HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNU

 

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

Pracoviště: Pařížská 26, 110 01 Praha 1

tel: 236001111      

____________________________________________

 

 

 

Zadání urbanistické studie

 

Dolní Počernice - sever

 

 

 

____________________________________________

 

 

 

Odborný garant: Útvar rozvoje hlavního města Prahy

Pořizovatel: Odbor územního plánu MHMP

Datum: Praha, prosinec 2005

 

 

 

 

Ing. Světlana Kubíková                                                                                                   Ing. Jitka Cvetlerová

             zástupce ředitele MHMP                                                                                                            ředitelka

      pro koordinaci rozvoje hl.m.Prahy                                                                            Odboru územního plánu MHMP

                    ředitelka ÚRM     

 

 


Obsah ZADÁNÍ URBANISTICKÉ STUDIE

 

 

A.        všeobecné údaje.. 4

1.    Základní údaje. 4

2.    Důvody pro pořízení urbanistické studie. 4

3.    Využitelné podklady. 4

4.    Vymezení území 4

5.    Hlavní cíle rozvoje území 5

B.        požadavky na řešení urbanistické studie.. 6

1.    Okruhy problémů z Průzkumů a rozborů. 6

2.    Požadavky vyplývající z Územního plánu hl. m. Prahy. 7

3.    Požadavky vyplývající z širších vztahů řešeného území 7

4.    Zásady urbanistické koncepce v řešeném území 8

4.1.      Požadavky na řešení urbanistické koncepce. 9

4.2.      Požadavky na sanaci území 10

4.3.      Požadavky na asanaci území 10

4.4.      Požadovaný způsob regulace. 10

4.5.      Limity využití území 11

5.    Požadavky na řešení vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických údajů a výhledů - funkční systémy. 11

5.1.      Obyvatelstvo, bydlení 11

5.2.      Administrativa, obchod, služby, výroba a pracovní příležitosti 12

5.3.      Veřejné vybavení – školství, zdravotnictví, sociální péče. 12

5.4.      Sport a rekreace. 13

5.5.      Zeleň. 13

5.6.      Zemědělský půdní fond (ZPF) 14

6.    Doprava. 14

6.1.      Všeobecné požadavky. 14

6.2.      Železniční doprava. 14

6.3.      Letecká doprava. 14

6.4.      Komunikace. 14

6.5.      Městská hromadná doprava. 15

6.6.      Doprava v klidu. 15

6.7.      Cyklistická doprava. 15

6.8.      Pěší doprava. 15

6.9.      Ostatní zařízení dopravy. 15

6.10.    Významné zdroje a cíle dopravy. 16

6.11.    Ochranná pásma. 16

7.    Ochrana a tvorba životního prostředí 16

7.1.      Příroda a krajina. 16

7.2.      Geologie. 16

7.3.      Ochrana ovzduší 16

7.4.      Hluk. 17

7.5.      Nakládání s odpady. 17

7.6.      Staré zátěže. 17

8.    Technické vybavení 17

8.1.      Všeobecné požadavky. 17

8.2.      Zásobování vodou. 18

8.3.      Odkanalizování 18

8.4.      Vodní toky. 19

8.5.      Zásobování teplem.. 19

8.6.      Zásobování plynem.. 19

8.7.      Zásobování elektrickou energií 20

8.8.      Telekomunikace. 20

9.    Majetkoprávní vztahy, Urbanistická ekonomie. 20

9.1.      Majetkoprávní vztahy a poměry. 20

9.2.      Veřejně prospěšné stavby. 21

9.3.      Urbanistická ekonomie a bilance. 21

10.  Civilní ochrana. 22

C.        Požadavky na rozsah a způsob zpracování 23

1.    Obsah a forma urbanistické studie. 23

2.    Limity využití území a ochranná pásma, veřejně prospěšné stavby, etapizace, urbanistická ekonomie, civilní ochrana, zhodnocení a doklady. 26

D.        Provedení a adjustace.. 28

1.    Podklady řešení 28

E.    Přílohy zadávací dokumentace.. 30

 

A.         všeobecné údaje

1.             Základní údaje

Pořizovatel:      Hlavní město Praha – Magistrát hl.m. Prahy 

                        Odbor územního plánu

Pařížská 26

                        110 01 Praha 1

 

Zpracovatel:     UAD studio, spol. s r.o.

zastoupené Ing.arch. Pavlem Švábem, CSc.

 

Štorkánova 4/2805

150 00 Praha 5

 

 

2.        Důvody pro pořízení urbanistické studie

Důvodem pro pořízení urbanistické studie Dolní Počernice – Sever je potřeba podrobnějšího rozpracování a prověření Územního plánu hl.m. Prahy a stanovení podmínek pro investorskou činnost v rozvojových plochách řešeného území i pro přestavby a dostavby v zastavěném území. Je třeba přihlédnout jak k potřebám zachování historických hodnot v území a ochrany přírodních prvků, tak i k požadavku kvalitního pokrytí potřeb pro život občanů v území.

 

 

3.             Využitelné podklady

Při zpracování návrhu je nutno navázat (kromě již známých podkladů, zhodnocených v rámci průzkumů a rozborů) na tyto aktuální urbanistické podklady:

§         US Běchovice – areál výzkumných ústavů – zprac. KMS architects, s.r.o. 09/2005

§         Rekreační park U Čeňku - Černý Most, Dolní Počernice, zprac. Ing. Jan Mayer 12/2005

§         ověřovací studie Horní Počernice – východ, zprac. ÚRM, 09/2005

 

 

4.             Vymezení území

Řešené území je z převážné většiny součástí území městské části Praha – Dolní Počernice. Rozvojová lokalita Vinice, o kterou bylo řešené území oproti P+R rozšířeno, je součástí území městské části Praha – Běchovice. Nachází se v katastrálním území Dolní Počernice a Běchovice.

Území tvoří stávající zástavba a rozvojové plochy severně od železniční trati a Počernického rybníka a západně od silničního (Pražského) okruhu a souvislý pás zástavby při ulicích Nad rybníkem a V padolině východně od silničního okruhu.

Velikost řešeného území je 112 ha. Území leží v ZSJ 5871, 4232, 5880, 7120 a 7090.

Hranice řešeného území jsou vymezeny v grafické příloze - situaci 1:10 000.

 

 

 

5.             Hlavní cíle rozvoje území

V koncepční rovině studie se jedná zejména o možnost upřesnění a prohloubení pojetí Územního plánu hl. m. Prahy a stanovení podrobnějších regulačních podmínek pro funkční využití území. V regulativech musí být uvedeny jasné a jednoznačné závazné požadavky.

 

Hlavní cíle rozvoje území:

-            přinést náměty na využití nevhodně využívaných historických objektů (bývalý pivovar, panský statek, bývalý statek v ulici Nad Rokytkou)

-            navrhnout řešení zástavby v rozvojových plochách pro obytnou i smíšenou zástavbu,

-            prověřit územní vazby školského areálu a dalších veřejných funkcí a služeb v rozvojových i transformovaných plochách

-            navrhnout regulaci pro dostavby a přestavby ve stávající zástavbě v lokalitách Novozámecká i Vinice

-            navrhnout obnovu zámeckého parku včetně vymístění zahrádek

-            ve východní části řešeného území navrhnout zástavbu vycházející ze záměru založení technologického parku

-            dořešit okraj zástavby Dolních Počernic a jeho vazby k okolí, reagovat na záměry rekreačního využití ploch severně od řešeného území, záměry vytvoření rekreačního parku a golfového areálu

-            významná je stabilizace současné zeleně a návrh rozvoje zeleně uvnitř sídla i krajinářských souvislostí, systém ÚSES a zlepšení životního prostředí

-            vyřešit dopravní koncepci území v návaznosti na dopravní systém hlavního města

 

 

 

B.         požadavky na řešení urbanistické studie

1.             Okruhy problémů z Průzkumů a rozborů

V průzkumech a rozborech jsou podrobně analyzovány a hodnoceny problémy a nedostatky řešeného území.

 

Zásadní problémy a závady řešeného území jsou:

-        devastované a zneužité funkční plochy v severní části řešeného území (deponie stavebních materiálů a sutě, stavební základna FASS, s. r. o., překladištní skládka stavebního materiálu a sutě Kontejnery Novák, s. r. o.)

-        neuspořádané nebo zanedbané plochy (zahrádkové kolonie severně od Počernického rybníka, plochy severně od základní školy, zahrádky mezi železnicí a ul. Novozámecká, některé pozemky prázdných rodinných domů a hospodářských objektů, autoservis v rodinném domě v ul. K Čihadlům, plochy se stájemi jezdeckého oddílu ČSTV – Svazarm a další)

-        sporné nebo nevhodné funkční využití ploch a objektů (živnostenské provozy využívající kulturní památku bývalého pivovaru; skladové, výrobní a dopravní činnosti v panském dvoře; skladové a dopravní provozy v bývalém statku v ul. Nad Rokytkou; stavební základna firmy CZESL, s. r. o. na obvodu vilové čtvrti)

-        nestabilizované funkce, které jsou  v rozporu s ÚPn SÚ HMP. s pravděpodobně obtížným vymístěním (zahrádková osada a zahradnictví navazující na zámecký park, tréningové sportovní plochy mimo oplocený areál TJ Sokol Dolní Počernice v ul. V Ráji, dětský domov v areálu zámku, administrativní provoz firmy MEDIAN, s. r. o., autocamping Sokola Dolní Počernice v ul. Nad Rybníkem, bytové domy v ul. Nad Rybníkem)

-        provizorní a dožité stavební fondy (většina zařízení stavebních základen, základní škola)

-        kompozičně nedotvořené předpolí radnice ve směru vstupu do řešeného území

-        chybějící parkování při sportovních akcích před sportovním areálem

-        nedostatek parkovacích míst při kulturně společenských akcích v historickém jádru a jeho okolí

-        chybějící základní obchodní vybavenost a služby

-        nedostatečný hlavní pěší vstup do řešeného území (podjezd pod železniční tratí v ul. Národních Hrdinů)

-        nadlimitní hlukové zatížení z provozu železnice a Pražského okruhu na přilehlých částech vilových čtvrtí „V Ráji“ a „Vinice“ a potenciálních rozvojových plochách

-        potenciální mimoúrovňová křižovatka na silničním okruhu s nedostatečnými normativními vzdálenostmi od sousedních křižovatek

-        nedostatečné šířkové parametry komunikací a uličních prostorů (podjezd pod železniční tratí v ul. Národních Hrdinů, most přes Rokytku, části komunikace Nad Rybníkem)

-        plochy starých zátěží ze skládek (s případnými kontaminacemi půdy a pozemní vody), převážně ve východních extravilánových plochách a potenciálních rozvojových plochách

-        černé skládky a deponie zemin převážně ve východních extravilánových plochách a potenciálních rozvojových plochách

 

Za podružné problémy a závady lze považovat:

-        špatný stavebně technický stav některých objektů (nevelký počet těchto objektů je rozptýlen po celém řešeném území)

-        prázdné objekty (nevelký počet objektů v historickém jádru)

-        převýšené objekty vzhledem k svému okolí (bytové domy na severní hraně vilové čtvrti „Vinice“)

-        nedostatečný historický průzkum objektů a území navržené památkové zóny

-        neplnohodnotná funkce části dešťové kanalizace v prostoru Vinice (odvádění i splaškových vod z ul. V Pádolině)

-        existence středních stacionárních zdrojů znečištění ovzduší – blokových kotelen (Dětský domov, Median s. r. o., areál panského dvora)

 

 

2.             Požadavky vyplývající z Územního plánu hl. m. Prahy

Územní plán je nadřazenou platnou ÚPD. Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy byl schválen usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 dne 9.9.1999, nabyl účinnosti 1.1.2000 a jeho závazná část byla vyhlášena vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy.

 

Požadavky na řešení vyplývající z ÚPn hl.m. Prahy

Návrh bude vycházet z funkčního využití ploch dle ÚPn SÚ hl.m. Prahy, případné odlišnosti budou zdůvodněny a popsány v textové části a zakresleny v samostatném výkresu v grafické části.

Upřesněny budou limity míry využití území (koeficienty KPP, KZ). V případě stanovení jiné míry využití území je nutno doložit navrženou úpravu a prokázat její odůvodněnost.

Bude respektována vyhláška č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, v platném znění.

 

Severně řešeného území probíhá v současné době změna Z 1159/06, týkající se umístění golfového hřiště do plochy ZOS jihozápadně Xaverovského háje.

 

 

3.             Požadavky vyplývající z širších vztahů řešeného území

V rámci širších vztahů je nutno sledovat všechny vzájemné vazby Dolních Počernic na navazující přírodní plochy i na okolní sídla .

 

Ze severu navazují na řešené území rozsáhlé rekreační plochy nadmístního významu, nabízející rekreační zázemí nejen pro Dolní Počernice, ale také pro Kyje, Černý Most, Horní Počernice a Běchovice. Toto území bylo řešeno urbanistickou studií Rekreační park U Čeňku - Černý Most, Dolní Počernice, zprac. Ing. Jan Mayer 12/2005. Návrh studie Dolních Počernic by měl na tuto studii navázat, zohlednit (resp. dořešit) navrhované pěší, cyklistické a jiné vzájemné vazby, včetně vazeb na golfový areál severovýchodně řešeného území,

 

Jižně řešeného území, oddělená železnicí, navazuje jižní část Dolních Počernic, řešená konceptem US Dolní Počernice – jižní část, která se stala podkladem pro změnu Z 861/05. V rámci širších vztahů budou prověřeny vzájemné vazby obou částí sídla, zejména dopravní a pěší propojení přes železniční trať.

 

Východně od řešeného území se nacházejí rozsáhlé plochy VRÚ Dolní Počernice – Běchovice, určené ÚPnSÚ HMP pro výstavbu technologického parku. Východní přestavbová část VRÚ byla řešena US Běchovice – areál výzkumných ústavů (zprac. KMS architects, s.r.o. 09/2005). Navrhované řešení US Dolní Počernice - sever musí být s tímto řešením koordinováno, nezbytná je zejména koordinace dopravního řešení s  napojením na nadřazenou komunikační síť.

 

Pro území východní části Horních Počernic byla v září 2005 zpracovaná ÚRM ověřovací studie Horní Počernice – východ, která řeší zejména dopravní vazby v území a slouží jako podklad pro podrobnější studii, v současné době zpracovávanou pro potřeby změny ÚPn č Z 1405/6, iniciované MČ Horní Počernice. Na základě požadavků MČ Horní Počernice tato studie křižovatku D11 – Ve Žlíbku ruší a navrhuje dopravní napojení území na dálnici D11 až v lokalitě Beranka přes novou úplnou mimoúrovňovou křižovatku. Napojení ulice Ve Žlíbku na Pražský okruh je uvažováno přes území technologického parku Běchovice na novou mimoúrovňovou křižovatku, jejíž vybudování je nezbytným předpokladem rozvoje celého území. Tyto skutečnosti je nutno v rámci návrhu zohlednit.

 

 

4.             Zásady urbanistické koncepce v řešeném území

Stávající sídlo Dolní Počernice je tvořeno převážně stabilizovaným územím s menšími rozvojovými nebo transformačními plochami. Výraznější rozvoj je předpokládán severním a východním směrem. Obec by měla být přirozeným způsobem arondována a ukončena zelení. Nezbytné jsou vazby do přilehlých rekreačních ploch (koordinace s US Rekreační park U Čeňku).

 

Při řešení rozvojových ploch ZOS doporučujeme vycházet z územního plánu a nadále rozpracovávat myšlenku technologického parku. Účast vysokých škol v projektu VTP předpokládat ve formě mezioborově integrovaných vědeckých a výzkumných pracovišť, s přímým přenosem poznatků do výuky. V souladu s touto koncepcí umožnit výstavbu malometrážních bytů pro mladé. S kolejním ubytováním většího rozsahu studentů, respektive se založením nového kompletního campusu včetně návrhu změny ÚPn, neuvažovat.

Pro myšlenku založení sportovně rekreačního komplexu pro neorganizovaný, organizovaný a vrcholový sport nejsou z pozice zadavatele studie dostatečné podklady. Tuto zcela novou koncepci území by bylo nutno podpořit závažnými argumenty, zejména jasnou představou o investorovi a provozovateli areálu.

 

4.1.Požadavky na řešení urbanistické koncepce

-         je třeba řešit rozšíření zámeckého parku západním směrem do plochy zahradnictví a jižním směrem do plochy stávající zahrádkové osady. V návaznosti na zámecký park prověřit vybudování nového podchodu pod železniční tratí, který umožní pěší propojení severní a jižní části Dolních Počernic.

-         Parkování pro jednotlivé funkce požadujeme řešit na vlastních pozemcích, pro případy konání mimořádných společenských akcí s větší návštěvností prověřit možnost parkování na komunikacích

 

-         ve funkční ploše VVS dle ÚPn doporučujeme výstavbu nové 14 třídní školy s průčelím a rozptylným prostorem orientovaným do ulice Národních hrdinů.

-         Umisťování veřejného podzemního parkoviště pod objektem školy není z provozního ani z hygienického hlediska vhodné.

-         Sportovní zázemí školy doporučujeme situovat v severní části pozemku a řešit tak, aby mohlo sloužit v odpoledních hodinách také pro veřejnost.

-         V rámci funkční plochy VVS doporučujeme prověřit také možnost umístění plaveckého areálu.

 

-         Bude ověřeno vymístění domova dětí a mládeže z objektu zámku do nových funkčních ploch v severovýchodním okraji řešeného území při ulici Národních hrdinů (nyní deponie stavebních materiálů). Pro ubytování dětí může sloužit 5 větších bytů nebo rodinných domů, integrovaných do běžné obytné zástavby. Malá správní budova může být  umístěna odděleně od bydlení

 

-          „Panský dvůr“ doporučujeme  využít pro polyfunkční soubor dle námětu MČ Dolní Počernice

-         Je třeba řešit využití kopce „Na homoli“ (parková úprava, na vrcholu kopce možnost vyhlídky, případně malá výletní restaurace)

 

-         V severozápadní části území (lokalita Za hřbitovem) bude ověřeno situování zařízení sociální péče s pavilónovými objekty 2-3 NP. Hlavní příjezd doporučujeme řešit z východu přes novou obslužnou komunikaci rozvojového obytného území. Parkování návštěvníků požadujeme na vlastním pozemku.

 

-         Obytná lokalita V Čeňku v severní části řešeného území je určena pro výstavbu nadstandardních rodinných domů. Investorem je společnost ČESKÉ NEMOVITOSTI. Páteřní komunikace obytné skupiny ve směru V-Z by měla sloužit i pro obsluhu navazujícího zařízení sociální péče. Funkční plocha SVO ve střední části území je vhodná pro menší objekt vybavenosti (restaurace, prodejna či půjčovna sportovních potřeb - nástup do rekreačního parku U Čeňku), tvořící závěr pohledové osy ulice K Zámku. Při řešení je nutno zohlednit také rekreační a pěší vazby v souladu se studií Rekreační park U Čeňku - Černý Most, Dolní Počernice (zprac. - Ing. Jan Mayer 12/2005). Parkové plochy, navrhované ÚPn, je možno upravit, nelze je ale zcela zrušit.

 

-         Rozvojové území ve východní části sídla je určeno pro nízkopodlažní obytnou zástavbu se smíšenou funkcí při komunikaci, vedoucí dále k mimoúrovňové křižovatce.

-         Navazující funkční plochu ZOS doporučujeme využít pro ubytování v souvislosti s technologickým parkem.

-         Obytná skupina 5 dvoupodlažních bodových domů při Počernickém rybníku bude stabilizována a doplněna dalšími bytovými objekty. Tento záměr bude vyžadovat změnu územního plánu ze SP na OC.

 

-         lokalita Vinice bude vhodně doplněna novou zástavbou rodinných domů s mírou využití B dle ÚPn. Kapacitnější obytná zástavba není žádoucí.

 

4.2.Požadavky na sanaci území

-         Je třeba formulovat zásady probíhající regenerace historického jádra v rozsahu navržené památkové zóny (prostorové a tvarové formování objektu, okna, dveře, oplocení)

-         Je třeba hledat optimální funkční využití zámku (po vymístění domova dětí a mládeže) a historického památkově chráněného souboru bývalého hospodářského dvora (pivovar, mlýn, sklady)

 

Ze studie mohou vzejít doporučení pro zařazení hodnotných původních objektů do seznamu kulturních památek.

 

4.3.Požadavky na asanaci území

U každé navržené asanace požadujeme provést následné zdůvodnění a údaje:

·        Proč je příslušný objekt (plocha) do režimu asanace navržen.

·        Podstata asanačních úprav.

·        Vymezení plochy asanace v rámci rozlišovacích schopností použitých měřítek výkresové dokumentace.

·        Každé navržené asanaci bude přiřazeno samostatné pořadové číslo totožné jak v textové, tak ve výkresové části studie.

 

 

4.4.Požadovaný způsob regulace

Pro regulaci plošného a prostorového uspořádání území požadujeme stanovit základní regulační prvky objektu a pozemku:

·        uliční a stavební čáru, hloubku zástavby

·        výškovou hladinu římsy

·        povolený tvar střechy

·        možnost vestavby do krovu, nástavby

·        nároky na průchody, průjezdy, vjezdy, vstupy

·        počet podzemních a nadzemních podlaží, včetně možností event. nástaveb

·        požadavky na podíl bytové funkce v objektu

·        limity využití pozemků:

koeficient podlažních ploch (KPP)

koeficient zastavěné plochy (KZP)

koeficient zeleně (KZ)

počet nadzemních podlaží (PNP)

 

Veškeré navržené regulativy budou formulovány jednoznačným způsobem tak, aby mohly sloužit pro jasnou charakteristiku návrhu, ekonomické vyjádření a následné zpracování dílčích projektů.

Další specifické požadavky vyplynou z místních podmínek a vlastního řešení ve vztahu k vyhlášce č.32/1999 Sb. o závazné části ÚPn a vyhlášce č.26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze (OTPP).

Pro celé řešené území bude navrženo řešení ve všech vazbách a souvislostech v měřítku 1:2000.

 

 

4.5.Limity využití území

Při zpracování studie budou respektovány současně platné limity využití území, které jsou souhrnně vyjádřeny ve výkresu „F3 - Limity území“ z průzkumů a rozborů:

·        ÚPn SÚ hl.m. Prahy včetně změn

·        Hranice velkého rozvojového území Dolní Počernice – Běchovice

·        vydaná územní rozhodnutí

·        veřejně prospěšné stavby

·        ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí:

·        Radioreléové paprsky

·        Ochranná pásma dálnic, rychlostních komunikací a silnic 1. třídy

·        ochranná pásma železnice

·        památkové zóny (ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb) navrhované

·        archeologické lokality (dle zák. č. 20/1987 Sb)

·        památkově chráněné objekty

·        chráněné stromy

·        z hlediska ochrany přírody a krajiny:

o       přírodní památka Počernický rybník se svým ochranným pásmem,

o       ochranné pásmo přírodní rezervace V pískovně

o       územní systém ekologické stability (ÚSES) schválený v rámci platného ÚPn hl. m. Prahy.

o       přírodní park Klánovice – Čihadla.

·        Zátopová území (ve smyslu zákona č. 138/1993 Sb)

·        Ochranné pásmo lesa

·        ZPF – 1. kategorie

·        Hluk (denní, noční)

·        Odpady – staré zátěže

 

 

 

5.             Požadavky na řešení vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických údajů a výhledů - funkční systémy

5.1.Obyvatelstvo, bydlení

US bude vycházet z ÚPn a zpracovaných P+R, ověří funkčně i prostorově rozvojové možnosti bydlení v řešeném území a doloží příslušné bilance ploch bydlení, počet obyvatel, domů ( z toho RD) a bytů, v dělení na stav, rozvoj a návrh celkem.

 

5.2.Administrativa, obchod, služby, výroba a pracovní příležitosti

Návrh US bude reagovat na výsledky P+R a výsledky US Běchovice v souvislosti s případným funkčním využitím pro technologický park v souvisejícím území a aktivit s tím spojených. Technologický park musí být vybaven administrativními, ubytovacími možnostmi, nákupními a společensko-kulturními zařízeními a zařízeními pro volný čas. Vybavenost a služby budou dimenzovány na nový návrh obyvatel a odhad pracovních příležitostí. US bude obsahovat bilanční část s kapacitnímu údaji o počtu hrubých podlažních ploch pro jednotlivé navrhované funkce, počet obyvatel a odhad pracovních příležitostí. Obchodní plochy budou mít pouze lokální význam, velkokapacitní nákupní možnosti jsou v dostupné vzdálenosti na Černém Mostě.

 

Orientační údaj pro návrh obchodních ploch je 1-1,1m2 prodejních ploch / 1 obyvatele s tím, že nejméně 30% nákupů bude realizováno mimo řešené území.

Pro odhad pracovních příležitostí se počítá 40 m2 celkových administrativních hrubých podlažních ploch / 1 pracovní místo.

 

 

5.3.Veřejné vybavení – školství, zdravotnictví, sociální péče

Návrhová část US bude vycházet ze závěrů P+R a z ÚPn. Stanoví a do řešení promítne nároky na veřejné vybavení vyplývající z předpokládaného počtu obyvatel území s přihlédnutím k širším vztahům a spádovým souvislostem. Objekty veřejného vybavení mohou být podle potřeby navrhovány i v rámci území smíšených a všeobecně obytných ve smyslu legendy ÚPn. US bude obsahovat plošné a kapacitní bilance podle jednotlivých funkcí ve struktuře stav, rozvoj, návrh celkem.

 

Školství

ÚPn hl.m. Prahy počítá v celoměstském měřítku s 101 žáky v ZŠ a 36 dětmi v MŠ na 1000 obyvatel, při řešení bude přihlédnuto k místnímu demografickému vývoji. Navržené řešení bude zohledňovat také vhodné  docházkové vzdálenosti školských zařízení a požadavky na odpovídající vybavení venkovních ploch. Studie navrhne způsob rozšíření základní školy.

Pro přemístění dětského domova z prostor zámku je doporučeno vymezit dostatečné plochy v kategorii veřejného vybavení, zahrnující i území pro stavbu bytových jednotek, aby bylo možno vymezit jako veřejně prospěšnou stavbu. Funkce dětského domova je v kategorii obytných území sice možná, ale nelze ji v úrovni Úpn dostatečným způsobem zajistit.

 

Zdravotnictví a sociální péče

Posuzování nároků na vybavenost bude vycházet ze spolupráce s Úřadem městské části Praha Dolní Počernice.

Pro doplnění vybavenosti v oblasti sociální péče je v ÚPn vymezena plocha VVZ při ulici Bakurinova se záměrem výstavby domova důchodců a domu sociálních služeb.

V P+R je s ohledem na stávající využití plochy VVZ při ulici Národních hrdinů změněna funkce plochy na ZAD – administrativní zařízení. US ověří možnost zachování plochy funkci VVZ s ohledem na předpokládané budoucí využití lokality. V případě, že funkce VVZ nebude potvrzena, doporučuje se změna na území smíšené namísto funkce ZAD, jejíž funkční využití je vyhláškou č. 32/1999 určeno pro velké administrativní budovy a komplexy, která je v této lokalitě nevhodná.

 

Zvláštní komplexy: Území sloužící pro velké monofunkční i polyfunkční samostatně vymezitelné komplexy s velkou koncentrací nebytových funkcí obchodních, kulturně společenských, vysokoškolských, sportovních, naučných a vzdělávacích aktivit, komplexů pro areály určené pro rozvoj nových technologií a pro další funkce, které nemají samostatně specifikovaný druh plochy.

 

 

5.4.Sport a rekreace

US ověří provoz, doplnění  a možnost rozvoje stávajících sportovních areálů v řešeném území. Ověří doplnění sportovní a rekreační funkce v obci ve vazbě na Počernický rybník. Vhodná je i integrace veřejných sportovních zařízení se zařízeními školní tělovýchovy. ÚPn hl.m. Prahy informativně počítá s minimálním podílem 4-6m2 čistých ploch  pro tělovýchovu / 1 obyvatele v ucelených spádových územích. V Dolních Počernicích, která jsou jednou ze vstupních bran do rekreačního prostoru přírodního parku Klánovice-Čihadla, by tento podíl měl být vyšší.

Při výběru lokality pro umístění krytého bazénu zdůrazňujeme, že spádová oblast zařízení by měla mít cca 25000 obyvatel, a proto doporučujeme zvolit lokalitu s optimální dopravní dostupností MHD i IAD.

Studie prověří rekreační vazby území v širších vztazích a vazby na kolejovou hromadnou dopravu.

S umisťováním sportovních nebo rekreačních komplexů celoměstského významu se v Úpn nepočítá; případný návrh podobného areálu, který byl zvažován v rámci P+R, bude náležitě odůvodněn, včetně doložení reálné představy o jeho provozování a způsobu zajištění investice.

US navrhne koeficienty míry využití území pro plochy sportu i rekreace. Navržené řešení bude doloženo bilancemi ploch ve struktuře stav – rozvoj – návrh celkem.

 

 

5.5.Zeleň

US bude vycházet z ÚPn hl.m. Prahy. Průzkumy a rozbory ve výkresu zeleně budou obsahovat vymezené monofunkční plochy zeleně v podrobném členění. V polyfunkčním území bude vyznačena a rozlišena doplňková zeleň. V zastavěném území budou prověřeny ochrany zóny zeleně. Mimo monofunkční plochy zeleně budou zakresleny významné stromy, stromořadí a kvalitní perspektivní zeleň. V textové části budou shrnuty závady a problémy zeleně.

V návrhové části celoměstský systém zeleně, který vychází z ÚPn, bude prověřen, označen obalovou křivkou a rozpracován do místního systému zeleně, s naznačenými vazbami mimo řešené území. Součástí textové zprávy  bude  bilance ploch dle funkčního členění.

Vyhodnotit neuspořádané nebo zanedbané plochy (zahrádkové kolonie severně od Počernického rybníka, plochy severně od základní školy, zahrádky mezi železnicí a ul. Novozámecká, některé pozemky prázdných rodinných domů a hospodářských objektů, autoservis v rodinném domě v ul. K Čihadlům, plochy se stájemi jezdeckého oddílu ČSTV – Svazarm a další).

Zámecký park a další monofunkční plochy zeleně je nutné respektovat jako nezastavitelná území. V návrhové části pak prověřit celkovou koncepci sadových úprav v rámci řešeného území. Koncepce sadových úprav by měla volně navázat na okolní krajinu, především pak přírodní park Klánovice-Čihadla. 

 

5.6.Zemědělský půdní fond (ZPF)

Urbanistická studie bude vycházet z platného ÚPn hl.m.Prahy, zdokumentuje odchylky návrhu od současného využití, bude obsahovat bilanci záborů ZPF tabulkově s rozlišením BPEJ a kultur, vyhodnocení záborů ZPF podle jednotlivých navrhovaných funkcí v rozsahu požadovaném vyhláškou MŽP č.13/1994 Sb. §3 a podle Metodického pokynu MŽP ze dne 1.10.1996. Všechny plochy s výjimkou zahrad navrhnout k vynětí ze ZPF.

 

 

 

6.        Doprava

6.1.Všeobecné požadavky

Výchozím podkladem pro návrh dopravního řešení US bude platný ÚPn hl.m.Prahy a zpracovaná dokumentace průzkumů a rozborů. Výkresová dokumentace bude zpracována na podkladě platné katastrální mapy (polohopis i výškopis), doplněné na současný stav[1].

Dopravní řešení bude zpracováno v měřítkách výkresů 1 : 2000 a 1 : 5000 včetně obsluhy všech navrhovaných lokalit rozvoje a ploch pozemků, na které již bylo vydáno územní rozhodnutí nebo probíhá územní řízení.

V urbanistické studii bude zpracováno dopravní řešení (1 : 2000) ve všech příslušných přílohách pro návrhový časový horizont do roku 2010 (dle ÚPn hl.m.Prahy) a výhled.Vnější hromadná doprava

Dokumentace bude obsahovat eventuelní trasy vnější hromadné autobusové dopravy včetně jejích dopravních zařízení.

 

6.2.Železniční doprava

Dopravní část US zohlední případné záměry železniční dopravy související s řešeným územím.

V širších vztazích bude zapracována výsledná varianta průběhu železničního koridoru na základě DUR na traťový úsek Běchovice (včetně) – Libeň, „Koordinační studie VRT 2003“ a v případě potřeby i nové vstupy na základě zpracovávané studie „Novelizace koncepce přestavby železničního uzlu Praha“.

 

6.3.Letecká doprava

Dopravní část US zapracuje vliv letecké dopravy na řešené území.

 

6.4.Komunikace

Dopravní část US bude zpracována v  technických parametrech, výkresové dokumentaci i textu v souladu s ČSN 73 6110 “Projektování místních komunikací” z března r.1986, respektive její změnou z července 1995 a září 2003.

U nově navrhovaných komunikací bude v dopravní části US dokladováno jejich výškové a směrové vedení. U všech upravovaných nebo nově navrhovaných komunikací bude dále doloženo jejich šířkové uspořádání a to včetně umístění zastávek městské hromadné dopravy a šířkového uspořádání v prostoru křižovatek.

Návrh komunikační sítě bude doložen kartogramem zatížení vybraných komunikací řešeného území, a to na stávající síť (z podkladů ÚDI) a na výhled pro rok 2010 (dle podkladů SÚRM).

Všechny nově navrhované části řešeného území musí mít komunikace navrženy tak, aby směrově, výškově a funkčně navazovaly na stávající komunikační síť v řešeném území.

Součástí dopravního řešení budou detailní návrhy vybraných křižovatek.

Případný návrh obytných ulic musí být v souladu s Technickými podmínkami MDS “Navrhování obytných zón” z r.1998 (TP 103).

 

6.5.Městská hromadná doprava

Dopravní část bude v průzkumové části obsahovat zhodnocení stávající obsluhy a dostupnosti celého řešeného území městskou hromadnou dopravou.

Návrh řešení bude obsahovat eventuelní úpravy tras MHD a jejich případné rozšíření, vyvolané a zdůvodněné nově navrhovanou zástavbou, resp. využitím území,včetně umístění zastávek. Od zastávek MHD budou vyneseny izochrony 300m a 500m docházkové vzdálenosti.

 

6.6.Doprava v klidu

Bilance parkování a odstavování vozidel bude provedena v souladu s požadavky vyhl.HMP č.26/1999 Sb.HMP v platném znění (o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze) a v požadované struktuře dat.

Veškeré vypočtené nároky na dopravu v klidu budou zajištěny v rámci řešeného území. Parkování bude navrženo na vlastních pozemcích investorů.

Urbanistická studie prověří reálnost eventuální výstavby objektů hromadných garáží a umožnění tímto zklidnění a uvolnění uliční sítě s cílem jejich využívání pro pěší a cyklistickou dopravu.

Případný návrh hromadných podzemních či nadzemních garáží bude doplněn základními údaji o navrhovaných objektech (kapacita, způsob jejich dopravní obsluhy).

Navrhovaný systém parkování a odstavování vozidel v řešeném území bude zajišťovat potřebu stávající i navrhované zástavby. V dokumentaci budou graficky odlišena stávající ponechávaná a navrhovaná zařízení pro dopravu v klidu.

 

6.7.Cyklistická doprava

Dopravní řešení US navrhne cyklistické trasy místního významu, které budou navazovat na hlavní cyklistické trasy, navržené v ÚPn hl.m.Prahy.

 

6.8.Pěší doprava

Dopravní část US bude obsahovat navrhované řešení pěší dopravy včetně vhodných připojení stávající i navrhované zástavby na zastávky MHD a bude splňovat požadavky na zvýšení prostupnosti území.

 

6.9.Ostatní zařízení dopravy

Charakteristiky, funkce, vybavení a kapacit jednotlivých zařízení dopravy v řešeném území (např. vozovny, opravny, servisy, dílny, základny pro údržbu komunikací, čerpací stanice pohonných hmot, mycí linky, autoservisy, atd.), jejich vazba na komunikační systém. Zařízení se speciálními dopravními nároky (požární ochrana, záchranná služba, atd.)

6.10.        Významné zdroje a cíle dopravy

Budou dokumentovány významné zdroje a cíle dopravy[2] situované v řešeném území a dále zdroje nárazové dopravy[3].

 

6.11.        Ochranná pásma

Budou vyjádřena všechna ochranná pásma v řešeném území vázaná na jednotlivé dopravní subsystémy a dopravní stavby.

 

 

7.             Ochrana a tvorba životního prostředí

7.1.Příroda a krajina

Zámecký park v Dolních Počernicích (je součástí přírodní památky Počernický rybník), lokální biokoridor ÚSES vázaný na Rokytku a další hodnotné plochy zeleně je nutno respektovat jako plochy nezastavitelné. Dále požadujeme prověřit doplnění uličních stromořadí, případně solitérních jedinců, pro novou výstavbu stanovit základní prostorové regulativy (maximální výška zástavby, minimální podíl zeleně na pozemku apod.), přičemž je nutno zohlednit stávající charakter zástavby a polohu převážné části ŘÚ v přírodním parku Klánovice – Čihadla. Objekty navržené v okrajových částech by měly vytvářet pozvolný přechod mezi urbanizovanou částí obce a volnou krajinou. Bude zhodnocen vliv navrženého řešení na krajinný ráz.

Stavební a další aktivity je nutno umísťovat tak, aby nedocházelo ke zvyšování tlaku na blízkou přírodní rezervaci V pískovně.

Systém ÚSES je nutno upřesnit v podrobnějším měřítku (zpracovat plán ÚSES) při zachování koncepce systému schválené v rámci ÚPn hl. m. Prahy.

 

7.2.Geologie

V návrhu US je třeba zohlednit veškeré skutečnosti zjištěné v P+R

 

7.3.Ochrana ovzduší

Zpracovaná studie P+R dokladuje, že v daném území bude docházet k překračování hygienických limitů u ulice Českobrodské a u více zatížených komunikací.

 

Z hlediska ochrany kvality ovzduší je nutno požadovat, aby byla navržena  výsadba izolační zeleně  podél těchto  frekventovaných komunikací a  sousedících obytných zón  tak, aby  byla kvalita ovzduší dodržována  v souladu se zák. 86/2002.

 

Vzhledem k předpokládané výstavbě obytných zón v sousedství technologických provozů a  nerušící výroby  je  nutno zajistit, aby exhalace z  nerušící výroby a obslužné dopravy nepředstavovaly v budoucnosti problém pro kvalitu ovzduší v území  plánované obytné výstavby, pro kterou by měly být dodrženy limity podle zákona o ovzduší 86/2002 Sb.  .

 

Pro  vyhodnocení  rizika na zdraví obyvatel vlivem znečištěného ovzduší  bude nutno v konceptu US vypracovat podrobnou rozptylovou studii . V této rozptylové studii bude  hodnocen vliv  emisí  ze všech  zdrojů znečištění, včetně  emisí z dalších významných komunikací a emisí z provozu  nově navržených funkcí a  přenosu znečištění ze sousedních oblastí. Celková imisní situace bude vyhodnocena pro současný  stav  a stav  ve výhledu r. 2010.

 

7.4.Hluk

Součástí návrhu bude výpočet hlukové zátěže po realizaci nově navržených dopravně organizačních opatření (s výhledovými zátěžemi) a s případně modifikovanou konfigurací zástavby. Musí být doloženo, že navrhované řešení bude splňovat příslušné hygienické limity dle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví  a prováděcího předpisu Nařízení vlády č.88/2001 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zejména s ohledem na obytné a ostatní chráněné objekty.

V místech nadlimitně zatížených by tyto funkce neměly být umisťovány, jinak musí být navržena odpovídající protihluková opatření.

 

7.5.Nakládání s odpady

US bude obsahovat návrh řešení odpadového hospodářství v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 21/2005 Sb. hl. m. Prahy, 20/2005 Sb. hl. m. Prahy, 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a usnesení Rady zastupitelstva HMP č. 47/96 ( Projekt hospodaření s odpady v hl. m. Praze)., tzn. že  v území budou vytvořeny podmínky pro separovaný sběr odpadu. Dle požadavků OIM jedno sběrné hnízdo pro cca 300 obyvatel, zvláště u nově navrhované zástavby je vhodné navrhnout výše uvedené stanoviště.

 

Dále bude v US prověřena možnost umístění sběrného dvora a kompostárny, nejlépe obou zařízení v jedné provozovně, v řešeném území. Technické informace jsou k dispozici v ateliéru životního prostředí (AŽP – URB).

 

7.6.Staré zátěže

Návrh studie bude vycházet z P+R, tj. v případech zjištěných černých skládek navrhnout způsoby odstranění a následné revitalizace. U starých zátěží, kde by nebyla možná sanace, uvést důvody bránící jejich odstranění a neumisťovat citlivé funkce.

 

 

 

8.             Technické vybavení

 

8.1.Všeobecné požadavky

Na základě rozboru stávajících sítí a zařízení technického vybavení, ve kterém budou vyhodnoceny i jejich kapacitní rezervy a stanovení bilancí jednotlivých medií pro pokrytí potřeb navrhované zástavby budou navrženy další nové sítě a zařízení pro zásobování a obsluhu řešeného území.

Nadřazená vedení a zařízení technického vybavení umístěná v řešeném území, případně mimo řešené území, ale s přímou vazbou na jeho zásobování, budou kromě jednotlivých profesních výkresů zakreslena do výkresu širších vztahů technického vybavení.

Ochranná pásma sítí a zařízení budou zakreslena v jednotlivých profesních výkresech a v základním urbanistickém výkresu. Dále budou jako jeden z faktorů omezujících činnost v území součástí výkresu limitů využití území.

Návrh bude v rozpracovanosti konzultován se správci a provozovateli jednotlivých systémů technické infrastruktury, vodních toků a se SURM/URB/AMI. Zápisy nebo záznamy z jednání budou dokladovány.

 

8.2.Zásobování vodou

Řešené území je zásobováno pitnou vodou z městské vodovodní sítě, leží v zásobním pásmu vodojemu Kozinec. Přes území prochází průmyslový vodovodní řad DN 350. Na území není situováno žádné plošné vodárenské zařízení.

Urbanistická studie bude obsahovat textovou část charakterizující stávající způsob zásobování vodou a zároveň zásobování vodou pro nově navrhovanou zástavbu na základě bilance potřeb vody v členění - potřeba vody pro obyvatelstvo, občanskou vybavenost, zemědělskou výrobu, průmysl a ztráty. Návrhová potřeba vody u obyvatelstva bude vzcházet z předpokládané specifické potřeby vody, kterou udávají Městské standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl.m.Prahy, schválené Radou zastupitelstva hl.m. Prahy usnesením č. 0479 dne 2.4.2002. Při výpočtu potřeb vody pro vybavenost a průmysl se bude vycházet ze směrnice MLVH a MZe č.9/1973. Ztráty vody je nutno uvažovat podle hodnocení provozovatele. Ve studii bude proveden rozbor existujících místních zdrojů vody (studně).

Grafická část bude obsahovat zákres stávajících vodovodních sítí (včetně průmyslového vodovodu) a  navrhovaných vodovodních sítí v řešeném území s jejich napojením na stávající vodovodní síť a dále zákres vodovodních zásobních pásem.

 

8.3.Odkanalizování

Řešené území není v současnosti zcela odkanalizováno soustavnou městskou kanalizací. Do vybudovaného úseku pokračování kmenové stoky „H“ do Dolních Počernic o DN 800 je odkanalizována stávající zástavba centrální části obce. Ze stávajícího území Vinice je odkanalizováno pouze území západně od Východní spojky, kde jsou splaškové odpadní vody odváděny splaškovou kanalizací DN 300 v ul. Nad rybníkem (část. přečerpávání) do centra Dolních Počernic, kde se v ul. Nad Rokytkou napojují do kmenové stoky „H“.

Dešťová kanalizace není realizovaná, recipientem dešťových vod je Rokytka.

V US bude odkanalizování řešeno v souladu s již založeným oddílným stokovým systémem v povodí kmenové stoky „H“. Stávající kanalizační stoky je nutno respektovat a využít pro odkanalizování území. Pro zajištění odvádění splaškových odpadních vod z navrhovaného rozsahu řešeného území bude podmiňující další prodloužení kmenové stoky „H“ v průběhu obcí směrem na východ, návrh potřebné délky prodloužení bude součástí řešení odkanalizování US. Při návrhu odvádění dešťových vod je nutno respektovat požadavky normy ČSN 756101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“ ve znění změn 1 a 2 a kanalizací odvádět pouze znečištěné dešťové vody.. V maximální možné míře je nutno uplatnit zásak a  územní retenci neznečištěných srážkových vod, příp. jejich využití v místě spadu. Při návrhu zásaku bude nutno ověřit vsakovací možnosti území. Při zpracování US je nutno respektovat Městské standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. města Prahy, které byly schváleny usnesením Rady zastupitelstva hl. m. Prahy č. 0479 ze dne 2.4.2002.

Návrh odvodnění bude v rozpracovanosti projednán z hlediska souladu s novým Generelem odvodnění s jeho pořizovatelem, tj. PVS a.s.

V US budou vypracovány bilance splaškových odpadních vod a dešťových vod. Bude doložena situace stávající a navrhované kanalizační sítě a objektů na síti celého řešeného území. U všech navržených stok bude prověřena reálnost výškového řešení. Bude zpracována situace širších vztahů.

 

8.4.Vodní toky

Urbanistické studie bude obsahovat podrobné informace o stavu místních vodotečí, jejich charakteristiky, údaje o kapacitách koryta, průtokové stavy, popis břehových pásem a hydrologická data včetně informací o srážkoodtokových poměrech v území. Budou zhodnoceny retenční a retardační schopnosti řešené lokality a popř. navržena opatření pro podporu retence. Návrh využití území bude koncipován tak, aby do vodotečí přitékaly pouze čisté, popřípadě předčištěné srážkové vody a aby území podél vodotečí bylo vymezeno pro plochy zeleně a průchod biokoridorů.

Na Rokytce bylo stanoveno záplavové území, které je nutné při pracích na návrhové části dokumentace respektovat. Způsob a možnosti využívání záplavového území stanovuje vyhláška hl.m.Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Z ní plynoucí omezení musí být při zpracovávání urbanistické studie zohledněna. Informace o vodotečích budou obsahovat údaje o správcích a jimi připravovaných či již provedených úpravách na tocích.

Grafická část bude obsahovat zákres vodotečí, objektů a zařízení na tocích a stanoveného záplavového území.

 

8.5.Zásobování teplem

V řešené lokalitě se nevyskytují stávající tepelné sítě Pražské teplárenské soustavy CZT, zásobování teplem objektů je zajišťováno převážně na bázi zemního plynu. Ze zákona o ochraně ovzduší č.86/2002Sb. vyplývá povinnost při návrhu zásobování teplem prověřit možnost využití centrálních zdrojů tepla. Ve schváleném ÚPn hl.m.Prahy je navrhován z oblasti Černého Mostu podél západní strany silničního okruhu směrem k lokalitě Dolní Počernice-Běchovice tepelný napáječ. Vhodnost budování tohoto tepelného napáječe bude závislá na kapacitnosti plánované výstavby, možnost napojení navrhované zástavby je nutno projednat s provozovatelem tepelných sítí Pražskou teplárenskou, a.s. Zásobování teplem navrhovaných objektů technicko - ekonomicky nevhodných pro napojení na SCZT orientovat na využití zemního plynu, doplňkově na el. energii.

Textová část US bude obsahovat popis stávajícího stavu a návrh řešení zásobování teplem nové výstavby, budou zpracovány tepelné bilance nových objektů. U tepelných zdrojů bude uveden provozovatel, instalovaný výkon a palivo.

Ve výkresové části budou zakresleny tepelné sítě CZT a umístění stávajících a navrhovaných tepelných zdrojů s uvedením provozovatele, instalovaného výkonu a paliva.

 

8.6.Zásobování plynem

Řešeným územím neprocházejí nadřazená VTL plynovodní vedení. Území lze zásobovat zemním plynem z VTL/STL RS regulačních stanic Běchovice a Jahodnice mimo řešené území, případně dalších v přilehlém okolí.

Textová část US bude obsahovat návrh řešení zásobování území zemním plynem pro novou výstavbu a energetické bilance. Součástí textové části bude seznam regulačních stanic (včetně uvedení výkonu) a  charakteristika distribuční plynovodní sítě.

Výkresová část bude obsahovat zákres stávajících a navrhovaných STL a NTL plynovodních sítí včetně regulačních stanic. Budou vyznačeny dimenze hlavních zásobovacích řadů.

 

8.7.Zásobování elektrickou energií

Území spadá do oblasti zásobování z TR 110/22 kV Běchovice. Při západní straně silničního okruhu je Územním plánem hl.m. Prahy vymezen koridor pro výhledové vedení 110 kV Běchovice – Horní Počernice.

Návrh zásobování elektrickou energií bude zpracován pro sítě 22 kV. Hodnoty měrných zatížení (pro byt/RD, nebytové funkce) na úrovni DTS 22/0,4 kV budou stanoveny dle podnikových norem PRE a.s. Součástí textové části bude energetická bilance, seznam transformačních stanic, schéma sítě 22 kV, charakteristika sítě 22 kV, NN i sítí ostatních provozovatelů (veřejné osvětlení, atd.).

Výkresová část bude obsahovat zákres výhledového vedení 110 kV a sítí 22 kV vč. transformačních stanic. Trasy kabelů 22 kV je možné kreslit jednou čarou (s případným odlišením kabelů napájecích a distribučních), počet kabelů v trase bude vyznačen přeškrtnutím nebo číslem. Není nutno dokumentovat sítě NN.

 

8.8.Telekomunikace

Území spadá do atrakčního obvodu ATÚ Dolní Počernice v rámci sítě Českého Telecomu, a.s.

US bude obsahovat informace o stávajícím stavu telekomunikační sítě a návrh připojení jednotlivých nových lokalit. Budou uvedeny radioreléové trasy s jejich  základnovými stanicemi ( včetně sítí GSM).

 

 

 

9.             Majetkoprávní vztahy, Urbanistická ekonomie

9.1.Majetkoprávní vztahy a poměry

Ve fázi zpracování návrhu US bude provedena aktualizace a zpřesnění majetkoprávních vztahů a poměrů k pozemkům zjištěných, analyzovaných, popsaných a zhodnocených ve fázi průzkumů a rozborů. Vedle toho budou v řešeném území, pro pochopení procesů v řešeném území, identifikovány, analyzovány a vyhodnoceny stávající majetkoprávní vztahy a poměry k objektům (stavbám), dále pak, v souvislosti s úpravou hranice řešeného území oproti fázi průzkumů a rozborů, i k pozemkům do řešeného území nově začleněným. Majetkoprávní vztahy a poměry k nemovitostem (pozemkům a objektům) v území budou zjišťovány a aktualizovány v souladu s metodikou ÚRM. Podkladem budou informace získané vlastním šetřením a z podkladů dodaných zadavatelem (OUP MHMP). Především data z katastru nemovitostí. 

Zjištěné či aktualizované údaje a informace o majetkoprávních poměrech v daném území budou popsány, zobrazeny a dále využity pro vytvoření reálného návrhu urbanistického rozvoje území i uspořádání majetkoprávních vztahů v území.

Výše uvedené se týká především návrhem či změnami dotčených pozemků, pozemků pro VPS a podmiňující stavby, ploch a objektů dotčených asanacemi nebo ekologickými zátěžemi, příp. jiných významných a vybraných ploch či staveb v řešeném území.

 

Textová část stručně vysvětlí základní limity vyplývající z vlastnické struktury, její součástí budou tabelární přehledy o vlastnických poměrech v řešeném území. Pojednány budou zejména struktura a rozsah vlastnictví, pozice vlastníků, informace o vlastnicky konsolidovaných plochách, o významných právních závadách či změnách, Ve shrnutí bude určen (příp. odhadnut) vliv majetkoprávních vztahů a poměrů k nemovitostem na náročnost přípravy území k využití řešených ploch pro  daný záměr či variantu.

Grafická část bude přehledně zobrazovat rozložení vlastnických poměrů, případně dalších skutečností týkajících se majetkoprávních vztahů v řešeném území.

 

Přehled majetkoprávních vztahů bude zpracován v tabelární podobě v systému Excel.

Úprava kategorizace vlastníků podle zjištěných skutečností, místních podmínek a potřeby je po konzultaci se zadavatelem při dodržení zásad a požadavků ÚRM pro stanovení a číslování kategorií vlastníků možná.

 Pro kategorizaci vlastníků ostatních druhů nemovitostí – staveb se použije stejný doporučený podklad a mechanismus jako pro kategorizaci vlastníků pozemků. Barevné řešení grafické části či případné problémy související se zpracováním kapitoly budou se zadavatelem konzultovány na výrobních výborech.

 

 

9.2.Veřejně prospěšné stavby

Studie může doporučit změny v rozsahu veřejně prospěšných staveb či asanací zahrnutých v ÚPn.

 

9.3.Urbanistická ekonomie a bilance

Navrhovaná řešení (věcná, tj. technická, urbanistická, a architektonická, finančně ekonomická, organizační, legislativní, majetkoprávní i časová) tedy budou analyzována a hodnocena z pohledu možných ekonomických nároků i dopadů tak, aby byly nalezeny optimální možnosti rozvoje řešeného území splňující zadané hlavní cíle.

 

V rámci kapitoly urbanistické ekonomie tak budou společně s  ekonomickou stránkou problematiky, vyplývající z ostatních kapitol studie, zkoumány a analyzovány rozhodující marketingové a ekonomické aspekty včetně jejich možných změn související s řešeným územím, s jeho transformací, se stávajícím i navrhovaným potenciálem (i v oblasti pracovních příležitostí), a to v rozsahu potřebném pro posouzení proveditelnosti dané provázaností  finančně-ekonomické, organizační, legislativní a časové stránky návrhu či varianty na využití a přeměnu řešeného území. Budou určeny územní i časové priority a rozhodující etapy územního rozvoje.a posouzena reálnosti jeho realizace i následného provozu.

Bude přitom přihlédnuto k 

 

Zvláštní důraz bude kladen na vyčíslení nároků na veřejné rozpočty a  vyjádření dopadů či přínosů pro veřejný sektor. Budou sestaveny potřebné bilanční přehledy pro vyčíslení zásadních nároků na veřejné rozpočty, včetně nároků na výkup pozemků a majetkovou konsolidaci. Také nároků na zábory ZPF v I. a II. stupni ochrany a pozemků pro funkci les v porovnání s navrhovanými zábory ZPF v ostatních stupních ochrany. Dále budou na základě hrubého odhadu vyčísleny náklady na asanace a odstranění známých ekologických zátěží i navrhované modernizace nemovitostí ve vlastnictví veřejného sektoru. Úměrnost souhrnných podmiňujících a vyvolaných nákladových nároků na veřejné rozpočty bude posuzována z pohledu celkové investiční náročnosti, výnosů pro soukromý a efektů pro veřejný sektor.

 

Vstupní údaje pro ekonomickou část, které byly zjištěny a analyzovány při zpracování předchozích dokumentací, či při předchozích šetřeních, nebo v rámci „průzkumů a rozborů“, budou v případě potřeby aktualizovány a doplněny.

Základními vstupními údaji a východisky jsou veškeré využitelné bilanční údaje a informace o řešeném území, funkčních plochách, rozvojových aktivitách a asanacích za jednotlivé šetřené a zpracovávané oblasti, týkající se zejména navrhovaných změn, úprav či opatření. Dále informace o majetkoprávních vztazích, o stavu, vývoji a cenových trendech na trhu s nemovitostmi. Využity (dle potřeby a souvislostí) budou rovněž některé informace z oblastí přesahujících či jdoucích mimo rámec řešeného území a týkající se například hospodářského vývoje, podpůrných programů, kulturních projektů atp.

 

Rozsah a forma výstupů ekonomické části vyplývá ze zadání. Na jeho základě zpracovatel nejprve vypracuje a se zadavatelem zkonzultuje návrh osnovy s obsahem pro tuto kapitolu. Na základě výsledku konzultace pak zpracuje tuto kapitolu a k ní příslušející dílčí závěry..

 

Detail pohledu vyhodnocení volí zpracovatel; doporučujeme nevolit menší rozlišovací jednotkou než 1 mil. Kč. V dílčích případech bude rozsah zpracování konzultován na výrobních výborech.

 

 

 

 

10.         Civilní ochrana

Součástí urbanistické studie bude doložka civilní ochrany nazvaná „Řešení CO“, zpracovaná podle požadavků příslušného dotčeného orgánu státní správy. Doložka bude zpracovaná s vyjmenováním a zakreslením stávajících a nově navržených opatření CO v řešeném území v kategoriích:

-         Varování a vyrozumění (prvky varovacího a vyrozumívacího systému).

-         Kolektivní ochrana (stavby pro ukrytí obyvatelstva, zátopové území).

-         Individuální ochrana (stavby pro sklady ochranných prostředků).

-         Evakuace (průchodnost území, evakuační stavby a evakuační trasy).

-         Záchranné práce (opatření pro snižování následků mimořádných událostí a usnadnění záchranných prací).

Obsah doložky musí být odsouhlasen dotčeným orgánem státní správy.

C.         Požadavky na rozsah a způsob zpracování

1.             Obsah a forma urbanistické studie

 
A. Základní údaje

1.    Všeobecné údaje

2.    Obsah urbanistické studie

3.    Důvody pro pořízení urbanistické studie

4.    Hlavní cíle řešení

5.    Zhodnocení dříve zpracovaných ÚPD a ÚPP

6.    Rozsah a způsob zpracování urbanistické studie, požadavky zadání

 
B. Urbanistická koncepce

Textová část

 1. Vymezení řešeného území
 2. Širší vztahy a jejich vliv na řešení
 3. Návrh urbanistického a prostorového řešení, návrh funkčního využití ploch
 4. Návrh regulativů zástavby, stanovení limitů využití území
 5. Ochrana kulturních památek
 6. Obyvatelstvo, bydlení
 7. Výroba a pracovní příležitosti
 8. Administrativa, obchod a služby
 9. Veřejné vybavení - školství, sport a rekreace
 10. Veřejné vybavení - zdravotnictví a sociální péče
 11. Zeleň
 12. Zemědělský půdní fond

13. Majetkoprávní vztahy v území

 

Grafická část

Územní plán hl.m. Prahy..........................………..............................1:10000

  - výřez, bude součástí textové části

 1. Výkres regulace ......................................………........………………..     1:2000

  - základní regulace včetně limitů využití území

 1. Funkční využití území ................................................……………….        1:2000
 2. Urbanistická koncepce ………………………………………………..    1:2000
 3. Současný stav území ...………………………………………………..     1:2000
 4. Širší vztahy ……...……………………………………………………      1:5000
 5. Zákresy do fotek, prostorové řešení – vizualizace
 6. Doprovodná schémata dle potřeby a dohody
 7. Řešení vybraného detailu 1 :1000 dle dohody, zejména se zaměřením na parter
 8. Zeleň, USES .......................................................................................        1:2000

  - plošné a prostorové uspořádání zeleně, plán ÚSES

 1. Vyhodnocení dopadů návrhu řešení na ZPF ……………………..           1:5000
 2. Majetkoprávní vztahy k pozemkům ………………………………          1:2000

- majetkoprávní vztahy platné v území, veřejně prospěšné stavby,

- asanace a další s majetkoprávními vztahy související problematika

 1.  Majetkoprávní vztahy k objektům………………………………            1:2000

- majetkoprávní vztahy platné v území, veřejně prospěšné stavby,

- asanace a další s majetkoprávními vztahy související problematika

 1. Limity využití území ..........................................................................         1:2000

 

 

 

C.Doprava
 
Textová část

1.    Všeobecné podmínky

2.    Vnější hromadná doprava

3.    Komunikace

4.    Městská hromadná doprava

5.    Doprava v klidu

6.    Železniční doprava

7.    Letecká doprava

8.    Cyklistická doprava

9.    Pěší doprava

10.Ostatní zařízení dopravy

11.Významné zdroje a cíle doprava

12.Výhledové dopravní záměry

13.Ochranná pásma

 
Grafická část

1. Situace širších dopravních vztahů (s rozlišením stavu a návrhu)...…   1:5000

2. Situace dopravního řešení a parkování (s rozlišením stavu a návrhu) 1:2000

3. Podélné profily nově navrhovaných komunikací………..………….          1:2000/200

4. Charakteristické příčné řezy, detailní řešení nově navrhovaných křižovatek
- jako součást textové části

5.  Dopravní zátěže na komunikacích (současný stav a výhled r. 2010)
- jako součást textové části

 

 

 

D. Technické vybavení

Textová část

 1. Všeobecné podmínky
 2. Zásobování vodou
 3. Odkanalizování
 4. Vodní toky
 5. Zásobování teplem
 6. Zásobování plynem
 7. Zásobování elektrickou energií
 8. Telekomunikace         

 

Grafická část

Zákresy stávajících a navrhovaných zařízení a sítí technického vybavení. Výkresy budou zpracovány barevně, stávající vedení budou vyznačena plnou čarou a navrhovaná čárkovanou čarou větší tloušťky.

1.      Širší vztahy technického vybavení ……...........…......………….....         1:5000

  - nadřazená vedení a zařízení všech systémů technické infrastruktury

2.   Zásobování vodou ......….………….….………………………….....       1:2000

  - zákres stávajících a navrhovaných vodovodních sítí a jejich připojení

 na stávající vodovodní síť, zákres zásobních pásem vodojemu

3.   Odkanalizování, vodní toky ...........…………………………….....          1:2000

       - zákres stávajících a navrhovaných stokových sítí a jejich připojení na stávající   

         síť

  - zákres rozsahu stanoveného  záplavového území

4.   Zásobování teplem a plynem ……........…………………………......      1:2000

  - vyznačení oblasti navrhované k zásobování teplem ze systému CZT

  - návrh sítí CZT

  - vyznačení stávajících a navrhovaných decentralizovaných tepelných zdrojů

  - zákres stávajících a navrhovaných STL a NTL plynovodních sítí včetně RS

  - dimenze hlavních zásobovacích řadů

5.   Zásobování elektrickou energií  …….………………………….......       1:2000

  - zákres výhledových   sítí  VVN

  - zákres stávajících a navrhovaných sítí 22kV včetně  trafostanic

  - počet kabelů v trase bude vyznačen přeškrtnutím nebo číslem

6.   Telekomunikace …............................................................................  1:2000

  - současný stav kabelové sítě a RR spojů

  - návrh a výhled předpokládaných aktivit jednotlivých provozovatelů sítí stávající

i navrhovaná sdělovací vedení a RR spoje spolu se

základnovými stanicemi všech subjektů, zabývajícími se telekomunikační technikou a přenosem informací

- budou zakreslena ochranná pásma RR spojů)

- v případě potřeby je možno pro přehlednost rozdělit do více výkresů

 

 

 

E. Ochrana a tvorba životního prostředí

 

Textová část

1.    Současný stav a východiska k návrhu

2.    Příroda a krajina, ÚSES

3.    Klima a ovzduší

4.    Hluk

5.    Odpady

6.    Staré zátěže

7.    Geologie

 

Grafická část

1.    Ovzduší, hluk, odpady, staré zátěže .................................................         1:2000

- izofony a plochy s překročenými limity hluku v území

- izolinie koncentrací znečištění pro CO, SOx a NOx,v hodnotách ročních průměrů a  krátkodobých překročení limitů podle zákona č.309/1991 Sb., včetně polétavého prachu

- budou vyznačena stávající i navrhovaná zařízení pro nakládání s odpady a řešení starých zátěží

 

 

2.             Limity využití území a ochranná pásma, veřejně prospěšné stavby, etapizace, urbanistická ekonomie, civilní ochrana, zhodnocení a doklady

 

Textová část

1.    Limity využití území, vymezení stávajících a navrhovaných ochranných pásem

2.    Etapizace a urbanistická ekonomie

3.    Veřejně prospěšné stavby

4.    Civilní ochrana

5.    Souhrnné zhodnocení, splnění požadavků zadání, závěry a doporučení

6.    Doklady získané  v procesu zpracování a závěry pracovních konzultací

 

Grafická část

1.    Limity využití území, ochranná pásma .............................................          1:2000

2.    Etapizace, veřejně prospěšné stavby ................................................        1:2000

3.    Výkres staveb a opatření Civilní ochrany ……………...…………..        1:2000

Zákresy řešení do fotografií významných prostorů, řezy a uliční pohledy

- počet zákresů a řezů bude dohodnut na výrobních výborech

 

 

D.         Provedení a adjustace

Veškeré výkresy budou zpracovány na podkladě katastrálních map v podobě platné pro požadované měřítko zpracování jednotlivých výkresů doplněných o aktualizovaný stav (zpracovatel).

Všechny výkresy budou zpracovány podle jednotné legendy, užívané pro ÚPn hl.m. Prahy.

Skladba dokumentace nevylučuje možná slučování některých druhů výkresů za předpokladu, že nebude porušena vypovídací schopnost dokumentů s cílem dosáhnout na jedné straně komplexnosti a racionality, na druhé straně jednoznačné čitelnosti.

Úpravy nejsou vyloučeny. Metodika zobrazování bude předmětem dojednání v průběhu prací na konceptu.

Ve výkresech technického vybavení budou řešeny i nezbytné širší vztahy s vyznačením jednotlivých napojovacích míst příslušných inženýrských sítí. Ve všech výkresech bude odlišen stav a návrh. V každém výkrese budou vyznačeny ochranná a bezpečnostní pásma. Budou zpracovány samostatné výkresy v digitální formě pro systémy Zásobování vodou, Odkanalizování a vodní toky, Zásobování teplem a plynem, Zásobování elektrickou energií, Spoje v barevném provedení. Případné slučování některých systémů do společného výkresu (Vodní hospodářství, Energetika) lze připustit, pokud nebude na závadu přehlednosti.

V navrhovaném řešení musí být respektována veškerá platná legislativa včetně všech obecně závazných vyhlášek pro území hl.m. Prahu. Vydaná a platná územní rozhodnutí předá pořizovatel.

 

Výstupy budou odevzdány jak v tištěné, tak v elektronické podobě.

 

1.             Podklady řešení

Polohopisné a výškopisné mapové podklady:

1.      Kopie mapových listů katastrálních map 1:1000 a 1:2000 (Katastrální úřad Praha – město)

2.      Výtisky Státní mapy odvozené 1:5000 (Katastrální úřad Praha)

3.      Kopie souborů údajů  Digitální referenční mapy Prahy (Institut městské informatiky hl.m. Prahy)

4.      Kopie souborů údajů Digitálního výškopisu Prahy (Institut městské informatiky hl.m. Prahy)

5.      Kopie souborů údajů Digitální barevné ortofotomapy Prahy (Institut městské informatiky hl.m. Prahy)

Další podklady:

6.      Kopie souborů Územního plánu hl.m. Prahy

7.      Kopie výkresu č.4 – Plán využití území – Územního plánu hl.m. Prahy - výřez pro řešené území

8.      Kopie výkresu č.5 – Doprava - Územního plánu hl.m. Prahy – výřez pro řešené území

9.      Kopie výkresu č.19 – Územní systémy ekologické stability – Územního plánu hl.m. Prahy - výřez pro řešené území

10.  Kopie výkresu č.31 – Podrobné členění ploch zeleně – Územního plánu hl.m. Prahy - výřez pro řešené území

11.  Kopie výkresu č.33 – Kategorie inundačních území – Územního plánu hl.m. Prahy - výřez pro řešené území

12.  Kopie výkresu č.38 – Ochranná pásma a chráněná území – Územního plánu hl.m. Prahy   -  výřez pro řešené území

13.  Přehled územních rozhodnutí vydaných OÚR MHMP – seznam a grafický přehled (Magistrát hl.m. Prahy – odbor územního rozhodování)

14.  Kopie souborů písemného operátu katastru nemovitostí – evidence parcel, budov (staveb) a jejich vlastníků (Katastrální úřad Praha – město)

15.  Kopie souborů údajů z oblasti životního prostředí (Institut městské informatiky hl.m. Prahy):

·        Registr zdrojů znečištění ovzduší REZZO

·        IO ŽIP – údaje z měření a průzkumů složek ŽP (ovzduší, voda, půda, povrchy a zeleň, hluk)

·        digitální forma tématických mapových děl GIS – ŽP (znečištění ovzduší – emise, imise, údaje z měření a z modelu ATEM 1997, voda, krajina, odpady, hluk)

 

 

 

 

E.          Přílohy zadávací dokumentace

1.       Situace s vyznačením řešeného území

2.       Ortofotomapa řešeného území

3.       Územní plán hl.m. Prahy, funkční využití ploch (výřez)

4.       Výkres limitů využití území (z průzkumů a rozborů)

5.       Problémový výkres (z průzkumů a rozborů)

6.       Rozvojové možnosti území (z průzkumů a rozborů)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Vydanými územními rozhodnutími (platnými)  a průzkumem v terénu.

[2] Např. supermarkety, celoměstská obchodní centra, velkosklady, překladiště, výrobní  zařízení, spalovny atd.

[3] Např. sportovní stadiony, koncertní sály, multikina, výstaviště apod.