Územní plán hl. m. Prahy

Základní informace

Grafická část

Vyhláška hl. m. Prahy o závazné části ÚP HMP

Vyhláška hl. m. Prahy o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích

Metodický pokyn

 Základní informace

 Územní plán byl pořízen (zpracován, projednán a schválen) postupem stanoveným stavebním zákonem 50/1976 Sb. a navazující prováděcí vyhláškou 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci ve znění pozdějších změn, doplnění a úprav platném k 30.6.1998.

Územní plán byl schválen: usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999
Pořizovatel územního plánu: Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Hradčanské nám. 8, 118 54 Praha 1, tel: 24 308 191, 24 308 111

 Grafická část  

Z grafické části je zpřístupněna základní tématická vrstva Funkční využití území výkresu č. 4 „Plán využití ploch“,
 
která je částí závazného obsahu grafické části územního plánu,
a to ve stavu po změnách platných k 11.01.2002.

Úplná dokumentace závazné části územního plánu v rozsahu vymezeném vyhláškou je od 1.1.2000 přístupna veřejnosti k nahlédnutí
 na Odboru územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy a v sídle pořizovatele územního plánu.
 Na úřadech městských částí vykonávajících působnost stavebních úřadů je tato dokumentace k dispozici v rozsahu jejich územní působnosti.

Upozornění:
 Na WWW serveru Magistrátu hl. m. Prahy je zpřístupněno informativní vydání digitální formy tématické vrstvy „Funkční využití území“,
 
které obsahuje pouze jednu základní tematickou vrstvu výkresu č. 4 „Plán využití ploch“.
 Neobsahuje tedy všechny regulativy stanovené níže uvedenou vyhláškou o závazné části územního plánu.

WWW prezentace grafické části je vytvořena v prostředí informačního systému MePNet / MURIS

Informace o systému MURIS

 

Vyhláška hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. HMP
 o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy  

Závazná část územního plánu byla vyhlášena vyhláškou hl. m. Prahy č. 32/1999

Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválenou usnesením rady Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 1156 ze dne 26.10.1999, s účinností od 1.1.2000, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2001 Sb.hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2001 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 21/2002 Sb. hl. m. Prahy
 
Tato vyhláška stanovuje, mimo jiné, regulativy funkčního a prostorového uspořádání území hl. m. Prahy, které spolu s obsahem příslušných výkresů schváleného územního plánu tvoří základní podklad pro rozhodování stavebních úřadů v územním řízení o umísťování staveb a o využití území ve smyslu § 37 stavebního zákona.

Upozornění: ve vyhlášce č. 32, příloze 1 přístupné na www serveru Magistrátu hl. m. Prahy není uvedena její část "Grafické znázornění oddílu 13 - podmíněnost staveb".

Vyhláška hl. m. Prahy č. 33/1999 Sb. HMP 

o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy  

Stavební uzávěra ve velkých rozvojových územích byla vyhlášena na velká rozvojová území vymezená územním plánem  (vyhláška HMP č. 32, příloha 1, oddíl 14 a výkres č. 4 - Plán využití ploch)

vyhláškou hl. m. Prahy č.33/1999  Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, schválenou usnesením rady Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 1156 ze dne 26.10.1999, s účinností od 1.1.2000, ve znění vyhlášky č. 43/2000 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 23/2001 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 22/2002 Sb. hl. m. Prahy

 

Upozornění: Ve vyhlášce č. 33/1999 přístupné na WWW  není uvedena  Příloha 1 – „Zákresy velkých rozvojových území na území hl. m. Prahy“.

 

Metodický pokyn

 

Metodický pokyn  k územnímu plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - Úplné znění ke dni 1.11.2002

 schválený usnesením Rady HMP č. 1774 ze dne 22.10.2002. Metodický pokyn je informativním materiálem sloužícím pro usnadnění práce a sjednocení postupů stavebních úřadů na území hl. m. Prahy při používání územního plánu.

 

Metodický pokyn soubor ke stažení (soubor je ve formátu PDF Acrobat Reader)