PŘEVODNÍ  LEGENDA  ÚZEMNÍHO  PLÁNU  SÍDELNÍHO  ÚTVARU  HL.M.PRAHY
původní ÚP SÚ hl.m.Prahy platná od 14.9.2006
       
značka hranice městských částí značka hranice městských částí
značka hranice katastrálních území značka hranice katastrálních území
  do roku 2010   návrh
  po roce 2010   výhled
OP/OV do roku 2010/ po roce 2010 OP/OV návrh / výhled
    A-K směrný kód míry využití území
kód název kód název
OBYTNÁ ÚZEMÍ
OC čistě obytné OB čistě obytné
OMS obytné malých sídel
OV všeobecně obytné OV všeobecně obytné
SMÍŠENÁ ÚZEMÍ
SVM smíšené městského typu SV všeobecně smíšené
SVO smíšené obchodu a služeb
SMS smíšené malých sídel
SMJ smíšené městského jádra SMJ smíšené městského jádra
ÚZEMÍ VÝROBY A SLUŽEB    
VN služeb a nerušící výroby VN nerušící výroby a služeb
VP průmyslové výroby VS výroby, skladování a distribuce
SK skladování a distribuce
DCE nákladní celnice
ZV zařízení a stavby sloužící intenzivní zemědělské výrobě
ÚZEMÍ SPORTU A REKREACE
SP sloužící sportu SP sportu
SO1 sloužící oddechu SO1 rekreace  oddechu
SO2 SO2
SO3 SO3
SO4 SO4
SO5 SO5
SO6 SO6
SO7 SO7
ZVLÁŠTNÍ KOMPLEXY
ZOB velké obchodní komplexy ZOB obchodní
ZVS vysoké školy a vysokoškolské koleje ZVS vysokoškolské
ZKC kultura a církev ZKC kultury a církve
ZKV veletržní, výstavní a kongresové areály ZVO ostatní
ZSP velké sportovní areály
ZOS ostatní bez specifikace funkční náplně
ZAD administrativní zařízení
ZSS správa
ZUB velké ubytovací komplexy
VEŘEJNÉ VYBAVENÍ
VVS mateřské, základní a střední školy VV veřejné vybavení
VVZ zdravotnictví a sociální péče
VVM městská správa
VVO ostatní
VVX bez bližší specifikace
VVA armáda a bezpečnost VVA armáda a bezpečnost
DOPRAVA
SD,S1,S2,S4 vybraná komunikační síť SD,S1,S2,S4 vybraná komunikační síť
DZ1 tratě a zařízení železnice DZ tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály
DZ2 vlečky
DDN ořekladiště, kontejnerové termínály, nákladové obvody
značka dopravní a vojenská letiště DL dopravní, vojenská a sportovní letiště
značka sportovní letiště
DG garáže DGP garáže a parkoviště
DPO ostatní parkoviště
DPZ záchytná parkoviště systému P + R DH plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R
DM zařízení a plochy pro hromadnou dopravu osob
značka přístavy a přístaviště DP přístavy a přístaviště, plavební komory
DPK plochy plavebních komor
značka trasy vysokorychostních tratí (VRT) značka trasy vysokorychostních tratí (VRT)
značka trasy a stanice metra značka trasy a stanice metra
značka lanovky značka lanovky
SPECIFICKÉ  PLOCHY DU urbanisticky významné plochy a dopravní spojení
DVP veřejná prostranství
DNA náplavky, hráze, snížená nábřeží
S3, S5 urbanisticky významné komunikace a pěší lávky
 
TECHNICKÉ VYBAVENÍ    
TV zásobování vodou TVV vodní hospodářství
TK odkanalizování
TT centrální zásobování teplem TVE energetika
TP zásobování plynem
TE zásobování elektrickou energií
TI zařízení pro přenos informací TI zařízení pro přenos informací
TO zařízení k likvidaci komunáního odpadu TVO odpadové hospodářství
TOR zařízení k likvidaci rostlinného odpadu
TR zařízení k recyklaci odpadu
TS skládky odpadu
TĚŽBA SUROVIN
TEP těžba surovin TEP těžba surovin
VODNÍ PLOCHY A SUCHÉ POLDRY
VOP řeky, potoky, rybníky, vodní nádrže, plavební kanály VOP vodní toky a plochy, plavební kanály
SUP suché poldry SUP suché poldry
PŘÍRODA, KRAJINA, ZELEŃ
LR lesní porosty LR lesní porosty
hvězdička historické zahrady ZP parky, historické zahrady a hřbitovy
značka hřbitovy
PP parky a parkově upravené plochy
ZMK zeleň městská a krajinná
ZN přírodní
NL louky, pastviny
NL louky, pastviny
IZ izolační zeleň IZ izolační zeleň
  PĚSTEBNÍ  PLOCHY  
PSZ sady a zahrady PS sady, zahrady, vinice
značka vinice
PZA zahradnictví PZA zahradnictví
značka zahrádky a zahrádkové osady PZO zahrádky a zahrádkové osady
ZEMĚDĚLSTVÍ    
OP orná půda, plochy pro pěstování zeleniny OP orná půda, plochy pro pěstování zeleniny
PŘEKRYVNÉ  ZNAČENÍ    
VVS            v  rámečku plochy menší než 0,25 ha nebo funkce v rámci polyfunkčních území plošně nedefinovaná VV               v rámečku plocha o rozloze menší než 2500m2 vrámci jiné funkční plochy
    ZP                v kroužku funkční plocha bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné funkční plochy
značka vymezení ÚSES značka vymezení ÚSES
značka zátopová území (ve smyslu zákona č.138/1973 Sb.) značka záplavová území (ve smyslu zákona č.254/2001 Sb.)
značka velká rozvojová území značka velká rozvojová území
    značka velká území rekreace
    značka nerozvojová území
    značka celoměstský systém zeleně
značka hranice území se zákazem výškových staveb značka hranice území se zákazem výškových staveb
    značka historická jádra obcí se stanovenou výškovou regulací
OCHRANNÁ  PÁSMA  A  CHRÁNĚNÁ  ÚZEMÍ
z n a č k y ochranná a bezpečnostní pásma hlavních energetických liniových staveb (ve smyslu zákona č.222/1994 Sb.) z n a č k y ochranná a bezpečnostní pásma hlavních energetických liniových staveb (ve smyslu zákona č.458/2000 Sb.)
ochranná pásma telekomunikačních zařízení (ve smyslu zákona č.110/1964 Sb.) ochranná pásma telekomunikačních zařízení (ve smyslu zákona č.127/2005 Sb.)
hranice silničního ochranného pásma dálnic, rychlostmích silnic, rychlostních místních komunikací a ostatních silnic I.třídy (vre smyslu zákona č.13/1997 Sb.) hranice ochranného pásma dálnic, rychlostmích silnic, rychlostních místních komunikací a ostatních silnic I.třídy (ve smyslu zákona č.13/1997 Sb.)
ochranná pásma vysokorychlostních tratí ochranná pásma vysokorychlostních tratí
ochranná pásma s vyškovým omezením do výšky vod.roviny (ve smyslu zákona č.13/1997 Sb.) ochranná pásma letišť s výškovým omezením - do výšky vnitřní vodorovné plochy (ve smyslu zákona č.49/1997 Sb.)
ochranná hluková pásma letiště - zóna A ochranná hluková pásma letiště - zóna A
ochranná hluková pásma letiště - zóna B ochranná hluková pásma letiště - zóna B
hranice bilancovaných výhradních ložisek a nevýhradních ložisek vedených v evidenci zásob (ve smyslu zákona č.č.44/1988 Sb.) hranice bilancovaných nevýhradních ložisek vedených v evidenci zásob (ve smyslu zákona č.č.44/1988 Sb.)
hranice ostatních nebilancovaných ložisek (ve smyslu zákona č.44/1988 Sb.) hranice bilancovaných výhradních ložisek vedených v evidenci zásob (ve smyslu zákona č.č.44/1988 Sb.)
hranice chráněných ložiskových území (ve smyslu zákona č.44/1988 Sb.) hranice chráněných ložiskových území (ve smyslu zákona č.44/1988 Sb.)
hranice dobývacích prostorů (ve smyslu zákona č.44/1988 Sb.) hranice dobývacích prostorů (ve smyslu zákona č.44/1988 Sb.)
hranice památkových rezervací (ve smyslu zákona č.20/1987 Sb.) hranice památkových rezervací (ve smyslu zákona č.20/1987 Sb.)
ochranná pásma památkových rezervací (ve smyslu zákona č.20/1987 Sb.) ochranná pásma památkových rezervací (ve smyslu zákona č.20/1987 Sb.)
památkové zóny (ve smyslu zákona č.20/1987 Sb. - vyhlášené památkové zóny (ve smyslu zákona č.20/1987 Sb. - vyhlášené
památkové zóny (ve smyslu zákona č.20/1987 Sb. - navrhované  
archeologické lokality (ve smyslu zákona č.20/1987 Sb.) archeologické lokality (ve smyslu zákona č.20/1987 Sb.)
chráněná krajinná oblast Český kras (ve smyslu zákona č.114/1992 Sb.) chráněná krajinná oblast Český kras (ve smyslu zákona č.114/1992 Sb.)
zvláště chráněná území (ve smyslu zákona č.114/1992 Sb.) zvláště chráněná území (ve smyslu zákona č.114/1992 Sb.)
ochranná pásma zvláště chráněných území (ve smyslu zákona č.114/1992 Sb.) ochranná pásma zvláště chráněných území (ve smyslu zákona č.114/1992 Sb.)
přírodní parky (ve smyslu zákona č.114/1992 Sb.) přírodní parky (ve smyslu zákona č.114/1992 Sb.)
  významný krajinný prvek (ve smyslu zákona č.114/1992 Sb.)