Odůvodnění

 

Odůvodnění změn vlny 07 Územního plánu SÚ hl.m. Prahy obsahuje textovou a grafickou část.

 

A.    Textová část

 

1.      Textová část odůvodnění změn vlny 07 Územního plánu SÚ hl.m. Prahy je uvedena v příloze odůvodnění č.1

2.      Pro funkční plochy vymezené v příloze odůvodnění č.1 platí regulativy podle obecně závazné vyhlášky HMP č. 32/1999 Sb., v platném znění.

3.      Odůvodněné potřeby nových zastavitelných ploch ve smyslu § 55 stavebního  zákona je uvedeno v příloze odůvodnění č.1

 

 

B.     Grafická část

 

1.      Koordinační výkres změn vlny 07 Územního plánu SÚ hl.m. Prahy je uveden v příloze odůvodnění č.2.

2.      Vymezení změn zasahujících do ZPF, 1 : 100 000, příloha odůvodnění č.3.

 

 

Poučení :

 

Proti změnám vlny 07 ÚP SÚ hl.m. Prahy vydaným formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§173, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v plat. znění).

 

 

 

 

 

 

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.

primátor hl.m. Prahy

 

 

 

 

 

Jiří Vávra

I. náměstek primátora hl.m. Prahy

 

 

 

 

 

 

vyvěšeno:

 

sejmuto:

 

nabylo účinnosti: