Změny vlny 07 (2.část) Územního plánu SÚ hl.m. Prahy

návrh „Opatření obecné povahy č. XZ/2014“

 

Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle § 6 odst.5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, §171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst.4 stavebního zákona

 

vydává 

tyto změny vlny 07

 

Z - 1213, 1244, 1268, 1411, 1412, 1552, 1582, 1597, 1620, 1627, 1635, 1636, 1643, 1650, 1653, 1681, 1691, 1692, 1727, 1736, 1755, 1761, 1762, 1820, 1830, 1837, 1888, 1889, 1903, 1915 Územního plánu SÚ hl.m. Prahy, schváleného usnesením ZHMP č. 10/5 dne 9.9.1999, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č. 32/1999 Sb., ve znění obecně závazné vyhlášky č.10/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.27/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.21/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.30/2002 Sb.hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.8/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.3/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.7/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.6/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.17/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.24/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.6/2006 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.15/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.23/2006 Sb. hl.m. Prahy a opatření obecné povahy č.2/2008, opatření obecné povahy č.3/2008, opatření obecné povahy č.4/2009, opatření obecné povahy č.5/2009, opatření obecné povahy č.6/2009 a opatření obecné povahy č.7/2009, opatření obecné povahy č.9/2010, opatření obecné povahy č.10/2010, opatření obecné povahy č.11/2010, opatření obecné povahy č.12/2010, opatření obecné povahy č.13/2011, opatření obecné povahy č.14/2011, opatření obecné povahy č.15/2011, opatření obecné povahy č.16/2011, opatření obecné povahy č.17/2011, opatření obecné povahy č.18/2011, opatření obecné povahy č.19/2011, opatření obecné povahy č.20/2012, opatření obecné povahy č.21/2012, opatření obecné povahy č.22/2012, opatření obecné povahy č.23/2012, opatření obecné povahy č.24/2012, opatření obecné povahy č.25/2012, opatření obecné povahy č.26/2012, opatření obecné povahy č.27/2012, opatření obecné povahy č.28/2012, opatření obecné povahy č.29/2012, opatření obecné povahy č.30/2012, obecné povahy č.31/2012, opatření obecné povahy č.32/2013, opatření obecné povahy č.33/2013, opatření obecné povahy č.34/2013, opatření obecné povahy č.35/2013, opatření obecné povahy č.36/2013, opatření obecné povahy č.37/2013, opatření obecné povahy č. XX/2014 a opatření obecné povahy č. XY/2014.

 

 

Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto:

 

1.    Nově se vymezují funkční plochy uvedené v příloze č.1a a č.1b.

2.    Změny vlny 07 Územního plánu SÚ hl.m. Prahy je uvedena v příloze č.2.

3.    Vymezení ploch VPS (Z-1627 a Z-1762) se mění dle přílohy č.2.

4.     Vztah změny k zastavitelnému území se mění dle přílohy č.2. 

5.     Součástí změn vlny 07 ÚP SÚ hl.m. Prahy jsou tyto výkresy grafické části:

a)     Zákresy změn do hlavního výkresu jsou součástí přílohy č.2., 1:10 000

b)     Situování změn VPS je součástí přílohy č.3, 1:100 000.

      6.    Ode dne účinnosti těchto změn (§173 odst.1 správního řádu) se doplňuje závazná část obecně závazné vyhlášky č. 32/1999 Sb., ve znění obecně závazné vyhlášky č.10/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.27/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.21/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.30/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.8/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.3/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.7/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.6/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.17/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.24/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.6/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.15/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.23/2006 Sb. hl.m. Prahy a opatření obecné povahy č.2/2008, opatření obecné povahy č.3/2008, opatření obecné povahy č.4/2009, opatření obecné povahy č.5/2009, opatření obecné povahy č.6/2009 a opatření obecné povahy č.7/2009, opatření obecné povahy č.9/2010, opatření obecné povahy č.10/2010, opatření obecné povahy č.11/2010, opatření obecné povahy č.12/2010, opatření obecné povahy č.13/2011, opatření obecné povahy č.14/2011, opatření obecné povahy č.15/2011, opatření obecné povahy č.16/2011, opatření obecné povahy č.17/2011, opatření obecné povahy č.18/2011, opatření obecné povahy č.19/2011, opatření obecné povahy č.20/2012, opatření obecné povahy č.21/2012, opatření obecné povahy č.22/2012, opatření obecné povahy č.23/2012, opatření obecné povahy č.24/2012, opatření obecné povahy č.25/2012, opatření obecné povahy č.26/2012, opatření obecné povahy č.27/2012, opatření obecné povahy č.28/2012, opatření obecné povahy č.29/2012, opatření obecné povahy č.30/2012, obecné povahy č.31/2012, opatření obecné povahy č.32/2013, opatření obecné povahy č.33/2013, opatření obecné povahy č.34/2013, opatření obecné povahy č.35/2013, opatření obecné povahy č.36/2013, opatření obecné povahy č.37/2013, opatření obecné povahy č. XX/2014 a opatření obecné povahy č. XY/2014.