GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ  ODDÍLU  9

Příloha oddílu 9 není aktualizována.

Příloha oddílu 9 vznikla v rámci změny Z 1000/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy z důvodu rozhodování v územích, kde byla ÚP vymezena linie protipovodňové ochrany, ale nebyla ještě realizována, tudíž se nemohla uplatnit kategorizace pro chráněné území. V současné chvíli jsou všechna PPO zajišťovaná městem již realizována. V příloze oddílu 10 a v územním plánu jsou vymezené návrhy individuální PPO, které často realizovány nebyly, nebo byly realizovány v jiné podobě a tak, jak jsou v ÚP vymezeny, realizovány nikdy nebudou (přístav Holešovice, Cukrovar Modřany). Tyto individuální PPO se řeší změnou ÚP.

VYMEZENÍ KATEGORIÍ ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ

(v rámci území určených k ochraně)*

LEGENDA

 

 

 

 

 

 

* Materiál byl projednán jako  nová Příloha č.4 vyhlášky hl.m.Prahy č.32/1999 Sb.hl.m.Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a je součástí platné změny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy.