GRAFICKÉ  ZNÁZORNĚNÍ  ODDÍLU  10

VYMEZENÍ  KATEGORIÍ  ZÁPLAVOVÝCH  ÚZEMÍ      

          (v rámci území určených k ochraně)*

LEGENDA       

* Materiál byl projednán jako  nová Příloha č.4 vyhlášky hl.m.Prahy č.32/1999 Sb.hl.m.Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a je součástí platné změny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy.