Hlavní  město  Praha

MAGISTRÁT  HLAVNÍHO  MĚSTA  PRAHY

SEKCE  ÚTVAR  ROZVOJE  HL. M. PRAHY

Odbor ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH podkladŮ a DOkumentací

Hradčanské náměstí č. 8,  110 01 Praha 1

tel:+420-2-24308111   fax:+420-2-20514652   e-mail:kr@urm.mepnet.cz

 

 

Zadání

urbanistické studie

BOHDALEC - SLATINY

 

 

 

 

zpracoval kolektiv pracovníků SURM MHMP

leden  2004

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Světlana Kubíková

zástupce ředitele MHMP

pověřena řízením SURM MHMP

Obsah:

I. Základní údaje

a)        Důvody pro pořízení urbanistické studie a stanovení hlavních cílů

       rozvoje území ……………………………………………………………………………….                   5    

b)        Vymezení řešeného území ………………………………………………………………...                 6

c)        Požadavky vyplývající pro řešené území z ÚPn hl.m.Prahy …………..……………….                  6

II. Požadavky na zpracování urbanistické studie

    (zpracované na základě vyhodnocení závěrů průzkumů a rozborů)

d)        Požadavky vyplývající ze širších vztahů řešeného území .…………….………………                   6

e)        Požadavky na urbanistické řešení zohledňující hodnoty území (přírodní,

       historické, urbanistické, kulturní atd.)[1] ……………………………………………………                 7

f)          Požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a

       hospodářských údajů a výhledů ……………………………………………………………               7

g)        Požadavky na vymezení a uspořádání území[2]  ………………………………………….              9

h)        Požadavky na řešení koncepcí dopravy,  veřejného a technického

       vybavení a nakládání s odpady[3] …………………………………………………………..                 12

i)           Požadavky na využitelnost přírodních zdrojů, na ochranu a tvorbu

       životního prostředí, zdravých životních podmínek, a ochranu krajiny[4]  ……………….                 17

j)           Požadavky na využití území vyplývající z limitů jeho využití[5] zjištěných průzkumem …              21

k)        Požadavky na nutné asanační úpravy …………………………………………………….                 24

l)           Okruhy problémů k řešení vyplývající z průzkumů a rozborů …………………………..                 24

m)     Požadavky na rozsah a způsob zpracování urbanistické studie ……………………….                 26

III. Povinná příloha

Výkres limitů využití území vyplývajících z právních předpisů a správních 

rozhodnutí, včetně stanovených zátopových pásem                                                                                        

 I. Základní údaje

a)    Důvody pro pořízení urbanistické studie a stanovení hlavních cílů rozvoje území

Požadavek na zpracování urbanistické studie Bohdalec – Slatiny vyplývá z potřeby prověření rozvojových možností území, vycházející z aktuálních podmínek a ze změny pohledu městské části Praha 10 na dlouhodobě zanedbané území. Městská část Praha 10 má zájem opustit vizi pasivního a extenzivního rozvoje a má zájem vytvořit podmínky pro zásadní transformaci řešeného území na novou, moderní městskou čtvrť. Důvodem pro pořízení urbanistické studie je potřeba územně plánovacího podkladu, podle kterého by bylo možné koordinovat investiční záměry a které by usnadňovaly správní řízení a rozhodování o území. 

Území VRÚ Bohdalec - Slatiny, a to zejména jeho východní část je dlouhodobě zanedbaná a v zájmu MČ Praha 10 je co nejlépe připravit a nastartovat jeho rehabilitaci a rozvoj. Současně s tím je nezbytné nalézt nové využití pro plochy opouštěného seřaďovacího nádraží Praha – Vršovice při zachování dostatečného koridoru pro železnici. Projednaná US bude sloužit pro změnu územního plánu hl.m.Prahy a  následné práce na regulačním plánu, resp.regulačních plánech částí území VRÚ Bohdalec – Slatiny nebo pro plochy bývalého seřaďovacího nádraží i pro následné územní rozhodování MČ Prahy 10 a Prahy 4. V zájmu obou městských částí je proto mít  co nejdříve k dispozici podrobně zpracovaný a projednaný územně plánovací podklad (včetně dokumentace současného stavu a prostorových podmínek).

Průzkumy a rozbory řešeného území byly ukončeny v prosinci 2002 (převzaty pořizovatelem v únoru 2003).

Po obsahové stránce bude urbanistická studie pořizována v rozsahu, odpovídajícímu příloze č.2 (rozsah konceptu řešení RP) vyhl.č.135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.

Studie bude zpracována i projednána za aktivní spolupráce s městskými částmi Prahy 10 a Prahy 4 a po svém projednání bude možné ji prezentovat na webových stránkách obou městských částí.

Hlavní problémy rozvoje řešeného území:

·            extenzivní a zanedbané území předměstského charakteru,  převažující využití neodpovídá poloze území uvnitř velkoměsta;

·            dopravně obtížně dostupné území (MHD i automobilová doprava);

·            neexistující obecně přijatelný ekonomický model investování do veřejně přístupných ploch, infrastruktury a veřejné zeleně;

 

Hlavní cíle rozvoje řešeného území :

A.       založit novou městskou čtvrť, urbanizovaný prostor městského či velkoměstského charakteru;

B.       vytvořit podmínky pro výstavbu bytových domů, kanceláří, obchodu, služeb a čisté výroby;

C.       zajistit maximální flexibilitu následného využití území, prioritou je městský charakter nové čtvrti, nikoli detailní funkční předurčení jednotlivých ploch;

D.       zajistit podmínky pro zástavbu městského typu, vylučující extenzivní způsob zástavby doplněné o městskou zeleň;

E.       zajistit komfortní dopravní obsluhu založením sítě městských tříd / bulvárů napojených na stávající síť městských komunikací;

F.        zajistit prostupnost území[6]

G.       městské třídy / bulváry budou významnými urbanistickými prostory se zvýšenými nároky na vzhled ulice i  staveb k městským třídám přiléhajícím a dostatkem městské zeleně,  budou také sloužit jako koridory MHD včetně územní rezervy pro vedení tramvajové trati ve vybraném směru;

H.       založit městský park ve vazbě na Slatinský potok;

Požadavky na varianty řešení :

1.        Základní výchozí variantou je návrh řešení, vycházející z ÚPn hl.m.Prahy a reagující na nové podněty v širším kontextu. Počet a rozsah variant není předem stanoven, je však vhodné ho omezit na projednatelnou míru.

2.        Specifikace požadavků na variantní řešení je uvedena v kapitole II. bod e)

3.        Varianty se mohou lišit ekonomickými modely rozvoje na něž bude reagovat funkční i prostorové uspořádání i míra využití území.

4.        Varianty budou zohledňovat vyváženost rozvojových možností a podmíněnost rozvoje; mohou také zohledňovat rozdílnost rozvojových možností v závislosti na rozsahu doplnění území o dopravní i technickou infrastrukturu a na ekonomickém modelu zakládání ploch zeleně.

 

b)    Vymezení řešeného území

 

Území, které bude řešeno urbanistickou studií Bohdalec – Slatiny zaujímá části katastrálních území Michle, Strašnic, Vršovic a Záběhlic.Hranice řešeného území je vymezena ve výkresu limitů, který je grafickou přílohou tohoto zadání a je oproti průzkumům rozšířena o seřaďovací nádraží Praha – Vršovice a vybrané navazující plochy[7].

 

Plocha řešeného území v podrobnějším měřítku je  131 ha a v měřítku širších vztahů 592 ha. Jedná se o urbanistické obvody (nebo jejich části) č.4420,4620,4631,4632,4640,4660,4671,4672.                                    

 

c)    Požadavky vyplývající pro řešené území z ÚPn hl.m.Prahy

 

Zpracovatel US bude vycházet z ÚPn hl. m. Prahy. Na základě provedených  průzkumů a rozborů zohlední aktuální skutečnosti a požadavky.

 

Zpracovatel US bude vycházet ze skutečnosti, že se jedná se o velké rozvojové území (VRÚ), které podléhá zvláštnímu režimu popsanému ve vyhlášce HMP č. 32/99, příloha 1, oddíl 14[8]) a ve vyhlášce HMP č. 33/99, se značným potenciálem pro rozvoj kompaktní městské zástavby (bydlení, administrativa, čistá výroba, služby, obchod) a městské zeleně založením nového městského parku.

 

Urbanistická studie nabídne vytvoření městské struktury v území, kompozici a hierarchii využití veřejných prostranství s cílem vytvořit přehlednou, účelnou a prostupnou urbanistickou strukturu území.

 

Navržená zástavba a odstavování vozidel bude splňovat ustanovení vyhlášky č.26/1999.Sb. hl.m.  Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu  v hl.m. Praze v platném znění.

 

II. Požadavky na zpracování urbanistické studie

(zpracované na základě vyhodnocení závěrů průzkumů a rozborů)

d)    Požadavky vyplývající ze širších vztahů řešeného území

Řešení vytvoří podmínky zapojení území do přilehlých urbanistických struktur, bude vyřešeno pěší, cyklistické a uliční propojení včetně automobilové dopravy, MHD a technické infrastruktury.

Z hlediska širších dopravních vztahů zůstanou pro řešené území důležité komunikace Jižní spojka, U Slavie, U vršovického hřbitova, Bohdalecká, Chodovská a Záběhlická. Tyto stávající komunikace budou doplněny o další, které propojí řešené území směrem ke Švehlově ulici, do Nuslí a nabídnou další propojení směrem do Vršovic a na Spolřilov. Z železničních  tratí jsou to  tzv.vršovický triangl: trať Praha – Benešov ve stopě dle ÚPn hl.m.Prahy po roce 2010, trať Praha – Braník  a odstavné nádraží Praha – Jih a dále nákladní spojky Praha - Krč a Praha – Malešice.

 

Řešeným územím procházejí trasy nadřazených technických sítí : kabelové vedení 110 kV ve stávajícím tunelu mezi TR Jih a TR Střed, dvojité venkovní vedení 110 kV TR Jih  - TR Chodov a venkovní vedení 110 kV TR Jih - TR Malešice.

 

e)    Požadavky na urbanistické řešení zohledňující hodnoty území (přírodní, historické, urbanistické, kulturní atd.)

Řešené území postrádá výrazné urbanistické hodnoty, je územím „přestavbovým“. Urbanistické řešení založí zcela novou městskou čtvrť se sítí veřejných komunikací a bulvárů, s dostatkem uliční zeleně a s plochou městského parku navazující na Slatinský potok. Navrhované řešení bude odpovídat poloze území uvnitř velkoměsta a bude ekonomicky reálné (ekonomická reálnost  realizace spolu s návrhem rozdělení území na jednotlivé navazující celky podmíněné časovou posloupností).

V urbanistické studii je nutné prověřit, případně revidovat koeficienty míry využití území, které jsou součástí směrné části ÚPn. hl.m.Prahy. Součástí urbanistické studie budou regulativy funkčního a prostorového uspořádání.

 

Studie založí lokální systém informací o území pro dané území a umožní MČ Praha 10 následně navázat na zpracovaná data při práci na regulačním plánu a při územním řízení, resp. při  rozhodování v území.

 

Studie navrhne novou koncepci využití území a nové uspořádání území.  Řešené území, zejména jeho východní část vyžaduje založení nové urbanistické struktury. Významnou roli při řešení bude hrát poloha a dimenze nově navržených komunikací a zejména nových městských tříd / bulvárů v území.. Studie mimo jiné upřesní trasu páteřní komunikace území v prodloužení ulice Nad Vršovskou horou východním směrem a s napojením na ul.V korytech a tím i na městský okruh.

Vzhledem k nepříznivým klimatickým a hygienickým podmínkám lze v řešeném území počítat s  rozvojem bydlení pouze v lokalitách s  vhodnými klimatickými a hygienickými podmínkami. S rekreačními a sportovními aktivitami lze uvažovat jako s doprovodnými funkcemi.

 

Transformace území si vyžádá slučování stávajících drobných parcel.

Územím prochází lokální biokoridor L3/267 Botič II., do kterého je vloženo lokální biocentrum L2/126 Chodovská. V jižní části řešeného území byl vymezen interakční prvek na I 5/383 Nad elektrárnou.

V urbanistické studii budou variantně prověřeny možnosti následujících cílů řešení:

I)           vytvoření nové, plně vybavené převážně obytné městské čtvrti

II)                        vytvoření městské čtvrti s kancelářským komplexem nadmístního významu s podílem bydlení

III)                      vytvoření více městských čtvrtí

f)       Požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických údajů a výhledů

 

Předběžně lze potvrdit reálnost údajů (demografických, sociálních a ekonomických) uvažovaných ve schváleném ÚPn hl.m.Prahy. Údaje, zjištěné v průběhu zpracování průzkumů a rozborů[9] byly aktualizovány dle výsledků sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) v roce 2001.

 

Dle bilancí P+R vycházejících z údajů MČ Praha 10 žije v současné době v řešeném území celkem 705 trvale bydlících obyvatel. Pro navržený nový počet obyvatel bude uvažována a dimenzována veškerá vybavenost, přičemž pro dobré fungováni řešeného území je třeba prověřit lokalizaci v ekonomicky možné míře chybějící občanské vybavenosti (obchod, restaurace, případně předškolní zařízení) a uvažovat o formě sportovního vybavení území v souvislosti s navrhovaným počtem trvale bydlících obyvatel.

Hospodářský potenciál území je vhodné posuzovat především z pohledu nabídky pracovních příležitostí v nové městské zástavbě. Nově navržená městská struktura bude vycházet z požadavku na vyrovnanou bilanci cest za prací. 

 

US bude obsahovat základní ekonomické zhodnocení, resp. ekonomické zdůvodnění nově navrhovaných kapacit jednotlivých funkcí s uvedením předpokládaných orientačních zdrojů financování a s hrubým vyčíslením nákladů na realizaci investic hrazených z veřejných zdrojů (MČ Praha 10 a Praha 4 + Hlavní město Praha + ČR).

Řešení urbanistické studie bude obsahovat návrh etapizace rozvoje a využití území, zejména s ohledem na postupné vybavení území odpovídající infrastrukturou a způsob zajištění jejího financování.

 

 

URBANISTICKÁ  EKONOMIE

 

Cílem kapitoly urbanistické ekonomie je minimalizovat požadavky transformace území na veřejné rozpočty a navrhnout takový ekonomický model, který maximalizuje zainteresovanost soukromých subjektů na transformaci území.

 

V rámci ekonomické části, v míře odpovídající využití v ostatních kapitolách, budou zužitkovány ekonomické údaje a informace obsažené v předchozích dokumentacích či zjištěné při předchozích šetřeních. Tyto údaje budou v případě potřeby v potřebné míře aktualizovány a doplněny. 

Z  pohledu možných ekonomických nároků i dopadů budou ukončeny (v etapě P+R zahájené) analýzy veškerých koncepčních návrhů v rámci řešeného území, vyhodnoceny navrhované kapacity a bilance, stanoveny regulační podmínky a navrženy limity využití území.

 

Cílem urbanistického návrhu je návrh optimálních variant budoucího rozvoje řešeného území. V rámci urbanistické studie bude  zhodnocena efektivita a proveditelnost navrhovaných změn a opatření, spolu s ověřením využitelnosti stávajících ekonomických a programových nástrojů i postupů. S ohledem na zjištěné skutečnosti a po zvážení rozhodujících tržních, časových, organizačních, právních a finančních aspektů, případně rizik procesu změny území budou stanoveny priority, optimalizován rozsah kapacit, vybrány vhodné ekonomické nástroje, bude navržen optimální postup (včetně rozhodujících časových etap), jehož cílem je realizace urbanistického návrhu.

 

Vlastní ekonomická část urbanistické studie bude zpracována v rozsahu splňujícím výše uvedené požadavky, v podrobnosti odpovídající zpracovávanému měřítku dokumentace a bude obsahovat potřebné výstupy zejména pro potřeby a  rozhodování státní správy a samosprávy. Součástí textové části bude popis využitých metod šetření a hodnocení údajů a informací.

Výkresová část této kapitoly bude vyjádřena zobrazením veřejně prospěšných staveb spolu s etapizací navrhovaného využití území (s popisem podmíněnosti navrhovaného využití ploch a realizací významných staveb), příp. lokalizací a popisem plošného rozsahu navrhovaných asanačních opatření.

Při posuzování navrhovaného řešení bude kladen důraz na realizovatelnost návrhu. V jejím rámci by měly být rovněž určeny zásadní dopady z okolní struktury města na navrhovaný rozvoj (jeho ekonomické efekty) a zpětně vliv navrhovaného rozvoje na okolní struktury města.

 

Stručné ekonomické vyhodnocení navrhovaného řešení[10] (bude rozhodující součástí celkového vyhodnocení návrhu využití území, tj. celkového závěru) by mělo rezultovat ve shrnutí obsahující stručné textové posouzení a zdůvodnění vhodnosti navrhovaného řešení, doporučení nejvhodnější varianty, doporučení priorit, doporučení postupu a náměty na opatření k dosažení maximálních ekonomických (finančních i nefinančních), prostorových i časových efektů atd.

Urbanistická studie bude obsahovat základní ekonomické posouzení navrhovaného řešení, které zhodnotí návrh z hlediska možných finančních i nefinančních přínosů a efektů. Způsob vyhodnocení navrhovaného řešení bude proveden v podrobnosti, umožňující následné posouzení výběru výsledného řešení subjektem zkušeným v ekonomickém posuzování rozvojových projektů.

 

g)    Požadavky na vymezení a uspořádání území

 

Urbanistický návrh bude obsahovat bilanci rozvojových ploch podle jednotlivých funkčních území, zpracovaný na podkladu průzkumů a rozborů řešeného území. Cílem je nalézt optimální ekonomicky reálnou formu transformace a využití území.

Bilanční údaje budou vztaženy k urbanistickým obvodům zastoupeným v řešeném území.

Ve výkresové části urbanistické studie bude vyznačena hranice zastavěného a nezastavitelného území, doplněná po zakreslení navrhovaných rozvojových ploch o hranici zastavitelného území.

Plochy určené pro novou zástavbu není vhodné vymezovat na pozemcích, kde budou nutné náročné terénní úpravy a v záplavovém území Botiče a Slatinského potoka.

 

       PLOCHY  PRO  VEŘEJNĚ  PROSPĚŠNÉ  STAVBY  A  ZÁJMY

Dokumentace převezme jako závaznou plochu pro umístění veřejně prospěšné stavby z platného ÚPn hl.m.Prahy - č.4/DZ/10 Dostavba odstavného nádraží Praha – jih, 5.část – odjezdová skupina.

Nově navrhované plochy pro umístění veřejně prospěšných staveb, vyplývající z řešení urbanistické studie budou vymezeny ve smyslu §108 odst.3 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a budou mít pouze orientační charakter[11].

Plochy  navrhované pro umístění nových veřejně prospěšných  staveb  budou  stanoveny  ve  spolupráci s MČ Prahy 10 a Prahy 4. Budou konkrétně vyjmenovány v textové části a koordinovaně uvedeny v grafické části. Územní nároky na pozemky určené pro umístění pro veřejně prospěšné stavby budou minimalizovány.

Grafické vymezení pro navrhované veřejně prospěšné stavby bude jednoznačné včetně rozsahu a bude odlišeno od schválených  veřejně prospěšných staveb v ÚPn hl.m.Prahy.

 

      MAJETKOPRÁVNÍ  VZTAHY

Majetkoprávní vztahy v území budou vycházet z rozdělení druhů vlastnictví provedeného v rámci zpracovaných průzkumů a rozborů a podle následující kategorizace vlastníků pozemků:

- Česká republika

  orgány, instituce a další zařízení státu

  vybrané organizace státu

  veřejná zařízení státní

- Obec Praha

  obec hl.m. Praha, orgány samosprávy

  městské části hl.m. Prahy

  vybrané organizace města

  veřejná zařízení hl.m. Prahy

- vysoké školy

- církve

  církevní organizace

  církevní spolky

  veřejná zařízení

- ostatní

  právnické osoby

  fyzické osoby

- nezařazené

- spoluvlastnictví více vlastníků různých kategorií

- nezjištěno

Součástí řešení majetkoprávních vztahů bude klasifikace vlastníků z písemného operátu katastru nemovitostí NYSOBORG v tabelární podobě v systému Excel (z podkladů průzkumů a rozborů). Textová část kapitoly bude stručně vysvětlovat základní limity vlastnické struktury v řešeném území.

Až na dílčí plochy, jeví se řešené území z  hlediska majetkoprávních vztahů jako území bez zásadních nevyřešených problémů. Lokálně se vyskytují pozemky s více vlastníky, kde lze očekávat možné komplikace, rovněž se vyskytuje vlastnictví ČR, kde je nedořešen právní vztah a i plochy s nezjištěným vlastníkem (15%).

Na výkresu majetkoprávních vztahů dokumentován jako mapový podklad pozemkový katastr.

     FUNKČNÍ  SYSTÉMY
Bydlení

Urbanistický návrh bude vycházet z průzkumů a rozborů[12],  ověří územním plánem hl.m. Prahy navržené rozvojové možnosti bytové funkce v řešeném území a transformaci území. Stanoví zásady funkční a prostorové regulace, směrné koeficienty míry využití území z ÚPn hl.m.Prahy.

Součástí kapitoly bydlení budou bilance počtu obyvatel, domů (z toho RD) a bytů, v dělení na stav, rozvoj a návrh celkem. Údaje budou také vztaženy k urbanistickým obvodům  č.4420,4620,4631,4632,4640,4660,4671,4672 (nebo jejich částem).

Veřejné vybavení

US bude vycházet ze závěrů průzkumů a rozborů. Stanoví požadavky na kapacity veřejného vybavení vyplývající z předpokládaného využití území a počtu obyvatel území s přihlédnutím k širším vztahům a spádovým souvislostem.

Urbanistické řešení bude doloženo bilancemi stavu a návrhu v požadované struktuře dat  dodané pořizovatelem.

Školství[13]

V urbanistickém návrhu budou specifikovány nároky na kapacity zařízení pro předškolní výchovu a základní školství v rámci území širších vztahů pro navrhovaný počet obyvatel. Potřeba bude řešena buď v širších vztazích nebo umístěním na vhodné ploše v řešeném území. Výpočet bude proveden dle kapacitních údajů ÚPn hl.m.Prahy[14]. Tyto nároky budou posouzeny z hlediska širších vztahů a docházkových vzdáleností. U školských zařízení situovaných mimo řešené území, která potřebu řešeného území obslouží, ověří jejich kapacity z hlediska zabezpečení potřeby řešeného území a navrhne řešení optimální pěší dostupnosti. Navrhované řešení bude projednáno s příslušnými školskými odbory a s školským odborem MHMP.

Zdravotnická a sociální péče

Nároky obyvatel řešeného území na zdravotnictví a sociální péči byly posouzeny v rámci průzkumů a rozborů. V urbanistické studii bude ověřena jeho dostatečnost a návrh bude zpracován ve spolupráci s odbory zdravotnictví a sociálním Úřadu MČ Praha 10 a Praha 4.

Ostatní nebytové funkce

Navrhované řešení  bude obsahovat odhad počtu nových pracovních příležitostí a bilance navrhovaných ploch podle jednotlivých navrhovaných funkcí bude odpovídat navržené flexibilitě ploch.

 

Úřady státní správy

S vymezením ploch pro státní správu nebude v US uvažováno.

 

Obchod

Návrh bude vycházet z předpokladu ÚPn hl.m.Prahy, kde uvažováno s 1,0 - 1,1m2 prodejní plochy / 1 obyvatele a nejméně 30% realizovaných nákupů ve velkokapacitních nákupních centrech, ke kterým řešené území spáduje.

 

Administrativa

V řešeném území se nacházejí v současné době rozptýlená, převážně malá administrativní zařízení – kanceláře, které představují součást areálů, zahrnutých do smíšeného území obchodu a služeb.

Urbanistický návrh bude vycházet (ve smyslu legendy ÚPn hl.m.Prahy) z předpokladu, že administrativní plochy a objekty mohou být navrhovány v rámci smíšených území. Pro administrativu se předpokládá 40m2 celkové plochy / 1 zaměstnance.

 

Čistá výroba, služby

 

Případný návrh ploch určených pro umístění provozoven čisté výroby, služeb a výjimečně i skladování, výrobních a technických služeb, bude obsahovat bilance navržených ploch ve struktuře ploch dle ÚPn hl.m.Prahy, odhad počtu nových pracovních příležitostí, ve struktuře stav, návrh a rozvoj.

Z pohledu cílů transformace území je nezbytné orientovat se na vícepodlažní výrobní a obslužná zařízení a služby s nižšími dopady na životní prostředí a zatížení městských komunikací.

Sport, rekreace

 

V rámci průzkumů a rozborů bylo konstatováno, že se v řešeném území zařízení sportu a rekreace nevyskytují (s výjimkou školního hřiště SOU a dětského hřiště pod Sedmidomky).

Řešení urbanistické studie bude vycházet z průzkumů a rozborů a platného ÚPn hl.m.Prahy. Variantně bude prověřena možnost  umístění sportovních ploch a zařízení.

V širších vztazích budou popsány navrhované vazby na sportovní zařízení a rekreační plochy umístěné mimo řešené území. Návrh řešení bude doložen vyhodnocením stavu a bilancemi v požadované struktuře dat.

Zeleň a městská krajina

Řešení US bude vycházet z průzkumů a rozborů. Urbanistická studie prověří možnost rozšíření rozsahu a zkvalitnění ploch zeleně v zástavbě,  možnost obnovy stávajících a návrh nových  uličních stromořadí, ploch a linií zeleně v rámci uličních prostorů, na veřejných prostranstvích. Pro rozvojová území budou respektovány požadavky na podíl zelených ploch. 

Bude prověřen navržený rozsah monofunkčních ploch zeleně platného ÚPn hl.m.Prahy a následně rozšířen o doplňkové plochy zeleně a liniovou zeleň v rámci polyfunkčních území a monofunkčních ploch zastavitelného území. V území bude navržena nová souvislá parková plocha s doprovodnými funkcemi sportu, rekreace a trávení volného času. Plocha bude navazovat na Slatinský potok. Zeleň bude také prostupovat územími určenými pro zástavbu a tak doplňovat samostatné plochy zeleně.

V příslušném měřítku bude urbanistický návrh obsahovat  celoměstský systém zeleně (základní kostra je stanovena v ÚPn hl.m.Prahy) a rozpracuje jej  do úrovně místních propojení. Návrhem bude zajištěna prostupnost zeleně řešeným územím (i zastavitelným územím jiného funkčního využití)  v návaznosti na monofunkční plochy zeleně.

Návrh zeleně bude koordinován s  územním systémem ekologické stability z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny a požadavků vytvoření rekreačního zázemí  v uspokojivé dostupnosti.

Navrhované rozvojové plochy v rámci zastavitelného území budou ve stanovených regulativech[15] respektovat požadavek  vyváženosti zastavěných, zpevněných a nezpevněných (zelených) ploch. V rámci urbanistického návrhu budou v zastavitelném území vymezeny nové parkově upravené plochy a zelené (parkové) pásy. V zastavitelných polyfunkčních územích bude % stanoven minimální podíl zelených ploch (KZ). 

V rámci širších vztahů budou vyjádřeny vazby s navazujícím územím, resp. plochami zeleně z hlediska celoměstského systému zeleně.

Výkresová část dokumentace US bude obsahovat plošný návrh zeleně s grafickým rozčleněním ploch zeleně do jednotlivých funkčních kategorií včetně příslušných kódů. Obalovou křivkou bude vyznačen navrhovaný rozsah ploch a linií tvořících systém zeleně. Ve výkresu funkčního využití budou informace z hlediska rozsahu a ochrany zeleně zjednodušeny a uvedeny do souladu s hloubkou informací  ostatních funkčních složek v území (viz legenda ÚPn hl.m.Prahy). V urbanistickém návrhu budou vyznačeny kromě ploch zeleně i urbanisticky významné solitéry a skupiny dřevin situované mimo tyto plochy (v členění stav/návrh).

Součástí textové části Urbanistické studie Bohdalec - Slatiny budou bilance ploch zeleně vyjadřující poměr mezi stávajícím rozsahem zeleně, její kvalitou, navrhovaným rozsahem zeleně v platném územním plánu a urbanistickým návrhem dle US.

 

h)    Požadavky na řešení koncepcí dopravy, veřejného a technického vybavení a nakládání s odpady

 

  Doprava

Cíle dopravního řešení

Návrh dopravy doplní stávající dopravní infrastrukturu ve smyslu hlavních cílů rozvoje řešeného území, tj. doplní dopravní síť vybrané komunikační sítě hl. m. Prahy o další komunikace.

Jde zejména o potřebu nového propojení ve směru východ-západ, tj. Švehlova – V korytech – Nusle a jih-sever, tj. Spořilov – Vršovice (Strašnice). Předpokladem úspěšného rozvoje území je založení dopravní kostry formou městských tříd / bulvárů zabezpečujících přístupnost a prostupnost území.  Veškeré nově navržené komunikace budou městského charakteru.

Městské třídy / bulváry budou také kostrou MHD v území a budou navazovat na nejvýznamnější prostory nové městské čtvrti. V území bude také případně navržen koridor pro možné výhledové vedení tramvajové trati. Koridor bude navržen jako součást vybraných městských tříd / bulvárů..

Výchozím podkladem pro návrh dopravního řešení US bude platný ÚPn hl.m.Prahy a zpracovaná dokumentace průzkumů a rozborů.

Všeobecné podmínky

Dopravní řešení bude zpracováno v měřítkách výkresů 1 : 2000 a 1 : 5000 včetně obsluhy všech  navrhovaných lokalit rozvoje a ploch pozemků, na které již bylo vydáno územní rozhodnutí nebo probíhá územní řízení.

V urbanistické studii bude zpracováno dopravní řešení (1 : 2000) ve všech příslušných přílohách pro návrhový časový horizont do roku 2010 (dle ÚPn hl.m.Prahy) a výhled.

Komunikace

Dopravní část US bude zpracována v  technických parametrech, výkresové dokumentaci i textu v souladu s ČSN 73 6110 “Projektování místních komunikací” z března r.1986, respektive její změnou z července 1995. Parametry komunikací zohlední nové trendy v dimenzích i uspořádání komunikací včetně návrhu výjimek.

Všechny nově navrhované úseky komunikací musí být navrženy tak, aby směrově, výškově a funkčně navazovaly na stávající komunikační síť v řešeném území. Případný návrh obytných ulic musí být v souladu s Technickými podmínkami MDS “Navrhování obytných zón” z r.1998 (TP 103).

U nově navrhovaných komunikací bude v dopravní části US dokladováno jejich výškové a směrové vedení. U všech upravovaných nebo nově navrhovaných komunikací bude dále doloženo jejich šířkové uspořádání a to včetně umístění zastávek městské hromadné dopravy a šířkového uspořádání v prostoru křižovatek. Bude stanovena šířka uličního prostoru (ŠUP) s dostatečnou rezervou pro umístění pěších a cyklistických tras a uliční zeleně.

Návrh komunikační sítě bude doložen kartogramem zatížení vybraných komunikací řešeného území, a to na stávající síť (z podkladů doložených v průzkumech a rozborech) a na výhled pro rok 2010 (dle podkladů SURM MHMP URB/ADI).

Součástí   dopravního   řešení   budou  detailní  návrhy nových a dalších vybraných  křižovatek, především křižovatky ulice U vršovického hřbitova a ulice Bohdalecké.

Vnější hromadná doprava

 

Vnější hromadná autobusová doprava

Vnější (nadregionální) hromadná autobusová doprava vlastním řešeným územím neprochází a ani budoucnu nebude s vedením linek vnější veřejné pravidelné autobusové dopravy řešeným územím počítáno. 

Železnice

Řešení urbanistické studie bude vycházet z usnesení rady HMP  č. 1101/2001, týkající se obsluhy hl.m.Prahy hromadnou dopravou a požadavku ČD na respektování stávajících ploch určených pro železniční dopravu z důvodů snahy o optimalizaci tras dálkových a obslužných kolejí a ponechání rezervy pro vstup rychlostní trati do řešeného území v prostoru stávajícího seřaďovacího nádraží.

Předmětem řešení US budou navrhované úpravy ploch ČD[16] včetně určení jejich možného funkčního využití a napojení na technickou a dopravní infrastrukturu v rámci širších vztahů.  

Podkladem pro urbanistické řešení bude  současně platná varianta všech úprav tzv. IV. tranzitního koridoru trati ČD (včetně zastávek a stanic). Případné úpravy budou odsouhlaseny správcem dopravní cesty.

V urbanistickém návrhu bude prověřena možnost obnovení železniční trasy propojující Trnkov  s ONJ.

Návrh řešení ponechá územní rezervu pro propojení železniční spojky na seřaďovací nádraží Praha Vršovice a dále bude návrh řešit napojení prostoru tohoto nádraží  na MO.

Městská hromadná doprava

 

Obsluhu území zajišťují autobusové linky MHD a v docházkové vzdálenosti okrajově také tramvajové linky MHD.

Řešení urbanistické studie bude obsahovat návrh (tras) MHD včetně umístění zastávek. Kromě eventuelní úpravy tras MHD bude návrh obsahovat i jejich případné rozšíření, vyvolané nově navrhovanou zástavbou.

Navrhovaným řešením musí být zajištěna obsluha a dostupnost celého řešeného území městskou hromadnou dopravou. Od zastávek MHD budou vyneseny izochrony 300m a 500m docházkové vzdálenosti.

Součástí řešení bude i uvažovaná stanice metra prodloužené trasy „A“ (nádraží Strašnice).

Doprava v klidu

Bilance parkování a odstavování vozidel bude provedena v souladu s “Vyhláškou hl.m.Prahy č.26/1999 Sb.hl.m.Prahy[17] (O obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m.Praze) v členění stav a návrh.

Veškeré vypočtené nároky na dopravu v klidu v řešeném území je nutno zajistit v rámci řešeného území. Parkování je třeba navrhovat na vlastních pozemcích investorů. Parkování a odstavování vozidel v zastavitelném území bude navrženo pro stávající i navrhovanou zástavbu. V dokumentaci budou graficky odlišena stávající ponechávaná a navrhovaná zařízení pro dopravu v klidu.

Upřednostňovány budou objekty pro hromadné parkování (podzemní i nadzemní) s cílem využívání ulic pro pěší a cyklistickou dopravu spolu s veřejnou zelení. Případný návrh hromadných podzemních či nadzemních garáží bude doplněn základními údaji o navrhovaných objektech (kapacita, způsob jejich dopravní obsluhy).

Navrhovaný systém parkování a odstavování vozidel v řešeném území bude zajišťovat potřebu stávající i navrhované zástavby. V dokumentaci budou graficky odlišena stávající ponechávaná a navrhovaná zařízení pro dopravu v klidu.

Letecká doprava

Dopravní část US zapracuje vliv letecké dopravy na řešené území.

Cyklistická doprava

Urbanistický návrh navrhne řešení směřující  ke zklidnění a uvolnění ulic  pro pěší a cyklistickou dopravu. Urbanistická studie navrhne cyklistické trasy místního významu, které budou navazovat na hlavní cyklistické trasy, navržené v ÚPn hl.m.Prahy  a v okolních čtvrtích.

Pěší doprava

Dopravní část US bude obsahovat navrhované řešení pěší dopravy včetně vhodných připojení stávající i navrhované zástavby na zastávky MHD.

Navrhované dopravní řešení bude obsahovat řešení pěší dopravy včetně odpovídajících přístupů stávající i navrhované zástavby k zastávkám MHD a bude splňovat požadavky na zvýšení prostupnosti území.

Významné zdroje a cíle dopravy

Dopravní řešení US zapracuje veškeré významné zdroje a cíle dopravy i zdroje nárazové dopravy v území.

 

Výhledovými dopravními záměry uvažovanými k realizaci jsou :

-           prodloužení metra trasy „A“ ze stanice Skalka do stanice Nádraží Hostivař

-             vedení IV. železničního tranzitního koridoru  (železniční trať č.220)

V urbanistické studii budou navrhovaná dopravní řešení náležitě dokumentována v části grafické a v textu popsána.

Urbanistická studie vyhodnotí možný vliv výhledově uvažovaných dopravních záměrů na rozvoj řešeného území do budoucna.

Budou vyjádřena všechna ochranná pásma v řešeném území vázaná na jednotlivé dopravní subsystémy a dopravní stavby. Ochranná pásma budou dokumentována graficky.

   TECHNICKÉ  VYBAVENÍ  ÚZEMÍ[18]

Budou provedeny bilance jednotlivých medií pro pokrytí potřeb navrhované zástavby. Na základě vyhodnocení kapacitních rezerv a technického stavu stávajících sítí a zařízení budou navrženy další nové sítě a zařízení.

Při návrhu funkčního využití území budou respektována ochranná a bezpečnostní pásma stávajících a výhledových vedení a zařízení situovaných do řešeného území[19]. 

Graficky vyjádřitelné limity využití území – ochranná a bezpečnostní pásma energetických vedení a zařízení, ochranná pásma telekomunikačních zařízení (ochranné pásmo kruhové u vysílačů, ochranné pásmo směrové u RR spojů) budou zakreslena ve výkresové části (výkresy jednotlivých profesí a Hlavní výkres – funkční využití území, výkres limitů využití území).

Návrh bude v rozpracovanosti konzultován s provozovateli jednotlivých systémů technického vybavení a se SURM/URB/AMI a s MČ. Zápisy nebo záznamy z jednání budou dokladovány.

Nadřazené systémy

 

V řešeném území jsou umístěna plošná zařízení a liniová vedení nadřazených systémů technického vybavení, která zajišťují potřeby hlavního města v zásobování vodou, odkanalizování, zásobování energiemi a telekomunikacích.

Vodní hospodářství

Vodní toky

Návrh urbanistické studie bude obsahovat podrobné informace o stavu místních vodotečí – Botiče a Slatinského potoka jejich charakteristiky, údaje o kapacitách koryta, průtokové stavy, popis břehových pásem a vyhodnocení hydrologických dat provedených v průzkumech. Na základě posouzení kapacita a trasování zatrubněných úseků provedeného v průzkumech bude navržena případně možnost jejich odtrubnění (jinak musí být respektována trasa zatrubněných částí toků).

Na základě zhodnocení retenčních a retardačních schopností řešeného území, budou navržena odpovídající opatření pro podporu retence. Návrh využití území bude koncipován tak, aby do vodotečí přitékaly pouze čisté srážkové vody[20], aby si vodní prvky uchovaly přírodní charakter a k nim přilehlé území bylo vymezeno pro plochy zeleně a průchod biokoridorů ÚSES.

Na obou tocích bylo stanoveno zátopové (záplavové) území Q100 územním plánem. Způsob a možnosti využívání zátopového (záplavového) území stanovuje vyhláška hl.m.Prahy č.32/1999,o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy v platném znění (příloha č.1 oddíl 9 zátopová území). Z ní plynoucí omezení musí být v řešení urbanistické studie respektována, stejně jako případné požadavky na urbanistické řešení vyplývající z průzkumů a nových poznatků o povodních roku 2002 (např. navrhovaných řešení malých vodních toků[21]). V současnosti pořizuje MHMP OMZ Generel Botiče s nímž bude návrh US zkoordinován.

Grafická část bude obsahovat zákres vodotečí a hranici záplavových území dokumentující skutečný stav a navrhované řešení.

Zásobování vodou

Zájmové území je zásobováno vodou z celoměstského systému zásobování a to ze zásobních pásem vodojemů Flora, Kvestorská a Jesenice I.

V urbanistické studii bude provedena bilance potřeb vody v členění: obyvatelstvo, občanská vybavenost, průmysl a ztráty. Návrhová potřeba vody řešeného území bude vycházet u obyvatelstva z předpokládané specifické potřeby vody, kterou udávají Městské standardy vodárenských  a kanalizačních zařízení na území hl.m.Prahy, schválené Radou hl.m.Prahy usnesením č.049 dne 2.4.2002. Při výpočtu potřeb vody pro vybavenost a průmysl bude zpracovatel vycházet ze „Směrnice ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR a Ministerstva zdravotnictví a hl. hygienika ČSR č.9, pro výpočet potřeby vody při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení a posuzování vodních zdrojů“. Ztráty vody budou uvažovány dle hodnocení provozovatele.

Studie bude dále obsahovat řešení zásobování vodou  navrhovaného rozvoje v území s posouzením tlakových poměrů v síti jednotlivých zásobních pásem a měřící místa spotřeby vody na hlavních řadech (po dohodě s provozovatelem vodovodní sítě). Urbanistickou studií navržená zástavba bude zásobována pitnou vodou z doplněné, případně rekonstruované stávající vodovodní sítě.

Ve výkresové části bude doložena situace, která bude obsahovat stávající a navrhované vodovodní řady (včetně profilů), zařízení plošného charakteru, stavby rozestavěné a stavby, na které je vydáno územní  rozhodnutí, orientační zákres známých výhledových staveb nadřazeného  charakteru a hranice jednotlivých tlakových pásem.

 

Odkanalizování  

Řešené území je odkanalizováno jednotnou kanalizační soustavou. Převážná část zájmového území – centrální a východní – náleží do povodí hlavní stoky CXIIb (sběrač „Záběhlice“), DN 2400, severní část území náleží do povodí tzv. sběrače „Solidarita“ s místem napojení nad seřaďovacím nádražím Praha – Vršovice, nejjižnější cíp řešeného území se rozkládá v povodí kmenové stoky CXIIa (sběrač „Jižní Město“), DN 1000. Kanalizační síť není dnes vybudována v celém plošném rozsahu řešeného území.

V US bude odkanalizování řešeno v souladu se stávajícím stokovým systémem (tj. jednotná kanalizace s omezeným zaústěním dešťových vod). Stávající kanalizační stoky bude nutno respektovat a využít pro odkanalizování řešeného území. V urbanistickém návrhu bude nutno zpracovat kapacitní posouzení stávající jednotné stokové sítě na příp. zvýšené odtoky odpadních vod při nárůstu zpevněných ploch v rozsahu řešeného území. Bude navrženo plošné doplnění stávající stokové sítě tak, aby celé řešené území bylo odkanalizováno soustavnou stokovou sítí. Při návrhu odvádění dešťových vod je nutno respektovat požadavky normy ČSN 75 61 01 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“ ve znění změn 1 a 2 a odvádět kanalizací pouze znečištěné dešťové vody. V maximální možné míře je nutno uplatnit územní retenci neznečištěných srážkových vod v místě spadu, za účelem omezení  množství dešťových vod odváděných jednotnou kanalizací. Při navrhování zásaku je nutno ověřit vsakovací možnosti území.Při zpracování US je nutno respektovat  "Městské standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. m. Prahy“, které byly schváleny usnesením Rady hl.m.Prahy č. 0479 ze dne 2.4.2002. Jako další podklad budou použity „Revidované pokyny pro odvodnění hlavního města Prahy pro přechodné období do dokončení I. fáze Generelu odvodnění hlavního města Prahy“, které byly schváleny pod č. j. 1389 dne 7.12.1999 Radou hl.m.Prahy a návrh odvodnění  bude z hlediska souladu s novým Generelem odvodnění v rozpracovanosti projednán s jeho pořizovatelem, tj. PVS a.s.

Urbanistická studie Bohdalec – Slatiny bude obsahovat  charakteristiku stávajícího stavu a popisem navrhovaného řešení odkanalizování vč. hydrotechnických výpočtů (tj. bilance odtoků splaškových odpadních vod a vod dešťových), situaci stávající a navrhované kanalizační sítě a objektů na síti (stávající a navrhované úseky kanalizace budou graficky rozlišeny, zvýrazněny budou hlavní sběrače, u všech stok budou uvedeny profily, názvy a směr toku ve stokách), výškové řešení navrhované kanalizace a situaci širších vztah s vyznačením povodí hlavních sběračů.

 

Energetika

 

Textová část dokumentace bude obsahovat návrh energetického zásobování, bilanci potřeb tepla, plynu a el. energie s rozdělením na bytový a nebytový sektor, koncepci řešení a základní parametry navrhovaných energetických systémů.

Navrhované funkční využití ploch v řešeném území bude respektovat omezení vyplývající z energetického zákona (zákona č.458/2000 Sb.) V grafické části budou zakreslena ochranná pásma.

Do výkresu širších vztahů budou zakreslena stávající a navrhovaná nadřazená energetická vedení a zařízení : transformovna 110/22 kV Jih, propojovací horkovodní napáječ z teplárny Malešice do teplárny Michle, kabelové vedení 110 kV ve stávajícím tunelu mezi TR Jih a TR Střed, dvojité venkovní vedení 110 kV TR Jih  - TR Chodov, venkovní vedení 110 kV TR Jih - TR Malešice.

 

Zásobování teplem

 

Energetické zásobování řešeného území bude orientováno na využití stávajícího i výhledového systému CZT EMĚ (prodloužení tepelného napáječe z Teplárny Malešice do Teplárny Michle) doplněného využitím zemního plynu a el. energie. Zásobování objektů mimo technický a ekonomický dosah CZT  přednostně navrhnout z domovních, blokových  či okrskových zdrojů tepla.

Textová část urbanistické studie bude obsahovat popis stávajícího a navrhovaného způsobu zásobování teplem, bilance potřeby tepla u nově navrhované i stávající zástavby členěné na potřebu pro obytnou a nebytovou zástavbu a spotřebu paliv a energií pro zásobování teplem.

V příslušném výkresu bude vyznačena oblast navrhovaná k zásobování teplem ze systému CZT. Dále budou zakresleny stávající a navrhované primérní tepelné rozvody včetně výměníkových stanic.

Kromě návrhu sítí CZT bude dokumentace obsahovat seznam a zákres hlavních decentralizovaných tepelných zdrojů kategorie REZZO 1 a 2 (s rozlišením stav a návrh) s uvedením jejich instalovaného výkonu a použitého paliva. V území nepokrytém zásobováním teplem z CZT bude vyznačen způsob jejího krytí palivy a energiemi.

 

Zásobování plynem

 

Návrh zásobování zemním plynem bude řešen v souladu se stávajícím systémem. Řešení urbanistické studie bude obsahovat bilanci potřeby zemního plynu u nově navrhované i stávající zástavby členěné na potřebu pro obytnou a nebytovou zástavbu.

Ve výkresové části budou zakreslena plynárenská zařízení (regulační stanice), vedení (VTL, STL a NTL) a v textové části bude uveden jejich popis a charakteristiky z kapacitního hlediska v členění stav a návrh. Budou vyznačeny dimenze hlavních zásobovacích řadů.

 

Zásobování elektrickou energií

 

Zásobování území elektrickou energií je zajišťováno prostřednictvím stávajících distribučních a odběratelských trafostanic zasmyčkovaných do sítě 22 kV z transformovny 110/22 kV Jih, která je umístěna v řešeném území.

                  Návrh zásobování elektrickou energií bude zpracován pro nadřazené sítě VVN a sítě 22 kV. Hodnoty měrných zatížení (pro byt, RD, nebytové funkce) na úrovni DTS 22/0,4 kV budou stanoveny dle podnikových norem PRE a.s. Kategorie odběru el.energie v řešeném území zůstane do budoucna smíšená s převahou kategorie A,B.

                  Součástí textové části urbanistické studie bude energetická bilance, seznam trafostanic, schéma sítě 22 kV, charakteristika sítě 22 kV a NN a sítí ostatních provozovatelů (veřejné osvětlení, atd.) v členění stav, návrh a výhled. Navrhované zvýšené příkonové požadavky na zásobování území elektrickou energií budou zajištěny z transformovny 110/22 kV Jih na úrovni distribuční, případně jednostupňové sítě 22 kV.

Výkresová část bude obsahovat zákres zařízení a vedení VVN (včetně jejich ochranných pásem) a zákres sítí 22 kV (včetně rozpínacích stanic a trafostanic) stávajících a navrhovaných. Trasy kabelů 22 kV je možno zakreslit jednou čarou (s případným odlišením kabelů napájecích a distribučních), počet kabelů v trase bude vyznačen přeškrtnutím nebo číslem. Dokumentovat vedení sítě NN není nutné.

Telekomunikace

 

Celá řešená oblast spadá do atrakčního obvodu ATU Spořilov a je připojena prostřednictvím TR 909. Síť Bohdalec byla provedena v roce 2001 a je řešena na 200% telefonizaci a plnou dotaci obchodního sektoru. Do oblasti Slatin byl přiveden napájecí kabel, místní rozvod zde dosud nebyl proveden.

V rámci řešení urbanistického návrhu bude textová část urbanistické studie obsahovat návrh připojení řešeného území na sdělovací sítě. Bude uvedeno procento telefonizace bytových jednotek a počet stanic na 100 obyvatel a dokumentovány všechny  základnové stanice s jejich paprsky (stávající i navrhované). U kabelových i u RR sítí bude uvedena jejich funkce z hlediska přenosu informací (telefonní síť pro hlasové služby, polyfunkční síť, Internet, TKR aj.) i z hlediska významu (páteřní síť, přístupová síť aj.).U kabelových sítí rozlišit, zda se jedná o sítě optické či metalické a uvést způsob uložení jejich jednotlivých částí (úložně, v kabelovodu aj.).

Ve výkresové části budou zakresleny stávající i navrhované telekomunikační kabelové sítě včetně technologických zařízení (do úrovně TR) a RR sítě (spolu se základnovými stanicemi) všech subjektů, zabývajícími se telekomunikační technikou a přenosem informací v rámci řešeného území. Situace bude zpracována v barevném provedení s výrazným odlišením jednotlivých provozovatelů spojových sítí.

V US budou zapracovány výhledové spojové aktivity zejména těch nejdůležitějších (dominantních) provozovatelů (operátorů) spojových sítí v řešené oblasti[22]. Stanoviska provozovatelů sítí budou uvedena i v případě jejich současných nulových aktivit či požadavků na dané území z hlediska spojů. Rovněž budou jmenovitě uvedeni i provozovatelé, kteří na požádání zpracovatele stanovisko neposkytli (Zápisy z jednání s jednotlivými subjekty spojů budou uvedeny v příloze zprávy).

Navrhované řešení zpracovatel projedná se všemi subjekty, zabývajícími se přenosem informace po kabelech i RR cestou[23].

 

i)        Požadavky na využitelnost přírodních zdrojů, na ochranu a tvorbu životního prostředí, zdravých životních podmínek, a ochranu krajiny

   PŘÍRODNÍ  ZDROJE
Geologie

 

Z průzkumů a rozborů vyplývá, že řešené území je možné označit za vhodné a podmínečně vhodné k výstavbě. V urbanistické studii je třeba provést zhodnocení inženýrskogeologických poměrů pro jednotlivé navržené funkční plochy  na základě  mapy inženýrskogeologických rajónů[24].

Nerostné suroviny

V území nejsou evidována ložiska nerostných surovin.

Radonové riziko

Podle  "Prognózní mapy radonového rizika pro hl.m. Prahu" (v měřítku 1:25 000) spadá celé zájmové území do oblasti s nízkým až středním radonovým rizikem.

Ochrana přírody a krajiny, ÚSES

 

V průzkumech a rozborech byla vyhodnocena stávající vegetace z hlediska své kvality a byly zmapovány stávající i navržené prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) podle platného ÚPn hl.m.Prahy. V řešeném území se nenacházejí zvláště chráněná území přírody. Na jihovýchodním okraji se řešeného území dotýká hranice přírodní památky Meandry Botiče[25].

V rámci řešení urbanistické studie bude nutno dopracovat ÚSES do úrovně podrobnosti plánu ÚSES (tedy s možností identifikace na parcely), kde budou stanoveny jasné zásady pro budoucí vývoj jednotlivých prvků. Zvýšená pozornost bude věnována revitalizaci nefunkčního biocentra na Botiči.

Dle schváleného ÚPn hl.m.Prahy prochází v jižní části řešeného území lokální biokoridor L3/267 Botič II,  na němž je umístěno nefunkční lokální biocentrum L2/126 Chodovská. Stávající nefunkční lokální biocentrum tvoří upravené koryto Botiče se zbytky břehových porostů a navazující části lokálního biokoridoru L3/267 jsou mimo toto biocentrum také nefunkční, neboť jsou přerušeny kolejištěm železnice nad zatrubněnou částí Botiče.

V jihovýchodní části řešeného území je podél železniční tratě vymezen pás zeleně tvořící funkční interakční prvek I 5/383 Nad elektrárnou.

Plochy jednotlivých prvků ÚSES budou navrhovány k využití pouze jako plochy zeleně a vodní plochy v nezbytném plošném rozsahu. Umísťování staveb v územním systému ekologické stability bude omezeno na příčné přechody inženýrských a dopravních staveb.

Systém zeleně bude v urbanistickém návrhu doplněn nad rámec ÚSES o plošné liniové prvky, případně i solitéry. Pozornost by měla být věnována především doplnění vegetace  kolem vodních toků - Botiče a Slatinského potoka. Prvky systému ekologické stability a hodnotná zeleň budou respektovány v rámci navrhovaného funkčního využití ploch jako nezastavitelné.

Ochrana půdy

Zemědělský půdní fond

Zemědělská půda tvoří v současné době necelá 4% plochy řešeného území[26] a jedná se o kvalitní až středně kvalitní půdy. Navážky různého druhu a složení, deponie, překopané a přemístěné zeminy a horniny se vyskytují po celém řešeném území.

Urbanistická studie bude obsahovat vyhodnocení záborů ZPF podle jednotlivých navrhovaných funkcí v jednotlivých BPEJ v rozsahu požadovaném vyhláškou MŽP ČR č.13/1994  §3 a podle Metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 ze dne 1.10.1996.

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (dle zákona č.289/1995 Sb., o lesích)

V řešeném území zaujímají  pozemky určené k plnění funkcí lesa 0,45% celkové rozlohy.

Urbanistický návrh bude respektovat zařazení všech pozemků, určených k plnění funkcí lesa (dle platného územního plánu) do LR – lesních porostů.

   ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ
Povrchová voda

Dle měření a vyhodnocení znečištění kvality vody v Botiči (místo BO 03,resp.12A) z let 1997-1998 je kvalita vody v tomto profilu zařazena do 5.třídy. Doplněné v rámci průzkumů měření z 23.1.2002 opět potvrdilo nejhorší stupeň kvality.

Navržené urbanistické řešení bude eliminovat v maximální možné míře zhoršování kvality povrchových vod Hostivařské nádrže a jejích přítoků.

Vývoj kvality základních složek srážkových vod v Praze má klesající tendenci srážkového úhrnu a zatím neklesající variabilní úroveň základních složek znečištění srážkových vod. I v následné době lze očekávat obdobný vývoj s dále klesající tendencí.

Ovzduší

V průzkumové fázi byla provedena analýza klimatických poměrů a podmínek pro provětrávání území. Ze srovnání časové řady hlavních emisí vyplývá trvalý dlouhodobý pokles emisí ze stacionárních zdrojů. Rozptylové podmínky byly v etapě průzkumů a rozborů hodnoceny jako velmi dobré.Imisní hodnoty většiny bilancovaných znečišťujících látek v zájmovém území dosahují pouze zlomků nejvyšších přípustných hodnot. Škodlivou látkou, která bude limitovat rozvoj některých částí řešeného území budou oxidy dusíku, jejichž hlavním zdrojem jsou emise spalovacích motorů z automobilové dopravy.

Řešení urbanistické studie zhodnotí dopad emisí z navrhovaného dopravního řešení (včetně dopravy v klidu) a z navrhovaného způsobu vytápění na čistotu ovzduší a graficky budou  znázorněny  pásma nadlimitního znečištění.

Dle výsledků rozptylové studie, aktualizované podle platného zákona o ovzduší[27] budou navržena a vyhodnocena případná nápravná opatření tak, aby se objekty a území určené pro bydlení, rekreaci a sport nenacházely v oblasti s nadlimitním znečištěním ovzduší. 

Z hlediska ročních průměrných koncentrací znečišťujících látek se řešené území bude pohybovat v návrhovém období i ve výhledu s největší pravděpodobností v hodnotách nízkého znečištění.

Z hlediska možného zasažení smogem a na základě rozdělení území Prahy podle smogového regulačního systému spadá řešené území do oblasti A - do oblasti relativně čisté a do zóny I. s regulací velkých stacionárních zdrojů.

Stacionární zdroje znečištění

V rámci širších vztahů řešené území ovlivňuje 6 stávajících zdrojů kategorie REZZO 1 a v západní části řešeného území se nachází jediný zdroj charakteru REZZO 1 – Pražská teplárenská a.s. Středních zdrojů znečišťování ovzduší REZZO 2  je v řešeném území 14. Ostatní tepelné zdroje emitující znečišťující látky jsou zařazeny hlavně do lokálních topenišť vytápějících jednotlivé rodinné domy a drobné obytné objekty. Dílčí vliv na kvalitu ovzduší mají zdroje v širším okolí (hlavně zdroje REZZO 1).

K vytápění je využíván především zemní plyn.

Ve výhledu se předpokládá postupné převedení zástavby na CZT z EMĚ a stávající kotelny (stacionární zdroje REZZO 1 a 2) se stanou předávacími stanicemi.

Mobilní zdroje znečišťování ovzduší

 

Z provedených průzkumů vyplývá, že zástavba přiléhající k Bohdalecké a Chodovské ulici, částečně i ulici U vršovického hřbitova je negativně ovlivněna automobilovým provozem[28]. Ve výhledu lze předpokládat s ohledem na uvažovanou  intenzitu dopravy s hodnotami obdobnými.

Imisní situace

V řešeném území dochází v současné době k překračování limitních hodnot průměrných ročních koncentrací u oxidů dusíku (NOX )[29].

Urbanistická studie zhodnotí dopad emisí z navrhovaného způsobu vytápění a zejména  z navrhovaného dopravního řešení (včetně dopravy v klidu) na čistotu ovzduší dle zák. č. 86/2002 Sb.a navrhne případná opatření na snížení negativního vlivu dopravy na zástavbu.

 

Hluk

 

V rámci průzkumů a rozborů řešeného území byly zhodnoceny všechny významnější  zdroje hluku.

V urbanistické studii bude provedeno akustické posouzení zástavby (stávající i navrhované) v rámci řešeného území a navržena případná protihluková opatření. V této kapitole budou posouzeny mobilní i stacionární zdroje. Bude doložen vliv hlukové emise z dominantního stacionárního zdroje hluku v území - nádraží Vršovice.

Funkční využití území bude limitováno splněním příslušných hygienických limitů ve smyslu nařízení vlády ČR č. 502/ 2000 Sb.o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací a navrhovaná opatření omezující negativní vliv hluku (případně vibrací) budou dle možností graficky vyznačena.

V urbanistické studii nebudou na plochách zasažených nadlimitním hlukem navrhovány chráněné funkce. Území, které zůstane v rámci urbanistického návrhu zasaženým nadlimitním hlukem (i ve výhledu) včetně návrhu případných protihlukových opatření bude vyznačeno ve výkresech[30].

Odpady

V etapě průzkumů byly zhodnoceny staré zátěže (9 míst), identifikovány drobné skládky (6 míst), a zjištěna místa se změněnou stratigrafií půdních vrstev (demolice, zemní skrývky, deponie suti).

V rámci urbanistické studie  v rozsahu odpovídajícímu ÚPP bude navržen způsob zneškodnění (resp. imobilizaci) starých zátěží, využití území navrhnout s ohledem na tyto zátěže, tj. neumisťovat vybrané funkce na plochy, které nelze dekontaminovat.

Součástí urbanistického návrhu bude chybějící vyhodnocení produkce odpadů v území co do množství a složení a způsob jejich zneškodňování. V textové části budou popsány plochy a zařízení určené k nakládání s odpady (sběrné suroviny, sběrny nebezpečných a jiných odpadů, sběrné dvory, třídírny odpadů, řízené skládky apod.) z hlediska dosažitelnosti a obsluhovatelnosti řešeného území v členění stav a návrh.

V urbanistickém návrhu bude vybrán způsob nakládání s odpady (produkovanými v řešeném území), odpovídající platným právním předpisům[31] a  vytvořeny podmínky pro separovaný sběr odpadu, především papíru, skla, plastů návrhem stanoviště na separovaný sběr[32]. Pokud to situace v území bude umožňovat, bylo by vhodné navrhnout  prostor pro sběrnu odpadů.

Návrhy ploch  a zařízení určených k nakládání s odpady budou zakresleny v grafické části.

Směsný odpad

Urbanistická studie vyhodnotí předpokládané množství směsného odpadu z nebytových funkčních ploch. Součástí návrhu bude předpokládaná produkce odpadu v řešeném území, která bude vycházet z průměrné týdenní a roční produkce na jednoho obyvatele (19,1 tun/týden).

Stávající systém separovaného sběru odpadu a likvidace odpadů, vznikajících v rámci řešeného území, zůstane zachován i do budoucna[33].

Objemný odpad

 

Navrhované řešení sběru objemového odpadu bude odpovídat stávajícímu způsobu likvidace realizovanému správou obou MČ (velkoobjemové kontejnery).

Ostatní odpad - průmyslový a stavební, zeleň atd.

Tuhý průmyslový odpad z průmyslové výroby (mimo odpad drobných podnikatelů zařazený do směsného odpadu) v území dnes nevzniká a není počítáno ani do budoucna, že by v řešeném území byl produkován. Stavební odpad bude odvážen mimo řešené území.

Odpad ze zeleně, průmyslový a stavební odpad je sbírán do velkoobjemových kontejnerů, které pronajímají společnosti zajišťující i jejich odvoz.

Odpad ze zemědělské a živočišné výroby  v  území nevzniká.

V urbanistické studii bude vybrán vhodný způsob nakládání s odpady , které budou v řešeném území produkovány. Návrh bude zpracován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech vyhl. č. 24/2001 Sb. hl.m. Prahy a 25/2001 Sb. hl.m. Prahy, o odpadech a usnesením Rady zastupitelstva HMP č.47/1996 (Projekt hospodaření s odpady v hl.m.Praze).

Navrhovaný způsob likvidace odpadů bude vycházet z možnosti využití sběrných dvorů v okolí (dle ÚPn hl.m.Prahy jsou plánovány sběrné dvory jednak v rámci Centra pro využití odpadů při Malešické spalovně, jednak mezi železniční tratí, ul.V korytech a Korytná) a systému mobilního sběru odpadů. V této souvislosti budou posouzena stávající i navrhovaná zařízení určená k nakládání s odpady v rámci širších vztahů (sběrné suroviny, sběrny nebezpečných či jiných odpadů, sběrné dvory, třídírny odpadů, řízené skládky apod.), z hlediska jejich dosažitelnosti a obsluhovatelnosti řešeného území.

V řešeném území ani  v jeho blízkém okolí nebude v urbanistickém návrhu uvažováno o umístění řízené skládky pevného odpadu.

V rámci P+R nebylo zjištěno znečištění horninového prostředí. Urbanistický návrh se bude zabývat eliminací možného negativního vlivu potenciálních zdrojů znečištění prostředí – plochy bývalých skládek, skládky zeminy a stavebního odpadu

Pro devastované plochy bude navrženo odpovídající funkční využití a opatření směřující ke zkvalitnění prostředí.

 

j)        Požadavky na využití území vyplývající z limitů jeho využití zjištěných průzkumem

 

V území řešeném Urbanistickou studií Bohdalec - Slatiny byly v průběhu zpracování a vyhodnocení průzkumů zjištěny následující limity jeho využití, které budou v urbanistickém návrhu respektovány :

HRANICE                            -    hranice katastrálních území Praha–Michle, Strašnice, Vršovice, Záběhlice

-             hranice současně zastavěného území[34]

PAMÁTKOVÁ  PÉČE -    ochranné  pásmo  Pražské   památkové   rezervace  ( ve   smyslu  zákona

                                            č.20/1987 Sb., o státní památkové péči)

-            celé řešené území je z hlediska archeologického pokládáno za území s možnými archeologickými nálezy dle zák.č.20/1987 Sb.

DOPRAVA                   -     SILNIČNÍ  SÍŤ[35]

-             ochranné pásmo místních komunikací rychlostních (přiřazuje se  funkční třída A1,A2) v šíři 100 m od osy vozovky mimo souvisle zastavěné území                                                   

-            ochranné pásmo  místní komunikace I.třídy (přiřazuje se funkční tř. B1,2) v šíři 50 m od osy vozovky nebo od osy  přilehlého jízdního pásu (mimo souvisle zastavěné území)

-             ochranné pásmo místní komunikace II.třídy (přiřazuje se funkční tř. B2)  v šíři 15 m od osy vozovky mimo souvisle zastavěné území.

TECHNICKÁ  INFRASTRUKTURA

Vodní hospodářství – zásobování pitnou vodou

-            ochranná pásma vodovodních řadů jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu

a) u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m

b) u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m

(Zákon 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích)

-             ODKANALIZOVÁNÍ

-            ochranná pásma kanalizačních stok jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu

a) u stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m

b) u stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

(Zákon 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích)

ENERGETIKA -                   Ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena zákonem 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů.

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

-             ochranné pásmo zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení činí 2,5 m po obou stranách

-             ochranné pásmo primérního horkovodu xx m

-             ochranné pásmo propojovacího horkovodu xx m

ZÁSOBOVÁNÍ  PLYNEM

-             ochranné pásmo  STL/NTL RS – 4 m

-            ochranné pásmo NTL a STL plynovodů činí v zastavěném území  1 m na obě strany od půdorysu

-            ochranné pásmo u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu[36]

-             ELEKTROROZVODY  A  ELEKTROROZVODNÁ  ZAŘÍZENÍ[37]

-            ochranné pásmo venkovní vedení VN 110 kV TR Jih – TR Malešice 12 m od krajního vodiče na obě strany

-            ochranné pásmo u venkovních vedení 22 kV  10 m od krajního vodiče na obě strany

-            ochranné pásmo u podzemních vedení (kabelový tunel) 1 m od krajního kabelu po celé délce trasy

-            ochranné pásmo kabelové trafostanice 22kV/0,4 kV 2 m okolo stanice

TELEKOMUNIKACE     -     ochranné pásmo dálkového kabelu Českého Telecomu a.s.1,5 m od osy

                                             kabelu

-           ochranné pásmo úložné kabelové sítě Český Telecom 1,5 m od osy vedení (nebo 1 m od osy kabelu MTS[38])

-           ostatní ochranná pásma telekomunikačních síti (HDP TDNET TRANSGAZ, OPTO KABEL ČEZnet, METAL KABEL ČEPS, dispečerský kabel ČEPS, METAL a OPTO KABEL ČD)

-             vymezení ochrany RR trasy ( ČEZ, České radiokomunikace)

-             vymezení ochrany MW paprsků (RADIOMOBIL, EUROTEL, EUROTEL 4x2/0, ČESKÝ MOBIL)

PŘÍRODNÍ  PROSTŘEDÍ  - ÚZEMNÍ  SYSTÉM  EKOLOGICKÉ  STABILITY[39]

-            lokální biokoridor L3/267 Botič II (převážně funkční)

-            lokální biocentrum L2/126 Chodovská  (převážně nefunkční)

-            interakční prvek na I 5/383 Nad elektrárnou (převážně funkční)

OCHRANA  ZEMĚDĚLSKÉ  PŮDY 

-             ochrana nejkvalitnější půd (dle tříd ochrany)[40]  mimo současně zastavěné území

-             investice do ZPF – odvodnění v celém plošném rozsahu

OCHRANA POZEMKŮ[41]

-             ochrana pozemků možného dotčení do vzdálenosti 50 m od okraje lesa

OCHRANA  PODZEMNÍCH  A  POVRCHOVÝCH  VOD - provozní pásmo pro údržbu vodního toku[42]

OCHRANA  PŘED  ZÁPLAVAMI[43]- stanovené zátopové území Q100   

-             plochy zátopového (záplavového) území

OCHRANA  STAVEB        v řešeném území nebyla vyhlášena ochranná pásma staveb, souborů a 

                                            zařízení[44]

OCHRANA  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ – zatížení ovzduší NOX[45]

-             zatížení území hlukem[46]

-             NAKLÁDÁNÍ  S  ODPADY[47]

HŘBITOV                           -     ochranné pásmo veřejného pohřebiště v šíři 100 m[48]

Jako podklad výkresu limitů využití území tvořícího grafickou přílohu zadání byl využit výkres č.5.15 – Limity využití území (z etapy průzkumů a rozborů) obsahující většinu znázornitelných limitů výše uvedených.

OCHRANA  OBYVATELSTVA

 

Z provedených průzkumů vyplývá, že se jsou v řešeném území situovány 2 kryty CO a v jižní části  stanice Hasičského záchranného sboru (obvod č.IV).

Návrh ochrany obyvatelstva v US bude vycházet z usnesení vlády ČR č.417 ze dne 22.4.2002, kterým byla schválena koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015.

Doložka civilní ochrany a otázky požární ochrany budou v Urbanistické studii Bohdalec - Slatiny zpracovány v rozsahu odpovídajícímu platným právním předpisům (např. zák.č.50/1976 Sb. v platném znění, vyhl.č.135/2001 Sb., zák.č.237/2000 Sb., zák.č.239/2000 Sb., vyhl.MV ČR č.328/2001Sb., vyhl.MV ČR č.380/2002 Sb.).

 

k)    Požadavky na nutné asanační úpravy

 

Ze zpracovaných průzkumů řešeného území a vyhodnocení informací nevyplynuly požadavky na asanaci staveb, resp. na asanační opatření na pozemcích.

 

l)        Okruhy problémů k řešení vyplývající z průzkumů a rozborů

 

Hlavní problémy a hlavní cíle jsou popsány v úvodu zadání, v kapitole a) Důvody pro pořízení urbanistické studie a stanovení hlavních cílů rozvoje území.

  

URBANISTICKÁ  KONCEPCE a Funkční využití

 

-           prověřit možnosti urbanistické transformace s cílem vytvoření žádoucí městské struktury

-          navrhnout využití uvolnitelných železničních pozemků na základě vyjádření ČD[49]  

-           zabývat se v mezích možností daných měřítkem a požadovaným obsahem územně plánovacího podkladu problematikou struktury zástavby představovanou problémem nevhodného propojení funkčních ploch a chaotické zástavby

-           navrhnout optimální rozsah rozvojových ploch pro bydlení, který bude odpovídat možnostem daného území i širším vztahům

  

Přírodní podmínky a životní prostředí

 

Urbanistická studie Bohdalec - Slatiny se bude zabývat nápravou negativního působení hlukové zátěže území způsobené automobilovým a železničním provozem, dále návrhem opatření na zkvalitnění životního prostředí v oblastech nadlimitního překračování NOX a omezení negativního vlivu starých zátěží a nepovolených skládek. V návrhu bude rovněž vyhodnocen možný vliv navrhovaných opatření na zkvalitnění životního prostředí a na zástavbu.

Doprava:

 

Jako dopravně problémová část území bude řešeno odlehčení křižovatky ulic Bohdalecká a Záběhlická a navrženo řešení zlepšující přístup do území Slatin

Nedostatky byly zjištěny i u sítě místních obslužných komunikací, např. problematické je šířkové uspořádání obslužných přístupových komunikací (funkční třída C3).

   Technické  vybavení  území

 

Podle výsledků průzkumů lze konstatovat, že v oblasti technického vybavení nebyly zjištěné zásadní problémy, případně střety. V návrhové části dokumentace bude odpovídajícím způsobem zajištěno technické vybavení celého řešeného území a budou kvantifikovány kapacitní rezervy.

 

   MAJETKOPRÁVNÍ  VZTAHY

 

V průzkumech uváděný problém různého stáří písemného a grafického operátu, který nezobrazuje odpovídající poměry a  majetkoprávní vztahy k některým pozemkům  (u některých pozemků není proto možné vlastníka identifikovat) nebude možné  s ohledem na závaznost podkladu předaného katastrálním úřadem řešit.

Důležité je, že  zhotovitel na základě všech jemu dostupných informací provedl identifikaci a rozbor majetkoprávních vztahů (především u nemovitostí významných z hlediska budoucího rozvoje území).

 

   URBANISTICKÁ  EKONOMIE

 

V rámci urbanistické ekonomie byly  v etapě průzkumů a rozborů zkoumány a analyzovány skutečnosti vyplývající z majetkoprávních vztahů k pozemkům a objektům v řešeném území, vyhodnocen ekonomický potenciál i tržní podmínky řešeného území.

V urbanistické studii budou z pohledu možných ekonomických nároků i dopadů analyzovány a hodnoceny veškeré koncepční návrhy na řešení území, navrhované kapacity a bilance, stanovené regulační podmínky a limity (vč. zátopové čáry) tak, aby byly vytvořeny podmínky pro výběr optimální varianty navrhovaného využití řešeného území.

Bude prověřena a zhodnocena efektivita a proveditelnost navrhovaných změn a opatření, spolu s ověřením využitelnosti stávajících ekonomických a programových nástrojů i postupů. S ohledem na zjištěné skutečnosti a po zvážení rozhodujících aspektů (tržních, časových, organizačních, právních , finančních  atd.), případně rizik procesu změny území budou stanoveny priority, limitní kapacity, vybrány vhodné ekonomické nástroje a navržen optimální postup (včetně rozhodujících časových etap) k realizaci navrhovaného rozvoje[50].

Samostatně budou zkoumány a hodnoceny ekonomické, časové a investiční faktory, tedy i proveditelnost u nadřazené infrastruktury (vč.dopravní sítě), podmiňujících investic, veřejně prospěšných staveb a staveb hrazených z veřejných prostředků (např. státních či komunálních zdrojů). V jejím rámci by měly být rovněž určeny zásadní dopady z okolní struktury města na navrhovaný rozvoj (jeho ekonomické efekty) a zpětně vliv navrhovaného rozvoje na okolní struktury města.

Vlastní ekonomická část urbanistické studie bude zpracována v rozsahu splňujícím výše uvedené požadavky a obsahujícím potřebné výstupy zejména pro účely a rozhodování státní správy a samosprávy.

Šetřením a analýzou dat, průběžným zkoumáním navrhovaných řešení a  vyhodnocením  ekonomické efektivity možných variant rozvoje by měla kapitola urbanistické ekonomie stanovit základní podmínky pro optimální využití ekonomického potenciálu území a zároveň pro realizaci vybraného urbanistického návrhu rozvoje řešeného území.

Ekonomické model rozvoje území (bude součástí celkového vyhodnocení návrhu využití území, tj. celkového závěru) a rentabilita rozvoje vyústí ve shrnutí obsahující stručný popis  variant rozvoje území, se zdůrazněním priorit, postupů a námětů směřujících k dosažení maximálních ekonomických (finančních i nefinančních), prostorových i časových efektů atd.

 

   Rozvojové  předpoklady  území

 

Předpokládaný rozvoj řešeného území  bude navržen ve dvou ucelených částech a bude orientačně rozdělen do dvou časových etap : doporučeno rozdělit na návrh - do roku 2010 a výhled - po roce 2010.

V odůvodněných případech budou v řešeném území vymezeny plochy zastavitelné až po roce 2010 (územní rezervy).

 

m)            Požadavky na rozsah a způsob zpracování urbanistické

       studie

 

Urbanistická studie bude po obsahové stránce zpracována v rozsahu požadavků na zpracování ÚPD (viz příloha č.2 vyhlášky č.135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci). Navrhne členění  řešeného území na jednotlivé funkční plochy včetně regulace jejich využití a uspořádání, které bude vycházet z platného ÚPn hl.m.Prahy.

Dokumentaci Urbanistické studie  Bohdalec – Slatiny bude tvořit :

-    Textová část
                 1.   Základní údaje

1.1        Identifikační údaje zakázky

1.2        Obsah dokumentace                                                                                                  

1.3        Vymezení řešeného území

1.4        Hlavní cíle řešení                 

1.5        Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace

                        nebo územně   plánovacího podkladu

1.6        Vyhodnocení splnění zadání

1.7      Vyhodnocení souladu s cíly územního plánování[51]

2.   Řešení urbanistické studie

2.1               Širší územní vztahy a jejich vliv na řešené území

2.2               Specifické charakteristiky řešeného území vyplývající z jeho polohy a funkce, včetně

základních podmínek  ochrany  přírodních, civilizačních  a  kulturních  hodnot území

2.3       Návrh urbanistické  koncepce, zásady  návrhu  funkčního využití ploch

2.4      Zásady prostorového uspořádání, kompoziční principy, regulativy výstavby

                  2.5      Socioekonomické charakteristiky návrhu

                                           2.5.1     Demografie – obyvatelstvo, bytový fond

2.5.2      Hospodářský potenciál - pracovní příležitosti, pohyb za prací

2.6         Funkční využití území – návrh členění území na funkční plochy a podmínky jejich

                            využití

2.6.1      Bydlení

2.6.2      Veřejné vybavení – školství,zdravotnictví, sociální péče,ostatní veřejné

            vybavení

2.6.3      Obslužná sféra - obchod, administrativa,služby

2.6.4       Výroba

2.6.5            Sport a rekreace

2.6.6            Zeleň

  2.7        Přírodní podmínky, krajina  a životní prostředí

2.7.1     Návrh plánu územního systému ekologické stability (ÚSES)

2.7.2            Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na

              zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

2.7.3            Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí

2.7.3.1     Ovzduší a rozptylové podmínky

2.7.3.2     Vodní zdroje, vodní plochy a toky

2.7.3.3     Hluk

2.7.3.4     Odpady

 2.8        Doprava     

2.8.1     Všeobecné podmínky

2.8.2     Vnější hromadná doprava

             2.8.2.1 Vnější hromadná autobusová doprava

             2.8.2.2 Železnice

2.8.3     Komunikace

2.8.4     Městská hromadná doprava

2.8.5     Doprava v klidu

2.8.6     Doprava cyklistická 

2.8.7     Doprava pěší

2.8.8     Ostatní zařízení dopravy

2.8.9     Významné zdroje a cíle dopravy

2.8.10   Výhledové dopravní záměry

2.9        Technické vybavení území

2.9.1            Vodní hospodářství

                                             2.9.1.1   Vodní toky

2.9.1.2   Zásobování vodou

             2.9.1.3  Odkanalizování

2.9.2            Energetika

2.9.2.1     Zásobování teplem

             2.9.2.2  Zásobování plynem

             2.9.2.3  Zásobování elektrickou energií

2.9.3     Telekomunikace

2.9.4     Likvidace odpadů

2.10              Veřejně prospěšné stavby a plochy veřejného zájmu, asanace

2.11              Limity využití území (vyplývající z průzkumů a navrhované)

2.12              Majetkoprávní poměry[52]

2.13              Urbanistická ekonomie[53]

2.14      Civilní ochrana

3. Dokladová část

- doklady o procesu zpracování, závěry z pracovních konzultací

 

-     Grafická část

1.        Situace širších vztahů[54]                                                                                                                             1 : 10 000

2.        Hlavní výkres - Funkční využití území                                                                                               1 :   2 000

3.        Urbanistický návrh[55]                                                                                                                                    1 :   2 000

4.        Majetkoprávní poměry[56]                                                                                                                             1 :   2 000

5.             Situace navrhovaných změn funkčního využití území ve vztahu k ÚPn hl.m.Prahy             1 : 10 000

6.        Plán ÚSES[57]                                                                                                                                                     1 :   2 000

      (pokud bude v textové části uveden přehled parcel dotčených jednotlivými prvky ÚSES,

       postačí měřítko 1:5 000)

7.        Zeleň                                                                                                                                                                     1 :   2 000

  1. Odpady[58]                                                                                                                                                         1 :   5 000
  2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 

 na životní prostředí 60                                                                                                                                 1 :   2 000

  1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond a

       pozemky určené k plnění funkcí lesa 60                                                                                          1 :   2 000  

      (postačí 1 : 5 000, pokud bude zpracováno tabulkové vyhodnocení záborů ZPF)

  1. Vyhodnocení hydrogeologických a infiltračních schopností pokryvných útvarů60  1 :   2 000
  2. Doprava (s rozlišením stavu, návrhu a výhledu po roce 2010)

12.1 Širší dopravní vztahy                                                                                                       1 :   5 000

12.2 Výkres dopravního řešení a parkování                                                                 1 :   2 000

Podélné profily nově navrhovaných komunikací

Charakteristické příčné řezy komunikací

Detailní řešení vybraných nově navrhovaných křižovatek

Dopravní zatížení komunikací[59] (příloha textové části)

       13. Technické vybavení území (s rozlišením stavu  a návrhu)

13.1 Širší vztahy                                                                                                                            1 : 10 000

13.2 Zásobování vodou                                                                                                            1 :   2 000

13.3 Odkanalizování a vodní toky                                                                            1 :   2 000

13.4 Zásobování  teplem                                                                                                   1 :   2 000

13.5 Zásobování plynem                                                                           1 :   2 000

13.6 Zásobování elektrickou energií                                                                                 1 :   2 000

13.7 Telekomunikace                                                                                                                1 :   2 000

14. Veřejně prospěšné stavby[60]                                                                                                                     1 :   2 000

15. Limity využití území[61]                                                                                                                                 1 :   2 000

16. Výkresy cenových úrovní a pásem v řešeném území, příp. nákladové zatížitelnosti funkčních ploch[62] (etap)

Poznámka:

Grafická část bude zpracována na podkladě platné katastrální mapy (polohopis i výškopis), která byla v průzkumech aktualizována a doplněna na současný stav.

Dokumentace bude zpracována s použitím legendy dle platného územního plánu, tak aby s ním byla kompatibilní.

Budou zpracovány samostatné výkresy technických sítí v digitální formě a v barevném provedení pro jednotlivé systémy. Případné slučování některých systémů do společného výkresu (vodní hospodářství, energetika) lze připustit, pokud nebude na závadu přehlednosti.

Graficky budou rozlišeny sítě stávající (plnou čarou) od navrhovaných (čárkovaně), obdobné rozlišení bude provedeno i u zařízení stávajících od navrhovaných.

Při návrhu funkčního využití území budou respektována ochranná a bezpečnostní pásma stávajících a výhledových vedení a zařízení situovaných do řešeného území. Ochranná a bezpečnostní pásma sítí a zařízení budou zakreslena v jednotlivých profesních výkresech a v hlavním výkresu.

Nadřazená vedení a zařízení technického vybavení umístěná v řešeném území, případně mimo řešené území, ale s přímou vazbou na jeho zásobování, budou kromě jednotlivých profesních výkresů zakreslena do výkresu širších vztahů technického vybavení.

 

 

III. Povinná příloha

Výkres limitů využití území vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí, včetně stanovených zátopových pásem

 

 

 [1] Podklad pro návrh základních zásad urbanistické koncepce

[2] Požadavky na členění území na funkční plochy a stanovení podmínek jejich využití, způsob regulace plošného a prostorového uspořádání, s ohledem na funkci a polohu pozemků

[3] Požadavky na řešení koncepcí technického, dopravního a občanského vybavení území

[4] V požadavcích budou stanovena kritéria, na základě kterých bude provedeno vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí, na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů

[5] Bude členěno na požadavky na ochranu kulturních hodnot území (nemovitých kulturních památek, památkově chráněných území a jejich ochranných pásem), přírodních hodnot (prvky ochrany přírody, ÚSES, ochrana půdy, ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa, vody a vodních zdrojů, nerostných surovin), životního prostředí (znečišťování ovzduší, radon,  hluk, hygiena prostředí), respektování ochranných pásem technického a dopravního vybavení, ochrany obyvatelstva aj.

 

[6] Propustnost území je obecný pojem, který je odvozen od potřeby odbourávat bariéry v území, zejména pro pěší a zabránit vzniku nových bariér v území. Cílem propustnosti území je zachovat, případně vytvořit nové průchody nebo průjezdy ve směru pohybu lidí , například ve vazbě na zastávky MHD, školy, základní služby a vybavenost (jako jsou např. obchody, zdravotnictví, veřejná správa, zábavní zařízení), sportovní a rekreační možnosti, významná pracoviště a další specifické aktivity.

Prostupnost území může být zajištěna veřejně přístupnými komunikacemi a prostranstvími, chodníky, průchody a pasážemi a měla by být zajištěna nepřetržitě. V odůvodněných případech může být omezena na denní dobu, například u obchodních pasáží, vybraných parků či rekreačních ploch. V takových případech musí být v blízkosti k dispozici náhradní, časově neomezený průchod.

 

[7] V jižní části bylo území VRÚ Bohdalec – Slatiny doplněno o území mezi hranicí  jeho jižní části, komunikací Chodovskou až k pozemku železniční tratě na východě.

[8] Vyhláška hl.m.Prahy č.33/1999 Sb.hl.m.Prahy byla změněna vyhláškou č.23/2001 Sb. hl.m.Prahy.

[9] Počet obyvatel je 105 trvale hlášených obyvatel (Slatiny) a 600 trvale hlášených obyvatel (Bohdalec). Struktura bytového fondu v řešeném území sledovaná v rámci sčítání lidí, domů  a bytů nevystihuje stávající stav  komplexně, neboť neeviduje rozmanité formy dočasných forem bydlení, které se v tomto území vyskytují (nouzové objekty, provizorní bydlení v rekreačních objektech, zahradních domcích a dočasných  stavbách).

[10] Detail vyhodnocení volí zpracovatel US, nejmenší rozlišovací jednotkou bude 1 mil. Kč.

 

[11] Seznam navrhovaných veřejně prospěšných staveb, resp. ploch určených k realizaci veřejných zájmů a bude sloužit  do budoucna jako podklad pro případný návrh na zařazení nové plochy do Seznamu veřejně prospěšných staveb ÚPn. hl.m.Prahy.

 

[12] Funkce bydlení je v řešeném území silně potlačena, převážně se jedná o rozptýlenou rodinnou zástavbu a nouzové kolonie.  Stav počtu trvale bydlících obyvatel má mírně klesající tendenci

[13] V řešeném území je zastoupeno pouze střední školství učňovskými obory. Základní školy a předškolní zařízení jsou situovány mimo řešené území. Území je spádově příslušné základní škole Vladivostocká v Praze 10. 

[14] ÚPn hl.m.Prahy počítá se 101 žáky v ZŠ a 36 místy v MŠ na 1000 obyvatel.

 

[15] Jedná se o upřesněné regulativy dle ÚPn (dané podrobnějším měřítkem zpracování US).

[16] Jedná se o uvolnění stávajícího prostoru seřaďovacího nádraží Vršovice ze strany severní (od Vršovic) a vymezení  územní rezervy propojení ONJ s železniční spojkou procházející ve směru  S-J řešeným územím.

[17] Ve smyslu této vyhlášky je třeba počítat s návrhem 1 garážového stání/byt a dalším alespoň jedním parkovacím stáním na pozemku rodinného domu.

[18] Rozpracovaný návrh řešení US bude konzultován se správci sítí (individuálně) a SURM MHMP URB/AMI (na výrobních výborech).

[19] Dle platného znění zákonů č.151/2000 Sb., 458/2000 Sb. a 274/2001 Sb.

[20] Kvalita vody (dle ČSN 73 7221 „Klasifikace jakosti povrchových vod“) vykazovala v roce 1997/98 znečištění ve třídě 5.

[21] V současnosti pořizuje MHMP OMZ Generel Botiče s nímž bude nutné návrh US zkoordinovat.

[22] Zákresy současných i předpokládaných spojových aktivit provozovatelů sítí je možno v případě potřeby rozdělit do více map.

[23] Zápisy z  jednání s těmito subjekty, resp. jejich vyjádření k navrhovanému řešení budou přílohou textové části.

[24] S ohledem na převažující výskyt břidlic různého stupně zvětrání, výskyt agresivních síranových spodních vod a náchylnost ordovických břidlic ke sjíždění po vrstevních plochách.

[25] Dle vyhl.NVP č.5/1968 Sb.NVP ze dne 29.4.1968.

[26] Z celkové rozlohy řešeného území (130,87  ha)  zaujímá zemědělská půda 3,61%, vodní plochy 0,03%, zastavěné plochy 20,95%, lesní pozemky 0,45% a ostatní plochy 61,38%. Orná půda zaujímá 47,21 ha, louky 0,84 ha a zahrady 16,38 ha z plochy zemědělské půdy a lesní kultury pozemků (23,12 ha) .

[27] Rozptylová studie zpracovaná v rámci průzkumové části úkolu obsahovala  inventarizaci všech relevantních  zdrojů znečištění a kvantifikovala jejich vliv na imisní situaci v území. V grafické příloze budou zakresleny rozhodující zdroje znečištění ovzduší, dokumentovány koncentrace jednotlivých škodlivin NOx a  CO, zvýrazněny pásma nadlimitního znečištění, kde dochází k překračování hygienických limitů.  podle zákona 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší).

[28] Oproti zdrojům REZZO 1 a 2 je produkce mobilních zdrojů v území u oxidu dusíku 7,5 násobná a oxidu uhelnatého 665 násobná.

[29] Dosahované hodnoty se pohybují okolo 1/4 limitu u oxidu siřičitého a desetinásobku hodnoty limitu u oxidů dusíku (průměrná koncentrace - 100mgr.).

[30] Součástí dokumentace bude grafické znázornění vypočtených či změřených izofon limitních hladin hluku a zvýraznění území,  kde by mohlo dojít k přestupu ekvivalentních hladin hluku a kde bude by v případě návrhu na umístění chráněného objektu byla nutná realizace protihlukových opatření zabezpečujících  splnění hygienických předpisů i pro hlukové limity ve venkovním  prostoru (2 m od fasády nebo na hranici pozemku).

[31] Zákon č.185/2001Sb., o odpadech, dále vyhl.HMP č.15/98 Sb. hl.m.Prahy, o odpadech a usnesení Rady zastupitelstva HMP č.47/96 (Projekt hospodaření s odpady v hl.m.Praze)

[32] Stanoviště musí být dostatečně prostorná, aby výhledově na ně bylo možno umístit ještě jeden či dva kontejnery na další komodity. (Hustota těchto stanovišť by dle požadavků OIM MHMP měla být 1 stanoviště na 200 – 500 obyvatel).

[33] Tříděný (separovaný) sběr papíru, skla a plastů bude i nadále fungovat v řešeném území donáškovým systémem. Sběr nebezpečného odpadu a jeho likvidaci bude zajišťovat původce. Sběr drobného toxického odpadu v rámci řešeného území bude probíhat formou organizovaného sběru a to v trvale označených sběrnách (mimo řešené území) a dále pravidelně na dalších určených místech - zastávkách speciálního automobilu. Odpadní kaly z domácností, které patří k nebezpečným často až toxickým odpadům budou důsledně odváděny do stokové sítě.

 

[34] Dle §139a zák.č.50/1976 Sb. v platném znění

[35] Dle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění se uplatňuje ochranné silniční pásmo komunikace dálnice, rychlostní komunikace 100 m od osy přilehlého jízdního pruhu, u komunikací II. a III.třídy a místní komunikace II.třídy ochranné pásmo ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky mimo zastavěné území. Dle zákona č.13/1997 §30 odst3,4a §6 a prováděcí vyhlášky č. 355/2000 §47, dále vyhlášky č.32/1999 k ÚPn hl.m. Prahy oddíl 5 bod 2a,2b,2c.

[36]Dle zák.č.458/2000Sb  u stávajících venkovních vedení (zařízení vybudovaná do doby platnosti zákona, tj.

1.1.2001) :    -      do  22kV…...... 10m od krajního vodiče na obě strany

-             do 110kV......…15m – „ -

-             do 220kV......... 20m – „ -

-             do 400kV ……  25m - „ -

transformační stanice zděná v průměru okolo stanice  30m

transformační stanice stožárová  -"- 10m

navrhovaná venkovní vedení  a zařízení ( na základě platného ÚR po 1.1.2001)

vrchní vedení 22kV.....7m od krajního vodiče na obě strany (pro vodiče bez izolace)

                              …. 2 m pro vodiče s izolací základní

                              …. 1 m pro závěsná kabelová vedení

transformační stanice v průměru 2m okolo stanice

V lesních průsecích jsou vlastníci a uživatelé nemovitostí povin­ni udržovat volný pruh pozemků o šířce 4m po jedné straně základů podpěrných bodů.

podzemní vedení

do 110kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky činí 1m po obou stranách kraj­ního kabelu

nad 110kV……………. 3m

venkovní elektrické stanice (stanice s napětím větším než 52 kV v budovách.....20m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva

stožárové elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí ….7 m

kompaktní a zděné elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí …. 2 m

vestavěné elektrické stanice ….1 m

[38] Zákon č.151/2000 Sb.,o telekomunikacích v platném znění

[39] Dle Územního plánu hl.m.Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy č-10/05 dne 09.09.1999, který nabyl účinnosti 01.01.2000.

[40]  Na základě bonitovaných půdně ekologických jednotek, a tříd ochrany (dle Metodického pokynu OOLP MŽP ČR ze dne 1.10.1996)

[41] Dle zákona ČNR č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

[42] Dle Vyhlášky MLVHZ č.19/1978 Sb., kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky, týkající se vodních toků v platném znění.

[43] Dle nařízení vlády č.100/1999 Sb., o ochraně před povodněmi, resp.hranice vymezená v ÚPn hl.m.Praze; do návrhu bude postupováno podle zákona č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a vyhl.č.236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území

[44] Např. bezpečnostní, hygienická aj.

[45] Dle zákona č.862002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)

[46] Dle nařízení vlády ČR č.502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

[47] Ukládání a likvidace odpadů musí být v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech, vyhláškou č.24/2001a 25/2001 Sb. hl.m.Prahy, o odpadech a usnesením Rady zastupitelstva HMP č.47/1996 (Projekt hospodaření s odpady v hl.m.Praze),s vyhláškou MŽP ČR č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dále je třeba zohlednit existující staré zátěže (kontaminované plochy, černé skládky – zejména ty, jež mohou obsahovat nebezpečný odpad a zapříčinit tudíž kontaminaci podloží).

[48] Dle zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

[49] České dráhy a.s. předpokládají následující změny ve využití stávajících ploch a zařízení : rozšíření nádraží Vršovice pro potřeby městské dráhy, rozšíření působnosti stávajícího lokomotivního depa z lokálního na celopražské, doplnění zařízení odstavného nádraží (Jih) o myčku všech typů kolejových vozidel, pronajmutí stávajícího nákladiště dopravcům obsluhujícím centrum města,  zřízení logistického centra jako náhrady za nákladové nádraží Žižkov v prostorách odstavného nádraží (Jih), doplnění stávajících zastávek o nově navrhované  (Slávie, Zahradní město) a výhledový přesun zastávky Strašnice do polohy u navrhované také ve výhledovém období stanice metra, zachování tratě do Hostivaře a ponechání rezervy pro 2.kolej do Krče, upuštění od záměru vybudovat nové lokomotivní depo Trnkov, tj .snížení podílu funkční plochy v ÚPn hl.m.Prahy.

[50] Detail vyhodnocení zvolí zpracovatel, nejmenší rozlišovací jednotkou bude 1 mil. Kč. Metoda a rozsah zpracování bude konzultován na výrobních výborech (předpokládá se předložení představy zhotovitele o metodě a struktuře ekonomického posouzení) .

 

[51] (§1 odst.2 zák.50/1976 Sb. v platném znění)

[52] Obsahuje strukturu a popis problematiky majetkoprávních vztahů v území, popis metodiky šetření a výsledky vyhodnocení urbanistického návrhu

[53] Souhrnná bilance funkčních ploch, ekonomické vyhodnocení návrhů řešení, stanovení priorit a doporučení postupu a návrh odpovídajících ekonomických opatření. Součástí textové části bude popis využitých metod šetření a vyhodnocení hodnocení údajů a informací

[54] Návrh organizace funkčního využití ploch širšího území s rozlišením současného stavu, včetně nadřazených sítí, dopravního skeletu a zeleně, hranic katastrálních území (s použitím platné legendy ÚPn hl.m.Prahy)

[55] Základní objemová a plošná regulace území a veřejných prostorů, včetně zeleně a parkování (v podrobnosti regulačního plánu)

[56] Situace s vyznačením současného stavu čísel popisných, čísel katastrálních, názvů ulic, navrhovaných a schválených ÚPn hl.m.Prahy veřejně prospěšných staveb a navrhované parcelace, resp.schématickým průmětem navrhovaného řešení včetně omezení vlastnických práv. Mapový podklad bude tvořit pozemkový katastr.

[57] Situace s vyznačením současného stavu doplněná o schématický průmět  navrhovaného řešení

[58] Staré zátěže a černé skládky, stávající i navrhované  plochy  a zařízení určené k nakládání s odpady. Výkres je možné sdružit i s jiným výkresem, např. výkresem č.9.

[59] V členění stav, návrh  (do roku 2010) a  rezerva - výhled po roce 2010.                 

[60] Grafické znázornění ploch, určených pro umístění navrhované veřejné prospěšné stavby, ploch veřejného zájmu, navrhovaných asanací a  asanačních úprav. Po dohodě s pořizovatelem by bylo možné sloučit výkresy č.4 a 13 za předpokladu  nesnížené úrovně jejich vypovídací schopnosti.

[61] Členění na limity využití území zjištěné průzkumem a vyplývající z navrhovaného řešení

[62] Etapizace navrhované výstavby spolu s vyznačením podmíněnosti navrhovaných významných staveb, příp. lokalizace a plošný rozsah asanací.