POSTUP PŘI PODÁNÍ  PODNĚTU A  PROVEDENÍ  ÚPRAV  ÚP hl.m.Prahy1

Postup při zajištění úprav ÚP hl.m.Prahy

Podání podnětu na provedení úpravy:

·      Podnět na provedení úpravy se podává prostřednictvím stavebního úřadu, který je příslušný k  územnímu řízení a vydává příslušná správní rozhodnutí

·      Typy úprav:

A - úprava míry využití území - úprava kódu míry využití zemí; úprava se vztahuje pouze ke konkrétně předloženému projektu stavby a s jeho změnou pozbývá platnosti. Provedení úpravy bude pořizovatelem potvrzeno na  výkrese, který byl součástí žádosti, a který se tak stává nedílnou součástí rozhodnutí o úpravě. Úprava může být provedena pouze na část funkční plochy, pro kterou je předložena žádost. Tato skutečnost bude v rozhodnutí o úpravě uvedena.

B - úprava směrných hranic funkčního využití území v rámci kategorie:

§  území obytná

§  území smíšená

§  zeleň

C - úprava směrných prvků speciálních funkcí;

·      Náležitosti podnětu na provedení úpravy se liší podle jejího typu a jsou uvedeny dále.

·      Stavební úřad ověří náležitosti podání a se stanoviskem postoupí návrh do 30 dnů od obdržení úplné žádosti pořizovateli – Odboru územního plánu MHMP k provedení úpravy.

·      Pořizovatel vyzve, podle povahy žádosti, účastníky pořizování úprav (Odbor ochrany (OOP) prostředí MHMP, odbor památkové péče (OPP) MHMP, odbor dopravy (DOP)MHMP, městskou  část a další k vyjádření k úpravě v termínu do 21 dnů.

·      Pořizovatel rozhodne  o provedení, úpravě rozsahu, nebo zamítnutí navržené úpravy.

·      Termín vyřízení žádosti o úpravu je do 100 dnů od obdržení návrhu od příslušného stavebního úřadu

·      Pořizovatel zašle rozhodnutí o úpravě směrné části do 3 dnů od rozhodnutí:

o  žadateli

o  příslušné městské části

o  příslušnému stavebnímu úřadu

o  stavebnímu odboru (OST) MHMP

o  případně úpravou dotčenému speciálnímu stavebnímu úřadu působícímu na správním území hl. m. Prahy;

 

Náležitosti podnětu na provedení úpravy ÚP SÚ hl.m.Prahy

Podle typu úpravy budou podněty na provedení úprav ÚP SÚ hl.m.Prahy obsahovat následující podklady:

Typ úpravy A - úprava míry využití území / Úprava kódu míry využití území

1.  Záměr na využití území; lokalizace záměru:

1.  Snímek pozemkové mapy s vyznačením pozemků pro zájmové území navrhovatele (snímek pozemkové mapy pozemků, k nimž má navrhovatel vlastnické, či jiné právo a na jehož základě připravuje výstavbu v území);  Pokud je podnět zpracován digitálně, prosíme o zaslání vyznačeného území v digitální formě (dxf, dwg,shp..) na e-mail: marie.fialova@praha.eu

2.  záměr navrhovatele:  Popsat podstatu záměru navrhovatele, pro který je úprava navrhována (uvést záměr stavebníka s pojmenováním předmětu záměru, funkci,  kapacitu stavby, objem stavby); 

3.  dokumentace: studie (nebo dokumentace k územnímu rozhodnutí), která dokládá nároky na úpravu míry využití území a který v dalších stupních dokumentace již nebude zásadně měněn.

2.  Popis požadované úpravy: 

1.  popis stávajícího stavu ÚP hl.m.Prahy, který má být  předmětem úpravy. Přiložit výřez  příslušné části ÚP SÚ hl.m.Prahy a uvést stávající kód  míry využití území s vyznačením rozvojové plochy, pro kterou je úprava navrhována; 

2.  situace se zákresem příslušné funkční plochy ÚP SÚ hl.m.Prahy s navrhovanou úpravou včetně vymezení plochy záměru navrhovatele, která bude sloužit pro výpočet míry využití území; 

3.  průkazný a ověřitelný výpočet pro stanovení nově navrhovaného kódu míry využití území (výpočet koeficientu podlažních ploch KPP, koeficientu zeleně KZ, včetně odkazů těchto výpočtů na grafickou přílohu);

§  pro celou funkční plochu dle ÚP SÚ hl.m.Prahy  (rozvojovou plochu)

§  pro vymezenou plochu záměru navrhovatele 

4.  popis nově navrhovaného stavu - návrhu nového kódu míry využití území

3.  doložení vlastnických práv:

1.  Výpis z katastru nemovitostí - LV, případně dokladování jiných práv k pozemkům (nájemní smlouva, plná moc atp.) ne starší jak 3 měsíce.

Typ úpravy B - úprava  hranic funkčního využití území

1.  Záměr na využití území: 

1.  lokalizace záměru: Snímek pozemkové mapy s vyznačením pozemků pro zájmové území navrhovatele (snímek pozemkové mapy pozemků, k nimž má navrhovatel vlastnické, či jiné právo a na jehož základě připravuje výstavbu v území);  Pokud je podnět zpracován digitálně, prosíme o zaslání vyznačeného území v digitální formě (dxf, dwg,shp..) na e-mail: marie.fialova@praha.eu

2.  záměr navrhovatele: Popsat podstatu záměru navrhovatele, pro který je úprava navrhována (uvést záměr stavebníka s pojmenováním předmětu záměru, funkci zamýšlené stavby); 

2.  Popis požadované úpravy: 

1.  stávající stav ÚP hl.m.Prahy: Popis stávajícího stavu ÚP SÚ hl.m.Prahy, který má být  předmětem úpravy. Přiložit výřez  příslušné části ÚP SÚ hl.m.Prahy s vymezením hranice funkčních ploch, která má být měněna;

2.  situace se zákresem: území s navrhovanou úpravou ÚP SÚ hl.m.Prahy včetně vymezení plochy a hranic záměru navrhovatele, kde má být měněna funkce využití území

3.  doložení vlastnických práv:

o  Výpis z katastru nemovitostí - LV, případně dokladování jiných práv k pozemkům (nájemní smlouva, plná moc atp.);

o  Souhlas dotčených vlastníků s navrhovanou úpravou;

Typ úpravy C - Úprava směrných prvků speciálních funkcí

1.  Záměr na využití území: 

o  Návrh a popis úpravy směrné části ÚP hl.m.Prahy u oborů: Sport a rekreace, Zeleň, ÚSES, Doprava, Technické vybavení

2.  Dokumentace:

o  Studie znázorňující, nebo vysvětlující požadovanou  úpravu včetně vyhodnocení předpokládaného záměru. Textová nebo výkresová část nutná pro identifikaci úpravy.

 


1 Část VII. odst.1 a 2  Přílohy č.1 k usnesení Rady HMP č. 1774 ze dne 22. 10. 2002 - Metodický pokyn k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválenému 9. 9. 1999 usnesením ZHMP č. 10/05 (úplné znění ke dni 1. 11. 2002)