Zásady územního rozvoje hl.m.Prahy

Opatření obecné povahy č.8

 

 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy (ZHMP), příslušné podle § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 36 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 6 a § 23 a přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

 

 

 

vydává

ZUR pro hl. m. Prahu

(ZUR HMP)

 

 

 

Textová část ZUR HMP (obsah dle části I. bodu (1) přílohy č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.1

 

Grafická část ZUR HMP (obsah dle části I. bodu (2) přílohy č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.1

 

 

 

Odůvodnění

 

 

 

Odůvodnění ZUR hl. m. Prahy obsahuje textovou a grafickou část.

 

 

A.      Textová část

 

Textová část odůvodnění ZUR HMP(obsah dle části II. bodu (1) přílohy č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a je uvedena v příloze odůvodnění č.1.

 

 

B.      Grafická část

 

Grafická část odůvodnění ZUR HMP (obsah dle části II. bodu (2) přílohy č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a je uvedena v příloze odůvodnění č.1.

 

1.                                      Postup při pořízení návrhu ZUR HMP:

 

Pořizování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy je zajišťováno v souladu s § 36 - 41a § 187 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Zadání ZÚR hl. m. Prahy bylo projednáno s dotčenými orgány, městskými částmi, Středočeským krajem a MMR ČR. Zadání ZUR hl. m. Prahy bylo schváleno usnesením ZHMP č. 11/52 dne 29.11.2007.

Návrh ZÚR kraje hl. m. Prahy je zpracován podle zadání pro Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m Prahy č. 11/52 ze dne 29. 11. 2007.

Návrh ZÚR kraje hl. m. Prahy vychází ze závěrů Územně analytických podkladů hlavního města Prahy zpracovaných na úrovni kraje.

Návrh ZÚR pro hl.m. Prahu byl vystaven při společném jednání k nahlédnutí od 3.3.2008 do 2.4.2008. Oznámení o společném jednání k návrhu ZUR pro hl.m. Prahu bylo provedeno na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy a na elektronické úřední desce MHMP. Dotčené orgány, městské části, Středočeský kraj a sousední obce obdržely jednotlivě oznámení o společném jednání k ZUR pro hl.m. Prahu. Na základě závěrů ze společného jednání byl návrh ZÚR pro hl.m. Prahu doplněn a předložen MMR ČR k posouzení (vyhodnocení stanovisek a připomínek došlých v rámci společného jednání je uvedeno v příloze odůvodnění č.4). MMR ČR vydalo kladné stanovisko k Návrhu ZÚR pro hl.m. Prahu.

Veřejné projednání Opatření obecné povahy, kterým se vydávají ZÚR pro hl.m. Prahu bylo vystaveno k nahlédnutí od 18.2.2009 do 6.4.2009 včetně. Veřejné projednání se konalo 2.4.2009. Oznámení o veřejném projednání návrhu ZUR pro hl.m. Prahu bylo provedeno na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy a na elektronické úřední desce MHMP. Sběr připomínek a námitek byl ukončen ke dni 6.4.2009. Na základě došlých připomínek a námitek byly provedeny drobné úpravy Návrhu ZÚR pro hl.m. Prahu, které si nevyžadují opakované veřejné projednání (vyhodnocení stanovisek a připomínek došlých v rámci projednání opatření obecné povahy je uvedeno v příloze odůvodnění č.4).

 

 

2.                                      Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu ZUR HMP dle ust. § 40 odst. 1 stavebního zákona:

 

a)        Návrhem ZUR HMP jsou v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2006 respektovány a v územních podmínkách kraje Praha zpřesněny:

 

-            Nadmístní rozvojové oblasti a osy

-            Specifické oblasti mezinárodního a republikového významu

-            Koridory a plochy dopravní infrastruktury

-            Koridory a plochy technické infrastruktury

-            Koridory a plochy USES

 

b)       V souladu se stavebním zákonem byl návrh ZUR HMP uveden do souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008

 

c)        Návrh ZUR HMP je v souladu s cíli a úkoly územního plánování vymezenými v ust. § 18 a § 19 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

 

d)       Návrh ZUR HMP je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhlášky č. 500/2006 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

 

e)        Návrh ZUR HMP je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Byl upraven v souladu se stanovisky dotčených orgánů. Rozpory ve smyslu ust. § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a ust. § 136 odst. 6 správního řádu při projednání návrhu ZUR HMP nevznikly.

 

 

3.                                      Vyhodnocení vlivů návrhu ZUR HMP na udržitelný rozvoj:

 

Pořizovatel v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zajistil zpracování Vyhodnocení vlivů návrhu ZUR hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území (příloha odůvodnění č.2). Zpracovatelem Vyhodnocení vlivů návrhu ZUR hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území byl Útvar rozvoje hl. m. Prahy. Projednání Vyhodnocení vlivů návrhu ZUR hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území bylo provedeno dle § 37 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, bylo provedeno s příslušnými ministerstvy. V rámci projednání nevzešly od příslušných ministerstev žádné připomínky k Vyhodnocení vlivů návrhu ZUR hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území.

 

 

 

4.                                      Stanovisko MŽP ČR k vyhodnocení vlivů na životní prostředí:

 

ZUR hl.m.Prahy byly v řádných termínech s MŽP ČR projednány a jejich stanoviska a připomínky řádně vypořádány a dohodnuty (příloha odůvodnění č.4). MŽP ČR zaujalo, v řádném termínu, kladné stanovisko k ZUR hl.m.Prahy bez dalších podmínek.

Ve svém novém stanovisku k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví č.j. 73543/ENV/09 z 20. 10. 2009 soubor podmínek uvedený v návrhu stanoviska od hodnotitelského SEA – týmu neakceptovalo a souhlas podmínilo splněním dalších podmínek, než bylo navrženo ve VVURÚ.

Jedná se o následující podmínky a jejich vypořádání:

 

1.        Bod 5.1.2.1. Pražský okruh – část Vymezení doplnit takto: Respektovat v úseku Ruzyně – Březiněves závazné požadavky EU na transevropskou silniční síť TEN-T a trasu volit v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení.

Bod 5.1.2.1 Pražský okruh – část Vymezení doplnit: Respektovat stanovisko MŽP k EIA záměru č.j. NM 700/1327/2020/0PVŽP/02 ze dne  30. 4. 2002, upřednostňující variantu „Ss“ a připouštějící variantu „J“ jen v případě prokázání, že varianta „Ss“ se ukáže jako neprůchodná.

Bod 5.2.1.2. Pražský okruh – část Důvod vymezení doplnit: V souladu s PÚR 2008 a závaznými požadavky EU na transevropskou silniční síť TEN-T volit síť a trasy rychlostních a kapacitních silnic, jsou-li součástí transevropské silniční sítě tak, aby jejich trasy byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení. Zcela chybí podklady požadované ve stanovisku EIA, na základě kterých je uvedena v bodě 5.1.2.1. část Vymezení pouze varianta Pražského okruhu přes Suchdol, která je dle EIA přípustná pouze za určitých podmínek.

Bod 5.1.2.1. část Úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci doplnit takto: c) Respektovat v úseku Ruzyně – Březiněves závazné požadavky EU na transevropskou silniční síť TEN-T a závěry z procesu posouzení tlivu tohoto úseku na životní prostředí (Stanovisko o hodnocení vlivů podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. – č.j. NM 700/1327/2020/OPVŽP/02 ze dne 30. dubna 2002; cit.: Z hlediska vlivů na životní prostředí doporučujeme realizaci varianty „Ss“, kterou považujeme v dlouhodobém horizontu za vhodnější. Varianta „J“ je krajním řešením, jehož realizaci lze připustit pouze v případě, že projednání konceptu územního plánu velkého územního celku Pražského regionu vyloučí možnost realizace varianty „Ss“.

 

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě v článku 9 odst. 1 hovoří mj. o tom, že silnice a dálnice „míjejí hlavní sídelní útvary na trasách stanovených na síti". Z logiky celého textu Rozhodnutí vyplývá, že do sítě TEN-T jsou zahrnovány i obchvaty hlavních sídelních útvarů. V této souvislosti je zapotřebí i citovat důležitý článek 4, písm. e, podle něhož opatření Společenství zahrnují optimální kombinaci oborů dopravy, mezi jinými vytvářením uzlů propojení, které budou v případě zboží umístěny pokud možno mimo městská centra, aby se umožnil efektivní intermodální provoz.

V PUR ČR 2008 jsou požadavky na síť TEN-T konkretizovány v článku 23: „Trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení“. Vzhledem k tomu, že městská část Praha – Suchdol je ve vnějším pásmu města a Pražský okruh (SOKP, též SOP) slouží k vyvedení tranzitní dopravy z centra města, tedy z kompaktního města, je tento požadavek naplněn i v kontextu Rozhodnutí 1692/96 a PUR ČR 2008.

V rámci možností silně urbanizovaného území hl. m. Prahy, účelu a měřítka ZÚR je tento požadavek věcně respektován a ošetřen technickým řešením; na správním území hl. m. Prahy neexistuje výhodnější koridor. Požadavek na doplnění textu se tím považuje za nadbytečný.

Se souhlasem MŽP schválený a platný ÚPn VÚC Pražského regionu neobsahuje ani variantu „Ss“, ani jiný koridor na správním území Středočeského kraje, který by umožnil uzavření silničního okruhu kolem Prahy. Nedokončení okruhu by mělo pro životní prostředí a veřejné zdraví obyvatel Prahy i okolních obcí na severozápadě hlavního města daleko výraznější negativní dopady, než varianta „J“. MŽP svým vyjádřením č.j. 676b/0PVI/04 ze dne 6. 8. 2004 potvrdilo, že ŘSD předložená DÚR pro stavby 518 a 519 silničního okruhu kolem Prahy není s tímto stanoviskem MŽP k EIA v rozporu. Požadavek se považuje věcně za splněný a požadované doplnění textu je tedy neúčelné, působící proti zájmu na ochraně životního prostředí v Praze.

             

2.        Respektovat rozsudek NSS ze dne 30. 10. 2008 č.j. 9 Ao 2/2008 – 62 o zrušení Opatření obecné povahy č. 1/2008 ve věci záměrů Silničního okruhu kolem Prahy a RWY Letiště Ruzyně ve smyslu požadavků z dopisu MŽP č.j. 21550/ENV/08 z 13. 3. 2008.

 

Rozsudek NSS se vztahuje ke změně Z 1000/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy a požaduje odstranění formálních nedostatků při jejím projednání a vydání, nevztahuje se (a ani nemůže) k věcnému řešení dopravy v prostoru hl. m. Prahy. ZÚR jsou navíc novou ÚPD pořizovanou na regionální úrovni, jejíž obsah je nadřazen ÚPn SÚ a mohou tedy obsahovat nové skutečnost a návrhy, zejména jsou-li podloženy nadlokálními zájmy. V tomto případě ZÚR u silničního okruhu respektují platný ÚPn SÚ hl. m. Prahy a u VPD RWY Politiku územního rozvoje ČR 2008, schválenou vládou ČR, která je potvrzuje a je pro státní správu i hl. m. Prahu jako kraj závazná.

 

3          Doplnit, že záměr rozšíření letiště Praha Ruzyně lze realizovat pouze za předpokladu, že budou dodržovány hygienické hlukové a emisní limity, právní předpisy a legislativní normy v nyní již zastavěném území v současnosti i v následném rozhodování o změnách v území.

 

Požadavek na doplnění ZÚR o upozornění na nutnost při realizaci dodržet platné předpisy je nadbytečný, platí obecně právní řád.

 

4          K bodu 4.4.1. Doplnit podmínky pro následné rozhodování o změnách v území v oblasti zasažené provozem letiště Ruzyně a pro vlastní Mezinárodní letiště Praha – Ruzyně o požadavek na vyhlášení ochranného hlukového pásma na stávající zastavěná území s obytnou funkcí po dohodě a ve spolupráci s orgány hygieny a dotčenými městskými částmi.

 

Také tento požadavek, vyplývající z obecně závazných předpisů, je nadbytečný, navíc je už zčásti řešen v novém konceptu ÚP a především v přípravné dokumentaci záměru vč. EIA.

 

K bodu 5.3.1. Doplnit úkoly pro podrobnější ÚPD a Podmínky pro následné rozhodování v území u Mezinárodního letiště Praha – Ruzyně o stanovení maximálního únosného zatížení z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel v okolí letiště a případné navyšování kapacity letiště řádně zdůvodnit ve vztahu k ochraně zdraví obyvatel v okolí letiště a o vyhlášení ochranného hlukového pásma.

 

Maximální únosné zatížení (kapacitu) letiště nelze stanovit bez znalostí parametrů zdrojů zátěže a požadavek překračuje  svou podrobností a měřítkem možnosti ZÚR – lze stanovit jen imisní limity a od nich odvozená pásma hygienické ochrany ve spolupráci s orgány hygienické služby v navazující ÚPD a při umisťování a povolování jednotlivých záměrů v souladu s platnými předpisy – dtto jako předchozí bod.

 

5          V lokalitě Trojmezí vymezit pro případnou obytnou zástavbu max. 1/10 plochy a ponechat rozhodující rozsah pro přírodní prostředí, příp. rekreaci a volnočasové aktivity přilehlých sídlišť.

 

Požadavek na ponechání převážné většiny území Trojmezí v nezastavěném území je v ZÚR a dokonce i v základní variantě konceptu nového ÚP respektován. Stanovení přesného podílu nejvýše přípustné míry zastavění právě na nejvýše 1/10 je však subjektivní a věcně nezdůvodnitelné. Požadavek MŽP nemůže být respektován a přesný podíl vzejde teprve z podrobnější územně plánovací dokumentace.

 

 

6           Nebudovat na území Prahy veřejná logistická centra.

 

PÚR ČR 2008 ukládá úkol vymezit ve vybraných regionech (nejsou totožné s vymezením krajů) lokality vhodné pro vybudování veřejných logistických center (VLC). V PÚR ČR je definována oblast střední Čechy, z čehož vyplývá, že se počítá se situováním VLC pro Prahu a Středočeský kraj, ale nutně z toho nevyplývá požadavek na jeho umístění přímo v hl. m. Praze. V rámci ZUR hl. m. Prahy je naopak akcentován systém tzv. city-logistiky, který je určen přímo pro zásobování města ve vazbě na železniční dopravu. Tato centra nemají charakter VLC. K lokalizaci VLC na území Prahy je v ZUR definován úkol pro podrobnější ÚPD „ověřit případnou lokalizaci VLC“. Toto prověření lze provést skutečně až v úrovni územního plánu při respektování podmínek v PUR ČR. Proto s ohledem na obecnou prospěšnost sítě VLC nelze a priori vylučovat možnost ověření lokalizace v hl. m. Praze.

 

B.   Požadavky uvedené v části B. Obecné aspekty v bodech 7 - 23

 

7          Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace.

8          Při plánování územně plánovací činnosti v jednotlivých rozvojových oblastech a osách a specifických oblastech a dále při realizaci záměrů musí být respektovány principy a podmínky stanovené ve Vyhodnocení včetně podmínek vyplývajících z platné legislativy, tj. zejména území chráněná v rámci zákona č. 114/1992 Sb., podmínky vyplývající z CHOPAV a dále ze zákona č. 334/1992 Sb., ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

9          Vznikne-li potřeba vymezení nových záměrů strategického významu pro rozvoj hl. m. Prahy a záměrů nadmístního významu v ZÚR, budou tyto záměry nejprve prověřeny zpracováním územních studií, které budou projednány s Ministerstvem životního prostředí a s ostatními příslušnými dotčenými orgány.

10     V rámci pořizování územně plánovací dokumentace zpřesnit vymezení dopravních koridorů a koridorů technické infrastruktury tak, aby bylo zamezeno střetům se ZCHÚ. V odůvodněných případech prověřit variantně územní studií vedení trasy koridoru pro silniční komunikaci tak, aby byla vybrána varianta s nejmenším negativním vlivem na ŽP.

11     V navazujících územně plánovacích dokumentacích (územní plán, regulační plány, územní studie) a správních řízeních bude účinně bráněno fragmentaci krajiny, bude zdůrazněna a respektována nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného rázu a prostorové scény města. V případech střetu s nadregionálními a regionálními biokoridory územního systému ekologické stability budou realizovány ekodukty.

12     Bude zachováno a chráněno členění prostoru města zelení uplatňující se v panoramatických pohledech, říčních nivách a ve svazích nad nimi.

13     Bude účinně bráněno úbytku ploch zeleně ve stabilizovaném území a podporován její návrat do vnitrobloků a dalších ploch v zastavěné části města, vč. přestavbových.

14     Budou nadále chráněny, podle možností rozšiřovány a tangenciálně propojovány „zelené klíny“ Prahy tak, aby spolu s ÚSES a chráněnými částmi přírody vytvářely ucelený a funkční systém zeleně města i okolní krajiny.

15     Budou vytvářeny podmínky k ochraně, doplňování a propojování skladebných částí ÚSES a zvyšován podíl zatravněných a lesních ploch a dalších ekosystémů zvyšujících biodiverzitu, ekologickou stabilitu.

16     Budou vytvářeny územní podmínky pro zvýšení přístupnosti a prostupnosti krajiny, omezována její fragmentace, ale i pro regulaci jejího rekreačního využívání tam, kde se rekreace a sport charakterem nebo intenzitou dostávají do rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, ZPF a PUPFL.

17     U záměrů, které zasahují do MZCHÚ, VCHÚ nebo biocenter ÚSES provést před realizací záměru biologické hodnocení a navrhnout opatření pro zamezení negativních účinků na chráněné druhy rostlin a živočichů.

18     Budou využívána všechna dostupná opatření ke snížení negativních důsledků dopravy (silniční, železniční, letecká doprava) na životní prostředí a veřejné zdraví, zejména na expozici obyvatel a návštěvníků Prahy hluku a škodlivým imisím z ovzduší;
Při realizaci nových dopravních záměrů, u kterých není možné vyloučit negativní účinky hluku a imisí z ovzduší na životní prostředí a veřejné zdraví, požadujeme využívat všech dostupných opatření ke snížení jmenovaných negativních důsledků dopravy, zpracovat rozptylovou studii a na základě výsledků této studie přijmout opatření pro zmírnění negativních účinků.

19     Odkazujeme na aktualizovaný Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území hlavního města Prahy (Program) a na opatření 3.1.3. Omezování prašnosti výsadbou zeleně, které by se mělo podílet na splnění cíle snížení emisí PM10 – sekundární prašnosti (Priorita 3). Vlivem změn, které jsou uvedeny v návrhu zadání celoměstsky významných změn II. ÚP SÚ HMP, by mohlo dojít k velké redukci městské zeleně, která hraje důležitou roli při snižování resuspenze prachových částic. Tato tendence jde proti cílům a opatřením, které jsou stanoveny v Programu. Vzhledem k výše uvedenému požadujeme, aby navržené změny byly vždy v souladu s cíli a opatřeními stanovenými v Programu. S ohledem na předpokládaný rozsah změn požadujeme každou změnu doplnit o studii vlivu na kvalitu ovzduší.

20     Nový územní plán hl. m. Prahy a všechny větší investiční záměry v průmyslu, dopravě, obchodu a další vybavenosti, vyvolávající dopravní nároky, budou důsledně posuzovány z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA, EIA), závěry a doporučení z nich budou převzata do správních řízení a do správních rozhodnutí o jejich umístění a povolení.

21     Rozvoj Prahy bude účinně koordinován s přiléhajícím územím Středočeského kraje, zejména v CHKO Český kras.

22     Pro rozvojové záměry budou přednostně využívána transformační území, zastavěné části  měst a bude omezen zábor nových ploch (ZPF i PUPFL) v nezastavěném území. V rámci procesu EIA upřednostňovat varianty s nejmenší plochou záboru.

23     Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vyhodnocení všech stanovisek dotřených orgánů státní správy, vyjádření, připomínek a námitek došlých po celou dobu přípravy koncepce včetně veřejného projednání, a to jak ke koncepci, tak i k jejímu Vyhodnocení.

 

Tyto požadavky MŽP pouze opakují podmínky navržené v návrhu stanoviska MŽP zpracovatelským SEA – týmem ve VVURÚ, některé požadavky z obecně závazných předpisů, republikových priorit územního plánování z PÚR ČR 2008 a splněné úkoly ze zadání. Požadavek je tedy věcně v ZÚR respektován, jak dokladují příslušné kapitoly o splnění úkolů územního plánování, PÚR 2008 a zadání. Z uvedených bodů nutno reagovat zvlášť na následující:

 

20.   Nový územní plán hl. m. Prahy a všechny větší investiční záměry v průmyslu, dopravě, obchodu a další vybavenosti, vyvolávající dopravní nároky, budou důsledně posuzovány z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA, EIA), závěry a doporučení z nich budou převzata do správních řízení a do správních rozhodnutí o jejich umístění a povolení.

 

Nelze respektovat kategorický požadavek, aby závěry a doporučení z posouzení SEA a EIA byla vždy převzata do správních rozhodnutí o umístění větších investičních záměrů. Hodnocení SEA a EIA má charakter expertního soudu, zabývajícího se pouze jedním z důležitých aspektů udržitelnosti rozvoje – vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. V územním plánu se však hodnotí v rámci VVURÚ i vlivy na ekonomický a sociální rozvoj jako další důležité pilíře udržitelnosti a jejich vzájemná rovnováha. Také v územním řízení stavební úřad zvažuje četné další aspekty rozhodování. Pokud převáží jiné důležité veřejné zájmy, nemusí být podmínky EIA záměru zčásti či zcela respektovány. Lze tedy požadovat pouze, aby důležité záměry byly posuzovány a výsledky procesů posouzení SEA a EIA byly v těchto řízeních odpovědně brány v úvahu.

 

23.   Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vyhodnocení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření, připomínek a námitek došlých po celou dobu přípravy koncepce včetně veřejného projednání, a to jak ke koncepci, tak i k jejímu Vyhodnocení.

 

Vyhodnocení projednání je součástí Opatření obecné povahy, kterým jsou ZUR hl.m.Prahy vydávány.

 

C.      Podmínky z hlediska vlivu na lokality soustavy NATURA 2000:

1. Veřejně prospěšné stavby a rozvojové záměry vyplývající ze ZÚR nesmějí negativně narušit územní celistvost, horninové podloží a předmět ochrany dotčených EVL, (zejména rozvoj v blízkosti letiště Letňany, tunel pro VRT pod ním a VRT v Klánovickém lese).

2. Záměry, u nichž byl identifikován možný negativní vliv, musí být před schválením realizace vyhodnoceny a posouzeny podle § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

 

ZÚR hl. m. Prahy a VVURÚ  na tyto potencionální střety řádně upozorňují jako na problémy k řešení v podrobnější ÚPD a v investorské a projektové přípravě těchto záměrů, vč. EIA. Požadavek MŽP je tedy respektován.

 

 

Závěrečné shrnutí:

Doporučuje se Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy vč. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, upravené dle výsledků projednání s dotčenými správními úřady a podle akceptovaných relevantních připomínek, vydat bez dalších změn obsahu dle požadavků MŽP ČR.

 

 

5.                                      Komplexní zdůvodnění přijatého řešení:

 

Zdůvodnění přijatého řešení je v textové části odůvodnění zpracované projektantem (příloha odůvodnění č.1).

 

 

6.                                      Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů, včetně vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje:

 

Pořizovatel uvádí, že návrh ZUR pro hl. m. Prahu není s politikou územního rozvoje v rozporu.

 

 

7.                                      Vyhodnocení splnění podmínek vyplývající z případných vyjádření příslušných orgánů sousedních států a konzultací s nimi:

 

Kraj Praha nesousedí s žádným státem. Území jiných států nebude uplatňováním ZUR přímo ovlivněno a žádnému orgánu sousedních států nebyla nabídnuta konzultace.

 

 

8.                                      Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území:

 

Vyhodnocení posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivů koncepce ZUR HMP na ptačí oblasti a evropsky významné lokality v soustavě NATURA 2000 je obsaženo v textové části zpracované projektantem (příloha odůvodnění č.2 a č.3)

 

 

9.                                      Kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu:

 

Odhad je obsažen v textové části odůvodnění zpracované projektantem (příloha odůvodnění č.1).

 

 

10.                                 Rozhodnutí o námitkách podaných dle §39 odst. 2 stavebního zákona:

 

Rozhodnutí o námitkách je uvedeno v příloze odůvodnění č.5

 

 

 

 

Přílohy opatření obecné povahy:

 

1)                                          Příloha č.1 – Výroková část ZUR HMP

2)                                          Příloha odůvodnění č.1 – Odůvodnění ZUR HMP

3)                                          Příloha odůvodnění č.2 – Vyhodnocení vlivů návrhu ZUR HMP na udržitelný rozvoj území

4)                                          Příloha odůvodnění č.3 – Vyhodnocení vlivů koncepce ZUR HMP na ptačí oblasti a evropsky významné lokality v soustavě NATURA 2000

5)                                          Příloha odůvodnění č.4 – Vyhodnocení došlých připomínek

6)                                          Příloha odůvodnění č.5 – Rozhodnutí o námitkách

 

 

Poučení :

 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Proti ZUR hl. m. Prahy vydaným formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

 

 

 

MUDr. Pavel Bém

primátor hl.m.Prahy

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Blažek

    náměstek primátora hl.m.Prahy

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  21.12.2009

 

 

Sejmuto: 6.1.2010

 

 

Vstoupilo v platnost:  6.1.2010