávěra se nevztahuje na stavby, pro které bylo vydáno ke dni účinnosti této vyhlášky územní rozhodnutí nebo stavební povolení.


Čl. 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2000.

Ing.arch. Jan Kasl, v.r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec,v.r.
náměstek primátora hl. m. Prahy

 

 

 

 

1) Útvar rozvoje hlavního města Prahy
2) Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválený usnesením ZHMP č. 10/05
dne 9.9.1999
3) § 139b zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

4) kladné stanovisko Útvaru rozvoje hl. m. Prahy


Příloha č. 1

Velká rozvojová území na území hlavního města Prahy

 

 

Velké rozvojové území

Městská část

Katastrální území

1

Letiště Ruzyně - Drnovská

Praha 6

Ruzyně

2

Dejvice - kasárna, ulice Gen. Píky

Praha 6

Dejvice

3

Bubeneč

Praha 6

Bubeneč

4

Trója

Trója

Trója, Libeň

5

Pelc - Tyrolka

Praha 8

Libeň

6

Holešovice

Praha 7

Holešovice

7

Strahov

Praha 6

Břevnov

8

Smíchov jih

Praha 5

Smíchov, Hlubočepy

9

Vysokoškolský areál Jinonice

Praha 5

Jinonice, Radlice

10

Radotín - Lahovice - Zbraslav

Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav

Radotín, Velká Chuchle, Lahovice

11

Bohdalec - Slatiny

Praha 4, Praha 10

Michle, Záběhlice, Vršovice

12

Letňany - Kbely

Praha 9, Čakovice, Kbely, Letňany

Prosek, Čakovice, Kbely, Letňany

13

Štěrboholy - Malešice

Praha 10, Praha 14, Štěrboholy

Malešice, Kyje, Štěrboholy

14

Štěrboholy - Dubeč - Dolní Měcholupy

Dolní Měcholupy, Dubeč, Štěrboholy

Dolní Měcholupy, Dubeč, Štěrboholy

15

Dolní Počernice - Běchovice

Běchovice, Dolní Počernice

Běchovice, Dolní Počernice