Praha vykročila k rekonstrukci ústřední čistírny odpadních vod

   

  /Zpráva z 27. jednání Rady hl. m. Prahy 13. července 2010/

   

  Městská rada dnes vzala na vědomí informaci o stavu celkové přípravy stavby a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově a uložila řediteli odboru městského investora zahájit zadávací řízení pro tuto stavbu. Pokud nebude investici udělena dotace z Operačního programu Životního prostředí, bude to  zákonným důvodem pro zrušení tohoto zadávacího řízení.

   

  Jak uvedl radní Vladislav Mareček, hl. m. Praha se na základě svých jednání v Bruselu nepřiklonilo k nabídce Veolie, že firma převezme a zajistí rekonstrukci stávající čistírny odpadních vod. „Tato nabídka je únikovou variantou, časově diskutabilní, protože by vyžadovala nové posouzení EIA a nové územní rozhodnutí. Především by ale takovýto postup nezajistil dlouhodobě potřeby Prahy a výstavbu nové čistírny odpadních vod pouze odsunul. Proto nadále doporučujeme přistoupit na bruselské podmínky a celou ústřední čistírnu odpadních vod ze stávající provozní smlouvy vyjmout. To je řešení, o kterém jednáme s provozovatelem. Právníci obou stran pracují na změně dodatku k existující provozní smlouvě. Z tohoto předběžného souhlasu vycházíme, proto preferujeme komplexní řešení, finišujeme s přípravou stavby a rozšíření ČOV a v zadávacím řízení budeme hledat dodavatele,“ řekl Mareček.  

  „Považuji spolupráci od doby, kdy jsem nastoupila do funkce, za velmi dobrou. A považuji za úspěch svůj i hlavního města Prahy, že všechny sporné body jsou vyřešeny. Projekt je připraven k odeslání do Bruselu, na dobré cestě je jednání s Veolií. Je možné zahájit výběrové řízení na dodavatele a je velká šance, že stavba bude včas dokončena,“ řekla již bývalá ministryně životního prostředí Rút Bízková, která se dnešního jednání městské rady zúčastnila.

  Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově je pro žádost o dotaci prakticky připravena. Po čtvrtém kole jednání s iniciativou JASPERS, konaném na začátku letošního června, je projednán i návrhový parametr na maximální výkon pro etapu 0001 - nová vodní linka včetně úpravy stokového systému. Ostatní připomínky jsou průběžně zapracovávány do informace o projektu, která je součásti žádosti o dotaci z operačního programu životní prostředí.

  Pro etapu levý nátokový labyrint nabylo stavební povolení dne 30. 5. 2009 právní moci, pro etapu pravý nátokový labyrint je proces vydání stavebního povolení v běhu. K ukončení tohoto vodohospodářského řízení je nezbytné připravit společně s touto etapou stavební povolení pro hlavní čerpací stanici.

  Předpokládaný termín vydání stavebního povolení je ve druhé polovině července 2010, tedy v řádu dnů. Tento krok umožní zahájit stavby nové vodní linky ještě v tomto roce. Koncept zadávací dokumentace již dostalo Ministerstvo životního prostředí, investor nyní zapracovává do dokumentace připomínky resortu. V předstihu probíhá  příprava zadávací dokumentace pro pravý i levý nátokový labyrint, jakmile bude i pro tyto etapy vydáno stavební povolení, předá PVS tyto stavby odboru městského investora a jejich příprava už bude probíhat společně s přípravou stavby nové vodní linky.

  „V souladu se zákonem tak vypisujeme zadávací zřízení na zhotovitele stavby nové vodní linky a obou nátokových labyrintů. Odbor městského investora přitom bude ve veřejné soutěži postupovat podle pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Investor si v zadání vyhradí možnost zrušit zadávací řízení v případě, že nedosáhneme spolufinancování z prostředků operačního programu životního prostředí, což je z pohledu města bezpečnostní pojistka pro případ, že bychom museli hledat jiné možnosti financování. Další pojistkou je možnost od smlouvy o dílo okamžitě odstoupit ve chvíli, kdy by se v průběhu realizace zakázky vyskytly závažné problémy s čerpáním dotačních prostředků,“ uvedl radní Vladislav Mareček a dodal: „Hlavní město Praha tak nalezlo společnou cestu s Ministerstvem životního prostředí, event. Státním fondem životního prostředí, neboť ve velmi krátké době očekáváme postoupení žádosti Magistrátu hlavního města Prahy o dotace z Operačního programu Životní prostředí z České republiky do Bruselu.“


  Faktografie:

  • Vypsání zadávacího řízení připraví MHMP OMI v souladu se zákonem o veřejných zakázkách tak, že etapa 0001 - NVL  mimo hlavní čerpací stanici a propojovacího potrubí na starou vodní linku bude soutěžena ve smyslu pravidel Yellow Book  (YB) FIDIC.
  • Oba labyrinty a hlavní čerpací stanice včetně propojovacího potrubí na starou vodní linku budou soutěženy podle pravidel Red Book (RB) FIDIC.
  • Zadávací řízení na NVL a labyrinty budou vedena s podmínkou uvedenou v zadávací dokumentaci, že investor má možnost zrušit zadávací řízení v případě nedosažení spolufinancování z prostředků OP ŽP.
  • Tuto možnost připouští  ustanovení § 84 oddest. 2 písm. e) zákona o veřejných zakázkách, které umožňuje veřejnému zadavateli (OMI MHMP) zrušit zadávací řízení mj. tehdy, pokud se vyskytnou "důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval".


  Odstoupení od smlouvy o dílo

  • Současný návrh smlouvy o dílo počítá s tím, že OMI MHMP bude oprávněn od případně již uzavřené smlouvy odstoupit (s okamžitou účinností) v případě, že nebude získáno spolufinancování z prostředků OPŽP nebo se v průběhu realizace zakázky vyskytnou závažné problémy s čerpáním dotačních prostředků. Konkrétně bude OMI MHMP oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit, pokud:

   • nebude schváleno financování stavby NVL z prostředků OPŽP nebo uvedené financování nebude schváleno ve výši odpovídající alespoň 70% uznatelných nákladů na realizaci stavební a technologické části NVL; nebo
   • v průběhu stavby NVL dojde k pozastavení financování z prostředků OPŽP na dobu delší než 60 kalendářních dnů; nebo
   • v průběhu stavby NVL bude příslušnými orgány nařízeno vrátit dotační prostředky z OPŽP v rozsahu převyšujícím 1.000.000.000,- Kč ; nebo
   • financování nebo další financování stavby NVL z prostředků OPŽP bude podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou změnu projektu na stavbu NVL.

   

   

   

  V Praze 13. 7. 2010

   


  Ing. Vladislav Mareček – radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí

  Do funkce zvolen 25. 2. 2010. Působnost v rámci ekologické politiky města, správy a rozvoje zelených ploch města, tvorby Územního energetického dokumentu. Oblast odpadového hospodářství, oblast cyklostezek, ekologické výchovy a oblast vodohospodářské infrastruktury z hlediska životního prostředí.


   

   

  Vloženo: 13.7.2010 | Administrator, OPR | Přečteno: 880 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2009