Program Čistá energie Praha pro rok 2012

 

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č.506 ze dne 24.4.2012 Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2012(dále jen „pravidla“).


Komu je příspěvek určen:

Dotace je určena fyzické nebo právnické osobě s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky, která na území hl. m. Prahy v době od 1.9.2011 do 31.10.2012 změnila topný systém ve prospěch ušlechtilých paliv, případně instalovala systém využívající obnovitelné zdroje energie (dále jen „OZE“) v bytě nebo objektu, který obsahuje převážně trvale obývané byty, a které neslouží k podnikání (např. ubytovací zařízení typu hotel, hostel, penzion apod.). Poskytování dotací se jednoznačně řídí pravidly, jejichž úplné znění je uvedeno na straně 3 tohoto formuláře.


Způsob podání žádosti:

Žadatel, který splní podmínky pravidel, může požádat o dotaci v rámci programu v roce 2012 následujícím způsobem:

  • vyplní a podepíše tiskopis „Žádost o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2012", dále jen žádost

  • doloží žádost čitelnou fotokopií všech nezbytných níže uvedených dokladů (originály je povinen předložit na požádání)
     
  • Žádost doloženou požadovanými doklady předloží ke kontrole v úředních hodinách oddělení udržitelné energetiky RVP MHMP (Jungmannova 35/29, dveře č. 418, tel. 236 004 314, e-mail: dotace.topeni@praha.eu), přičemž vyplní a podepíše smlouvu a následně podá žádost včetně všech dokladů v podatelně Magistrátu hl.m. Prahy.


Lhůta pro podání žádosti je nejpozději do 21 dnů od uvedení nového zdroje do provozu (od data uvedení do provozu potvrzeného na stejnojmenném protokolu nebo záručním listu, viz bod 3 Nezbytné doklady).
Výjimku tvoří žadatelé, kteří uvedli do provozu ekologický zdroj od 1.9.2011 do 9.6.2012. Pro tyto žadatele je lhůta podání žádosti do 30. 6. 2012. Později podané žádosti, tj. podané po uvedených lhůtách, budou zaregistrovány a vyhodnoceny a pokud nebudou finanční prostředky na dotace vyčerpány na vyplacení žádostí podaných v řádném termínu, rozhodne RVP MHMP o jejich vyplacení, v plné nebo alikvotní výši, v závěru výplatního období. 


Nezbytné doklady:

1)   Jeden vyplněný a podepsaný tiskopis žádosti.
2)   Potvrzení o zaplacení přeměny (instalace) energetického zdroje (faktury, účtenky, kupní smlouvy)
3)   Potvrzené záruční listy všech energetických zdrojů s uvedením jejich výkonů, datem uvedení do provozu, vystavené na jméno žadatele, případně protokol o uvedení do provozu (datum na těchto dokladech v období od 1.9.2011 do 31.10.2012  je rozhodující pro uplatnění žádosti).
4)   Revizní zprávy (dle rozhodnutí RVP MHMP).
5)   Doklad o smluvním zajištění dodávky příslušného topného média (zemní plyn, elektřina, CZT, atd.).
6)   Pokud žadatel není vlastníkem bytu, doloží svoji žádost souhlasem vlastníka
7)   Oznámení stavby (přeměny nebo instalace nového ekologického zdroje) místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. Výjimku tvoří modernizace stávajícího plynového vytápění (výměna plynového kotle).
8)   V případě zastupování žadatele jinou fyzickou nebo právnickou osobou je nutno doložit originál plné moci s ověřenými podpisy, případně ověřenou kopii plné moci.   
9)   V případě využití OZE dvě fotografie dokládající realizaci zařízení ( 1x foto objektu a 1x foto nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu.


Seznam nezbytných dokladů je z důvodu technické odlišnosti jednotlivých zdrojů pouze orientační. Upřesňující informace k nezbytným dokladům pro Vaši konkrétní žádost je možné získat na tel.č. 23600 4314 nebo na emailu  dotace.topeni@praha.eu .

V případě formálních nedostatků nebo technických nejasností si může RVP MHMP vyžádat další doplňující doklady
  


Pozn.:

K otevření a tisku souborů potřebujete prohlížeč PDF dokumentů Acrobat Reader ve verzi 7.01 a vyšší (můžete využít k instalaci českou verzi Acrobat Reader pro Windows XP a Windows 2000 v.7.05 cz: AdbeRdr v. 7.05 cz) .


  • tisková zpráva HMP


Související informace:

Vloženo: 21.4.2011 | Aktualizováno: 2.5.2012 | Miloš Cihelka | Přečteno: 31920 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2009