Změna Z1000/00 

·        Příloha č. 1 vyhlášky hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

·        Příloha č. 4 vyhlášky hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

·        Novela vyhlášky hl. m. Prahy č. 33/1999 Sb., o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy

·        Textová část Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (návrhy úprav vybraných kapitol)

·   7.  Závazná a směrná část územního plánu, regulativy funkčního a prostorového uspořádání, limity území

·   8.  Regulativy funkčního a prostorového uspořádání - směrná část

·   10. Ochranná pásma, chráněná území, další omezení

·   12. Veřejně prospěšné stavby

·        grafická část návrhu změny Z1000/00

·        schválena  usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 40/14 ze dne 14. 9. 2006

·        textová část Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (vybrané kapitoly) schválená změnou Z1000/00

·        grafická část  Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (zpracovaná na základě změny Z1000/00)

·        převodní legenda výkresu č. 4 ÚP SÚ hl. m. Prahy

·        platné znění změny závazné části ÚP SÚ hl. m. Prahy schválené změnou Z1000/00

·        Regulativy funkčního a objemového uspořádání území hl. m. Prahy

·        Grafické znázornění oddílu 13 - podmíněnost staveb

·        Velká rozvojová území na území hl. m. Prahy

·        Veřejně prospěšné stavby

·        Záplavová území

·                  veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny opatřením obecné povahy - nahrazeno řízením o vydání změny Z 1000/00

Řízení o vydání změny

·             veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny

·             návrh na vydání změny včetně odůvodnění - textová část

·             grafická část návrhu změny Z1000/00  s projednávanými upravenými legendami

·         Výkres č.4 - Plán využití ploch 

·         Výkres č.5 - Doprava 

·         Výkres č.9 - Vodní hospodářství a odpady 

·         Výkres č.10 - Energetika 

·         Výkres č.11 - Přenos informací a kolektory 

·         Výkres č.19 - Územní systém ekologické stability 

·         Výkres č.25 - Veřejně prospěšné stavby 

·         Výkres č.31 - Podrobné členění ploch zeleně 

·         Výkres č.36 - Bydlení v centrální části města 

·         Výkres č.37 - Vymezení zastavitelného území

·        zápis z veřejného projednání návrhu změny Z1000/00, konaného dne 23.5.2008

·        Opatření obecné povahy č.1/2008, kterým se vydává změna z1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy (včetně související úpravy směrné části ÚP SÚ hl. m. Prahy).

·          Textová část (včetně odůvodnění, regulativů a seznamu veřejně prospěšných staveb),příloha D a příloha E odůvodnění. 

·        Záplavová území (grafické znázornění oddílu 10)

·        Podmíněnost staveb  (grafické znázornění oddílu 12)

·        Velká rozvojová území   (grafické znázornění oddílu 13)

·       grafická část s upravenými legendami dle OOP č. 1/2008

·       související úprava U 0690/2008

 

·             na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008 o zrušení Opatřením obecné povahy č.1/2008 platil ÚP SÚ hl.m.Prahy v době od 30.10.2008 do 11.11.2009 podobě před změnou Z 1000/00. 

·   společné jednání k návrhu změny Z 1000/00 (dokumentace s upraveným odůvodněním)

·   řízení o vydání změny Z 1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy

·        Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu změny Z 1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy a termínu veřejného projednání

·        textová část návrhu změny Z 1000/00 včetně odůvodnění a jeho příloh

·         Příloha oddílu 10

·         Příloha oddílu 12

·         Příloha oddílu 13

·  samostatné přílohy odůvodnění návrhu změny Z 1000/00

·  Tabulková příloha F odůvodnění

Rozdílové výkresy

·        Změny soumístnosti a rozsahu funkčních ploch

·        Změny kódů ploch s rozdílným způsobem využití

·        Změny veřejně prospěšných staveb

grafická část návrhu změny Z 1000/00 s legendami jednotlivých výkresů

·        Výkres č. 4  - Plán využití  ploch

·        Výkres č. 5  - Doprava

·        Výkres č. 9  - Vodní hospodářství a odpady

·        Výkres č.10 - Energetika

·        Výkres č.11 - Přenos informací a kolektory

·        Výkres č.19 - Územní systém ekologické stability

·        Výkres č.25 - Veřejně prospěšné stavby 

·        Výkres č.31 - Podrobné členění ploch zeleně 

·        Výkres č.36 - Bydlení v centrální části města 

·        Výkres č.37 - Vymezení zastavitelného území

Návrh změny Z 1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy vydán usnesením č. 30/86 Zastupitelstva hl. m. Prahy   ze dne 22. 10. 2009 formou  Opatření obecné povahy č. 6/2009 s účinností od 12.11.2009

§         Příloha oddílu 10

§         Příloha oddílu 12

§         Příloha oddílu 13

 

Grafická část

Rozdílové výkresy

 

Výkresy ÚP SÚ hl. m. Prahy zapracovanou změnou Z 1000/00 a legendami

 

§