Odůvodnění

 

Odůvodnění změny vlny 07 územního plánu hl. m. Prahy obsahuje textovou a grafickou část.

 

A.      Textová část

 

1.        Textová část odůvodnění změny vlny 07 územního plánu hl.m.Prahy je uvedena v příloze odůvodnění č.1.

2.        Pro funkční plochy vymezené v příloze odůvodnění č.1 platí regulativy dle obecně závazné vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl.m.Prahy, v platném znění.

3.        Odůvodnění potřeby nových zastavitelných ploch ve smyslu § 55 stavebního  zákona je uvedeno v příloze odůvodnění č.4.

 

B.      Grafická část

 

1.        Koordinační výkres změny vlny 07 územního plánu hl.m. Prahy je uveden v příloze odůvodnění č.2.

2.        Vymezení změn zasahujících do ZPF, 1 : 100 000, příloha odůvodnění č.3.

 

 

Poučení :

 

Proti změně vlny 07 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§173, odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád).

 

 

 

 

 

 

 

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

 primátor hl.m.Prahy

 

 

 

 

 

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.

                                               I. náměstek primátora hl.m.Prahy

 

 

 

 

 

 

 

vyvěšeno:

 

sejmuto:

 

nabylo účinnosti: