Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1774 ze dne 22.10.2002

 

Metodický pokyn

k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

schválenému 9.9.1999, usnesením ZHMP č. 10/05

 

Úplné znění ke dni 1.11.2002

 

 

MHMP Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy

10/2002

 Obsah

 

ČÁST I . - Úvodní ustanovení                                                                                     3

1. metodický pokyn                                                                                                                                                     3

1.1. Členění územního plánu podle závaznosti                                                                                          3

1.1.1. Přehled závazných a směrných prvků funkčního a prostorového uspořádání v grafické části ÚPn              4

ČÁST II. - ZÁVAZNÁ ČÁST                                                                                                12     

1.  VYSVĚTLENÍ POJMŮ                                                                                                                                                 12

1.1. VÝJIMEČNĚ PŘÍPUSTNÁ STAVBA                                                                                                                        12

1.2. HISTORICKÉ ZAHRADY                                                                                                                                           12       

1.3. ZELENÉ (PARKOVÉ) PÁSY                                                                                                                                       12

1.4. STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZ A ÚDRŽBU                                                                                               12

1.5. ZELEŇ V DOPLŇKOVÉ FUNKCI                                                                                                                               12

1.6. Plovoucí značka funkce v rámci jiné funkční plochy                                                                12

2.  Převod značek, symbolů, kódů a ploch zeleně                                                                               12

2.1. Hodnotná zeleň vyžadující zvláštní ochranu (·)                                                                         12

2.2. SYMBOL "HISTORICKÉ ZAHRADY" ()                                                                                  12

2.3. Symbol “Zahrádkové osady” ()                                                                                                              12

2.4. Symbol “Vinice” ()                                                                                                                                              12

2.5. Symbol “hřbitovy” ()                                                                                                                                      12

2.6. Značka “Historické zahrady, parky a parkově upravené plochy” ( PP )                         12

       umístěná  v rámci jiné stávající funkční plochy

2.7. Značka “Historické zahrady, parky a parkově upravené plochy” ( PP )                         12

       umístěná   v rámci rozvojové funkční plochy

3.   Zóny ochrany přírody v zastavěných územích                                                                            13

3.1. AREÁLY S OCHRANOU HODNOTNÝCH PLOCH ZELENĚ                                                                                13     

4.  MÍRA VYUŽITÍ  ÚZEMÍ                                                                                                                                                13

4.1. MINIMÁLNÍ PODÍL BYDLENÍ                                                                                                                                  13

5.  Velká rozvojová území (VRÚ)                                                                                                                       13

5.1. Obecná ustanovení                                                                                                                                            13

5.2. Popis jednotlivých VRÚ                                                                                                                                     14

5.2.1.   Maniny - Dolní Libeň – Invalidovna (138 ha)                                                                                                     14

5.2.2.   Vysočany (163 ha)                                                                                                                                                   14

5.2.3.   Letňany (330 ha)                                                                                                                                                      14

5.2.4.   Dolní Počernice - Běchovice (163 ha)                                                                                                                   14

5.2.5.   Pelc - Tyrolka (27 ha)                                                                                                                                               14

5.2.6.   Bohdalec - Slatiny (128 ha)                                                                                                                                     14

5.5.7.   Štěrboholy - Dubeč - Dolní Měcholupy (508 ha)                                                                                                15

5.2.8.   Štěrboholy - Malešice (81 ha)                                                                                                                                15

5.2.9.   Radotín - Lahovice - Zbraslav (179 ha)                                                                                                                15

5.2.10. Strahov (47 ha)                                                                                                                                                         15

5.2.11. Holešovice (76 ha)                                                                                                                                                   15

5.2.12. Letiště Ruzyně - Drnovská (217 ha)                                                                                                                      15

5.2.13. Dejvice - kasárna v ulici Generála Píky (8,5 ha)                                                                                                   15

5.2.14. Radlická radiála (100 ha)                                                                                                                                         15

ČÁST  III. - SMĚRNÁ ČÁST                                                                                              16 

1.  MÍRA VYUŽITÍ ÚZEMÍ                                                                                                                                                 16

1.1  Obecná ustanove                                                                                                                                                 16

1.2  Koeficient podlažních ploch (KPP)                                                                                                            16         

1.2.1. Tabulka míry využití území                                                                                                                                       17

1.3. Koeficient zeleně (KZ)                                                                                                                                        18

1.3.1. Tabulka zápočtu ploch zeleně                                                                                                                                  18

2.  Zóny ochrany přírody v zastavěných územích                                                                             19   

ČÁST IV. - informativní část                                                                                  20

1.  MÍRA VYUŽITÍ ÚZEMÍ                                                                                                                                                 20

1.1. Podlažnost                                                                                                                                                             20

1.2  Koeficient zastavěné plochy (KZP)                                                                                                           20

1.3.Minimální podíl bydlení                                                                                                                                   20

1.3.1. Tabulka kódů minimálního podílu bydlení                                                                                                             20

2. - Území se zvláštním režimem                                                                                                                         21

2.1.  Obecná ustanovení                                                                                                                                           21

2.2.  Druhy Území se zvláštním režimem                                                                                                        21

2.3.  Vytipovaná území pro stanovení podrobnějších regulativů                                                21

2.3.1. Seznam území se zvláštním režimem                                                                                                                        22

2.3.2. Aktualizace                                                                                                                                                                 25

část V. - Základní kapacitní údaje a ukazatele použité v ÚPn          26

1.  Základní kapacitní údaje                                                                                                                               26

1.1. Bydlení                                                                                                                                                                        26

2. Ukazatele                                                                                                                                                                   26

2.1. Školství                                                                                                                                                                     26

2.2. Sport a rekreace                                                                                                                                                 26

2.3. OBCHOD                                                                                                                                                                        26

ČÁST VI. - Změny úpn                                                                                                      28

1. Úvodní ustanovení                                                                                                                                               28

2. Příslušnost k provádění a schvalování změn a úprav Úpn hmp                                          28

3. Pořízení změn Úpn hmp                                                                                                                                        28

4. Postup při podání podnětu na pořízení změny Úpn hmp                                                               30

5. evidence změn Úpn hmp                                                                                                                                        31

Část VII. - Úpravy ÚPn                                                                                                   32

1. postup při zajišťování úprav úpn hmp                                                                                                   32

2. náležitosti podnětu na provedení úpravy úpn hmp                                                                      32

3. evidence úprav úpn hmp                                                                                                                                     33

část viiI. - postup při umísťování vyjímečně přípustné stavby        34 

část IX. - PřílohA                                                                                                          35

1. Hierarchie funkčního uspořádání                                                                                                            35

2. Matice funkčního využití                                                                                                                                 37

 


ČÁST I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. - Metodický pokyn

Metodický pokyn k Územnímu plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen MP) je materiálem, který slouží  pro usnadnění práce a sjednocení postupů při používání Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy schváleného dne 9.9.1999 (dále jen ÚPn), jehož závazná část byla vyhlášena vyhláškou hl. m. Prahy č. 32/99 Sb. hl. m. Prahy o závazné části ÚPn SÚ hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška HMP č. 32/99).

.

1.1. – Členění územního plánu podle závaznosti

 

Závazná část – je vyhlášena vyhláškou HMP č. 32/99. Pro velká rozvojová území je vyhlášena stavební uzávěra vyhláškou hl. m. Prahy č. 33/99 Sb. hl. m. Prahy o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška HMP č. 33/99).

Závaznou část územního plánu lze měnit pouze změnou ÚPn, kterou schvaluje Zastupitelstvo HMP. Přehled závazných prvků funkčního a prostorového uspořádání v grafické části ÚPn je uveden v tabulce v kapitole 1.1.1. této části MP.

 

Směrná část – je vymezena v textové části ÚPn HMP (průvodní zpráva, kapitola 8).

Směrnou část ÚPn lze měnit úpravou, kterou provádí pořizovatel územně plánovací dokumentace.

Přehled směrných prvků funkčního a prostorového uspořádání v grafické části ÚPn je uveden v tabulce v kapitole 1.1.1. této části MP.

 

Prvky závazné i směrné části jsou při povolování staveb pro stavební úřady stejně závazné, rozdíl mezi nimi spočívá  pouze ve způsobu pořízení a schválení jejich změny, respektive úpravy.

 

Informativní část – jsou všechny části textové i grafické části ÚPn, které nejsou závazné ani směrné a slouží jako doporučení pro naplňování koncepce územního plánu a k objasnění návrhu jeho řešení.

 

1.1.1.      Přehled závazných a směrných prvků funkčního a prostorového uspořádání v grafické části ÚPn

 

 

 

Závazné prvky

 

 

Výkres číslo

 

4

5

9

10

11

19

25

26

28

29

30

31

33

35

36

37

38

Funkční uspořádání územípecifické plochy ály
__n
__Nř____ű_ű_ř_ř_K_>___"____

__¬
__p-___:ő_ű_;?____(___n_
__ë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyfunkční území

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obytná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   čistě obytné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   všeobecně obytné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   obytné malých sídel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smíšená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   smíšené městského typu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   smíšené obchodu a služeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   smíšené městského jádra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   smíšené malých sídel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výroby a služeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   služeb a nerušící výroby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   průmyslové výroby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   skladování a distribuce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sportu a rekreace pecifické plochy ály
__n
__Nř____ű_ű_ř_ř_K_>___"____

__¬
__p-___:ő_ű_;?____(___n_
__ë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   sloužící sportu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   sloužící oddechu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zvláštní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   velké obchodní komplexy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   velké ubytovací komplexy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   veletržní, výstavní a kongresové areály

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   velké sportovní areály

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   vysoké školy a vysokoškolské koleje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   kultura a církev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   správa            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   administrativní zařízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ostatní bez specifikace funkční náplně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monofunkční plochy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veřejné vybavení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    mateřské, základní a střední školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   zdravotnictví a sociální péče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    městská správa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   armáda a bezpečnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ostatní veřejné vybavení bez bližší

   specifikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zemědělství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   zařízení a stavby sloužící intenzivní

    zemědělské výrobě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   orná půda, plochy pro pěstování zeleniny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

specifické plochy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   veřejná prostranství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   náplavky, hráze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   těžební plochy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   plochy menší než 0,25 ha, nebo funkce

   v rámci polyfunkčních území

   plošně nedefinované

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Překryvná značení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

velká rozvojová území

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravní infrastruktura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikační síť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vybraná komunikační síť - s výjimkou tvaru křižovatek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dálnice, rychlostní silnice, silniční okruh - s výjimkou tvaru křižovatek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu - s výjimkou tvaru křižovatek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sběrné komunikace městského významu - s výjimkou tvaru křižovatek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ostatní dopravně významné komunikace - s výjimkou tvaru křižovatek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravní plochy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garáže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

záchytná parkoviště v systému P+R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

záchytné parkoviště menší než 0,25 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

velké nákladní celnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hromadná doprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zařízení a plochy pro hromadnou dopravu osob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tramvajové tratě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tramvajové vozovny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nádraží pro vnější autobusovou dopravu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garáže autobusů MHD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trasy a stanice metra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vestibuly stanic metra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stávající depo metra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Železniční doprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tratě a zařízení železnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

železniční plochy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

železniční stanice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

železniční zastávky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seřaďovací nádraží

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vlečky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

technické základny pro provozní ošetření os. vozů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lokomotivní depa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

místa vykládky a nakládky nákladních vozů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terminály kombinované dopravy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

překladiště, kontejnerové terminály, nákladové obvody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letecká doprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopravní letiště

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vojenská letiště

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sportovní letiště

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lodní doprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přístavy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přístavy nákladní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přístavy osobní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přístavy sportovních lodí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plochy plavebních komor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochranná pásma dopravních staveb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hraníce silničního ochranného pásma dálnic, rychlostních silnic, rychlostních místních komunikací a ostatních silnic I. třídy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hluková ochranná pásma letiště

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické vybavení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodní toky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řeky, potoky, rybníky, vodní nádrže, plavební kanály - plochy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vodní plocha, nádrž, rybník, mrtvé rameno toku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suché poldry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vodní tok, kanál, náhon - stávající

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vodní tok, kanál, náhon - navrhovaný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zatrubněný tok - stávající

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zatrubněný tok - navrhovaný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

revitalizace, úprava, obnova toku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vodní elektrárna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zátopová území

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inundační území

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kategorie A - neprůtočná chráněná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kategorie B - neprůtočná nechráněná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kategorie C - průtočná, částečně průtočná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

protipovodňová opatření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásobování vodou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zásobování vodou - plochy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vodovod pitná voda - stávající

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vodovod pitná voda - navrhovaný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vodovod užitková voda - stávající

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vodovod užitková voda - navrhovaný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plocha vodárenských zařízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vodojem - plocha menší než 0,25 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vodárenské zařízení - plocha menší než 0,25 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkanalizování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odkanalizování - plochy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stoka - stávající

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stoka - navrhovaná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kanalizační výtlak - stávající

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kanalizační výtlak - navrhovaný